Page 8 - DIVYA BHASKAR 031822
P. 8

¾ }અિભ�ય��ત                                                  Friday, March 18, 2022    8                                     ે
                       સુિ��ય� સ આગે : મિહલાઓ સામ નવા પડકારો પણ છ�      ���ટકોણ : ભારત યુ� અટકાવી �ક� તો દુિનયા બચી �ક� છ�
                           ે
                        બદલાઈ રહી �� દુિનયા,                  ભારત ý ઈ��� તો યુ��ન-
     આપણે એ પસંદ ક�� શક�એ ન�� ક �
               ં
                �
      �વનમ� કોણ આવશ, પ�� તેમની
             ે
      પાસેથી બોધપાઠ શીખી શક�એ.     પરંતુ લા�બી મજલ બાકી �� ��ક�નો �ક�લ આવી �ક� ��
         - સી.વી. રમન          સાધના ��કર       135.6 વ�� અન...         વેદ�તાપ વૈિદક      ચીન હવે રિશયા અને યુ��નમા�
                                           ે
                                                                          ુ�
                                                   ભારતીય િવદેશ નીિત
                       લેિખકા, ભારતીય મહ�સૂલી
     યુ�ન કારણે ભારતમા�         સેવા અિધકારી, [email protected]  વ�ડ� ઈકોનોિમક ફોરમનો ડ�ટા જણાવે છ�  [email protected] મ�ય�થતાની પહ�લ કરવા લા�ય છ�.
         ે
                                    ક�, કોિવડ-મહામારીએ �લોબલ જે�ડર
                                                    પ�રષદના અ�ય�
                                                                 આ મુ�ે અમે�રકા આશ��કત રહ�શે,
                         hotmail.com
                                    ગેપને સમા�ત કરવાની સમયમયા�દાને
      હવે મ��વારી રોકવી                 -2021 પછી 99.5 વષ�થી વધારીને 135.6 વષ� કરી      નરે�� મોદીએ પરંતુ ભારત અ�યારે રિશયા અને
                                                                 અમે�રકા બ�નેનો િમ� દેશ છ�. તે
                                    દીધી છ�. એટલે ક�, અમારા øવનના�
                                            �
                                                                 મ�ય�થતાની પહ�લ કરી શક� છ�. તે
         અ��ય            ���ોબર અ�યાર સુધી     બીý પાસા�ની જેમ જ હવે િલ�ગભેદમા�  વ�ા��ાન રિશયા અને  તૂકી�થી પહ�લા શા�િત-વાટાઘાટો પણ
                          �
                       ચાર દેશમા મિહલા રા��પિત ક� વડા�ધાન
                                                  યુ��નના રા��પિતઓ સાથે વાત કરીને
                                            �
                                    પણ અમે કોિવડથી પહ�લા અને પછીની
                       બની ચૂકી છ�- બારબાડોસ, �ુિનિશયા,  �ેણી બની ગઈ છીએ.  તેમને વાટાઘાટો માટ� �ે�રત કયા� છ�. ý  કરાવી શક� છ�.
