Page 2 - DIVYA BHASKAR 031822
P. 2

¾ }ગુજરાત                                                   Friday, March 18, 2022    2         NEWS FILE          મોદી માટ� પાટીલ જ પટ�લ : રોડ શોમા� સાથ રાખી મોદીએ
                                                                 ે

      32 કરોડના ��રો�ન સાથ   ે
                                                  ે
      �ા�ઝા�નયન ઝડપાયો         �પ�ટ સ�ક�ત આ�યો, પાટીલ અન પટ�લ જ મારા હ�કમના પ�ા

      અમદાવાદ : ડીઆરઆઈ (�ડરે�ટોરેટ ઓફ
      રેવ�યુ ઈ�ટ�િલજ�સ)એ તા�ઝાિનયાના મુસાફરને  મોદીએ રોડ શોમા� પહ�લી વાર કોઈ મુ�યમ��ીને સાથ લીધા
                                                   ે
      32 કરોડના હ�રોઈન સાથે અમદાવાદ એરપોટ�
      પરથી ઝડ�યો. ડીઆરઆઇના અિધકારીએ
      અમદાવાદ ઇ�ટરનેશનલ એરપોટ� પર આિ�કાથી
                 �
      આવેલો પુરુષ �ોલી બેગની ચેસીસમા પાઉડર
      ફોમ�મા� �.32 કરોડનુ� 4.5 �કલો હ�રોઈન
      સ�તાડીને લઇ જતો હતો. બેગના ચેસીસના �
      પોલાણમા� �ાઉન કલરના પાઉડર ફોમ�મા�
      �લા��ટક પે�ક�ગ છ�પાવેલુ� હતુ�. જેનુ� ફોરે��સક
      સાય�સ લેબોરેટરીના અિધકારીઓએ પરી�ણ
      કયુ��ં. જેમા� એનડીપીએસ �ગ એટલે ક� હ�રોઇનનો
      �રપોટ� મ�યો.ભારતમા� નાક��ટક �ગની ત�કરી
      માટ� એનડીપીએસ એ�ટ હ�ઠળ ધરપકડ કરાઇ.
                                                       �ા��ીન�ર : ગુજરાતમા� વહ�લી િવધાનસભાની ચૂ�ટણીના સ�ક�ત મળી
         �
      5 વ� ની વયના �ા�કોમા    �                                   ર�ા છ� �યારે �ધાન મ��ી નરે�� મોદીએ રોડ-શોમા� એક જ øપમા� �દેશ
                                                       �મુખ સી.આર.પાટીલ અને મુ�યમ��ી ભૂપે�� પટ�લને સાથે રાખીને
      ક��સરના 6900 ક�સ                                          મહ�વનો સ�ક�ત આપી દીધા છ�. સાથે ગુજરાત ભાજપના નેતાઓને પણ

      અમદાવાદ : રા�યમા� દર વષ� સરકાર �ારા                                સ�દેશ આપી દીધો છ� ક�,આ બ��ને નેતાઓ જ મારા હ�કમના પ�ા છ�.
      કરવામા� આવતા શાળા આરો�ય તપાસણી
      કાય��મના �કડાઓમા�થી ચ�કવાનારી િવગતો  ઈજનેરોને કારણે �ન��ળ બનેલી આવાસ
      બહાર આવી છ�. 2015-16થી 2019-20ના
      5 વષ�ના �કડાઓ �માણે, આ સમયગાળા   યોજનાથી મનપા પર 120 કરોડનો બો�,   કરે કોઈ ભરે કોઈ
      દરિમયાન બાળકોમા� �દય સ�બ�િધત બીમારીમા � 200 કરોડની લોન લઈ કો��ા�ટરને
      650 ટકાનો વધારો થયો છ�. �કડની સ�બ�િધત  ��કવ�ં કરાશે : 25 કરોડના �યાજનો બોજ
         �
      બીમારીમા 450 ટકા �યારે ક��સરના �માણમા�
      550 ટકા વધારો ન�ધાયો છ�. 2019-20મા�       �ý પર આવશે
      �દયને લગતા 20674, �કડનીને લગતા 2869
      �યારે ક��સરના 2855 ક�સ આ�યા હતા. દર વષ�  { ઈજનેરોએ બનાવેલી ખરાબ �ડ�ાઈનને
      બાળકોની આરો�ય તપાસ કરવામા� આવે છ�.  કારણે �ી બીએ�ક� �લેટના લેવાલ નહીં  �યાજની રકમ થાય �� તેમા�થી 40 Ôટ પહોળો 40 �ક.મી. લા�બો રોડ બની શક�
      2020-21 અને 2021-22મા� કોરોનાને લીધે                   રાજકોટ મહાનગરપાિલકાએ 200 કરોડની લોન લેવાનો િનણ�ય કય� છ� તેમા� ઓછામા ઓછા દરે �યાજ ગણાય
                                                                    �
      ચેકઅપ થયુ� નહોતુ�.             ઈ��ા����ર �રપોટ�ર | રાજકોટ  તો પણ 25 કરોડ જેટલી રકમ મનપાને ભરવાની થશે. આ રકમમા� ક�ટલા િવકાસ કાય� થઈ શક� તેની ગણતરી
                       રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની આિથ�ક ��થિત કથળી ગઈ  કરતા 40 �ક.મી. રોડ બની શક� તેવી શ�યતા છ�. રાજકોટ શહ�રમા� 3 લેયર ધરાવતા ઉ� ગુણવ�ાના પેવર રોડ
