Page 13 - DIVYA BHASKAR 031822
P. 13

Friday, March 18, 2022  | 13


    ક�વમેન ક�સે��:    એકલતા એવી તે ડ�ખતી રે લોલ…                             ક� િવડીયો મોકલવાને બદલે 3-4 અ�રોમા� ટ��કા મેસેý મોકલીને કામ
                             ચલાવી લે છ�. ભાષા સ�કોચાઇ ગઇ છ�. લાગણી િનચોવાઇ ગઇ છ�. øભ પર
                             બ�બે વષ�ના� મૌનના� તાળા બા�યા છ�. �ખોમા� કોઇનીયે �તી�ા
                                         �
                                      �
                             બચી નથી એટલે કીકીઓનો ખાલીપો ખાલી ક�વાની જેમ ખખડ� છ�.  આøવન સતત લખતા
                                     �
                             આવી હાલત દુિનયામા બધે �સરી છ�. અનેક લોકોને સાચુકલી
                             મી�ટ�ગ કરતા� ઝૂમ મી�ટ�ગમા� ઝટપટ વાતો કરી લેવી છ�. �ખો વડ� થતી
                                                                     ે
                                     �
                             વાતોની આપ લે, ઉ�માભયા ��મતનુ� સ�માન ક� કારણ િવના હાથ િમલાવવાની  ર��લા લેખક અન પ�કાર
                             મý ક� મળતાવ�ત ગળ� ભેટીને આ�મીયતાની આપ-લે હવે લોકો ભૂલવા મા��ા �
                             છ�. એક એક માણસ પોતપોતાનો ટાપુ બનીને ખામોશ સમ�દરમા� તરી ર�ો છ�.
                                       ઈ��રવલ               : ભગવતીક�માર શમા�
                              એકલતા સા�જ પ�� એવી તે ���તી ક�
                                   ુ�
                              થઇ �તુ� લીલ આકાશ. (સ�જય છ�લ)          �ખોની અિતશય નબળાઈ �તા� ભગવતીભાઈએ
                                                ે
                              અફકોસ�, નાના� શહ�રો ક� ગામોમા� આની અસર ઓછી હશ, પણ મોટા�
                                                                         ે
                             શહ�રોમા�, દુિનયાભરમા� આવી અઘોિષત એકલતા ‘�યૂ નોમ�’ છ�. લોકો  વા��વા-લખવાનો માગ� જ પસ�દ કય� અન સજ�ક
                             પોતાના �ધારા ખૂણેથી કામ કરવા મા�ડ� છ� અને નીચે ઊતરી ર�તો �ોસ  તરીક� સફળ થયા
                             કરી, લોકોની ભીડ ચીરીને ઓ�ફસ ક� બýરે નથી જવા માગતા�. કોરોના કાળ�
                             સામાિજક �ાણી ગણાતા માણસ પરથી ચામડીની જેમ સમાજને ખ�ચીને ઊતારી  ઢળક અને સતત સાિહ�યલેખન તથા હýરોની સ��યામા�
              �ા���સ            મૂક�લ છ�. હવે સૌ પોતપોતાના� ઘરમા� એકલા� છ�, ઓછા શ�દો અને આછા  અ ત��ીલેખો/પ�કાર�વના �ે� સ�કડો લેખોનુ� લેખન કરનાર
                                                                   ે
                                                                            �
                                                                     �
        માણસ ý ટાપુ હોય તો લાગણીઓ સમુ� (છ�લવાણી)  આવકાર સાથે. કોઇનુ� ��યુ થાય ક� ખુશીનો �સ�ગ હોય, સમાજનો એક આખો  ભગવતીક�માર હરગોિવ�દદાસ શમા મોટા લેખક હોવા છતા,
                                           �
