Page 15 - DIVYA BHASKAR 031822
P. 15

Friday, March 18, 2022  | 15            હવે આરવી નામનો કા��ો દૂર થઇ ગયો હતો. ‘�ેક-અપ’નુ� કારણ ગમે તે હોય,

                પણ ‘�ેક-અપ’નુ� પ�રણામ તો િનગાહને ‘ગમે’ તેવુ� જ ર�ુ�
      � � �ફલક તક સાથ ચલને કી ના દુઆ કીિજયે

     િજ�દા હ�� જમીં પર મ�, પહલે યહા� વફા કીિજયે
     ‘�   હર, આજ-કાલ તમે ઉદાસ દેખાવ છો. ઘરમા� બધુ� બરાબર તો સરેઆમ ýઇ શકાતુ� હતુ�. િનગાહથી પૂ�ા િવના ન રહ�વાયુ�, ‘�હર, આજ-
        છ� ને?’ િનગાહ� એની જ ઓ�ફસમા�, એની બાજુમા� બેસીને કામ
                             કાલ તમે ઉદાસ દેખાવ છો. ઘરમા� બધુ� બરાબર છ� ને?’
                                 �
        કરતા �હરને સાવ �વાભાિવક અને �પચા�રક �� પૂ�ો.  જવાબમા અધમણનો િનસાસો અને પછી એક ટનનો ખુલાસો : ‘િનગાહ,
     �હર બીø બધી રીતે સારો હતો પણ �વભાવથી એ અતડો હતો.  ઘરમા� તો બધુ� બરાબર છ�, પણ ઘરની બહાર હવે ક�ઇ નથી બ�યુ�.’
    ઓ�ફસમા� કોઇની સાથે બહ� ભળતો ન હતો. જેટલુ� પૂછો એટલાનો જ જવાબ  ‘શુ� થયુ� છ�?’
    આપે. વધારે કોઇ વાતચીત નહીં. બપોરના ટી-�ેકના સમયમા� પણ એ સાથી  ‘આરવીએ મારી સાથે ‘�ેક-અપ’ કરી દીધુ�. મ� લાખ �ય�નો કયા� એને  અલિવદા ýદુગર!
    કમ�ચારીઓની જેમ કૅ�ટીનમા� જઇને ચા પીવાને બદલે પોતાના ડ��ક પર જ  મનાવવાના પણ એ માનતી જ નથી. �ેક-અપ માટ�નુ� કારણ શુ� છ� એ પણ
    ચા મગાવી લે.                   મને જણાવતી નથી. હ�� બહ� પરેશાન છ��.’
     િનગાહને �દરખાને �હર ગમતો હતો, પણ એને �હરનુ� આવુ� અતડ��  �હર ભલે પરેશાન હતો, િનગાહ ખુશ થઇ ગઇ આ સા�ભળીને. એને તો  શેન વોન� 1969-2022
                                   �
                                 ુ�
    વત�ન સમýતુ� ન હતુ�. સૌથી વધારે આ�ય�જનક વાત એ હતી ક� ઓ�ફસમા�  ýણે બગાસ ખાતા પતાસુ� મળી ગયુ�! એને �હર પહ�લાથી ગમતો જ હતો;
    બધા�ની સાથે અતડો રહ�તો િનયિમત સમયા�તરે કોઇની સાથે મોબાઇલ ઉપર  આ તો આરવીના� કારણે એ મન મારીને બેસી રહી હતી. હવે આરવી નામનો
    બહ� હસી-હસીને, મીઠી-મીઠી વાતો કરતો રહ�તો હતો. ટી-�ેક  કા�ટો દૂર થઇ ગયો હતો. ‘�ેક-અપ’નુ� કારણ ગમે તે હોય, પણ ‘�ેક- ગલી િ�ક�� હોય ક� પછી �ોફ�શનલી મેને�� ગેમ,
    દરિમયાન પણ એનુ� કૅ�ટીનમા� નહીં જવાનુ� કારણ એ જ હતુ�.   અપ’નુ� પ�રણામ તો િનગાહને ‘ગમે’ તેવુ� જ ર�ુ�.