      ક��ના �ોટો�ા�રની તસવીર      છ� અને હવે ઉછીના નાણા� લેવા પડ� તેવી નોબત આવી  માટ� સરેરાશ ભાવ 550 �િપયા �િત ચોરસ મીટર ગણાય અને તે ભાવ પર 40 Ôટ પહોળો(12 મીટર) નો રોડ
                       પડી છ�. આ માટ� મનપાએ 200 કરોડ �િપયાની 5 વષ�ની
                                          બનાવવામા આવે તો 25 કરોડ �િપયામા શહ�રમા� 40 �ક.મી. રોડ પથરાઈ થશે અને તે પણ 5 વષ�ની ગેરંટી સાથે
                                              �
                                                      �
                       મુ�તની શોટ� ટમ� લોન લેવા માટ� િ�-બીડ બેઠક રાખી  આવે છ�. આ રીતે મનપાના ઇજનેરોના આવાસ યોજના બનાવવાના એક મિલન ઈરાદાને કારણે મનપા અને
                       બ�કોને આમ�િ�ત કરી છ�. જે બ�ક ઓછા �યાજે લોન  રાજકોટના લોકો �� ગુમાવી ર�ા છ�.
                       આપશે તેની પાસેથી મનપા લોન લેશે પણ ý ઓછામા �
                       ઓછા 6.5 ટકા ગણવામા� આવે તો પણ મનપાને પા�ચ
                       વષ� 25 કરોડ �િપયા જેટલુ� માતબર �યાજ ચૂકવવુ� પડશે.   ભણા�યા હતા ક� પાયા ખોદાશે એટલે તુરંત જ �લેટ લેવા  �લોટ વે�યા પણ પૈસા ન આ�યા, વેરાની ઉઘરાણી ન પાકી
                       મનપાને લોન લેવી પડ� તે વાત ખૂબ જ ગ�ભીર કહ�વાય  પડાપડી થશે અને ફાળવણી કરી �ýના જ પૈસે �લેટ બની  રાજકોટ મહાનગરપાિલકાએ ગત વષ� 118 કરોડ અને
                                                             ુ
                       તેથી આવી ��થિત શા માટ� આવી તે તપાસ કરતા ýણવા  જશે અને ઉપરા�ત 100 કરોડથી વધુનો નફો થશે. આવુ�  ચાલ વષ� 170 કરોડ �િપયાની આવક મા� �લોટ વેચાણથી
                       મ�યુ� હતુ� ક� મનપાની િતýરી ખાલી કરવામા� આવાસ  કશુ� જ થયુ� નહીં અને મા� 29 કરોડની આવક થઈ તેની  બતાવી હતી. આ માટ� 3થી 4 �લોટ હરાøમા� વેચાઈ
                       શાખાની ટ���નકલ ટીમ ભારોભાર જવાબદાર છ�. સામે 166 કરોડ �િપયા ખચ� થયો છ�. 120 કરોડ �િપયાની  પણ ગયા. ýક� હજુ સુધી કોઇના પૂરા �િપયા આ�યા જ
                        મનપાની આવાસ શાખાની ટ���નકલ ટીમે શહ�રમા�  ખાધ પડી અને આ ખચ� માટ� મનપાને કોઇએ �ા�ટ  નથી મા� 40 કરોડની રકમ આવી છ�. બીø તરફ વેરા
                                                                 ે
                       MIG �કીમ હ�ઠળ 3 BHK �લેટ બનાવવા માટ� યોજના  આપી નથી અને પોતે જ ભોગવવાના છ� તેથી કોઇ ર�તો  વસૂલાત શાખાન 350 કરોડનો લ�યા�ક અપાયો હતો પણ
                       મૂકી હતી. એકસાથે 1268 �લેટ અને તે પણ અલગ  ન મળતા આખરે લોન લેવાનો વારો આ�યો છ�. િન�ફળ  હજુ સુધી 250 કરોડની પણ આવક નથી થઈ તેથી �યા પણ
                                                                           �
      ક�દરતના સ�દય� �ગટ કરતો આ ફોટો નેશનલ  અલગ 5 સાઈટ પર કામ ચાલ કયા� હતા પણ, �લેટની  3 બીએચક� યોજના ઉપરા�ત અ�ય �કીમમા� પણ મનપાને  100 કરોડનો �દાજ ખોટો નીક�યો. િબ��ડ�ગ �લાન મ�જૂર
                                ુ
      øઓ�ા�ફક વાઇ�ડ Natgioindiaના સોિશયલ  �ડઝાઈન એટલી ખરાબ હતી ક� તેના કોઇ લેવાલ ન મ�યા.  ખચ� કરવાના હતા જેમા� સરકારની �ા�ટ મળવાની હતી  કરવા માટ� તેમ જ પેઈડ એફએસઆઈ માટ� 175 કરોડ
      મી�ડયામા� પર �કાિશત ક�છના ફોટો�ાફર  મા� 60 ચો.મી જ�યામા 3 �મ હોલ અને રસોડ�� બેસાડી  પણ હ�તાની વસૂલાત બાકી તેમજ 3 બીએચક�ના ચૂકવણી  �.ની આવકનો �દાજ બા�ધવામા� આ�યો હતો પણ ફાયર
                                                                           ં
                              �
      પુ�પરાજિસ�હ ઇ��øતિસ�હ ઝાલાએ લીધો છ�. દેવાયુ� જે ભ�ડ�કયા જેવા લાગે છ�. આ કારણે પોશ િવ�તાર  સિહતના કારણોથી અ�યારે મનપા પર મા� આવાસનો  સે�ટી, બે િસડીના િનયમને કારણે નવા �લાન આવતા બ�ધ
