Page 11 - DIVYA BHASKAR 031822
P. 11

Friday, March 18, 2022                                                                ુ�
      પુિતન એકવીસમી સદીનો િહટલર ગણાશે. િહટલર પણ િહર�યકિશપુનો જ પુનજ��મ ન ગણાય? પુિતનન �િવ�ય ક�વુ� હશે?

      યુ��નમા� રોજ મોતના� વાવેતર


            પુિતન એકવીસમી સદીનો િહટલર?

                                      ે
        �ેશન એટલે શુ� એની ઝાઝી ખબર ન હતી. છ��લા ક�ટલાક    માણસોન મારવામા આવતી હતી        પુિતન એકવીસમી સદીનો િહટલર ગણાશે. િહટલર પણ િહર�યકિશપુનો
                                         �
     �ડ  િદવસોથી રોજ ટીવી પર મોતના� વાવેતર ýઇýઇને જે િનવ�દ    સ�કીણ િવચારધારાને નામે!      જ પુનજ��મ ન ગણાય? પુિતનનુ� ભિવ�ય ક�વુ� હશ? િહટલરે જે બ�કરમા� (એની
                                                                    ે
                                       અને તે પણ
                                                              �
        પેદા થયો છ� તેને કારણે લખવામા પણ મુ�ક�લી પડતી જણાય છ�.
                                                      િ�યતમા ઇવા સાથે ઉતાવળ લ�ન કરી લીધા� પછી) આ�મહ�યા કરી હતી તે
                                      �
                  �
    રિશયાએ યુ��ન જેવા પાડોશી દેશ પર યુ� ઠોકી બેસા� છ�. દુિનયાના બધા  દેશિહતને નામે મોટી મોટી વાતો કરનારા દેશના સા�યવાદી િબરાદરોને  બ�કર મ� બહારથી બિલ�નમા� ýયુ� છ�. સોિવયેટ યુિનયનનુ� લ�કર દૂર ન હતુ�.
                     ુ�
    શાણા માણસોની સ�વેદના યુ��નની તરફ�ણમા� છ�. યુ��ન રિશયાને ગા�ઠવા તૈયાર  આ શ�દો અપ�ણ કરવા છ�. સીતારામ યેચુરી ક� ડી. રાý જેવા સા�યવાદી  જે થોડાક કલાકો બ�યા હતા તેનુ� વણ�ન �હોન ટોલે�ડના પુ�તક, ‘એડો�ફ
           ે
                                                                       ં
    નથી. યુ� લા�બુ� ચાલ તો મનુ�યો કીડીમકોડાની જેમ મરશે. શુ� મનુ�ય જ�તુની  નેતાઓ મા�સ�વાદને નામે લગભગ અભણ માણસોની માફક બકવાસ કરતા  િહટલર’ના આધારે મ� કયુ� હતુ�. એ વણ�નનો એક �શ અહી ��તુત છ� : ‘�ત
    માફક મરવા માટ� સý�યો છ�? કદાચ યુ�નો �ત આવે પછી નવી િવ�- ýવા મળ� છ�. તે સૌ એક એવી િવચારધારાના �ધ��ાળ� અનુયાયીઓ છ�  સમયે િહટલર અને ઇવા એક ખાટલા પર બેઠા�.
    �યવ�થાનો ઉદય થાય એ પણ અશ�ય નથી. પા�લો નેરુદાનુ� િવધાન  ક� એમને પોતાના અ�ાનનુ� પણ અિભમાન રહ�તુ� જણાય છ�. મને કદી  ઇવાનુ� ��યુ પહ�લા થયુ�. િપ�તોલના ધડાકાથી ��યુ પામવામા સફળતા
                                                             �
                                                                          �
    કિવતાની ક�ાએ પહ�ચે તેવુ� છ� :              સમýતુ� નથી ક� ગા�ધીøની સાથે ર�ા પછી પણ પ��ડતøને  ન મળી તેથી એણે ઝેર પી લીધુ�. બપોરે લગભગ સાડા �ણ વાગે િહટલરે
          સફરજનને કાપનારી છરી               સા�યવાદ ��યે આક��ણ રહ� તેનુ� રહ�ય શુ�?  લમણે િપ�તોલની ગોળી છોડીને પોતાનો �ત આ�યો. એમ પણ કહ�વાય
          સફરજનના� બીયા�ને        િવચારોના      હø આજે પણ યુ� જેવી �ણા�પદ બાબત ��તુત  છ� ક� િહટલરે પોતાના મ�મા ગોળી છોડીને પોતાનો �ત આ�યો હતો.
                                                               �
           કાપી શક� ખરી?                  ગણાય એ બાબત મનમા� બેસતી નથી. ગઇ સદીમા� બે-બે  બ�નેના� શરીર પર પે�ોલ છા�ટવામા� આ�યુ� અને બ�કરમા� જ અ��નદાહ
        �
                                                        �
     રિશયામા પણ પુિતન સામે િવચારનારા લોકો છ�.          િવ�યુ�ો પછીનો કાટમાળ વેઠી લીધા પછી પણ આજના  દેવામા આ�યો.’
    પુિતન એમને કચડી શક�, પરંતુ એમના િવચારને કચડી ન  ��દાવનમા�  મનુ�યને પોરો ખાવાન મન ક�મ નથી થતુ�? આપણામા�  હ�યા, હ�યા ને બસ હ�યા જ હ�યા! ‘The Black Book of
                                          ુ�
    શક�. આવુ� આ�ાસન ગમી ýય તેવુ� છ�, પરંતુ આ�ાસન         આિદવાસીઓ જેટલી બુિ� પણ નથી ક� શુ�? એક વાર  Communism’મા� ન�ધાયુ� છ� :
                                                                      �
                 ે
    સમ�યા ઉક�લી ન શક�. રિશયાની મુલાકાત એક વાર જગતના  ગુણવ�ત શાહ દૂર દૂર આિ�કાના કોઇ જ�ગલમા� બહારથી આવેલા  } સોિવયેટ રિશયામા બે કરોડ ��ીપુરુ�ો મયા� હતા.
                                                             �
    ગિણતશા��ી અને શા�િતવાદી બ�ા�ડ રસેલ ગયેલા. મુલાકાત      ‘સ�ય’(?) લોકોએ યુ�મા� હýરો માણસોની કતલ કરી  } ચીનમા� 7 કરોડ માણસોની કતલ થઇ હતી.
