Page 4 - DIVYA BHASKAR 031822
P. 4

¾ }ગુજરાત                                                   Friday, March 18, 2022    4         NEWS FILE           ગા�ધીનગરની �ા���ડ શાળાઓની ધોરણ 9થી 12ની 5624 િવ�ાિથ�નીની દોઢ વષ�ની �. 56.17 લાખની �ા�� બાકી
                       ક�યાિશ�ણનો ભાર શાળાની ક�ડ�
       પહ�લી ઇલે���ક બસ શ�

                           િહતેષ જય�વાલ | ગા�ધીનગર                           �ા��ના અભાવે ક�યા-
                                    �
                       ગા�ધીનગર િજ�લાની �ા�ટ�ડ શાળાઓમા દોઢ વ��થી                       શાળાઓની હાલત કફોડી
                       ધોરણ 9થી 12મા� અ�યાસ કરતી 5624 િવ�ાિથ�નીની
                       િશ�ણ ફીના �. 56,17,800ની �ા�ટ સરકારે હø સુધી                     �ા�ટ�ડ ક�યાશાળાઓને િનયિમત
                       ફાળવી નથી. આ માટ� કોરોનાનુ� કારણ આગળ ધરાયુ� છ�.                    �ા�ટ ન મળવાથી આિથ�ક તકલીફ
                       ગત વ��ની �ા�ટ આ વ�� ચૂકવાઈ છ� અને તેમા� પણ 10થી                    પડતી હોય છ�. ýક� મોટ�� સ�ચાલક
      ઇલે���ક બસનો યુગ શ� થયો છ�. રા�યના  20 ટકા ચુકવણી હø બાકી છ� �યારે આ વ��ની મા�  શાળાઓમા� અ�યાસ કરતી િવ�ાિથ�નીઓની �તીકા�મક તસવીર. મ�ડળ હોવાથી એક યા બીø રીતે
       �થમ �ટ તરીક� અમદાવાદ-વડોદરાની બે  50 ટકા જ �ા�ટ ચુકવાઈ છ�. સરકારી અને અનુદાિનત                    ખચ� સરભર થઈ જતો હોય છ� તેમ
      ઇ�ટરિસટી મુકાઇ છ�. એસી હોવા છતા વો�વો  શાળાઓમા ધોરણ-1થી 12ની િવ�ાિથ�નીઓને મફત  કામગીરી ઓનલાઇન છતા� શાળાઓના ખ�ા� વ�યા શાળાના સ�ચાલકોએ જણા�યુ�
                 �
                          �
                                                       ે
       કરતા� ભાડ�� ઓછ�� છ�. સરકારે અમદાવાદ  િશ�ણ અપાય છ� અને આ માટ� ફી પેટ� શાળાઓન ે તમામ કામગીરી ઓનલાઇન થતા� શાળાઓન ઓનલાઇન આવેલી  છ�. �યારે ક�માર-ક�યા િમ�
      વડોદરા �ટ ઉપર ઇલે���ક બસ શ� કરી છ�. ધોરણવાર �ા�ટ ફાળવાય છ�. �ા�ટની અિનિમતતાને  બાબતોની િ��ટ કઢાવવા સિહતનો ખચ� કરવો પડ� છ�. જેમ ક� બોડ�ની  શાળામા કોઈ જ આિથ�ક તકલીફ
                                                                    �
                                         રસીદની િ��ટ કઢાવવી, પા�પુ�તકો લેવા જવાનો ખચ� વધી ગયો છ�.
      કોરોના કાળના બે વ��મા   �    કારણે શાળા સ�ચાલકોને મુ�ક�લી પડી રહી છ�.                       પડતી નથી.