     કહ� છ� ક� િવ�િવજેતા િસક�દર ભારતમા� કોઇ અબýનો ખýનો વગેરે  વગ� હવે એકમેકથી કપાઇ ગયો છ�. શાળાઓમા બાળકોને ભીડ ýઇને હવે  સુરતમા� અને દિ�ણ ગુજરાતમા� જેટલા ýણીતા અને લોકિ�ય હતા, એટલા
    નહીં પણ અમર�વ શોધવા આવેલો. ભારતની સરહદે એક 300-400 વષ�ના  ડર લાગે છ�! હવે તો ધરાર માણસને એકલા જ રહ�વુ� છ�. ઘરે બેસીને ટીવી ક�  ગુજરાતના અ�ય �દેશોમા� ઓછા ýણીતા તથા અ�પ �માણમા� વ�ચાતા હતા
    િસ� સ�ત એને મ�યા અને એની પાસે અમર થઇ જવાની જડીબુ�ી માગી. પેલા  સેલફોન પર �ફ�મ ýવી છ�. સૌને એકલતા એવી તે ડ�ખી છ� ક� ઝેર ઊતરતુ� જ  એ વાત હવે તો �વીક�ત છ�. પુ�ને ભણાવવાની હ�શ છતા �ખોની અિતશય
                                                                       �
    સાધુએ ક�ુ�, ‘હ� િવ�િવજેતા, અમર�વનો કીિમયો માગતા પહ�લા િવચારી  નથી! સૌ ‘ક�વમેન ક�સે�ટ’મા� સરી ર�ા� છ�! નબળાઈને લીધે િપતાની િચ�તા: આ બધા�ની વ�ે ‘ભગવતીભાઈ’એ વા�ચવા-
                        �
    લે. વષ� બાદ તને ઓળખનારુ� કોઇ નહીં હોય, તારી સાથે વાત સુ�ા� કરનારુ�  શહ�રોમા� હવે મોત હોય ક� બીમારી, કોઇને કોઇના� �સુ લૂછવાની  લખવાનો માગ� જ પસ�દ કય� અને પચાસથી વધારે પુ�તકો તો સાિહ�ય �ે� ે
                     �
    કોઇ નહીં હોય. કારમી એકલતા તને િદવસ-રાત ખાધા કરશે. ખરી પડ�લા � પણ એવી કોઈ જ��રયાત રહી નથી. વો�સએપ પર લોકો આરઆઇપી  લ�યા�. વળી, છાપા�ના ત��ીલેખો તો હýરોની સ��યામા� લખીને એક સીમા�કન
    સુકા� પા�દડા�ની જેમ તુ� બેમતલબ અહીંથી �યા ફયા� કરીશ. બોલ તારે  લખીને, Ôલો ચડાવીને �જિલ આપી દે છ�. હવે એ રડવુ�-કકળવુ�,  કરી આપનાર ભગવતીભાઈને સુરત યુિન.એ ‘ડો�ટર ઓફ લેટસ�’ની માનદ
                  �
    આવુ� અમર�વ ýઇએ છ�?’                   સાથ આપવો.. બધુ� ગયુ�. સાચા અથ�મા� લોકો સમø ગયા� ક�     પદવીથી નવાજેલા! ગુજરાતી સાિહ�ય જગતમા�
                                                                  �
     આસપાસ વાત કરનારુ� કોઇ ન હોય ક� હ�કારો દેનારુ� કોઇ    આપણે સૌ, એકલા� આ�યા� ને એકલા� જવાના�... આવામા�       અપાતા તમામ મહ�વના� પા�રતોિષકો-
    ન હોય �યારે øવવાની વેદના અøબ હોય છ�. ýણેઅýણે  �દા�ે બયા� પેલી ‘ટાવર ઓફ બાબેલ’ નામની એક બાઇબલ કથા યાદ  શ�દના     પુર�કારો-એવો�ઝ� (�ાનપીઠ િસવાય)
                                          �
                                        ૂ
    આપણા� સૌ પર આવી જ થોડીઘણી અસર પડી ચૂકી છ�.         આવે છ�! એ િહ� વાતા એવી છ� ક� એક રાý પોતાની         મેળવનાર એકમા� સજ�ક-લેખક એટલે
    કોરોનાના� છ��લા બે વષ�થી આપણે આપણી આસપાસના         �ýને છ�ક �વગ� સુધી �ચો ટાવર બનાવવા માટ� લલકારે  મલકમા�   ભગવતીક�માર હ. શમા! એમની
         �
                                                                         �
    માણસો સાથે લાગણીની નાડથી કપાઇ ગયા� છીએ.  સ�જય છ�લ  છ�. પછી તો એ રા�યના� લોકો સ�પીને મહામહ�નતે �વગ�ને       સજ�કતા કિવતા �ે� રંગદશી�
                                                                         ે
    એકલતાની લા�બી અસર આપણા� શહ�રી સમાજøવન પર          �બતો ટાવર બનાવે છ� અને પોતાને દુિનયાની �ે�ઠ �ý        છટાવાળી અિભ�ય��તથી �યાન ખ�ચે છ�.