     યુ  ��નના યુ�ને કારણે રિશયા સાથે વેપાર � �વીડન અને હો�ડારુસ. થોડા સમય        આ કામ તેઓ એક-દોઢ મિહના પહ�લા
                                                  શ� કરી દેત તો કદાચ યુ��ન-સ�કટ ટાળી દોને��ક અને લુહા��કને �વત�� રા��ની
        બ�ધ કયા� પછી છ��લા �ણ મિહનામા
                       પહ�લા ઈ��ડયન �ટ��ટ��ટકલ ઈ���ટ�ૂટ આવી જ ��થિત માનિસક રોગોમા� પણ
        ખિનજ તેલ (��ડ ઓઈલ)નો ભાવ  ઓફ કોલકાતાની નીના ગુ�તાએ વષ� છ�. તણાવ �ગે પુરુષો અને મિહલાઓની  શકાય એમ હતુ�. હવે તેઓ પા�ચ રા�યોની મા�યતા આપવાને બદલે �ીિમયા જેવુ�
    િવ�બýરમા� 70 ડોલરથી આજે 140 ડોલર �િત  2021નો �િત��ઠત ‘ડીએસટી-આઈસીટી- �િતિ�યાઓ એકસમાન હોતી નથી.  ચૂ�ટણીમા�થી મુ�ત થયા છ�. તેઓ ઈ�છ� તો કરે. હવે સમાચાર છ� ક�, તૂકી�મા� રિશયા-
    બેરલ પર પહ��યો છ�. ભારત પોતાની જ��રયાતના  આઈએમયૂ  રામાનુજન  પુર�કાર’ પુરુષોને તણાવ થતા� �લડ�ેશર જેવી  અમે�રકાના રા��પિત બાઈડ�ન સાથે પણ યુ��નના િવદેશ મ��ી મળવાના છ�. તૂકી�
    84 ટકા ખિનજ તેલ આયાત કરે છ�. આથી, પા�ચ  ø�યો હતો. િવકાસશીલ દેશોના� યુવા શારી�રક �િતિ�યાઓનો સામનો કરવો  સીધી વાત કરી શક� છ�. યુ��નના સ�કટનુ� નાટોનુ� સ�ય છ�, પરંતુ રિશયા-યુ��ન
    રા�યો ચૂ�ટણીના �િતમ તબ�ા પછી દેશમા પે�ોલ- ગિણતશા��ીઓને અપાતો આ પુર�કાર પડ� છ�, �યારે મિહલાઓની �િતિ�યાએ  મૂળ અમે�રકામા� જ છ�. અમે�રકા યુ��નના સાથે તેના ગાઢ સ�બ�ધ છ�. તૂકી�એ હ�મલાને
                 �
          �
    ડીઝલના ભાવમા અસામા�ય વધારો ન�ી છ�.  øતનારી તે �થમ ભારતીય મિહલા છ�. વધુ મનોવૈ�ાિનક હોય છ�. તેમના રોગ  રા��પિત જેલે��કીને નાટોમા� સામેલ થવા અનુિચત જણા�યો છ�, પરંતુ તેણે રિશયા
    સરકારની યોજના છ� ક�, અચાનક મોટો વધારો ન  મિહલાઓએ રમત-ગમત, �યવસાય પણ પુરુષોની તુલનામા અલગ હોય છ�.  માટ� �ો�સાિહત ન કરતુ� તો યુ��ન પર િવરુ� ýહ�ર �િતબ�ધોનો પણ િવરોધ કય�
                                            �
    કરીને તબ�ાવાર બે મિહનામા ભાવ વધારો  અને સ�દય�ના �ે� પણ સફળતાની નવી મે�ડકલ �રસચ� �ે�ે િલ�ગભેદનુ� �ાથિમક  રિશયાના હ�મલાની ��થિત બનત નહીં.  છ�. ભારત ઈ�છ� તો શા�િત વાટાઘાટોમા�
                             ે
               �
    કરવામા� આવે, જેથી �ýમા� હોબાળો ન થાય. ýક�,  �ચાઈઓ સર કરી છ�. �તરરા��ીય ધોરણે સમાધાન કરવુ� ýઈએ. દુિનયાની  ��મિલનના �વ�તા િદિમ�ી પે�કોવે તૂકી�થી આગળ નીકળી શક� છ�. તે િદ�હીમા �
           �
    ખિનજ તેલના ભાવમા 10 ટકાનો વધારો થવાથી  મિહલા િદવસ મનાવાયો, જેમા� ઉ�સવ અડધી વસતી હોવાને ધોરણે મિહલાઓનો  તાજેતરમા� જ પોતાના િનવેદનમા� ક�ુ� છ� અમે�રકા, રિશયા અને યુ��નના� િવદેશ
    જ�થા બ�ધ મ�ઘવારી 0.9 ટકા અને છ�ટક મ�ઘવારી  મનાવવા ઉપરા�ત ઘ�ં હતુ�. આ વષ�ની એ અિધકાર છ� ક�, તેઓ પોતાની જૈિવક  ક�, યુ��ન િવરુ� રિશયા પોતાની સૈિનક મ��ીઓ વ�ે વાટાઘાટો યોø શક� છ�.