      રણો�સવ થકી ���!          ગીરમા� સાવજ-મધમાખી મા�� પાણીના ક�િ�મ પોઇ�� ભરવામા� ��યા
      ભુજ : ધોરડોમા� યોýતા રણો�સવના લીધે ક�છને
      ��યે� અને પરો� રીતે ફાયદો થયો જ છ�. પરંતુ                                       જૂનાગઢ| ગીર જ�ગલમા� ઉનાળો
                 �
          �
      િવધાનસભામા સરકાર �ારા અાપવામા અાવેલા                                          શ� થાય એટલે વ�યøવો માટ�
        �
      જવાબમા ચ�કાવનારા ત�યો બહાર અા�યા છ�.                                          વનિવભાગ ��ક��કાણે બનાવેલા
      સરકારે બે વ��મા� રણો�સવ પાછળ ખચ� 17.95                                         પાણીના ક�િ�મ પોઇ�ટમા� પાણી
      કરોડનો કય� છ�. જેનાથી ખાનગી ક�પનીઅોને                                         ભરવાનુ� શ� કરી દે. અહી સાવý
                                                                         ં
      ફાયદો થઇ ર�ો છ�. ýક� વ�� 2021મા� કોરોના                                        પણ પાણી પીવે. તો મધમાખી પણ
         �
      કાળ છતા રોય�ટીની અાવક અને �વાસીઅોની                                          તરસ છીપાવી શક� એ માટ� પાણીની
      ફીમા� વધારો ન�ધાયો છ�. અા �ગે િવધાનસભામા �                                      ક��ડીના એક ખૂણે શણના કોથળા પણ
      ક��ેસના ધારાસ�યોઅે રણો�સવની અાવક તથા                                          મૂકવામા� આવે છ�. મધમાખી તેના પર
      ખચ�ની િવગતોની સામે ખાનગી ક�પનીઅોને ટ��ટ                                        બેસીને પોતાની પાણીની જ��રયાત
      િસટી �ગેના કરારની માિહતી અાપી હતી.                                           પૂરી કરે છ�. ટ��કમા�, øવમા�ની
     ભુજના મિહલાએ ��� વયે                                                  જ��રયાત પાણી છ�. અને એની
                                                                 �યવ�થા વનિવભાગ આ રીતે કરે છ�.
     PSIની કસોટી પાસ કરી                                                   આ તસવીર ધારીના ડીએફઓ ડો.
                                                                 �શુમાન શમા�એ પોતાના સો�યલ
          નાના �િ�યા : 45 વ�ી�ય �ોઢ                                          મી�ડયા એકાઉ�ટ પર શેર કરી હતી.
          એકલનારી મિહલાએ અ�ય
          મિહલાઓ ને આિથ�ક રીતે પગ
          બનાવીને �વમાનભેર øવન
                                                                         �
                                        �
          øવવા માટ� ભુજમા� રહ�તા                                     ઓનલાઈન �ેમમા 30
     �ીિતબેન ચેતનભાઇ સોનીના પિતનુ� અકાળ � કોરોના કાળમા પણ મહો�સવો
                                                                ુ�
                                                                       �
     અવસાન થતા, પુ�ના િશ�ણની જવાબદારી                                       લા�ન �ેવુ� થતા યુવકનો
     શીરે આવી ચડી તેનિનભાવવાની સાથે અ�ય
     એક ડઝન જેટલા ઘરોના ગુજરાન ચલાવવા માટ�  પાછળ �.40 કરોડનો ���                        આપઘાત
     �ય�નશીલ બ�યા. તેઓ િવિવધ એન.ø.ઓ.
     અને મિહલા િવકાસ સ�ગ�ન સાથે ýડાયેલા છ�.                                         �ા�મ �રપો��ર|સુરત
                              ે
                       { લખલ��� ખ�� અન ��ાર છતા� બે વષ�મા�  2021મા� 20.56 કરોડ �િપયાનો ખચ� કરવામા� આ�યો  અડાજણમા� રહ�તો અને એલ એ�ડ ટી ક�પનીમા� નોકરી
       બે વષ� પછી રંગની રંગત�     મા� 101 િવદેશી �વાસી ��યા      હતો. રણો�સવના આયોજન માટ� સરકારે વ�� 2020મા�  કરતો યુવક ઓનલાઈન ગેમના રવાડ� ચઢતા માથે દેવુ થઈ
                                                                 ગયુ� હતુ�. જેથી ફા�સો ખાઈ લીધો હતો.