    અને �ગત øવન પર કાયમ માટ� રહ�વાની છ�. આ સાપ જશે      માનવા મા�ડ� છ�, �યારે ઈ�રને થાય છ� ક� હવે આ અિભમાની  મિણલાલ હ. પટ�લ  ચયન-સ�પાદન સમ� કિવતા સમેત આ
    પણ એના િલસોટાથી આપ�ં øવન ઘ�ંબધુ� બદલાઈ જશે એવુ�     લોકો મને પણ નહીં ગણકારે �યારે ઈ�ર એક એવી િ�ક કરે છ�      બધા ��થો ગણીએ તો કિવતા િવષયક જ
    લાગી ર�ુ� છ�.                    ક� લોકોમા� સ�પ તૂટી ýય. ઈ�ર એવો શાપ આપે છ� ક� એ રા�યના�      પ�દર સ�ચયો એમણે આપેલા છ�. ‘સ�ભવ’,
                                                                        �
     એક �રસચ� કહ� છ� છ��લા બે વષ�મા� અનેક લોકોએ ઓછા શ�દોમા� વાત  લોકો અચાનક એકબીýની ભાષા સમજવાનુ� ભૂલી ýય છ�. કોઈને કોઈની વાત  ‘છ�દો છ� પા�દડા� જેના�’, ‘ઝળહળ’, ‘નખદપ�ણ’
             �
                                  ે
    કરવાનુ� શ� કરી દીધુ� છ�. ઘણા� લોકોને સામાિજક મેળાવડા ક� ફ��શનની  સમýતી નથી. બધ બબડાટ અને ગેરસમજણો ઊભી થાય છ�. છ�વટ� સૌ લડી-ઝઘડીને  અને ‘અઢી અ�રનુ� ચોમાસુ�’ તથા ‘ઉýગરો’- એમના� કા�યસ�ચયો છ�.
    ભીડમા� જતા� અøબ લાગે છ�. પહ�લા�ની જેમ હળીમળી નથી શકતા�.  છ�ટા� પડી ýય છ� અને પોતપોતાની ભાષાવાળી દુિનયા રચે છ�. શુ� આપણે સૌ  ‘આ�મસાત’ સોનેટ સ�ચયમા� પ�નીને �જિલ�પે લખાયેલા કા�યોમા� ક�ટલા�ક
                                                                       �
    ‘ક�વમેન ક�સે�ટ’ એટલે ક� ગુફાøવી માણસની જેમ એકલા ચૂપચાપ રહ�વાની  પણ ‘ટાવર ઓફ બાબેલ’વાળી �ý બનતા� જઇએ છીએ. કાશ, આવુ� હ�મેશા � ભાવાભ��ત અને ક�પનોથી સ�� છ�. એમના� બે ગીતોના� મુખડા માણીએ:
    આદત પડી ગઇ છ�. એક મોટી ક�પનીના સીઇઓ ક� જનરલ મેનેજર કહ�  ન રહ� ને બધુ� �રવસ� થાય!               ‘ઘરમા� રહ�� ને તોયે ભી��� સ�સરવી,
    છ� ક� તેઓ પોતાના �ટાફને મા� �માઈલી ક� િસ�બોલમા જ જવાબ આપે                            એવો રે વરસાદ �યા�થી લાવવો?
                      �
          �
    છ�. કોઇ સારામા સારો �ોજે�ટનો આઇ�ડયા મોકલે તો પણ મા� એ 3       એ�ડ �ા���સ                કાજળ કાઢીને મારી ભૂરીછમ ��ન ુ�
    �ટાર જેવા િસ�બોલ મોકલીને કામ પતાવી લે છ�, પણ શ�દો વેડફતો નથી!   આદમ: શુ� કરે છ�?               મેઘને તે ક�મ કરી �જવો?’
