Page 12 - DIVYA BHASKAR 031822
P. 12

Friday, March 18, 2022  | 12

    ય���ય કથા ર�યા,                           બે િદવસમા� ય���નનો ખા�મો   યુ� પછી øતેલા �દેશો આપણે મ��ણાના ટ�બલ પર ગુમા�યા હતા અને
                                                                   �
                                                      બા��લાદેશ યુ� વખતે તેના સૈિનકો પાછા આપી દીધા હતા.
                                                       રિશયા-યુ��નની આસપાસ અમે�રકા-યુરોપનો �ભાવ ન રહ� અને યુ��નમા�
                                       થઇ જશે એવી ધારણા હતી,
                                       પણ એવ�� તો બ�ય�� નહીં, પણ   પોતાને ઇ��છત એવી કઠપૂતળી સરકાર બને તેવી પુિતનની �યૂહરચના છ�.
                                                      આમ કરવા માટ� ચીનની મદદ લેવાનીય તેની તૈયારી છ� અને ચીન તાઇવાન
        પણ પ�રણામો ખતરનાક                      �કવ જેવા �ય�હા�મક �થાન પર   શ�યતા નથી. અમે�રકા તો છાશ પણ Ôંકી-Ôંકીને પી ર�ુ� છ�. ‘નાટો’ દેશો
                                                      ��ે સિ�ય પણ થઇ ગયુ�!
                                                       એક�દરે િવ�યુ� જેવો જ માહોલ છ�, પણ િવ��યાપી િવ�હની કોઇ
                                       રિશયાની ગીધ નજર ��
                                                      યુ��નને ‘મદદ’ કરવાની તો ýહ�રાત કરે છ�, પણ સિ�ય સૈ�ય મોકલતા નથી.
                                                      આ લખાઇ ર�ુ� છ� �યારે રિશયાએ યુ��નમા� ક�રઘાણ વા�યો છ�. શ�ય છ�
                                                             �
     રો   જેરોજ રિશયા-યુ��નના યુ�-અહ�વાલોથી ટીવીનો પડદો ગાજે બીý સ�ાધીશ આવીને ખુરશીનો કબý લઇ લેશે.  ક� ખારકીવ તેના હાથમા ýય. ચેન�િબલ તો કબજે કરી લીધુ�, લુહા��ક અને
         છ�, છાપા�ના� મથાળા બ�ધાય છ�, િન�� થઇ ગયેલા સૈિનક
                                                      દોને�કસ યુ��નથી �વત�� (પણ રિશયા તરફી) દેશ તરીક� �થાિપત થાય અને
                              પુિતનના નસીબે યુ��ન સામે લાલ �ખ બતાવવાનો મુ�ય એજ�ડા હતો.
               �
         અફસરો ‘મૂ�યા�કન’ અને ‘ભિવ�ય’ હા�ક� છ�, રાજકીય પ��ડતોને  બે િદવસમા� તેનો ખા�મો થઇ જશે એવી ધારણા હતી પણ એવુ� તો બ�યુ� નહીં,  �મશ: રિશયાનો જ િહ�સો બની ýય તેવી પેરવી છ�.