    0.5 ટકા વધે છ�, એટલે ક� બેરોજગારી પર  થીમ ‘�ેક ધ બાયસ’ (પ�પાત સમા�ત સ�રચનાને આધારે આરો�ય સેવાઓ મેળવી  કાય�વાહી એક �ણમા� બ�ધ કરવા તૈયાર છ�,  યુ��ન-િવવાદ પર �તરરા��ીય મ�ચો
    મ�ઘવારીનો �હાર. હકીકતમા� તેને રોકવુ� સરકારના  કરવો) જ એ જણાવવા માટ� પુરતી છ� ક�, શક�. મહામારી પછી કામકાજના �થળોએ  ý તે મો�કોની માગણી પર �યાન આપે. પર થયેલા મતદાનમા� ભારત તટ�થ ર�ુ�
       �
    હાથમા નથી, �યા� સુધી પે�ોિલયમ પર ટ��સ  હજુ લા�બી મજલ કાપવાની બાકી છ�.  પણ મિહલાઓ માટ� નવા� પડકારો �ભા�  માગણી એ છ� ક�, યુ��ન નાટોના સ�ગઠનમા� છ�. તેણે રિશયા ક� યુ��ન ક� અમે�રકા એમ
    ઘટાડવામા� ન આવે. ýક�, ટ��સ ઘટાડવાનો અથ� છ�,  મહામારી પછી હવે ખાનગી અને થયા� છ�. વક� �ોમ હોમ હોય ક� હાઈિ�ડ  સામેલ ન થવાની ýહ�રાત કરે, �ીિમયાને કોઈનો પ� લીધો નથી! ભારતના લગભગ
    સરકારની આવકમા� ઘટાડો, જે િવકાસ અને  ýહ�ર �તરે આરો�ય પર ફોકસ વધી ગયુ� શૈલી-મિહલાઓની જ��રયાતોને �યાનમા � રિશયાનો િવ�તાર ýહ�ર કરે અને દોને��ક 20 હýર િવ�ાથી�ઓ અને નાગ�રકોને
    રાહતકાય�ને �ભાિવત કરશે. ખિનજ તેલની  છ�, જેના કારણે આરો�ય સ�બ�િધત �રસચ�મા� રાખીને િનયમો બનાવવા ýઈએ.  અને લુહા��કને �વત�� રા��ની મા�યતા બહાર કાઢવામા� યુ��ન અને રિશયા બ�નેએ
    આયાતમા� પહ�લાથી જ વધુ ખચ� કરવાનો અથ� છ�  પરંપરાગત લ�િગક-ભેદ પણ સામે આવી કોિવડ-19ને કારણે નોકરી ગુમાવનારામા � આપે. પે�કોવે �પ�ટ કરી દીધુ� છ� ક�, મદદ કરી છ�. ભારત સરકારે આ મુ�ે ભલે
    ચાલ ખાતામા ખાધ. મ�ઘવારી વધી તો લોકો ખચ�મા�  ર�ા છ�. ઐિતહાિસક રીતે મિહલાઓ મિહલાઓની સ��યા મોટી છ�.  રિશયા યુ�નને પોતાનુ� રા�ય બનાવવા ક� મોડ�થી પરંતુ �શ�સનીય કામ કયુ� છ�. ý
      ુ
        �
    કાપ મૂકશે, જેના કારણે સામાન ઓછો વેચાશ અને  ��લિનકલ �ાય�સનો ભાગ રહી નથી.  િનવાસી અને �યવસાિયક એ�રયાને  કીવ પર કબý કરવા માગતુ� નથી. છ��લા ભારત આ યુ�ને તા�કાિલક અટકાવી
                  ે
                                                       �
    એમએસએમઈ એકમો ફરી બ�ધ થવાની અણીએ   ýક�, હવે ��થિત બદલાઈ રહી છ�. અગાઉ િમલાવીને તેમને મિહલાઓ માટ� સુરિ�ત  દોઢ સ�તાહમા રિશયાએ યુ��ન િવરુ� જે શક� છ� તો રિશયા અને યુ��નને જ નહીં