                                         9.87 કરોડ અને વ�� 2020મા� 8.16 કરોડનો ખચ� કય�
                            ભા�કર �ય�� | ગા�ધીનગર   હતો, જેની સામે વ�� 2020મા� રણો�સવની રોય�ટી અને  ઓનલાઈન ક�સીનોમા� ૩૦ લાખન દેવુ�
                                                                           ુ�
                       રા�યમા� કોરોના કાળમા એકતરફ નાગ�રકો માટ�  એ��ી ફીપેટ� 6.26 કરોડની આવક થઈ હતી �યારે વ��  થતા આપઘાત કરી ર�ાનો �યુસાઈડ
                               �
                                �
                       તબ�ાવાર િનય��ણો લાદવામા આ�યા હતા �યારે રા�ય  2021મા� 7.19 કરોડની આવક થઈ હતી. આમ આવક  નોટમા� ઉ�લેખ કય� હતો.અડાજણ સુડા
                       સરકારે આ બે વ�� દરિમયાન િવિવધ મહો�સવો યોજવામા�  કરતા� વધુ ખચ� �મોશન અને આયોજન પાછળ કરવામા�  આવાસમા રહ�તાે સાગર �કશોરરાવ
                                                                    �
                       કસર છોડી નથી. કોરોના મહામારી છતા બે વ��મા� સરકારે  આવે છ�. પૂવ� િવપ� નેતા પરેશ ધાનાણીએ ક�ુ� ક�  સાગર િ�કા�ડી િ�કા�ડી(29)હøરા એલ એ�ડ ટી
                                  �
                                                                           ે
                       િવિવધ મહો�સવોના� આયોજન પાછળ 40 કરોડ �િપયાનો  કોરોનાકાળમા� લોકો ઓ��સજન, દવા અને હો��પટલમા�  ક�પનીમા� હતા. બુધવારે રા� તેણે
                                                                     ે
                       ખચ� કય� છ�. બે વ��મા� રા�યના બે �વાસન �થળોએ મા�  પથારી િવના ટળવળીને મોતને ભે�ા �યારે સરકાર  ઘરમા� ફા�સો ખાઈ આપઘાત કરી લીધો હતો. બનાવની
                                            �
                       101 િવદેશી પય�ટકો આ�યા હતા.     ઉ�સવોમા �ય�ત હતી.          ýણ થતા અડાજણ પોલીસે તપાસ શ� કરી. પોલીસને
      છ��લા બે વ��થી રાજકો�ટય�સ એકપણ તહ�વાર  િવધાનસભામા સરકારે રજૂ કરેલી માિહતી મુજબ વ��  િવધાનસભામા �વાસન મ��ી પૂણ�શ મોદીએ ક�ુ� ક�,  સાગર િ�કા�ડીએ લખેલી �યુસાઈડ નોટ મળી હતી. જેમા�
                                               �
                            �
       માણી શ�યા નથી. મા�ક અને સોિશયલ  2020 અને 2021મા� પત�ગ મહો�સવ, મા�ડવી ટ��ટ િસટી,  રણો�સવમા� 1.73 લાખ �વાસીઓ આ�યા છ� અને છ��લા � તેમણે ઓનલાઈન ક�સીનોમા� �.૩૦ લાખન દેવુ થઈ જતા
                                                                        ુ�
      �ડ�ટ�સને બાદ કરતા િનયમોમા�થી મુ��ત મળતા  નવરાિ� ફ���ટવલ સિહતના 10 ઉ�સવોનુ� આયોજન  8 વ��મા� 6.6 કરોડની રોજગારી �થાિનક �તરે ઉ�પ�ન  આપઘાતનુ� પગલુ� ભયુ� હોવાનો ઉ�લેખ કય� હતો. આ
      હોળી-ધૂળ�ટી ઊજવવા લોકોમા� થનગનાટ છ� કરાયુ� હતુ�. આ માટ� વ�� 2020મા� 18.81 કરોડ અને વ��  થઈ છ�.      બનાવ વાલીઓ માટ� લાલબ�ી સમાન છ�.