    અનેક લોકો ફોન કરવાની વાત તો દૂર પણ સગા� મા-બાપને લા�બા મેસેજ  ઇવ: એકલતા સે�લ�ેટ કરુ� છ��!                    (�ન����ાન પાના ન�.18)
                                                     ે
                                      જે દેશન�� તમે લૂણ ખા���, જે દેશે તમન ભણા�યા, એ દેશ સ�ક�મા� આ�યો
                                      �યારે એની પડખે ઊભા ર��વાને બદલે પલાયનવાદ ક��લો યો�ય ��?
                                                 ે
                              રિશયા, ય���ન અન િવ�ાથી��ની ‘ઘરવાપસી!’                                ભારતીય િવદેશ મ��ાલય આ�યુ� એ યો�ય જ છ�, પરંતુ એમની પાસે  ભાડ�� લેવામા આ�યુ� નહીં, પરંતુ મુ�બઈ પરત થયેલા િવ�ાથી�ઓને પણ લ�ઝરી
                                                          �
                                                        �
                                                                         �
                                                 �
                          દીવાન-     કોઈ પણ �કારનુ� ભાડ�� લીધા વગર એમને દેશ લાવવામા આ�યા  બસમા મફિતયો �વાસ કરાવીને એમના� ઘર સુધી પહ�ચાડવામા આ�યા!
                                  એ યો�ય નથી.
                                                       ઉ�રાખ�ડના દહ�રાદૂન ખાતે રહ�તા ક�ટલાક િવ�ાથી�ઓએ તો એવી ફ�રયાદ
                                   વા�ધો લેનારાઓની દલીલ તો ýક� સાચી જ છ�. આ
                                                      કરી ક� અમને મુ�બઈ સુધી લાવવાની �યવ�થા કરી એ તો ઠીક છ� પરંતુ દહ�રાદૂન
     ર   િશયા–યુ��ન યુ�ની આ�ટર ઇફ��ટ આપણા  એ-ખાસ      િવ�ાથી�ઓને ફ��ુઆરીની 15 તારીખ પહ�લા�થી જ ભારત  સુધી પહ�ચાડવાની �યવ�થા સરકારે શા માટ� ન કરી?
          �
                                  સરકારે ચેતવણી આપી હતી ક� રિશયા ગમે �યારે યુ��ન પર
                                                       ‘જે દેશનુ� તમે લૂણ ખાધુ�, જે દેશે તમને ભણા�યા, એ દેશ સ�કટમા� આ�યો
        દેશમા પણ ýવા મળી. િવવેચકો બે ભાગમા�
        વહ�ચાઈ ગયા. ક�ટલાક� રિશયાનો પ� લીધો તો  િવ�મ વકીલ હ�મલો કરી શક� છ�, તો જે દેશ છોડવા મા�ગતા હોય એવા  �યારે એની પડખે ઊભા રહ�વાને બદલે પલાયનવાદ ક�ટલો યો�ય છ�?’ ક�ટલાક
    ક�ટલાક યુ��નની પડખે ર�ા. યુ��નથી મફિતયો �વાસ ખેડીને    િવ�ાથી�ઓએ સમયસર યુ��ન છોડી દેવુ� ýઇએ. યુ��નમા�  આવો સવાલ કરે છ� �યારે તેનો જવાબ તેમને મળતો નથી. બીø તરફ યુએન
                      ે
    ભારત સરકારની મદદથી પરત ફરેલા િવ�ાથી�ઓ બાબત ýક�      ભણતા િવ�ાથી�ઓ કઈ ��િ�મા િબઝી હતા એ ખબર નથી,  િસ�યુ�રટી કાઉ��સલના મતદાન વખતે ભારત રિશયા િવરુ� ઠરાવ કરવા
                                           �
                                                        ે
    બહ�મતીનો મત એક જ ર�ો. આ મત ક�ઈક એવો હતો ક� યુ��ન પર  પરંતુ ભા�યે જ કોઈ િવ�ાથી�એ સરકારની આ સલાહન �વીકારી. હદ  બાબત અિલ�ત ર�ુ� એ બાબત પણ બે પ�ો પડી ગયા. હકીકત એ છ� ક�
                                               ે
                                                               ે
    રિશયાએ હ�મલો કય� એટલે પરત આવવા માગતા િવ�ાથી�ઓની મદદે  તો �યારે થઈ ગઈ ક� યુ��નથી ભારત લાવવા માટ� તો આ િવ�ાથી�ઓ પાસે કોઈ     (�ન����ાન પાના ન�.18)
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18