Page 14 - DIVYA BHASKAR 022621
P. 14

Friday, February 26, 2021  | 14          ‘હ�� તો મારા દીકરાના �િવ�યને �યાનમા� લઈને આિથ�ક સલામતી માટ� તમારી સાથ ે

        લ�ન કરવા તૈયાર થઈ છ��, પણ તમે મારા જેવી િવધવા ��ી સાથ પરણવા શા માટ� તૈયાર થયા?’                          લેખકને
                                  ે
     કદમોથી પણ િવશેષ થકાવટ હતી ‘મરીઝ’                                                  એકવ�નમા�
                                                                        �થમ પુરુષ


       મ�િઝલ ઉપરથી પાછી ફરેલી િનગાહમા�                                                વાતા� કહ�વાની

                                                                        ફાવટ છ�.

                                                                       એથી વ�તુની
                             ખબર છ� ક� તમે યુવાનીના �બરે એક પુરુષને �ેમ કય� હતો. એ િમિહર હતો.          વા�તિવકતા
                             તમારા� લ�ન પણ થયા�. એક દીકરાનો જ�મ થયો. દીકરો બે વષ�નો હતો �યારે
                             �યુક�મીયા નામના �લડ ક��સરમા� િમિહરનુ� અવસાન થયુ�. વૈધ�યના� બે વષ�          �ગે �તીિત
                             તમારા માટ� કપરા� સાિબત થયા�. પૈસો એ બધુ� જ નથી પણ પૈસો એ ઘ�ં-બધુ�
                             છ�. આ સ�ય તમને સમýઈ ગયુ�. તમે પાછા િપયરમા� આવી ગયા� અને ýબ               ýગે છ�
                             શ� કરી દીધી. હ�� ý�ં છ�� ક� તમારી પાસે મને આપવા માટ� કશુ� જ નથી. �ેમ
                             પણ નિહ, કારણ ક� એ તો તમે િમિહરને આપી ચૂ�યા છો. માટ� જ હ�� ��પ�
                             લઈને નથી આ�યો. તમારે ક�ઈ પૂછવુ� હોય તો પૂછી શકો છો.’
                              �ર�તાના મનમા� િવચારોનો �વાહ ઉમટતો હતો, જે સવાલોના �વ�પે
                             બહાર ધસી આ�યો, ‘િશખર મારે તમને ક�ટલાક અગ�યના ��ો પૂછવા છ�.
                                         �
                             હ�� તો મારા દીકરાના ભિવ�યને �યાનમા લઈને આિથ�ક સલામતી માટ� તમારી
                             સાથે લ�ન કરવા તૈયાર થઇ છ��. પણ તમે મારા જેવી િવધવા ��ી સાથે પરણવા
                             શા માટ� તૈયાર થયા છો? એ પણ એવી ��ી સાથે જે �મરમા� તમારા કરતા�
                             મોટી હોય અને એક બાળકની મા હોય. ý તમે ઈ�છો તો તમને કોઈ પણ  મ�યમ વગ�ના તાણાવાણા
                             કાચી ક��વારી, મારાથી વધારે �પાળી ��ી મળી શક� તેમ છ�.’
                              ‘તમારો સવાલ સમø શકાય તેવો છ� પણ મારો જવાબ તમે નિહ સમø
                                                �
                                                   �
                             શકો. મારા પ�પાના મોટા� બહ�ન લ�ન પછી છ જ મિહનામા રા��ા હતા.  આલેખતી વાતા��
                             એ જમાનાની ��� અનુસાર એમણે આખી િજ�દગી વૈધ�ય સાથે પસાર કરી
                                    �
                             દીધી. જયારે સાસરીમા રહ�વુ� અશ�ય થઇ પ�ુ� �યારે લીલા ફોઈ અમારા ઘરે
                             આવી ગયા�. એમની લાચારી, એમનુ� િનરાધારપ�ં એમના ચહ�રા પર કાયમી  રાક�શ દેસાઈએ છ��લા બે દાયકામા� લખેલી અને �િત��ઠત
                              ઉદાસી�પ લીંપાઈ ગયુ� હતુ�. સગા ભાઈના ઘરમા� પણ એ ઓિશયાળા બનીને  Ō¼. સામિયકોમા� �ગટ થયેલી પ�દર વાતા�ઓનો સ��હ છ� ‘�ાયલ
                                 ે