    ચાની ચુ�કીની સાથે એ કોઇ કડક-મીઠી ચા જેવી યુવતીની       ‘�હર, આજે સા�જે શુ� કરવાના છો?’ િનગાહ� ધીમે ધીમે  શેન વોન� દરેક ���કશનનો ભાગ રહ�શે
    સાથે રોમે��ટક અદામા વાતો કરતો હતો.     રણમા�      �હર સાથેનુ� �તર ઘટાડવા મા��ુ�.
           �
     સામા છ�ડ� કોઇ યુવતી જ હતી એ િવશ હવે કોઇના          ‘હ�� તો નવરો જ છ��. મારે હવે �યા� કોઇને મળવા જવાનુ�  યા શુ�વારે લેજ�ડરી િવક�ટ કીપર રોડની માશ અને આઇકોિનક
                                                                       �
                 ે
    મનમા� શ�કા રહી ન હતી. દર બે વા�યે �હરની øભ પરથી  �ી�યુ� ગુલાબ છ�? ઘરે જઇને મ�મી-પ�પા સાથે થોડીક વાતો કરીશ. પછી  ગ લેગ ��પનર શેન વોન�ના� િનધનના ઉપરાઉપરી બે �ચકાજનક
    ‘હની, �વીટી, ડાિલ�ગ, ýનૂ’ જેવા� સ�બોધનો ચાસણીની       જમીને સૂઇ જઇશ. �ઘ તો નહીં આવે એટલે છાતી પર  સમાચાર િ�ક�ટ ઓ���િલયા અને સમ� દુિનયાના િ�ક�ટ�ેમીઓને
    જેમ ટપકતા� રહ�તા� હતા. બાજુમા� બેઠ�લી િનગાહ કાન  ડૉ. શરદ ઠાકર થયેલા જખમ વલૂરતો, પડખા� ઘસતો, પથારીમા� પ�ો  મ�યા.  145 ટ��ટ મેચમા� 708 િવક�ટ, 37 વાર 5 િવક�ટ હોલ અને 10 વાર
            �
    સરવા કરીને વાતચીત સા�ભળવાની કોિશશ કરતી હતી.         રહીશ.’                 10 િવક�ટ. શેન વોન�ની ઓળખ મા� આ રેકોડ� થકી ન આપી શકાય. એ માટ�
    અડધુ�પડધુ� સ�ભળાઇ જતુ� હતુ� અને પૂરેપૂરુ� સમýઇ જતુ� હતુ�.  ‘હ�� પણ સા�જે �ી છ��. આપણે �યા�ક િનરા�તે બેસીશ?’  તેને �ટ��ડયમમા� રમતો ýવો પડ�, ટીવી પર હાઇલાઇ�સ પેક�જ વારંવાર ýવી
                                                   ુ�
                                                         ે
                                                            �
     એક િદવસ િહ�મત કરીને િનગાહ� પૂછી લીધુ�, ‘આઇ િથ�ક યુ  િનગાહ� તક ઝડપી લીધી. �હરે �ફ��� ��મત કરીને િનગાહનો  પડ�. રા� સૂતા� પહ�લા અચાનક જ મનમા� એની કોઈ િવક�ટનો ઝબકાર થાય
    આર �ટ�ડી િવથ સમવન, આર�ટ યુ?’            ��તાવ �વીકારી લીધો.              તો યૂ�ૂબ પર જઈને �લો મોશનમા� એની �રલીઝ, લે�થ, ��જે�ટરી, ટન� અને
                                                               �
     ‘હ�મ!’ ટ��કો જવાબ મ�યો. પણ િનગાહ આજે ન�ી કરીને આવી હતી  પછી તો બ�ને નøક આવતા� ગયા�. િનગાહ સ��કારી અને ચ�ર�વાન યુવતી  બીટ થઈને િદ�મૂઢ અવ�થામા ઊભેલા બે�સમેન ýતી વખતે ચહ�રા પર
    ક� બધુ� ýણી જ લેવુ� છ�.              હતી. જેને �ેમ કરે તેના માટ� સવ��વ ક�રબાન કરી દે તેવી હતી. ધીમે ધીમે  આવતુ� ��મત એ શેન વોન�ની સાચી ઓળખાણ હોઈ શક�. િ�ક�ટના ઇિતહાસમા �
                                        �
     એણે બીý �� પૂ�ો, ‘હ� ઇઝ ધેટ લકી ગલ�? મે આઇ નો હર નેમ?’  �હર-િનગાહ એકમેકના સહવાસમા રહી શકાય તે માટ� વધુ ને વધુ �યાસો  વ�ડ� �લાસ ��પનસ�નુ� િલ�ટ બને તો શેન વોન� િનિવ�વાદપણે એમા� સવ��
     એ િદવસે, બસ, એ એક જ િદવસે �હરે ક��યૂટર પરથી નજર હટાવીને  કરતા� ર�ા�. કાૅફી શોપ, ક��ડલ લાઇટ �ડનસ�, િસનેમા હોલ, વન-ડ� િપકિનક  �થાને આવે.
