Page 12 - DIVYA BHASKAR 022621
P. 12

¾ }ગુજરાત                                                  Friday, February 26, 2021 12
                                                       Friday, February 26, 2021  | 12
              આજે આધુિનક યુવતી શરીર સ�બ�ધન બહ� મહ�વ નથી આપતી.
                              ે
               પિત પણ લ�ન પહ�લા�ના સ�બ�ધો િવશે બહ� છોછ ધરાવતો નથી
            �ેમ� બદલાતી પેઢી,


        બદલાતી �યા�યા�...
                             એટલે ચૂપ રહ�વુ�, �મા કરવી, આપી દેવુ� ક� સમિપ�ત થઈ જવુ� વગેરે અથ�  ખામોશ : આવાઝ
                             કાઢવામા� આવતા. ક�ટલીયે વાતા�ઓ �ેમી ક� �ેિમકાને સાચ નહીં કહ�વાને
                                               ુ�
                             કારણે સý�યેલી ગૂ�ચવણની વાતા�ઓ હતી. આજની પેઢી �યારે એ �ફ�મો જુએ
                             છ� �યારે એમને હા�યા�પદ લાગે છ�. આજની પેઢી માટ� �ેમનો અથ� સમપ�ણ
                             ક� �વીકાર વગેરે નથી. એમને માટ� �ેમ એ દો�તી છ�.     કો લગામ દો!
                              70 ક� 80ના દાયકામા� શારી�રક સ�બ�ધોને જે નજરે ýવામા આવતા હતા
                                                �
                             એના કરતા આજે 180 �ડ�ી જુદી રીતે ýવામા આવે છ�. એક ��ી સાથે
                                            �
                             પુરુષના સ�બ�ધમા� ý એણે શરીર સ�પી દીધુ� હોય તો ‘પાપ’ ક� ‘અપિવ�’
                             જેવા શ�દો વપરાતા, પરંતુ આજે ‘માય બોડી, માય રાઈટ’ની વાત કરતી  ‘�વિન�દ��ણ’ નામક રા�સ અનેક
                             આધુિનક યુવતી શરીર સ�બ�ધને બહ� મહ�વ નથી આપતી. મા� યુવતી જ શુ�
                                                 ે
                             કામ, એનો બોય���ડ ક� પિત પણ એના� લ�ન પહ�લા�ના સ�બ�ધો િવશ બહ� છોછ  �ýિતને ‘ખાઈ’ ગયો છ�!
                             ધરાવતો નથી. આ શહ�ર અથવા મહાનગરોની વાત છ�. બીø તરફ ગામડા�મા�
                             �ેમને હøયે ‘બોલવુ�’ ક� ‘���ડિશપ’ જેવા શ�દોથી �પોઝ કરવામા� આવે  બરદાર, ý અમરનાથ યા�ાધામ ક� તેની આસપાસ મોટા
                             છ�. મોબાઈલના �વેશ સાથે ઘરમા� પુરાયેલી અને મા-બાપ ક� મોટાભાઈની  ‘ખ અવાજે કોઈ મ��ો�ાર ક� ઘ�ઘાટ કય� છ� તો..!’ નેશનલ
                             િનગરાનીમા� øવતી છોકરીઓને એક અણસમજુ છ�ટ મળી છ�. એ લોકોને  �ીન િ��યુનલે ફ�સલો સ�ભળાવીને કહી તો દીધુ�, પણ પછી
                             લાગે છ� ક� અમુક �મરે �ેમમા� ન પડ� અથવા કોઈ છોકરો પોતાને �પોઝ ન કરે  ‘તુ�હારા ખૂન ખૂન, હમારા ખૂન પાની?’વાળી થશે તો? એવા �દેશાથી  ે
                             તો પોતાનામા� ક�ઈ ખૂટ� છ�! પીયર �ુપનુ� �ેશર એટલુ� બધુ� છ� ક� નવમા-દસમા  વળી ખ�ખાય ક�, ‘ભાઈ, અમે તો િશવિલ�ગ સામે શા�િત ýળવવા ક�ુ� છ�,
                                                          ુ�
                             ધોરણમા� ભણતી છોકરીઓ પણ ‘�ેમ’ના નામે મા-બાપને છ�તરતી ક� છોકરા  ક�ઈ બધુ� જ સાઈલ�ટ ઝોન ýહ�ર નથી કયુ�! તમતમારે કરો આરતી અને
                            તસવીર ूતીકાत्મક છે અથ� જ શુ� અથવા પિવ� છ�. એકબીý માટ� કાળø કરવી, લાગણી રાખવી  કહ�વાય? ડ�િસબ�સના �ટા�ડડ� તપાસો તો ખબર પડ� ક� નામ ગમે તે હોય,
                                                      જયજયકાર!’ બોલો, જય બાબા અમરનાથ!