    માટ�ય તે હાથવગુ� સાધન છ�. સામા�ય નાગ�રકની તો તેને મળતા � પણ �કવ જેવા �યૂહા�મક �થાન પર રિશયાની ગીધ નજર છ�. સામા�ય  આ બધુ� કરવા માટ� રિશયાએ સામાિજક અને આિથ�ક ખુવારી વેઠવાના
    મી�ડયા-��યોથી જ છાતી બેસી જતી હશ. ‘હવે… પુિતને ધમકી   �તરની વાટાઘાટો પછી બીý તબ�ો િવદેશમ��ીઓનો હોય ને  િદવસો શ� થઇ ગયા. માચ�ના �ારંભે જ રિશયાના 5300 સૈિનકો યુ�મા�
                ે
    આપી.’ ‘એ… �કવ પ�ુ�…’, ‘એ… યુ��ન હવે હાથમા�થી  સમયના   છ�વટ� સેનાપિતઓ આવે. છ��લી મ��ણા યુ��ન-રિશયાના  મયા�, 816 યુ� વાહનો, 29 િવમાનો, 29 હ�િલકો�ટર, 21 �ેડ રોક�ટ લો�ચર,
    ગયુ�!’, ‘થોડાક જ કલાક શા�િત રાખો, પરમા� બ�બ     વડા�ધાન-રા���મુખો કરે અને તેમા� કોઇની મ�ય�થી  પા�ચ એ��ટ એર�ા�ટ વોરફ�ર અને �ણ �ોનનો પણ નાશ કય�. તેનો અથ� એ
    ફાટશે…’, ‘અમે�રકા-િ�ટન પણ ઝુકાવશે…’ કોઇક  હ�તા�ર    હોય, આટલુ� થતા� એકાદ અઠવા�ડયુ� ક� તેથી વધુ િદવસો  ક� યુ��નમા� એક નવા �કારનો રા��વાદ પેદા થયો છ�. દુિનયાના 28 દેશોએ તો
    સ�વાદદાતા ક� એ�કર તો ‘કાઉ�ટ ડાઉન’નુ� ઘ�ડયાળ બતાવ ે     વીતી ýય. તે દરિમયાન              રિશયન એરલાઇ�સ પર �િતબ�ધ મૂ�યો, તો રિશયાએ પણ
    છ�. �ટક �ટક… આઠ કલાક, સાત કલાક, છ ને પચાસ,  િવ�� પ��ા   ઝેલે��કીએ સાચ ક�ુ� ક�                36 દેશોમા� એવુ� કયુ�. આની વ�ે ભારતીય નાગ�રકો
                                       ુ�
    છ, પા�ચ…                          પહ�લા યુ�િવરામ તો                   અને િવ�ાથી�ઓને માટ� ‘ઓપરેશન ગ�ગા’ની
                                    �
     ખરુ� કહો તો આ યુ� એકલી ટ��ક, હવાઇ બો�બાટ�મે�ટ,     કરાવો, પણ તે કઇ                    યોજનાએ ભારત સરકાર અને વડા�ધાન મોદી
    �યૂ��લઅર તૈયારીનુ� જ મા� નથી, ‘વોર ઓફ ન�ઝ�’નુ� પણ છ�.  રીતે શ�ય બને? �યા �                   ��યેનો આદર વધાય� છ�. શ�ય છ� ક� આગામી
    �ાનત�તુની લડાઇ છ�. શતરંજનો ખેલ છ� જેમા� બે જ ખેલ�દા નથી, અનેક  સુધીમા� રિશયા શ�ય એટલુ�               િદવસોમા� સમજૂતીની મ��ણામા ભારત
                                                                          �
    છ�! દરેક પળ� તેની હોિશયારીને સાિબત કરવા માટ� એક આખુ� ‘�ચાર-સૈ�ય’  આગળ વધીને યુ��નના બીý               મહ�વનો ભાગ લે તેવુ� બને. આ યુ�ની
    સાબદુ� છ�, બધા મોરચે.               િવ�તારોને હડપ કરી લે. એક                      ખરેખરી ઓળખ છ� િવ�તારવાદનો જ�ગ!
                                   �
        �
     શ��ોના બýરમા� તેø છ�. યુનો મહાસભાની પાસે આજકાલ મ�દી હતી,  વાર પોતાના હાથમા આ�યા
    તેમની એક પછી એક બેઠકો થવા લાગી. યુ��નમા� જેલના ગુનેગારોનેય  પછી એ િવિજત િવ�તાર
    ‘�ાણ�યારા દેશ’ માટ� દુ�મનનો સામનો કરવા તૈયાર કરાયા. નાજુક-નમણી  રિશયા છોડશે નહીં અને ધાયુ�
    ગણાતી મિહલા કલાકારો પણ મેદાનમા� પડી અને ઝેલે��કી યુ��નનો �ફ�મી  કરાવશે. એકમા� આપ�ં
    અિભનેતા જ નહીં, ખરો નેતા સાિબત થયો, તેની પ�ની પણ પડખે ઊભી  ઉદાહરણ છ� ક� 1965ના
    રહી. પુિતન િવશેના અહ�વાલો (સાચા ક� ખોટા તે રામ ýણે!) કહ� છ�
    ક� તેના પ�રવારને તો સુર�ા કવચ (બ�કસ�)મા� મોકલી દેવાયુ�.
     આ યુ�ને સા�યવાદી િવરુ� લોકશાહીવાદીનુ� કહી શકાય?