    બાજુમા� બેઠ�લી િનગાહ ઉપર ��થર કરી અને જવાબ આ�યો, ‘આરવી. આરવી  જેવા કાય��મો આયોýતા ર�ા.       વ�ડ�કપ િવનર શેન વોન�ની ક��રયર અને �ગત િજ�દગી બ�ને તોફાની
    મહ�તા નામ છ� એનુ�. તમે પૂ�ુ� એટલે જણાવી દ� ક� નસીબદાર આરવી નહીં,  �યારેક નયુ� એકા�ત હોય �યારે �હર બહ�કી ઊઠતો અને યુવાન �ેિમકાની  રહી. ટ��ટ, વન-ડ� અને ટી-20 ફોમ�ટની ઓલમો�ટ તમામ મહ�વની ગે�સમા �
    પણ હ�� છ��. એના� જેવી સુ�દર અને વફાદાર �ેિમકા કોઇ ભા�યશાળી પુરુષને જ  �પાળી કાયા તરફ આકષા�ઇ જતો, પણ િનગાહ એને રોકી લેતી હતી, ‘નહીં  પોતાની છાપ છોડનાર વોન�ની �રટાયમ��ટ પછીની ક�રયર પણ એટલી જ
                                                                        �
                  �
    મળ�. તમે પોતે એને ýશો તો ��ી હોવા� છતા તમે દ�ગ રહી જશો.’  �હર! હમણા� નહીં, એક વાર આપ�ં મેરેજ થઇ જવા દે પછી હ�� તારી જ છ��  રસ�દ રહી. �ોફ�શનલ પોકર �લેયર તરીક� અને લીઝ હાલી સાથેનુ� અફ�ર,
                                             ુ�
     ‘અ�છા! તો હવે એ કહ�શો ક� હ�� એને �યારે ýઇશ?’  ને?’ �હર ��ટ�ટ�ડ થઇ જતો હતો પણ એનુ� ક�ઇ ચાલત ન હતુ�.  િ��ટશ નસ� સાથેનુ� �ક��ડલ ક� પછી તેનુ� ક�રે�ટર એસેિસનેટ કરતા� ��ટ�ગ
     ‘હ�� સમય નથી જણાવતો પણ એટલુ� વચન આપુ� છ�� ક� એક વાર હ��  રિવવારનો િદવસ હતો. બપોરનો સમય. �હર અને િનગાહ શહ�રની  ઓપરેશ�સ, શેન વોન� કદી કશુ� છ�પા�યુ� નહીં. બેફામ િ���ક�ગ, �મો�ક�ગ
                                            �
    તમારી સાથે આરવીની મુલાકાત અવ�ય કરાવીશ.’ �હર ફરીથી  એક ��યાત રે�ટોરા�મા� લ�ચ લઇ ર�ા� હતા. િનગાહને એક બાબતનુ�  અને અિશ�ત øવન øવવાનો આરોપ વોન� પર ઘણી વાર લાગી ચૂ�યો
    એના કામમા� ડ�બી ગયો. આટલુ� તો એ �યારેય કોઇની સામે   આ�ય� થતુ� હતુ�; જમતા�-જમતા� �હર એના મોબાઇલમા � હતો પરંતુ પોતાની શરતોએ øવવા ટ�વાયેલા વોન� �યારેય આવા આરોપોને
    ઓ�ફસમા� બો�યો ન હતો.                   કોઇકની સાથે ચે�ટ�ગ કરી ર�ો હતો. થોડીક વાર તો િનગાહ  ગણકાયા� નહોતા.