                              ø�યા, એ મને આજે પણ યાદ આવે છ�. મ� તમને એક સોિશયલ ફ�કશનમા�  �મ’. �કાશન પા��નુ� છ�. દિ�ણ ગુજરાત યુિનવિસ�ટીમા�
                                �
                              ýયા�. તમારી �ખોમા� મને એ જ ઉદાસી ýવા મળી, જે મારા ફોઈની  ��ેøના �ોફ�સર અને િવભાગના અ�ય� �ો.દેસાઈ િવવેચક, અનુવાદક
                                       ે
                              �ખોમા� હતી. મ� તમારા િવશ તપાસ કરી. બધુ� જ ýણી લીધુ� એ પછી હ��  અને સ�પાદક તરીક� �િત��ઠત છ�. એમના� ��ેø પુ�તકો પણ આવકાર પા�યા �
                                                                          �
                              આ િનણ�ય પર આ�યો છ��.’             છ�. એ ગુજરાતી સાિહ�યની પરંપરાથી અવગત છ�. �ા�તાિવકમા લખ છ�:
                                                                           ે
                               ‘આનો અથ� તો એ થયો ક� તમે દયા ભાવથી મારી સાથે લ�ન કરશો.’  ‘øવનલિ�તા અને �યોગશીલતાના ચુ�બકીય �ુવો વ�ે િવ�તરેલી-િવ�તરતી
                              �ર�તાના અવાજમા આ�મગૌરવ સળવળી ઊ�ુ�.       ગુજરાતી ટ��કી વાતા�એ વારસા�પ આજના લેખકને ખા�સી �વ�પગત સગવડો
                                                               ે
                                    �
                               િશખરે જવાબમા પોતાનુ� હ�યુ� ખોલી ના�યુ�, ‘ý મા� દયાભાવ હોત તો  કરી આપી છ�.’
                                    �
                             હ�� લ�ન ન જ કરુ�. તમને મારી ઓ�ફસમા� સારા પગારની નોકરી આપી દ�.  આ સ��હમા રચનારીિતના �યોગો છ� તેમ મ�યમવગ�ના પ�રવારોના
                                                           �
                               ુ�
                                     �
                             સાચ કહ�� તો તમે દેખાવમા અ�ય�ત ખુબસુરત છો. ý ચહ�રા પરથી ઉદાસીનુ�  સ�યોના �તરસ�બ�ધોની ઝીણી સૂઝ સમજ છ�. જેના નામ પરથી સ��હનુ� નામ
                             આવરણ ખ�ખેરી નાખો તો આજે પણ તમારી સામે કોલેજમા� ભણતી સવ��ે�ઠ  આ�યુ� છ� તે વાતા ‘�ાયલ �મ’ પિતની નજરે પ�ની સાથેના સ�બ�ધોની ઝા�ખી
                                                           �
                             સુ�દરી ઝા�ખી પડી ýય. તમે ક�ુ�ને ક� મને આપવા માટ� તમારી પાસે કશુ� જ  કરાવે છ�. તૈયાર કપડા�ની મોટી દુકાનમા� પસ�દ કરેલા કપડા� પહ�રીને ચકાસી
                                                                      �
                             નથી. તમે ખોટ�� ક�ુ�, તમારી પાસે મને આપવા માટ� સ�દય�થી છલકાતો આ  ýવા માટ� લાકડાની એક ક�િબન હોય છ�. �દર પૂરા
                            તસવીર �તીકા�મક છ� ધીમે-ધીમે થઇ જશે. મને મારામા રહ�લી �ેમ આપવાની અને �ેમ પામવાની  સાિહ�ય  ýડ પસ�દ કરવા જેટલો સમય ýઈએ એથી
                             સાડાપા�ચ ફીટના િપ�ડમા� સચવાયેલો ખýનો છ�. રહી વાત �ેમની. તો એ પણ
                                                              કદનો આયનો હોય છ�. �ણ ચાર ýડમા�થી એક
                                       �
                             શ��તમા� સ�પૂણ� િવ�ાસ છ�.’
                                                               સહ�જ વધારે િમિનટ લઈને િનિખલ જુદી જુદી
                              િશખરનો જવાબ સા�ભળીને �ર�તાના મનમા� ઘુમરાતા ��ો િવરમી
                                                                એને વધુ અનુ�પ આવશે.