                       હોવા છતા કોઇ ન આ�યુ�. આવાસની ટ���નકલ ટીમે પાઠ  જ ખચ� 300 કરોડ �િપયા થઈ ગયો છ�. .  થયા અને મા� 65 કરોડની જ આવક થઈ છ�.
                          �
                  PUBLISHER & PROMOTER BUSINESS MANAGER-USA GROUP DESIGN DIRECTOR ADVERTISING & COMMUNITY RELATIONS DIVYA BHASKAR (GUJARAT)
                  Sunil Hali     Balkrishna Shukla  Ripudaman Kaushik Neela Pandya    Rima Patel     State Editor - Gujarat:
                  [email protected]   732.397.2871              646-963-5993    732-766-9091    Devendra Bhatnagar
                            [email protected]  SUBSCRIPTION    [email protected] [email protected] Chief Sub Editor:
         DIVYA BHASKAR   CHIEF EXECUTIVE OFFICER BUSINESS HEAD  Call 917-702-8800  REGIONAL ASSOCIATES        Rajshree Verma
                                      [email protected]
                                               Bureau In-Charge and Community Relations
                            CHICAGO & MID-WEST
       NORTH AMERICAN EDITION Nilesh Dasondi                     California     Texas       Creative Head:
          (WEEKLY)     [email protected] Harish Rao - 773.973.7394 TRI-STATE BUREAU Jigisha Patel • 408.775.5240 Seema Govil  Naresh Khinchi
        CORPORATE OFFICE  BUREAU HEAD    BUSINESS HEAD-CANADA Vijay Shah    [email protected]  Cosmo City Media  Designer:
       20-22 Meridian Road, Unit # 9       Ajay Fotedar    732.939.4570    Maryland, DC & Virginia 512.762.7387  Ramesh Parmar
         Edison, NJ 08820  Neeraj Dhar    647.502.1251    [email protected] Kirit Udeshi  [email protected]
                  [email protected]
                            [email protected]
         T. 646-907.8022                      CANADA BUREAU   [email protected] Portland, Oregon & Seattle
         T. 917-702-8800            BUSINESS MANAGER - INDIA Renu Mehta           Pratik Jhaveri
        [email protected]           Pradeep Bhatnagar  416.708.2537    North, Carolina  [email protected]
        www.TheIndianEYE.net          +91-9810284653   [email protected] Nalini Raja
                                               [email protected]
                            [email protected]
      The views expressed on the opinion page and in the letters to the editor page are those of the writers and do not necessarily reflect those of Divya Bhaskar North American Edition. The editor/publisher does not warrant accuracy and cannot be held responsible for
      the content of the advertisements placed in the publication or inaccurate claims, if any, made by the advertisers. Advertisements of businesses of facilities included in this publication do not imply connection or endorsement of these businesses. Divya Bhaskar
      North American Edition (ISSN#15535886, USPS#22-488) is published every week and sold for $55 a year by DB MEDIA USA LLC, located at 20-22 Meridian Road, Unit # 9, Edison, NJ 08820. Periodicals postage rate is paid in New York, NY and at additional
      mailing offices. Postmaster, please send address changes to Divya Bhaskar North American Edition,20-22 Meridian Road, Unit # 9, Edison, NJ 08820.
   1   2   3   4   5   6   7