     િનગાહને એ વાતનો છ�પો આન�દ થયો ક� એને           ક�ઇ બોલી નહીં, પછી એણે ટકોર કરી, ‘�હર, એવુ� તે શુ�   ડ�િનસ રોડમેન, �યોજ� બે�ટ, �ડએગો મેરેડોના
    ગમતા પુરુષે આજે પહ�લી વાર એની સાથે આટલી           મહ�વનુ� છ� ક� તુ� જમવા પર પણ �યાન આપતો નથી?’      જેવા લીજે�ડરી ખેલાડીઓ જેવી લાઇફ�ટાઇલ
    વાત કરી હતી; એને એ વાતનો ચચરાટ પણ થયો             ‘િનગાહ, ડાિલ�ગ! મારો એક �ક�લટાઇમનો ���ડ છ�.      અને તેમના જેવા જ પરફોમ��સથી શેન વોન�ની
    ક� એ વાતચીત બીø કોઇ ��ી માટ� થઇ હતી.              નીલેશ એનુ� નામ. એ બીમાર છ�. એને અચાનક ચે�ટ  �પો���સ ક�રયરનો િચતાર આપી શકાય.ઓ���િલયન
    એના� મનમા� આરવી માટ� ઇષા જ�મી રહી               પેઇન થયુ� છ�. એની વાઇફ મને મેસેજ કરીને મારુ�     ખેલાડીઓમા� સૌથી વધુ િવક�ટ લેનાર બોલર
              �
    હતી.                               ગાઇડ�સ માગે છ�. કદાચ મારે લ�ચ અધૂરુ� મૂકીને  નીરવ પ�ચાલ અને એિશઝ �ોફીમા� સૌથી વધુ િવક�ટ લેનાર
     ખરેખર એક િદવસ એવો આ�યો �યારે                  જવુ� પડશે…’ �હરે આટલુ� ક�ુ� �યા તો એના       વોન�ની �ેટનેસ મા� �કડાઓથી તોલાય એમ
                                                �
                                       �
    ફ�ત િનગાહને જ નહીં, પણ ઓ�ફસના                   હાથમા પકડ�લી ‘�પૂન’ છટકી; �ડશમા�થી સ�ø      નથી. એ માણવા માટ� એની રમવાની શૈલી, બોલ
    તમામ સાથીઓને આરવી સાથે મુલાકાત                    ઊછળીને એના શટ� ઉપર પડી. તેલનો રેલો      નાખતા પહ�લા �ફ�ડ ગોઠવણ કરતો, મેચ ઈવનલી
                                                                  �
    કરવાની તક મળી. �હર સામે ચાલીને                    ઊતય�.                   બેલે��ડ હોય �યારે હીલી અથવા િગલ િ��ટ સાથે ચચા�
    આરવીને પોતાની સાથે લઇ આ�યો. ફોમ�લ                    ‘ઓહ, મારુ� શટ� બગ�ુ�. હ�� બાથ�મમા � કરીને તરત િવક�ટ કાઢી લેતો અને ગમે તે પ�ર��થિતમા�થી પોતે ટીમને
    ઇ��ોડ�શન કરા�યુ�, ‘િધસ ઇઝ આરવી                     જઇને સાફ કરી આવુ� નહીંતર ડાઘ જશે  øતાડી શકવાનો �ચ�ડ આ�મિવ�ાસ ધરાવતા વોન�ને જુઓ તો �યાલ આવે
    મહ�તા. શી ઇઝ ગો�ગ ટ� બી આરવી                      નહીં.’ કહીને �હર ઝડપથી ઊભો થઇને  ક� 2000ની સાલમા 100 લોકોની એ�સપટ�ની પેનલે િ�ક�ટના 5 સૌથી મહાન
                                                            �
    �હર શાહ વેરી સૂન.’                           બાથ�મ તરફ ચા�યો ગયો. ઉતાવળમા � ખેલાડીઓની પસ�દગી કરેલી તેમા� એક નામ શેન વોન�નુ� હતુ�.
     ઓ�ફસમા� સ�નાટો                            પોતાનો મોબાઇલ લઇ જવાનુ� ભૂલી  વોન�નુ� િ�ક��ટ�ગ માઈ�ડ કયા લેવલ પર કામ કરતુ� હતુ� તે માટ�ના ઘણા�
                                                                   �
    �સરી ગયો. આરવીની                            ગયો.            ઉદાહરણો છ� પરંતુ સમય અને જ�યાને �યાનમા રાખીને એક ઉદાહરણ ટા�ક�� છ��.