     ક�છમા� બે વષ�મા� 39 કરોડના માદક પદાથ� પકડાયા                                           ભા�કર
                                                                      િવશેષ
          ભા�કર �ય��| ભુજ     પકડ�લા અધધ 21 હýર કરોડના હ�રોઇનના જ�થા  મળી ક�લ 28.19 કરોડનો જ�થો પકડાયો હતો. �યારે વ��  મા�ામા રા�યના અ�ય કોઇ િજ�લામા ચરસનો જ�થો
                                                                        �
                                                              �
    અેક બાજુ રા�યની સાથે ક�છમા� દા�બ�ધીની િન�ફળતાના  �ગેની માિહતી રા�ય સરકારે િવધાનસભામા અાપી  2021મા� 10.63 કરોડના નશીલા પદાથ� પકડાયા હતા.  પકડાયો નથી. ક�છમા� 2020મા� ચરસનો 1376 �કલો
                                                          �
                                     �
    લીધે વ�� કરોડોના દા�ની હ�રાફ�રી થઇ રહી છ� તો  નથી ! ક���ીય અેજ�સીઅે અા કામગીરી કરી હોવાથી  ક�છમા� વ�� 2020મા� અધધ 7.23 કરોડનો ��ેø શરાબ  �યારે ગત વ�� 151 �કલો જ�થો મળી અા�યો હતો.
                                      �
                                  �
    બીøબાજુ અને �ો�ી યુ�ના લીધે દ�રયાઇ માગ� વડ�  તેની માિહતી રા�યની િવધાનસભામા અાપવામા અાવી  પકડાયો હતો. �યારે વ�� 2021મા� અા જ�થો વધીને  તો ક�છમા� વ�� 2020મા� ��ેø શરાબની 200974
            �
    નશીલા પદાથ� ઘુસાડવામા અાવી ર�ા છ�. જે સરહદી ક�છ  ન હતી ! વળી ક�છમા� પકડાયેલા નશીલા પદાથ� �ગે  7.76 કરોડ થયો હતો.  બોટલ અને વ�� 2021મા� 244680 બોટલ મળી અાવી
    જેવા િજ�લા માટ� ખુબ જ ýખમી છ�. ક�છમા� છ��લા બે  રા�યના ક��ેસના 13 ધારાસ�યોઅે ��ો પૂ�ા હતા !  ચ�કાવનારી વાત અે છ� ક� ચરસનો જ�થો રા�યમા�  હતી. �યારે િબયરની 2020મા� 13218 બોટલ અને વ��
    વ��મા� દા� અને નશીલા પદાથ� મળી ક�લ 38.83 કરોડનો  ýક� તેઅોને જે જવાબની અપે�ા હતી તે મ�યો ન હતો.  સાૈથી વધારે ક�છમા� પકડાયો છ�. ક�છમા� વ�� 2020મા�  2021મા� 43713 બોટલ મળી અાવી હતી. તો દેશીદા�
    જ�થો પકડાયો છ�. િવધાનસભામા અા અાંકડા સરકારે  સરકારે મુ��ા હ�રોઇનની માિહતી અાપી જ ન હતી. અધધ 20.64 કરોડ અને 2021મા� 2.26 કરોડનો  વ�� 2020મા� 37603 િલટર તથા 2021મા� 45817 િલટર
               �
                                                                �
    અા�યા છ�. પરંતુ અા�ય� વ�ે મુ��ામા�થી ડીઅારઅાઇઅ ે ક�છમા� વ�� 2020મા� દા� તથા અ�ય નશીલા પદાથ�  ચરસનો જ�થો પોલીસે પક�ો હતો. અાટલી મોટી  પકડી પાડવામા અા�યો હતો !
   1   2   3   4   5   6   7   8   9