    પહ�ચશે. એટલે ક�, બેરોજગારીનો નવો રાઉ�ડ. હજુ  એવી દલીલ અપાતી ક�, અમે �જનન વય- �થાન બનાવવા ક� સુરિ�ત �ા�સપોટ�  ક�ઈ કયુ�, તેને તેઓ યુ� નહીં પરંતુ સૈિનક પરંતુ સમ� દુિનયાને તે અનેક આિથ�ક
    અથ�ત�� મા�ડ પાટ� ચઢવાનુ� શ� થયુ� હતુ� ક�, યુ�ને  જૂથની મિહલાઓને એ દવાઓથી બચાવવા સુિવધા ઉપલ�ધ કરાવવી પણ લ�ગક- કાય�વાહી જણાવી ર�ા છ�. એટલે �તકોની સ�કટમા�થી બચાવી શક� છ�. ý યુરોિપય
    કારણે તોળાઈ રહ�લી મ�ઘવારી મ� ફાડી રહી છ�. આ  માગીએ છીએ, જે ભિવ�યની તેમની ���ટએ સ�પ�ન બુિનયાદી માળખાનો ભાગ  સ��યા હýરો-લાખોમા નહીં પરંતુ ક�ટલાક દેશોને રિશયાનો તેલ અને ગેસનો પૂરવઠો
                                                         �
    દરિમયાન ભારતને રિશયા પાસેથી મળનારા ચાર  સ�તાનોને �ભાિવત કરી શક� છ�. પછી એમ હોવો ýઈએ. ઈ�ટરનેટ સેવા �દાતાની  સો જ છ�. લગભગ 20 લાખ યુ��ની બ�ધ થઈ જશે તો તેમની હાલત ખરાબ
                           ુ�
    અ�ય એસ-400 િમસાઈલ (એક પહ�લા જ મળી ચૂકી  કહ�વાવા લા�ય ક�, ���ઓના� હોમ��સને જવાબદારી પર પણ ચચા� કરવી જ�રી  ભાગીને પડોશી દેશોમા� જતા ર�ા છ� અને થઈ જશે. એટલે આ દેશોએ હજુ સુધી
         �
    છ�)ના સ�લાયમા પણ મોડ�� થશે. ��વ�ટ અને અ�ય  �રસચ� �ભાિવત કરી શક� છ�. �રપોટ� છ�. તાજેતરના િદવસોમા� મિહલાઓ  તેઓ તથા ભારતીય િવ�ાથી�ઓ સુરિ�ત રિશયાના ખિનજ તેલ અને ગેસ પર
                             �
    આિથ�ક �િતબ�ધોને કારણે રિશયાના ઉ�પાદન પર  અનુસાર, દુિનયામા આરો�ય સ�બ�િધત સાથે ઈ�ટરનેટ પર સાઈબર-�ટો�ક�ગ અને  બહાર નીકળી શક�, એ ���ટએ રિશયાએ �િતબ�ઘ મુ�યો નથી.
    પણ અસર થશે. બારત �ારા રિશયાના િમગ-29  �રસચ� માટ� સૌથી વધુ ફ�ડ આપનારામા�થી દુ�ય�વહાર જેવી ઘટનાઓ વધી છ�. તેને  ચાર ‘સલામત માગ�’ની ýહ�રાત કરી  છ��લા 12-13 િદવસમા� ��ડ ઓઈલ 44
    િવમાનની ખરીદી રદ કરવાનુ� અમે�રકાની સેનેટ�  એક યુએસ નેશનલ ઈ���ટ�ૂટ ઓફ હ��થ રોકવા માટ� એક �ભાવી િનયામક ��મવક�  હતી, પરંતુ યુ��ને તેને પાખ�ડ જણા�યુ� છ�.  ટકા મ�ઘુ� થયુ� છ�. સોનુ�, ચા�દી અને ડોલરના
    �વાગત કયુ� છ�. ý ભારતની લ�કરી �મતા  પોતાના� સ�સાધનોનો એક ભાગ એવી બનાવવાની જ�ર છ�. ઓનલાઈન િહ�સા  યુ��નને ખબર પડી ગઈ છ� ક�, અમે�રકા ભાવ પણ વધી ર�ા છ�. �તરરા��ીય