    સુ�દરતાનો  ýદુ                              િનગાહ� ક�તૂહલવશ �હરનો  િબગ બેશ લીગમા� રમતી વખતે શેન વોન� પોતાની જ બોિલ�ગમા� વાયરલેસ
    બધાના િદલ-િદમાગ                             મોબાઇલ હાથમા લીધો. એ  માઇક રાખીને કોમે�ટ�ટર ýડ� વાત કરી ર�ો હતો. એમા� એક કોમે�ટ�ટરે સવાલ
                                               �
                                                                           �
    ઉપર ફરી વ�યો. એ                             ‘અનલો�ડ’ હતો. છ��લી ‘ચેટ’ એણે  કય� ક� મે�ોલમને ક�વી રીતે આઉટ કરીશ? વોન� બોલ નાખતા પહ�લા ક�ુ�
    નીરવતાનો ભ�ગ ખુદ                            વા�ચી, �હરે બીý કોઇની સાથે નહીં,  ક� એ એને ��વપ કરાવશે અને એમા� બીટ કરીને આઉટ કરશે અને િબલક�લ
    આરવીએ જ કય�, ‘હાય ટ�                        પણ એની �ેિમકા આરવીની સાથે ‘ચેટ’  એ જ રીતે આઉટ કરી બતા�યો.ગલી િ�ક�ટ હોય ક� પછી �ોફ�શનલી મેને�ડ
    એવરીબડી!’ બધા� ભાનમા� આ�યા�. એ                     કરી હતી.          ગેમ, શેન વોન� એ દરેક �ડ�કશનનો ભાગ રહ�શે જે પીચમા�થી ટન� મળ� અને
    િદવસે આરવીએ મા� પોતાની સુ�દરતાથી જ                    િનગાહ જેમ-જેમ વા�ચતી ગઇ, બધુ�  એ એની સાચી લેગસી છ�. બોલ ઓફ ધ સે��યુરીની જેમ બે�સમેનના પગની
    નહીં, પોતાની સ��કા�રતાથી પણ સહ��ના� િદલ øતી              સમýતુ� ગયુ�. �હર અને આરવી વ�ે  પાછળથી �લીન બો�ડ કરવો એ ýદુથી ક�ઇ કમ નથી. છ�ક લેગ �ટ�પની
               �
    લીધા�. આરવી �થમ મુલાકાતમા જ બધા�ની ���ડ                ‘�ેક-અપ’ થયુ� જ ન હતુ�. �હર જુ�ં બો�યો  બહાર ટ�પી પા�ા બાદ બોલને પોતાના કા�ડાના ýરે �ટ�પમા� મોકલવાની
    બની ગઇ.                               હતો. ‘ચે�ટ�ગ’મા�થી ýણવા મળતુ� હતુ� ક�  કળા િલયોનાડ� દ િવ�ચી ક� પછી સા�વાડોર ડાલીની સમક� ગણી શકાય.
           ુ�
     બધુ� બરાબર ચાલત હતુ� �યારે એક િદવસ                 આરવી અ�યારે જ �હરને મળવા માટ�  ક��રયરની શ�આતથી જ પોતાના �િત�પધી� અને ચાહકોને પોતાની
    િનગાહ� ýયુ� ક� �હરના ચહ�રા પર ઉદાસી                 બોલાવી રહી હતી. શહ�રની એક બદનામ  ��કલથી હત�ભ કરી દેવા માટ� ��યાત વોન� આઘાતજનક િવદાય લીધી તે
    ýવા મળતી હતી. આવુ� ચાર-પા�ચ                   હોટલમા� એ બ�ને આજે મળવાના હતા. બધુ�  સમયે દુિનયાના તમામ િ�ક�ટ ચાહકોને 1993મા� માઈક ગે�ટ�ગને થઇ હતી
                                                  �
                                                �
         ુ�
    િદવસથી ચાલત હતુ� પણ એ િદવસે એ        તસવીર ूતીકાत्મક છે        (�ન����ાન પાના ન�.18) તેવી અનુભૂિત થઇ. બો�ડ રાઉ�ડ ધ લે�સ.�
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20