    પછી એમણે પોતાનો �િતભાવ આ�યો તે પુિતનના રિશયાને       નાખી. યુ� પૂરુ� થયુ� પછી કોઇ �� આિદવાસીએ �� ઉઠા�યો  } ખેમર રોગ �ારા ક�બો�ડયામા� 20 લાખ માણસો મયા� હતા.
        �
    સમજવામા ખપ લાગે તેવો છ�. લોડ� રસેલના શ�દો બે વાર વા�ચવા  : ‘અ�યા ગા�ડાઓ! ý ખાવા ન હતા, તો એમને મારી નાખવાની  } ઉ�ર કો�રયામા� 20 લાખ માણસો મયા� હતા.
    જેવા છ� :                     શી જ�ર હતી?’ આજનો મનુ�ય ટ��નોલોø નામની માતાનો લાડકો ભૂિમપુ�  } દુિનયામા અ�ય �થળોને થયેલા માનવ��યુ બે કરોડ, પચાસ લાખ.
                                                          �
                                                                 �
           �
          મ રિશયામા� જેટલો સમય ગા�યો      છ�. માતા સુખની લહાણી કરતી જ ýય છ�. આજના માણસ પાસે શુ� નથી?  ઉ��ા�િતની આવી અવદશા? માનવતાની આવી િવડ�બના? બુ� અને
                                                                ુ
           તે સતત �ેરાતુ� દુ:�વ�ન હતુ�.    અશોક જેવા સ�ાટ પાસે સાઇકલ પણ ન હતી. અકબર પાસે િવ�ુત પ�ખો પણ  યુ�મા�થી યુ�ની પસ�દગી? ઇસ, મોહ�મદ અને ગા�ધીને આપણે ક�ટલી
            હ�� જેટલો સમય �યા� ર�ો,      ન હતો. મહારાý રણિજતિસ�હ પાસે તો એનાિસન જેવી પીડાહારક ગોળી  સરળતાથી હરાવી દીધા? શા�િત આપ�ં શમ�ં અને યુ� આપણી વા�તિવકતા
         �યારે સતત ભયની લાગણી �બ� બની.      પણ ન હતી. પ��ડત નેહરુ જેવા વડા�ધાન પાસે મોબાઇલ ફોન પણ ન હતો.  છ�. યુ��નને યુરોિપયન દેશોનો ટ�કો છ� અને ‘નાટો’ દેશો એને કહી ર�ા છ� :
     ��રતા, ગરીબી, વહ�મ, જુલમ            અરે! મોરારøભાઇ દેસાઇ પાસે ઝેરો� મશીન પણ �યા� હતુ�? બધુ� હોવા છતા � ‘ચડ ý બેટા શૂળી પર!’ ‘શૂળી ઉપર સેજ હમારી’ એવુ� ભજન મીરા�એ લ�યુ�
        સતત                    આજના માણસ પાસે સ�તો� નથી અને શા�િત નથી! ગીતાએ એક જ ��મા�  હતુ�. (લ�યા તારીખ : 3 માચ�, 2022, યુ�નો 8મો િદવસ)�
          �
     અમારા �ાસમા લેવાતી               ��ંબધુ� કહી દીધુ�! ક��ણે અજુ�નને ક�ુ� : અશા�ત�ય ક�ત: સુખ�? (સુખ       }}}
      હવા બની ગયા�!                 �યા�થી અશા�તને?)
     મને લા�યુ� ક� મ માનવીના                                                પાઘડીનો વળ ��ડ�
         �
                                                                   ે
       øવનમા �                                                     યુ�મા�ન હ�� સવ�થા ખરાબ ગ�ં છ��,
     જે જે બાબતોને મૂ�યવાન                                               પરંતુ લડતના બે પ�ોના આશયોને તપાસીશુ�
       ગણી હતી,                                                      તો આપણને માલૂમ પડશે ક�
     તે બધી બાબતોનો �યા�                                                 એક સાચો છ� અને બીý ખોટો છ�.
     ખાતમો બોલી ગયો હતો.                                                 દાખલા તરીક � ý‘अ’નો દેશ પચાવી
                                                                   �
     વણકથી વેદનાઓ                                                   પાડવા માગતો હોય તો �‘ब’ દેખીતી રીતે જ
     �યા�                                                           અ�યાયનો ભોગ બ�યો છ�.
    લાખો                                                              બ�ને શ��ોથી લડ� છ�.
                                                                     િહ�સક યુ�મા હ�� માનતો
                                                                         �
                                                                       નથી,
                                                                      તેમ છતા �યાયી
                                                                         �
                                                                      �યેયવા�ો � ��‘ब’
                                                                     મારા નૈિતક ટ�કાને તથા
                                                                     આશીવા�દને પા� છ�.
                                                                          - ગા��ીø
                                                                         (‘હ�રજન’,
                                                                      ý�યુઆરી 18, 1942,
                                                                          પાન-4)
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16