    �ભાિવત થઈ તો તેનાથી ચીન પણ ખુશ થશે. બીમારીઓ પાછળ ખચ� કરે છ�, જે મુ�ય�વે પણ ઓફલાઈન િહ�સાની જેમ મિહલાઓને  અને નાટો રા��ોએ તેને પાણી ચઢાવીને રાજનીિતમા� નવા� સમીકરણો સý�ઈ ર�ા
                       પુરુષોને �ભાિવત કરે છ�.  બળ�યોગથી ચૂપ કરાવી દેવા માગે છ�. ý  મોઢ�� ફ�રવી લીધુ� છ�. હજુ પણ યુ��નના છ�. �ણ દાયકા જુના શીતયુ�ની નરમ
                        આ ભેદભાવને કારણે મિહલાઓને ‘�ેક ધ બાયસ’મા� હજુ પણ વધુ એક સદી
     ક�પનાઓ �ુ� અન       ે    એવી આરો�ય સુિવધાઓ મળ� છ�, જે લાગવાની હોય તો દરેક �તરરા��ીય  નેતા અને લોકો િહ�મત સાથે રિશયાનો શ�આત થઈ છ�. એક તરફ અમે�રકાને
                                                  સામનો કરી ર�ા છ�, પરંતુ તેઓ ýણે છ� સમથ�ન આપનારા દેશો હશે અને બીø
                                                  ક� ý યુ� લા�બા ચા�યુ� તો મુ�ક�લી પેદા તરફ ચીન-રિશયાના સમથ�ક. બીý પ�નુ�
                       તેમની શરીરરચનાની સ�પૂણ� સમજ પર મિહલા િદવસે આપણે એ �દાજ કાઢવો
    સકારા�મક હોવી ���          આધા�રત હોતી નથી. તેમને તબીબી ýઈએ ક�, આપણે પ�રવત�નોની િદશામા�  થશે. આ ��થિતમા જેલે��કીએ યુ��નની ને��વ રિશયા નહીં ચીન કરશે, એટલે
                                                        �
                       પ�પાતનો પણ સામનો કરવો પડ� છ�. ક�ટલા આગળ વ�યા છીએ.
                                                  તટ�થતાની ýહ�રાત કરી દેવી ýઈએ. ચીન દરેક પગલુ� Ôંકી-Ôંકીને ભરી ર�ુ� છ�.
      øવન-���
                          �ુ� િનયિમત ટ�વો�ી તમે ક�ટા�ો અનુભવો છો?
     ›ɉ. °¦ §ɉ†¡ Ÿªɂ•¯
     ક  હ� છ� ક� નોકરી મન મારીને કરવી પડ� છ�,  રે� સૈની          ક�, તે ખૂબ જ અઘરા હોતા નથી ક� સરળ પણ નહીં.  તે સારી કોમેડી કરી શક� છ�. �યાર પછી તેણે પોતાના�
        વેપારમા� ધન પર નજર રાખવી પડ� છ�.
        ભ��તમા� તનને સાધવુ� પડ� છ� અને                ગો�ડીરો�સનો િનયમ એકરસતાને દૂર કરવાનુ� બીજુ�  હ�નરને િનખારવાનુ� શ� કયુ�. તેણે લોસ એ�જેિલસની
    પ�રવારમા� જન સાથે øવવુ� પડ� છ�. યોગી કહ� છ� ક�,  રે�ડયો ઉદઘોષક અને લેિખકા નામ છ�. મનુ�યના મગજને પડકારો ગમે છ�. પડકારો તેને  આજુબાજુની નાની �લબોમા� કાય��મ આપવાનુ� શ� કયુ�.
