Page 8 - DIVYA BHASKAR 022621
P. 8

¾ }અિ��ય��ત                                                Friday, February 26, 2021    8


          ત��ી લેખ              �ા�વસીના અિધકાર પર કાયદો બનાવવાનો સમય આવી         િહમાલય �ે�મા� મોટા જળ િવ�ુત �ોજે�ટમા� રોકાણ

       �ાથિમકતા�            ���ટકોણ  ગયો ��, પરંતુ તેમા� ક�િ� કાયદા જેવી ઉતાવળ ન થાય નવો િવચાર �વીકાર કરવા ઉિચત નથી


      બદલો તો િવકાસ           શ�� હવે મળશે આપણી વાત                     િહમાલયને હાઈ�ો

       ક�દકા મારશે             ��પાવવાની આઝાદી?                    �ોજે��સથી દૂર રાખો                        ડૉ. વેદ �તાપ વૈિદક    ખરીદી લીધુ� હતુ�.        આરતી ખોસલા       �ોજે�ટ તૈયાર થઈ ર�ા છ�. ઉ�લેખનીય
                                                                          �
                                     દરેક વો�સએપ સ�દેશા પર એ લખેલુ�            છ� ક�, િહ�દુક�શ િહમાલય �ે�મા ભૂક�પની
                        ભારતીય િવદેશ નીિત    હોય છ� ક�, તમારા સ�દેશા કોઈ વા�ચી શકતુ�        ���ટએ સિ�ય િવ�તારોમા� બનેલા 25,600
                        પ�રષદના અ�ય�                     િનદેશક �લાઈમેટ ����સ
                       [email protected]    નથી, સા�ભળી શકતુ� નથી, પરંતુ આ વષ�           �લેિશયર તળાવોના કારણે િવનાશક પૂર
                                    તેણે ýહ�રાત કરી દીધી હતી ક�, 8 ફ��ુ.,         આવવાનુ� ýખમ પહ�લાથી જ પેદા થયેલુ�
                            �ણ-ચારસો  વષ�થી ’21થી તેના દરેક સ�દેશા ક� વાતચીત ફ�સબુક    ચમોલીમા� છ�. એટલે, સૌથી મોટો સવાલ એ છ� ક�,
                       ���લા� દુિનયામા� એક મોટી ýઈ શકશે. આ સમાચારને લઇ હોબાળો ઉ�રાખ��ના �લેિશયર આખરે લોકોના� øવ ýખમમા� ના�યા
                       લડાઈ ચાલી રહી છ�. જેનુ� નામ છ�, થયો ક� વો�સએપે તારીખને આગળ  તૂટવાને કારણે આવેલી ભીષણ આપિ�એ વગર આ િવ�તારનો આિથ�ક િવકાસ ક�વી
                       અિભ�ય��તની �વત��તા. પરંતુ ચીન, લ�બાવી 15 મે કરી છ�. લોકો વો�સએપના  જણાવી દીધુ� છ� ક�, ભારતે િહમાલય રીતે કરવો. સદનસીબે િહ�દુક�શ િહમાલય
                       રિશયા અને ક�ટલાક આિ�કન તથા અરબ �થાને િસ�નલ અને ટ�લી�ામ જેવા નવા  �ે�મા�થી મોટા હાઈ�ોપાવર �ોજે�ટ �ે�ના સમુદાયોમા� ભરપૂર �માણમા�
        િહ�દીની કહ�વત છ� ‘બાલ કી ખાલ દેશોમા� હજુ પણ લડાઈ ચાલ છ�. ýક�, મા�યમ પકડી લીધા. દેશમા જેવુ� વાતાવરણ  દૂર કરવાની જ�ર છ�. આ ઘટના વધતા પરમા� વીજળી ઉપલ�ધ છ�, જેનો સમુદાય
                                            �
                                ુ
     વા  ઉખાડના’ હવે આ કહ�વતને લઇને ખાલ  આજકાલ એક નવી લડાઈ આખી દુિનયામા છ�, મોટાભાગના મ��ીઓ, નેતા, પ�કાર  તાપમાનને કારણે ýખમના દાયરામા� માઈ�ો હાઈ�ોિસ�ટમ �ારા ઉપોયગ કરી
                                   �
                                                         �
        ઉખાડનારા િવ�ેષક ભલે ગમે તે કહ�,  શ� થઈ છ�. એ છ�, પોતાવી વાત કહ�વાની અને મોટા વેપાર વો�સએપને જ સુરિ�ત  આવી ચૂક�લા �ે�મા માળખાગત િવકાસ શક� છ�. જેવી રીતે યુરોપીય સ�ઘની મદદથી
    ભારત-ચીન વ�ે તણાવ ઘટવો એ એક મોટી  નહીં છ�પાવવાની �વત��તા.  માને છ�. એટલે 2018મા� ‘�ય��તગત  સાથે ýડાયેલા મોટા �ોજે�ટોના િનમા�ણને નેપાળ તથા ઉ�ર પાક.ના ગામડાઓમા�
    ઉપલ��ધ મનાય . કોરોના મહામારીનો સામનો  કરોડો લોકો દરરોજ અબý-ખરબો સ�વાદ સુર�ા કાયદા’ના િનમા�ણ પર  કારણે પેદા થયેલા ýખમ તરફ ઈશારો કરે અઢી હýર માઈ�ો હાઈ�ોિસ�ટમ
    આજે સમ� દુિનયાના મોટા-મોટા દેશો કરી ર�ા  સ�દેશાની આપ-લે કરતા રહ� છ�, પરંતુ ચચા� ચાલી. જેમા� ડઝનબ� સુધારા  છ�. તેનુ� કારણ સામા�ય છ� : િહમાલય �થાિપત કરાઈ છ�, જેથી �ચાઈ આવેલા
                                                       �
    ,હજુ પણ કોરોનાનુ� સ�કટ પુરી રીતે ટ�યુ� નથી. તેમા�થી મોટાભાગનાને એ ખબર હોતી આ�યા અને સ�સદના આ સ�મા� કદાચ  પવ�તમાળામા લગભગ 62 ગીગા ટન દૂરના ગામોમા� 100 �ક.વોટ સુધી વીજળી
    કોરોનાની સામે લડવા લેવાયેલા કટ�લાક અટકાયતી  નથી ક�, તેમના એક-એક શ�દ પર ક�ટલાક તે કાયદો પણ બની જશે. આ કાયદામા�  પાણીનો િવશાળ ભ�ડાર બરફ અને પહ�ચાડાઈ રહી છ�. ýક�, આ �ોજે�ટને
    પગલા� તેમજ સરકારી રણનીિત, લોકોના સામૂિહક  લોકોની નજર રહ� છ�. કોણ છ�, આ ખાસ         પ�થરના �વ�પમા� જમા થયેલો છ�. આ
    �યાસ અને એિશયન મૂળના હોવાથી લોકોને  લોકો? આ છ� વો�સએપ અને ફ�સબુકના  અિભ�ય��તની �વત��તાની જેમ  બરફ દેશની નદીઓના પાણીનો �ોત છ�.  ભારત પાસે ટ��નો.ના ઉપયોગનો
                                           ે
    વારસામા મળ�લી રોગ-�િતકારક �મતાના કારણે  અિધકારી! તેમણે એવી યુ��ત શોધેલી છ� ક�  �ાઇવસી એટલ ક� ગ��તતાની  વષ� 1951થી 2014 વ�ે િહ�દુક�શ  સ�� ઈિતહાસ �� અને તેના
       �
    ભારતને કોિવડ-19 ના� દુ�પ�રણામોથી ઘણી હદ  તમારી ગમે તેટલી ગુ�ત વાત હોય, તેઓ �વત��તા માટ� કાયદાકીય ગેર�ટીની  િહમાલય �ે�નુ� તાપમાન લગભગ 1.3 ઉપયોગ માટ� USID - DA પાસેથી
    સુધી બચાવી લીધુ� છ�. ýવા જઇએ તો હાલ  તેને સા�ભળી અને વા�ચી શક� છ�. તેઓ  મા�ગ થઇ રહી ��.  �ડ�ી સે��સયસ વ�યુ� છ� અને ધ એનø � સારો સહયોગ મળી ર�ો ��
    દુિનયાના લગભગ 130 દેશો પાસે વે��સનનો એક  તમને મોટ� નુકસાન પહ�ચાડી શક� છ�.માટ�       એ�ડ �રસોિસ�સ ઈ��ટી�ુટ (ટ�રી) અનુસાર
    પણ ડોઝ નથી, અને ભારત પાસે ક�ટલાક દેશો  માગ ઉઠી રહી છ� ક�, અિભ�ય��તની �ય��તગત �ાઈવસીની તો સ�પૂણ� ગેર�ટી  આ સદીના મ�ય સુધી તાપમાન 3 �ડ�ી વધુ ýળવણીની જ�ર હોય છ�, જેનાથી
    મા�ગણી કરી ચુ�યા છ�. વે��સનના ઉ�પાદન માટ�  �વત��તાની જેમ �ાઈવસીની �વત��તાની હશ, પરંતુ રા��િવરોધી અને અપરાિધક  સે��સય સુધી પહ�ચી જશે.  �થાિનક લોકોને રોજગાર પણ મળ� છ� અને
                                      ે
                                               ે
    ભારત તેનો સૌથી મોટો ઉ�પાદક ગણાય છ�. તે  પણ કાયદાકીય ગેર�ટી મળ�. આપણા ગિતિવિધઓને પકડવાની છ�ટ હશ.  ઈ�ટરનેશનલ સે�ટર ફોર ઈ�ટી�ેટ�ડ સમુદાયોને �ીડ કને��ટવીટી વગર પણ
             �
    ýતા સરકારે સમ� દેશમા રસીકરણ પૂરુ� કરીને  બ�ધારણમા� �ાઈવસીની કોઈ ગેર�ટી  આજકાલ સુ�ીમમા� સરકારી વકીલ  માઉ�ટ�ન ડ�વલપમે�ટના તાજેતરના ગરમ પાણી મળી શક� છ�. આ �ોજે�ટનો
    વે��સનનુ� ઉ�પાદન વધારવુ� ýઇએ.સાથો સાથ  નથી. 2017મા� આપણી સુ�ીમમા� આ ફ�સબુકના વકીલો સાથે ýરદાર ચચા�  �રપોટ�મા� કહ�વાયુ� છ� ક�, િહમાલય �ે�ના પાયો નાખવા માટ� ��ોિગક �તરનુ�
    રોજગાર પણ વધારવા ýઈએ. થોડાક વષ� પહ�લા  મુ�ે ýરદાર ચચા� થઈ હતી. હવે 2021મા� કરી ર�ા છ� અને પૂછી ર�ા છ� ક�, તમે  �લેિશયર અ�ય�ત ઝડપથી તૂટી ર�ા છ�, ખનન કરવાની જ�ર હોતી નથી અને
    નોટબ�ધીએ એમએસએમઈ અને રોજગારની ક�ડ  પણ સુ�ીમમા� આ મુ�ો ફરી ઉઠાવાયો છ�. યુરોપમા� જે નીિત બે વષ�થી ચલાવી ર�ા  ઓગળી ર�ા છ�. �લેિશયરોને સ�કળાયેલા િવશાળ ડ�મથી િવપરીત માઈ�ો હાઈ�ો
    ભા�ગી નાખી હતી.તેના લીધે પણ અથ�ત��ને ફટકો  જુલાઈ, 2017મા� ક�ટલાક અરજદારોએ છો, તે ભારતમા� ક�મ ચલાવતા નથી?  રાખવા ‘સબ-ઝીરો ટ��પરેચસ�’ની જ�ર િસ�ટમથી પયા�વરણને ઓછામા� ઓછ��
                                 ે
    પ�ો હતો. બીø વખત સ�ા �ા�ત થઇ તો  માગ કરી હતી ક�, �ાઈવસીન પણ યુરોપીય સ�ઘે �ાઈવસીના ભ�ગ પર કડક  છ�. જેની સામે જળવાયુ પ�રવત�નના નુકસાન થાય છ�.
                 ુ�
    કોરોનાએ તેને ઘ�ં નુકસાન પહ�ચા� છ�. આ  અિભ�ય��તની જેમ બ�ધારણમા� મૂળ �િતબ�ધ લગા�યા છ� અને તેનુ� ઉ�લ�ઘન  કારણે તાપમાનમા� વધારાએ અભૂતપૂવ�  િહ�દુક�શ િહમાલય �ે� પોતાના
    દરિમયાન નાગ�રકતા સુધારા કાયદા પર હોબાળો  અિધકારની મા�યતા મળ�, પરંતુ એ સમયે કરતી ક�પનીઓને મોટો દ�ડ ફટકાય�  પયા�વરણીય અને આિથ�ક નુકસાનનુ� બાયોમાસ સળગાવવાના� લાકડા, ઓગ�િનક
    મ�યો. સૌથી મોટા રા�યના મુ�યમ��ી સરયુ નદીના  સરકારી વકીલે દલીલ આપી હતી ક�, ý છ�. 16 વષ�ની વય પછી જ બાળકો  ýખમ વધારી દીધુ� છ�. કાઉ��સલ ઓન તથા પશુધન સ�બ�િધત અપિશ�ટના િહસાબે
                                                    �
                          ે
    �કનારે પા�ચ લાખ દીવા �ગટાવવા િવકાસનો  �ાઈવસીન મૂળ અિધકાર બનાવી દેવાયો વો�સએપનો ઉપયોગ કરી શક� છ�. સુ�ીમે  એનø અે�વાયન�મે�ટ એ�ડ વોટરના એક સ�� છ�. આ સ�સાધન બારમાસી છ� અને
                             �
    માપદ�ડ માનવા લા�યા છ�.ખેડ�તો માટ�ના �ણ  તો તેના ઓછાયામા અપરાિધક, રા���ોહી પણ �ાઈવસીના અિધકારની સુર�ામા� �ડો  અ�યાસ અનુસાર વષ� 1970ના દાયકાથી ઓછી અસર નાખતા સમુદાય આધા�રત
    ક�િષકાયદા ક�ઈક એવી રીતે બ�યા ક� તેના ફાયદા  અને આત�કી ગિતિવિધઓ િવના અવરોધે રસ બતા�યો છ�.  ઉ�રાખ�ડમા� ભૂ�ખલન, �લેિશયર તૂટવા િવક�પ છ�, જેનો બાયોગેસ �લા�ટ �ારા
    કરતા નુકસાનનો ડર લોકોને વધુ દેખાય છ�.  ચાલાવી શકાશ.    ચીફ જ��ટસ બોબડ�ની અ�ય�તાવાળી  અને પૂરની ઘટનાઓમા� ચારગણો વધારો ઉપયોગ કરી શકાય છ�.
                           ે
    ઐિતહાિસક ખેડ�ત �દોલને એક નવુ� અને મોટ��  તેણે સુ�ીમના 1954 અને 1956ના બે�ચે ફ�સબુકના લોકોને ક�ુ� છ� ક�, ‘તમે બે- થયો છ�. સે�ટર ફોર પોિલસી �રસચ�મા�  ભારત પાસે ટ��નો.ના ઉપયોગનો
    દબાણ જૂથ પેદા કયુ� છ�. સરકારે ખેડ�તોને ડરાવીને  બે ચુકાદાનો પણ ઉ�લેખ કય� હતો, �ણ િ�િલયનની ક�પની ભલે હોવ, પરંતુ  િસિનયર ફ�લો સુ�ી મ�જૂ મેનના અનુસાર, સ�� ઈિતહાસ છ� અને તેના ઉપયોગ માટ�
    ન�ર સમાધાન કાઢવાને બદલે િનદાન તરીક�  જેમા� �ાઈવસીના અિધકારને મા�યતા લોકોની �ાઈવસી તેનાથી વધુ �ક�મતી છ�.  ‘સરકારોએ ઊý�ના અ��મભૂત �ધણ USID અને ડીએ પાસેથી સારો સહયોગ
                                         �
    ‘રા���ોહી’ શોધવાનુ� શ� કયુ�. સરકારની  અપાઈ ન હતી. ýક�, હવે સરકારી વકીલ દરેક ��થિતમા તેની સુર�ા અમારી ફરજ  આધા�રત �ોત તરીક� મોટા ડ�મના મળી ર�ો છ�. ટ��નોલોøમા� સુધારો
    �ાથિમકતા શુ� લથ�ડયા ખાતા એમએસએમઈ  �ાઈવસીના અિધકાર માટ� સુ�ીમમા� ભાર છ�.’ બે�ચે વો�સએપને ચાર સ�તાહમા � િનમા�ણને ફરીથી મ�જૂરી આપી છ�. જે થવાની સાથે 450 ગીગાવોટ અ�ય ઊý �
    સે�ટરને બેઠ�� કરવાની ન હોવી ýઈએ? દુિનયા  મુકી ર�ા છ�. શા માટ�? ક�મ ક� વો�સએપ જવાબ આપવા ક�ુ� છ�. ફ�સબુકના  વૈિ�ક �તરે જળવાયુ પ�રવત�ન િનય��ણ ઉ�પાદનના ભારતના લ�યને �ા�ત કરવા
                                                                            ે
    �યારે કોરોનાના વળતા હ�મલા સામે સ�ઘષ� કરી રહી  અને ફ�સબુક જેવી ક�પનીઓ �ગે ફ�રયાદો વકીલોએ ક�ુ� છ� ક�, ý ભારતીય સ�સદ  સ�બ�િધત નીિતગત પગાલા�ના સૌથી માટ� સૌર તથા વાયુ ઊý�નો દબદબો હશ.
                                                                       �
    છ� તો એ સમયે ચીનની સાથે દુિનયાના બýરમા�  આવી હતી ક�, તેઓ �ગત સ�દેશાની યુરોપ જેવો કાયદો બનાવશે તો અમે પણ  દુભા��યપૂણ� પ�રણામમા�થી એક છ�’.  આથી િહમાલય �ે�મા મોટા જળિવ�ુત
    પોતાના� ક�િષ અને બા�ધકામ ઉ�પાદનો લઈને ઊભા  ýસુસીના ભરપૂર ફાયદા ઉઠાવી ર�ા છ�. તેનુ� પાલન કરીશુ�. હવે આપણી સ�સદ એ  સે��લ ઈલે���િસટી ઓથો�રટીનો �ોજે�ટમા� રોકાણ �વીકાર કરવુ� ઉિચત
    રહ�વુ� આપણને �યા�થી �યા� પહ�ચાડી શક� છ�. સ�પૂણ�  વો�સએપ �ારા મોકલાતા સ�દેશાનો એટલો સાવચેતી રાખવી પડશે ક�, �ાઈવસીનો આ  �રપોટ� કહ� છ� ક�, અ�યારે ભારતના નથી. ખાસ કરીને �યારે આપણે આવા
    રસીકરણનો અથ� પૂણ� આિથ�ક ગિતિવિધની  ફાયદો ઉઠાવાય છ� ક�, ફ�સબુક� વો�સએપને કાયદો બનાવતા સમયે તે ક�િષ-કાયદા જેવી  િહમાલય �ે�ના રા�યોમા� 20 ગીગાવોટ �ોજે�ટોનુ� મૂ�યા�કન તેના કારણે સ�ભિવત
                                                       �
                                                                       �
    શ�આત, એટલે ક� િવકાસને ગિત.      19 અબજ ડોલર જેવી તગડી રકમ આપીને ઉતાવળ ન કરે.     ઉ�પાદન �મતાના ક�લ 65 પરમા� વીજળી અસ��ય ��યુને �યાનમા રાખીને કરીશુ�.