                             સાથે બાઈક ઉપર ફરતી થઈ ýય છ�.
                                                       ‘�વિન’ નામની ક�યા મોટા અવાજે બોલે તો તેને ‘�વિન�દૂષણ’
                              સ�ય તો એ છ� ક� ‘�ેમ’ �યારેય અપિવ� ક� ગ�દો ન હોઈ શક�! �ેમનો
                                              �
                             ક� એકબીý સાથે øવન િવતાવવાના સપના� ýવામા કશુ� જ ખોટ�� નથી,
                                                      તેને બ�ધબેસતી પાઘડી પહ�રાવવી જ પડ�! પણ થોડી ફ��ટ ફાઈલ તપાસી
                                           �
                             પરંતુ એની સાથે સાથે જેણે ઉછ�યા�, ભણા�યા ક� જેણે બહ�તર øવન આ�યુ�
                                                       યુરોપના શહ�રી િવ�તારોમા� વસતા ક�ટલાક પ�ીઓએ રા� ‘કલરવ’
                             એવા માતા-િપતાનો િવચાર પણ ન કરવો એ ���ડ 70ના દાયકા પછી શ�  લઈએ.     �       ે
     વી   તેલા વષ�મા� કોરોનાએ કોઈ ઉ�સવ આન�દથી ઉજવવા દીધો થયો. ‘બોબી’મા� મોટરસાઈકલ પર ભાગી જતા �ેમીપ�ખીડાએ િવ�ોહનો  કરવાનુ� શ� કયુ�. આમ તો એમા� કશુ� અજુગતુ� નહોતુ�, પણ તપાસ
                             સ�દેશ આ�યો. મોટાભાગના અણસમજુ �ેમીઓ આમા�થી અવળો અથ� કાઢીને
                                                      કરતા� આ�ય� થયુ�! િદવસે માણસો અને વાહનોની ચહલપહલને લીધે
         નહીં. ગણેશ ચતુથી� હોય ક� ઉ�રાયણ, સરકારી િનય��ણો અને
                        �
         ક�યૂ�એ સહ�ની મý બગાડી. હવે �યારે િથયેટસ� ખુ�યા છ� �યારે  ભા�યા તો ખરા, પરંતુ એમા�ના ઘણા યુગલોના� øવન તહસનહસ થઈ ગયા. બહ� ઘ�ઘાટ હોવાથી તેમનો સ�દેશો સામે છ�ડ� બેઠ�લા બીý ýતભાઈ
    પણ પ�દરથી વીસ ટકા હાજરી ýવા મળ� છ�. આ ��થિતમા એરક��ડશન, �ટાફ  1970ના �ેમ અને િમલેિનયમ �ેમમા� આસમાન અને જમીનનો ફ�ર છ�. એ  (ક� બહ�ન!)ને નહોતો પહ�ચતો. સરવાળ આ
                                                                           �
                     �
    અને મેઈ�ટ�ન�સનો ખચ� કાઢવો િથયેટરના માિલકો માટ� અઘરો છ�. કોરોનાની  સમયનો �ેમ માક��ટ�ગનો �ેમ નહોતો. આજે �યારે આપણી ચારે તરફ ýઈએ  પ�ખીડાઓએ રાિ�નો સમય પસ�દ કરેલો!