                                                   �
    યોગમા� ક�પનાનુ� ઘ�ં મહ�વ હોય છ�. �ખો બ�ધ  [email protected]    રણનીિતઓ બનાવવાનુ� શીખવાડ છ� અને તેની �ત�રક  કોમેડી શોની સાથે તે કિવતાઓ પણ વા�ચતો હતો. થોડા
    કરીને ક�ટલીક ક�પનાઓ કરવી પડ� છ� ક�, આપણે આ                શ��તઓને પણ ý�ત કરે છ�. એટલે �ય��ત øવન  સમયમા� જ તે ટીવી પર ટોક શોમા� દેખાવા લા�યો. પ�દર
    ચ� પર ��થત થઈ ગયા, આપણે પોતાની આ�માને   એને કહ�વા, જેને આપણે વારંવાર કરીએ છીએ. અને કાય�મા� સતત �ે�રત રહ� છ� અને પોતાની ટ�વોમા�  વષ�મા� તેને એટલી �યાિત મળી ક� તેણે 63 િદવસમા� 60
    ક����ત કરી લીધી છ�. દરેક ચ�ની પોતાની અસર હોય  ��વ કહ�વાય છ� ક� કોઈ કામને સતત 21 િદવસ કરો  ક�ટાળો અનુભવતો નથી. �િસ� �ય��ત�વ પોતાની ટ�વોને  શહ�રોનો �વાસ ખે�ો. આજે આખી દુિનયા તેને એક
    છ�, તેના તરંગો કામ કરતા હોય છ�, તો ધીમે-ધીમે  તો 22મા િદવસે તે ટ�વ બની ýય છ�. ટ�વો સારી અને  ક�ટાળાથી બચાવવા માટ� તેમા� સતત નવા �યોગો કરતા  સફળ કોમે�ડયન તરીક� ઓળખે છ�. જેનુ� નામ છ� �ટીવ
    ક�પના સાકાર થવા લાગે છ�. ક�પનાનો એક �યોગ  ખરાબ બ�ને હોય છ�. સારી ટ�વો છોડવી સરળ છ� અને  રહ� છ�, એટલે તેઓ સામા�ય �ય��ત કરતા� વધુ સફળ હોય  મા�ટ�ન. તે કહ� છ� ક�, મ� હ�મેશા ગો�ડીલો�સના િનયમને
    ભૌિતક જગતમા� પણ કરી શકીએ છીએ. આપણે જે  ખરાબ ટ�વો છોડવી અઘરુ� છ�. ક�મક�, ખરાબ ટ�વો �ય��તના  છ�. સામા�ય �ય��ત પોતાની ટ�વોથી ક�ટાળી ýય છ� અને  મા�યો છ� અને પોતાની ટ�વોથી ક�ટાળ�� નહીં એટલે દરરોજ
    કોઈ ઈ�છાઓ ક� માગણી હોય તેને ક�પના બનાવો.  �દર ક�ટાળો પેદા કરતી નથી. એટલે જ �િસ� �ય��તઓ  અનેક ટ�વો તો છોડી પણ દે છ�.  તેમા� નવી અને રોચક બાબતો ઉમરતો ý� છ��.
    તેનુ� એક નાટકીય ��ય તૈયાર કરો, તેને અ�ય�ત  પોતાની સારી ટ�વોને ýળવી રાખવા ગો�ડીલો�સના  ઘણી જૂની વાત છ�. એ િદવસોમા� ક�િલફોિન�યામા � આપણે �યારે કોઈ ટ�વનો �ારંભ કરીએ �યારે �યવહાર
                                              �
    એકીક�ત-િનય�િ�ત કરો અને પોતાના કોઈ ચ� પર  િનયમનો ઉપયોગ કરે છ�.      એનાહાઈમમા �ડઝનીલે�ડમા� એક બાળક કામ કરતો  એટલો સરળ રાખવો ýઈએ ક� િવપ�રત પ�ર��થિતમા� પણ
    મુકી દો. આ િચ�તન સ�પૂણ�પણે શુ� અને સકારા�મક  ગો�ડીલો�સનો િનયમ કહ� છ� ક�, મનુ�ય ચરમ  હતો. તેણે �યા�ના કમ�ચારીઓ પાસેથી અનેક િ��સ શીખી.  તે એવો જ રહ�. ટ�વ બની ગયા પછી તેને નાની અને નવી
    હોવુ� ýઈએ. પછી જૂઓ, ચ� મદદ કરશે અને ધીમે- �ેરણાનો અનુભવ એ કાય�ને કામ કરતા સમયે અનુભવે  આ િ��સનો ઉપયોગ તેણે લોકોને ý�સ સ�ભળાવામા � રીતોથી આગળ વધારો. સામા�ય સુધારો અને નવા પડકાર
    ધીમે એ માનિસક ��ય વા�તિવકતા બનશે.  છ�, જે તેની વત�માન �મતાઓ મુજબ હોય છ�. એટલે  કય�. થોડા સમયમા� જ બાળકને અનુભવ થઈ ગયો ક�  આપણો ટ�વ ��યેનો ક�ટાળો દૂર કરે છ�.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13