                             ગયા. એના કાનમા� ફરી એકવાર શરણાઈના મ�ગલ સૂરો ગુ�જવા લા�યા.  િવશેષ  ýડ પહ�રીને ન�ી કરવા માગે છ� ક� કઈ ýડ
                             થોડા િદવસોમા� જ લ�ન સ�પ�ન થઇ ગયા�. �ર�તા પરણીને િવશાળ બ�ગલાની     વ�ે વ�ે પ�ની અવિન સાથેના
                                               �
                             અિધ�ઠા�ી બની ગઈ. એના� મ�મી-પ�પા મ�યમ વગ�ના� હતા. તેમની છાતી  રઘુવીર ચૌધરી સ�બ�ધોની ઝા�ખી થતી રહ� છ�. પ�નીને
                                                               છ�ટાછ�ડા આપવા સુધીના તરંગો પણ િનિખલ
     ȫ¡  �તા શાહ આજે ભારે મૂ�ઝવણભરી પ�ર��થિતમા� મુકાઈ ગઈ પરથી દીકરીની િચ�તાનો પહાડ દૂર થઇ ગયો.           અનુભવે છ�. િપયર માટ� વધુ પડતી ખ�ચાતી,
        હતી. આજે એ િશખર નામના યુવાન સાથે લ�ન િવષયક
                              િશખરના ઘરમા� બધી વાતનુ� સુખ હતુ�. એકલા સાસુમા øવતા હતા.
                                            �
        િમ�ટ�ગ કરવા માટ� જવાની હતી. સામા�ય રીતે આ ઘટના કોઈ  િશખરના પ�પા અને લીલા ફોઈ થોડા� વષ� પહ�લા બે વષ�ના �તરમા� ગુજરી  િનિખલના મહ�માનની પરવા ન કરતી, કોઈક
    પણ યુવતી માટ� રોમા�ચની દોરી પર સપના�ઓના આસોપાલવ બા�ધીને આવતી  ગયા� હતા. િશખર �ર�તાને એટલુ� બધુ� ચાહતો હતો ક� �ર�તા બહ� થોડા  રુ�તમની વધુ કાળø લેતી અવિન તેને �યારેક નથી સમýતી. જુદા જુદા
                                �
                     �
    હોય છ�, પણ �ર�તાના મનમા� ન તો રોમા�ચ હતો, ન હતા સપના�. એના માટ�  મિહનાઓમા� જ એના �થમ સ�સારને ભૂલી ગઈ. એનો દીકરો ક�તવ પણ  રંગના� પે�ટ-શટ� ઉતારીને રંગો ýતો િનિખલ અનુભવે છ�: ‘આમ બધુ� જ
    સૌથી મોટો ખચકાટ એ વાતનો હતો ક� એ પોતે યુવાન િવધવા હતી  િશખરને જ પ�પા માનવા લા�યો હતો. િશખરને પણ ક�તવ સાથે  સરખુ� ને આમ બધુ� જ જુદુ�.’
    અને એક બાળકની મા હતી. �યારે િશખર ક��વારો હતો અને     લાગણીનુ� એવુ� ýડાણ થઇ ગયુ� હતુ� ક� એકવાર એણે જ સામેથી  ક�િબનની બહાર ધસારો છ�, ટક ટક થયા કરે છ�. છ�વટ� િનિખલ જે �ાઉન
    એનાથી �ણ વષ� નાનો હતો. �ર�તાનુ� િદલ ઇ�છતુ� હતુ� ક�     કહી દીધુ�, ‘�ર�તા, આ જમાનો વન ચાઈ�ડ ફ�મેલીનો છ�.  પે�ટને ઓફવાઈટ શટ� પસ�દ કરે છ�, એ અવિનને પહ�લીવાર મળતી વખતે
    િશખર લ�ન માટ� હા પાડ�, પણ એનુ� મન કહ�તુ� હતુ� ક�  રણમા�  હ�� ધારુ� તો તારી ક�ખેથી મારો �શ પેદા કરી શક�� છ��. પણ  ધારણ કરેલા રંગો છ�. રંગોના જુદા જુદા શેડમા�થી �થમ મુલાકાતના રંગો પર
    િશખર હા નિહ પાડ�.                      મારી એવી ઇ�છા નથી. ક�તવ તારો અને મારો સિહયારો  એના હાથની પકડ મજબૂત બને છ�. થોડીક �ણોમા� િનિખલના દા�પ�યøવનનુ�
     િશખર પાસે પોતાની માિલકીનો આલીશાન બ�ગલો  ખી�યુ� ગુલાબ   દીકરો બની રહ�શે.’           સરવૈયુ�, જમા પાસા સાથે રજૂ કરવાની કલા�મકતા સુ� વાચકો માણી શકશે.
                                                             �
    હતો પણ �ર�તાને મળવા માટ� એણે અમદાવાદની એક           દુઃખના િદવસોને કીડીના પગ હોય છ�. સુખનો  સ��હની �થમ વાતા ‘ઉધના-મગદ�લા રોડ’ મમ��પશી� છ�. યુવાન �ોફ�સર
    �િત��ઠત કોફી ક�ફ� પર પસ�દગી ઉતારી હતી. ઘડીયાળના  ડૉ. શરદ ઠાકર સમય સુપરસોિનક િવમાનની ગિતએ ઊડ� છ�. �ખના  િપતા યુિનવિસ�ટીથી ઘરે આવી નાનકડી દીકરી ગુ�ી સાથે ચાલવા નીકળ� છ�.