           ે
    રિશયામા સા�યવાદન તો ýસેફ �તાિલનની સાથે જ દફનાવી દેવાયો
       �
         �
    છ�. રિશયામા ��ર સા�યવાદન બે વૈચા�રક હિથયાર ‘�લાસનો�ત’ અને
              ે
    ‘પે�ર��ોઇકા’થી નામશેષ બનાવનાર િમખાઇલ ગોબા�ચોવ આ માચ�
       �
              ે
    મિહનામા એકા�ં વષ�ના હશ, રિશયાના કયા ખૂણે ચૂપચાપ બેઠા છ�,
                    �
    તેની કોઇને ખબર નથી. હા, પા�ચેક વષ� પહ�લા તે પોતાની આ�મકથા
    લખી ર�ાના અહ�વાલો હતા. પછીના કોઇ સમાચાર નથી.
     પણ પુિતન ન તો સા�યવાદી છ�, ન લોકશાહીવાદી. એ રિશયાનો સૌથી
    મજબૂત નેતા છ�. ગોબા�ચોવ પછી યે�તિસન આ�યો તે પણ સ�ાના વાવાઝોડામા �
    ફ�કાઇ ગયો. પુિતનની સમક� બે મોટા સ�ાવાદી કો�રયનો અને ચીન છ�. પોતાને
    અનુક�ળ બ�ધારણ મુજબ પોતાનો રથ દોડા�યા કરે છ�, પૈડા� તૂટશે �યારે વળી,
                                            ે
                                       િસ�ા�તન થત�� ક� હ�� પણ એક િદવસ �બે�કરની જેમ ભણીન   ે
                                         આગળ વધીશ ને એમના ફોટાવાળી ���યાળ પહ�રીશ
                                  િસિલકોન વેલીના દિલતો                             કાયદેસર �િતબ�ધ લગા�ય આજે સાત દાયકા પછી પણ િહ�દુ સવણ� ભારતમા�  પગાર હાથમા લેતા�, તેના કા�ડ� બાબાસાહ�બ બા�ધેલા હતા. હø છ�. પણ
                                                          �
                                     ે
                             તેમ જ ભારતની બહાર પણ દિલતો સહ�જ પણ આગળ આવે તો એમને માર  તેના મનમા�થી ભીિત ગઈ નથી અને એટલે િસ�ા�તનુ� નામ િસ�ા�ત નથી
                                                                  �
                             મારી એમની ઔકાત યાદ કરાવે છ�. િસ�ા�ત પોતાની ઘ�ડયાળ છ�પાવે છ� ક�મક�  ને મેગેિઝન કહ� છ� ક� િસિલકોન વેલીમા તેના જેવા અનેક દિલતો આઈટી
                                                       ે
                             તે ઘ�ડયાળના ડાયલ ઉપર એક મહાનુભાવ બાબાસાહ�બ �બેડકરનુ� િચ�  �ે� મોટી પાયરીઓ ઉપર છ� છતા અટક બદલીને પોતાની ýિત છ�પાવે છ�.
                                                                �
                             છ�, જેમણે �ાિત�થાન િનમૂ�ળ કરવા ગ�ýવર ઝુ�બેશ ઉપાડ�લી અને આજે તે  અલબ�, િસ�ા�તને વારંવાર ભીતરથી ચણચણાટી થાય છ� ક� પોકાર કરુ� ક� હ��
                                    ે
                             દિલતોમા� દેવની જેમ પૂýય છ�. ભીમરાવ રામø �બેડકર. કોણ છ��, ને જે છ�� તે છ��!