            �
    રસી બýરમા� હોવા છતા હø એ રસી િવશ એક અવઢવ જનસામા�યમા� ýવા  છીએ �યારે સમýય છ� ક� િમલેિનયમની પેઢી �ેમના� માક��ટ�ગમા� સપડાઈ છ�.  જ�ગલી �ાણીઓ રોજ આઠ કલાક ઘ�ઘાટ
                 ે
    મળ� છ�. ક�ટલાક લોકોએ પૂરા િવ�ાસ અને ઉ�સાહથી રસી લીધી છ�, તો  કાડ�, િગ�ટ, ચોકલે�સ ક� �પોઝ કરવાની અવનવી રીતો એ �ેમ છ� ક� નહીં... સાય�સ સફર સહન કરે, તો તેમનુ� િનક�દન નીકળી
    ક�ટલાક લોકો આ રસીની આડઅસરથી ડરે છ�. આ સમયમા� વેલે�ટાઇ�સ ડ�  કોને ખબર પરંતુ એનુ� માક��ટ�ગ ચો�સ જબરદ�ત રીતે કરવામા� આવે છ�.  ýય.
    આવીને પસાર થઈ ગયો. બýરોમા� ýઈએ તેવી રોનક ýવા મળી નહીં. �ેમ  ‘�ેમ’ એટલે મા� ��ી-પુરુષના �ેમ અથવા વેલે�ટાઇ�સ ડ�ની ચચા� નથી.  એક ઓર �ક�સો. �શા�ત
                                                                     �
    પણ ýણે ઓસરી ગયો હોય એમ આ વષ� વેલે�ટાઇ�સ ડ�ની ઉજવણી પણ એવી  મધસ� ડ�, ફાધસ� ડ� અને એવા બીý ‘ખાસ’ િદવસોની ઉજવણી માક��ટ�ગની  િવરલ વસાવડા મહાસાગરમા �ડ� તરતી મહાકાય
    ýરશોરથી ýવા મળી નહીં. એક દુકાનદાર સાથે વાત કરતા એમણે ક�ુ�,  રમત છ�. સ�ય તો એ છ� ક� �ેમની અિભ�ય��તમા વ�તુનુ� મૂ�ય �યારેય હોતુ� જ  �હ�લને ભોજનના ફા�ફા� પડી ગયા�.
                                           �
    ‘બહ�ન, બýરમા� પૈસા જ નથી. ખચ� કરવાનો આવે �યારે પહ�લી �ાયો�રટી  નથી. આજના સમયમા� �ેમ બદલાઈ ગયો છ�, એની �યા�યા બદલાઈ ગઈ છ�.  અવાજ સામા�ય કરતા� 29% વધારે �ચો
    ઘર, છોકરા� અને જ��રયાત હોય. વેલે�ટાઇ�સ ડ�ના કાડ� ક� િગ�ટ તો લ�ઝરી  �ેમમા� રહ�લી અપે�ાઓ અને એની અિભ�ય��ત પણ ત�ન બદલાઈ ગઈ છ�.  થઇ ગયો. એક તબ�� સ��યાબ�ધ �હ�લ દમ
    છ�.’                         નવી પેઢીના શ�દો પણ બહ� રસ�દ હોય છ�. ‘હ�ક અપ’, ‘કિમટમે�ટ’,  તોડીને દ�રયાકા�ઠ� તણાઈ આવી. �ાણીશા��ીઓ
     એમની વાત સા�ભળીને તમને શુ� િવચાર આવે છ�? ટીનએજના    ‘એ�સ’, ‘�ેકઅપ’, ‘ડ��ટ�ગ’ અથવા ‘નેટ��લ�સ એ�ડ ચીલ’  માને છ� ક� �યારે કોઈ પશુ ક� પ�ખીની એક �ýિત મોટ�થી બોલવાનુ� શ� કરે
    છોકરા�ઓ માટ� કદાચ વેલે�ટાઇ�સ ડ�નુ� મહ�વ ઘ�ં વધારે હોઈ   જેવા શ�દોના અથ� ýણે તો 60ના દાયકામા� જ�મેલા માતા- એટલે બીø �ýિતનો અવાજ દબાઈ ýય. સરવાળ, આખી ઈકોિસ�ટમ
                                                                      �
    શક�, કારણ ક� એમને તો ઉજવણી ક� પાટી� કરવા માટ� આવા�  એકબીýને  િપતાના� �દય ધડકવાનુ� બ�ધ કરી દે!  શનૈ:શનૈ: બરાડા પાડતી થઇ ýય!