                                                         �
    કા�ટ� બ�ને પહ�ચી ગયા�. િશખરે શ�આત કરી, ‘શુ� પીશો?’     પલકારામા� પ�દર વષ� વીતી ગયા�. ક�તવ હવે કોલેજમા� ભણતો  એ પહ�લા ઘરે આવતા િપતા સાથેનુ� �નેહભયુ� વત�ન øવ�ત લાગે. ભીડવાળા
    આટલુ� કહીને તેણે મેનુ કાડ� �ર�તાની િદશામા સરકા�યુ�.    હતો. સાસુમા પથારીવશ હતા. િશખર મોટાભાગે િબઝનેસ  ર�તે ચાલતા બાળકીની કાળø લેવાતી રહ� છ�. ગલીની ધૂળમા ચીપકી ગયેલો
                                                         �
                                                                        �
                  �
     �ર�તાએ મેનુ વા��યા વગર જ કહી દીધુ�, ‘તમે જે પીવડાવશો  ટ�સ� માટ� ઉડા-ઊડ કરતો રહ�તો હતો. ઓ�ફસનુ� કામ �ર�તા  ચળકતો કાગળ પકડવા મથતી ગુ�ીને વારવાનો �ય�ન અને �તે ગુ�ી
    તે.’                        સ�ભાળતી હતી. િજ�દગી એક િનિ�ત રફતારમા� દોડી રહી હતી. અચાનક  કપાઈ ગયેલા ઝાડની ખરબચડી સપાટીને એની નાનકડી કોમળ હથેળીઓથી
     િશખર સહ�જ હ�યો, ‘તમારો આ િનણ�ય મા� અ�યારના પૂરતો જ છ� ક�  એ રફતારમા� એક અણધાય� �ેક આવી ગયો.   પસવારતી ઊભી રહ� છ�.
    આખી િજ�દગી માટ�? øવનભર હ�� જે આપુ� તે �વીકારી લેશો? સ�સારના સમુ�- િશખર એક રા� ભોજન કરીને પથારીમા� પ�ો તે પછી બીý િદવસની  �ણ �� કપાઈ ગયા� એ પહ�લા ગુ�ીને બતાવેલા. �ણનુ� ગિણત ગુ�ી હø
                                                                �
                                   ે
                                                                     �
                                     ે
    મ�થનમા�થી અ�ત પણ નીકળશે અને િવષ પણ.’       સવારે ઊ�ો જ નહીં. રા� �ઘમા� જ મૅસીવ હાટ�-એટ�ક આ�યો અને મા�  શીખી નથી, તેથી એ આ ઝાડ છ�, આ ઝાડ છ�, આ ઝાડ છ� એમ બોલીને જવાબ
     �ર�તાએ આ�ય� પામીને ક�ુ�, ‘તમે તો એવી રીતે પૂછી ર�ા છો ýણે  આડ�ીસ વષ�ના િશખરને ઉપાડી ગયો. �ર�તાને તો સવારે આ વાતની ખબર  આપે છ�. એ કપાઈ ગયા� છ�, રોડ સરસી સપાટીએ એમની છાલન ગુ�ી �પશ�
                                                                         ે
    આપણો સ�બ�ધ ન�ી થઇ ગયો હોય! મને તો એમ હતુ� ક� તમે લા�બુ લચક  પડી. �વજનો દોડી આ�યા. �તદેહના �િતમ સ��કાર કરવામા� આ�યા. બધાએ  છ�. આ સ�બ�ધ લેખક� બોલકા થયા િવના સૂચ�યો છ�. �ક�િત સાથેની િનસબતને
                                                                           ે
    ��પ� લઈને બેઠા હશો.’               ભા�ગી પડ�લી �ર�તાને સિધયારો આપીને સાચવી લીધી. પણ સૌથી ખરાબ  કારણે આ વાતા કાનø પટ�લ અને રમેશ ર.દવેને આવકાય� લાગી હશ.
                                                           �
     િશખર પહ�લી વખત ગ�ભીરતા ધારણ કરીને બોલવા લા�યો, ‘�ર�તા,  હાલત તો િશખરના� વયો�� માતુ�ીની હતી. એનો િવલાપ ýઈ ન શકાય  ‘િમકી માઉસ’ ધનવ�તરાય અને ગોરીબેનના પ�રવારમા� થોડા િદવસથી
               ે
    હ�� તમને મળતા પહ�લા તમારા િવશ લગભગ બધુ� જ ýણી ચૂ�યો છ��. મને          (�ન����ાન પાના ન�.19)               (�ન����ાન પાના ન�.19)
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19