                                                                       �
                              િસ�ા�તના િપતા રેલવેમા� કામદાર હતા. િસ�ા�ત 14 વષ�નો હતો  મેગેિઝનના હ�વાલ મુજબ, િસિલકોન વેલીમા �ચી પાયરીએ
                             �યારે તે સાઇકલ ઉપર િનશાળ જતો અને ર�તે તેના િપતાøનુ�   કમાતા ચોથા ભાગના કાય�કરો ભારતીય છ�. તે લગભગ બધા
                                      �
                             કાયા�લય આવતુ�. તેની ભીંતે બાબાસાહ�બના ફોટા, પો�ટરો    જ પૈસાપા� સવણ� પ�રવારોમા�થી આગળ આ�યા છ�. પણ
                             અને છાપા�ના બેશુમાર ક�ટ�ગો ને થોકડા િવખરાયેલા રહ�તા.  નીલે ગગન  િસ�ા�ત તથા તેના જેવા દિલત કમ�ચારીઓને ભીિત છ� ક�
                             અને બધા કાય�કરોના કા�ડ� બાબાસાહ�બના િચ�વાળી         અચાનક કોઈનો હાથ ખભે મૂકાય તે સહજ બ�ધુભાવનો
                                                             ે
                             એચએમટીની એક કા�ડાઘ�ડયાળ બા�ધેલી ýતો. �યારથી  ક� તલે    હશ ક� ખભે ખમીસ નીચે જનોઈ છ� ક� ક�મ તેની તપાસનો
                                                             ે
                             િસ�ા�તને તે ઘ�ડયાળ મુ�ધ કરી ગયેલી.             હશ? ક�િલફોિન�યાની એક �ટ�ટ એજ�સીએ 2020મા�
                              સઘળા દિલતોની જેમ િસ�ા�તનો પ�રવાર ગરીબ તો  મધુ રાય    એક મહાબાહો ટ�ક ક�પની સામે ક�સ કરેલો એક દિલત
                                                           કમ�ચારી ��યે �ાિત�ેષનો! ýતýતા�મા� કોટ� સામે બીø
                   ુ�
     િસ   �ા�ત કરીને એક ભાઈ છ�, જેનુ� સાચ નામ તમને નહીં કહ�વાય. હતો જ, પણ દિલતોમા�યે એ લોકો કાળી ગરીબીમા� øવતા  250 ફ�રયાદો આવી, ગૂગલ, નેટ��લ�સ, એમેઝોન આિદ
                             હતા. િસ�ા�તને થતુ� ક� હ�� પણ એક િદવસ �બેડકરની
         ક�િલફોિન�યાના એક રઇસ નગરમા� બે િમિલયન ડોલરના વૈભવી
         મકાનમા� ફ�િમલી સાથે િસ�ા�ત રહ� છ�. વષ�-િદવસે  જેમ ભણીગણીને આગળ વધીશ ને એમના ફોટાવાળી ઘ�ડયાળ  ક�પનીઓના ત�� સામે! દિલત કમ�ચારીઓની ફ�રયાદ હતી ક�
    $450,000ના પગાર સાથે ‘ફ�સબુક’ની ક�પનીમા� ઇજનેર તરીક� સેવાઓ આપે  પહ�રીશ. તેના િપતાએ ક�ુ� ક� હાઈ�ક�લની પરી�ામા� પહ�લા ન�બરે પાસ  ભારતીય સહકમ�ચારીઓ તેમને મ�સરથી રંýડતા હતા. ભારતીય મેનેજરો
    છ� અને કાયમ એચએમટીની ઘ�ડયાળ ખમીસની બા�યની નીચે સ�તાડીને પહ�રે  થાય તો આ ઘ�ડયાળ અપાવીશ અને વષ�ના �તે પરી�ાના પ�રણામનો  તરફથી નોકરી આપવામા� ક� નોકરીએથી છ�ટા કરવામા� દિલતો તરફ અ�યાયી
    છ�. પરંતુ એ કોણ છ� ને �યા� જ�મેલો તેની વાત તમને નહીં કરે ક�મક� તેને ‘માર  કાગિળયો ફરકાવતો િસ�ા�ત બાપાની પાસે આ�યો, ઘ�ડયાળ લીધી અને  વત�ન થતુ� હતુ�. યાિશકા દ� નામે એક દિલત લેખક જણાવે છ� ક� સવણ�નો આ
    ખાવાનો’ ડર છ�. ક�મ?                પ�ો ટાઇટ કરી પહ�રી લીધી.             િતર�કાર અ��ય છ� અને એટલે ભીષણ ને ભય�કર છ�; કયા સવણ�ને �યારે, કયા
                       ે
     ‘વાયડ�’ મેગેિઝનમા� સોિનયા પાલ કરીને સ�વાદદદા�ી લખ છ� ક� તે જ�મે  િસ�ા�ત કહ� છ� ક� �યારથી રોજ તે પહ�રે છ�. ઘરેથી 12 માઇલ દૂરની  દિલતની કઈ વાતથી �ક�નો થાય તે કોણ ýણે. તમે બહારથી સુખી-સ�પ�ન હો
    દિલત છ�. તેનો જ�મ ગાયની ખટાલમા થયેલો અને ભારતમા� �ાિત�થા ઉપર  કોલેજે સાયકલ ઉપર જતા�, લ�ન કરતા�, અમે�રકામા� નવી નોકરીનો પહ�લો  પણ �દરથી હø દિલત હોવાનો ફફડાટ હોય. જય ભીમ!�
                �
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17