    કારણો ýઈએ. આપણા દેશમા આવા ખાસ િદવસો �યારેય           વેલે�ટાઇ�સ ડ� હોય ક� �પોઝ ડ�, ���ડશીપ ડ�,  ý �ાણી-પ�ીઓ પર �વિન�દૂષણની આ ગ�ભીર અસરો થતી હોય,
             �
    ઉજવાતા નહોતા. દા�પ�યના સાત વચનો ક� �ેમના સાત  ગમતા� રહીએ  મી�ટ�ગ ડ�, કિમટમે�ટ ડ� ક� �ેક અપ ડ�...આજની પેઢી  તો માણસ બાકાત રહ�? અલાહાબાદ જેવા સ�ગમિસટીમા� િદવસે 50
                                                            ે
    �ટ�જ આપણા દેશે આપેલી ભેટ છ�. �ેમના સાત �ટ�જ હોઈ       બધુ� ઉજવતા શીખી ગઈ છ�. એમને માટ� િજ�દગી એક  ડ�િસબ�સ અને રા� 40 ડ�િસબ�સની મયા�દા સામે સાઈલ�સ ઝોનમા�
    શક� એ િવચાર જ કદાચ ભારતીય પરંપરામા�થી આ�યો છ�.  કાજલ ઓઝા વૈ� પાટી� છ� અને �ેમ એ પાટી�ની ઇ�ટરે��ટ�ગ આઈટમ!  આવતી હો��પટ�સ, શાળા-કોલેજ અને રહ�ણા�ક િવ�તારોમા� 12થી
    ઉદૂ� કિવઓ પોતાની ગઝલોમા� �ેમના સાત તબ�ા વણ�વે        સાથે-સાથે એવુ� પણ �વીકારવુ� પડ� ક� 80ના દાયકામા� ઈગો  38% વધારે ઘ�ઘાટ ન�ધાયો �યારે થોડો ચણભણાટ થયો, પણ તેનાથી
    છ�. િદલકશી (એ��કશન-આકષ�ણ), ઉ�સ (ઈ�ફ��યુએશન-        �ો�લેમ કરીને છ�ટા પડી જતા �ેમીઓ કરતા� આ િમલેિનયમ  હો��પટલમા� સારવાર લઇ રહ�લા દદી�ઓમા� �લડ �ેશર, ઉ�ેગ, અિન�ા,
                                                                      ુ�
    લગાવ/લાગણી), ઈ�ક (લવ-આ મા� ��ી-પુરુષ ક� ખુદા પૂરતો    પેઢીના છોકરા�ઓ સ�બ�ધોમા� વધુ સમજદાર અને �પ�ટ છ�. એમને  ઉ�ક�રાટ વધી ગયા�! એમનુ� વત�ન બદલાવા લા�ય, �યારે આ બાબતની
    જ વાપરી શકાય એવો શ�દ છ�), અકીદત (��ટ-િવ�ાસ), ઈબાદત  જે નથી ýઈતુ� અથવા નથી કરવુ� એ િવશ સમયસર ચેતીને ખસી જતા�  ગ�ભીરતા સમýઈ.
                                           ે
    (વિશ�પ-પૂý અથવા સમપ�ણ), જૂનુન (મેડનેસ-�વય�ને ભૂલીને થઈ શક� એવો  એમને આવડ� છ�. તૂટ�લા સ�બ�ધ પર ‘દેવદાસ’ બનીને ટાઈમ વેડફવા કરતા� આ  મુ�બઈ ભારતનુ� સૌથી ઘ�ઘાટીયુ� શહ�ર ઘોિષત થયુ� �યારે �યા�ના
        ં
    �ેમ. અહી પામવુ� અને આપી દેવુ� બ�ને ઉ� ક�ાએ પહ�ચે છ�), મોત (ડ�થ)  પેઢી ‘મૂવ ઓન’ કરવામા� માને છ�.  ઈ.એન.ટી. સજ��સે ઉવાચેલુ� ક� અહીંના લોકોને 20 ડ�િસબ�સની બહ�રાશ
    ઈ�કમા� ક� �ેમમા� શરીર ક� øવનનુ� સમપ�ણ કરી દેવુ� એ �ેમનો સૌથી �િતમ  ‘કબીર િસ�હ’ કદાચ આજની ‘દેવદાસ’ છ�, પરંતુ એમા� એક સૌથી મોટો  હોય તો એ તો સામા�ય ગણાય!