      øવનમા� �ીરામ જેવા �યોગ કરતા રહીએ                     સતોગુણ વધારશો તો તમે સુરિ�ત રહ�શો     બ  હ� ઓછા લોકો Ôલો સાથે દો�તી રાખે છ�, પરંતુ  �ય��તના �દરનો ભાવ ýણી જતા હતા. તેમના માટ�  કો રોના વે��સન લીધી હોય ક� ન હોય, તમારે ફાયદો ક� સ�તુ��ટ મળ�, તે કરી લેવી ýઈએ. જે લોકો
        કા�ટા સાથે જેમની દુ�મની હોતી નથી. આપણે
                                                            દુ:સાહસી દેખાય છ�, તેમનો રýગુણ વધેલો છ�, જે તેમની
                                             સાવચેતી તો રાખવાની જ છ�. બહારની
                       વિશ�ઠøએ ક�ુ� હતુ�, રામ નીિત,�ીિત, પરમાથ� અને
                           �
        આવા જ હોવુ� ýઈએ. દુિનયાદારીમા� અલગ- �તમા� �વાથ રાખે છ�. તેઓ �ીિત માટ� �યારેય નીિતનો  સાવચેતીની સાથે આ�યા��મક ���ટએ પણ  પાસે આવા જ કામ કરાવશે.
    અલગ �કારના લોકો આપણને મળશે. ઈ�છતા ન હોઈએ  ભ�ગ કરતા નથી. નીિત એવી હોવી ýઈએ ક�, કોઈની  સાવચેતી રાખો, જે તમારી �દરની િ�ગુણ�િ�ને  હવે વાત કરીએ તમોગુણની. તમોગુણનો અથ� થાય છ�
    તો પણ તેમની સાથે સ�બ�ધ રાખવો પડ� છ� અને પછી  લાગણીઓને ઠ�સ ન પહ�ચાડીએ અને તેના માટ� તેમની  ઓળખવાનુ� છ�. �દરથી આપણે �ણ બાબતોથી બનેલા  આળસ, દુગુ�ણોને ઘેરો અને ગિતને રોકનારુ�. આપણા
    આપણે િચ�તામા પડી જઈએ છીએ, ક� કોની સાથે વાત  ભાવના ýણવી જ�રી છ�.              છ�, સતોગુણ, રýગુણ અને  સૌમા થોડા-વધુ તમોગુણ હોય જ છ�. એટલે એવો �યાસ
                                                             �
         �
    કરવી, કોની સાથે ન કરવી. આવી જ મથામણમા� િદવસ  ગમે �યારે કોઈ પણ �ય��ત            તમોગુણ.       કરો ક� તમોગુણ વધીને આપણી પાસે એવા ખોટા કામ
    પસાર થઈ ýય છ� અને પ�રણામ આપણે દરરોજ રા� એક  તમારી સાથે સ�કોચના કારણે  øવન-���      �યારે સતોગુણ વધે છ� તો  ન કરાવે અને રýગુણ દુ:સાહસી બનાવીને આપણને
                    ે
    િવિચ� બેચેની સાથે �ઘી જઈએ છીએ. øવનમા� જે  ક�ઈ બોલી શકતો ન હોય તો  ›ɉ. °¦ §ɉ†¡ Ÿªɂ•¯   આપણે સારા કાય� કરીએ  િનિ��ત ન બનાવી દે. સૌથી સારુ� છ� �દરના સતોગુણ
    �યોગ �ીરામ કરતા હતા, તેવો આપણે પણ કરવો  આવી ��થિતમા ý તેનો               છીએ, આપણી �િ�   વધારવા. જેથી આપણે સ�તુિલત øવન øવિનયિમત
                            �
    ýઈએ. રામની િવશેષતા હતી ક�, �યારે કોઈની વાત  ભાવ સમøને તેના મનની              સા��વક હોય છ�. સરળ  øવન, સ�તુિલત ભોજન અને િનય�િ�ત મન, આ �