    અને આખરી તબ�ો છ�.                 અને જુદો ��વ�ટ એ છ� ક� પોતાને બરબાદ કરી રહ�લા કબીરને એની જ  એક રસ�દ વાત. ઈ.સ. 1883મા� ઇ�ડોનેિશયાનો ��કોટા �વાળામુખી
     આપણને નવાઈ લાગે પણ આ તબ�ા ભલે ઉદૂ� કિવતાઓમા� વણ�વવામા � �ેિમકા પાઠ ભણાવે છ�! ‘કબીર િસ�હ’ જેવી �ફ�મોમા�થી ક�ઈ શીખવાન નથી,  200 મેગાટનની �ý� સાથે ધડાકાભેર ફા�ો, �યારે તેનો અવાજ છ�ક
                                                  ુ�
    આ�યા હોય, પરંતુ મીરા�ને �યારે �ા�રકાથી પાછા રાજ�થાન લઈ જવાનો  એ વાતની આજની પેઢીને બરાબર ખબર છ�. એ પેઢી આવી �ફ�મોને મા�  3000 માઈલ દૂર સુધી સ�ભળાયેલો! માનવઇિતહાસમા ન�ધાયેલો આ
                                                                        �
    હઠા�હ કરવામા� આ�યો �યારે એમણે પોતાના �ારકાધીશને છોડીને નહીં  મનોરંજન તરીક� જુએ છ� અને ઉહાપોહ કરતા જૂની પેઢીના� માતા-િપતાને કહ�  સૌથી મોટો અવાજ હતો! િવચાર કરો, ��ા�ડનુ� કો��મક �ડ�� ફા�ુ� હશ,
                                                                            ે
    જવાના િનણ�ય માટ� પોતાના� øવનનુ� સમપ�ણ કરી દીધુ�. લૈલા-મજનુ હોય,  છ�, ‘જ�ટ ચીલ, અમે આવુ� ક�ઈ કરવાના નથી!’ વેલે�ટાઇ�સ ડ� હø હમણા�  �યારે એ ‘િબગબ�ગ’નો અવાજ ક�વડો મોટો હશ? ‘િબગબ�ગ’ શ�દ
                                                                      ે
    િશરીં-ફરહાદ ક� આપણી સોરઠી કથાના શેણી-િવýણ�દ... દરેકના ઈ�કનો  જ િવ�યો છ�. ઘણી ýડી બની હશે. ઘણાએ વળી �ેકઅપ માટ� વેલે�ટાઇ�સ  આપનાર ��ડ હોઈલે કહ�લુ�, ‘તેના અવાજને લીધે નહીં, પણ આવી
                                    ે
    �િતમ તબ�ો ��યુ સુધી પહ�ચે છ�. 1981મા� �રિલઝ થયેલી �ફ�મ ‘એક દૂજે  ડ�ની પસ�દગી કરી હશ...પરંતુ અશોકક�મારના સમયમા� ઝાડની ડાળી પકડીને  �ા�િતકારી િથયરીને કારણે મને આ શ�દ સૂઝેલો. ��ા�ડમા� બધુ� સમાન રીતે
    ક� િલયે’ની સફળતાનુ� �ેય એની વાતા�ના �તને આપવામા� આ�યુ�. �ેમમા�  ઝૂલતી િહરોઈનથી શ� કરીને બે િમિનટમા� શારી�રક સ�બ�ધ સુધી પહ�ચી જતી  િવ�તરે છ�. માટ� કશુ� જ એકબીýના સ�પક�મા� આવતુ� નથી. ન થાય સ�પક�,
    પડ�લા બે જણા �તે ��યુ પામે છ�, મોટાભાગના �ેમીઓને આ વાત બહ�  નવી પેઢીની અિભને�ી સુધી �ેમ બદલાયો છ�... આને �ગિત કહ�વાય ક�  ન થાય અવાજ.’ આપણે તો આપણને �પશ�તા િવ�ાન સાથે સભાનતા
                                                        ુ�
    રોમે��ટક લાગી ! એ સમયે, એટલે ક� 1970 અને 1980ના દાયકામા� �ેમ  નહીં, ખબર નથી!           ક�ળવીશ તો આવનારી પેઢીઓ આશીવા�દ આપશે.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17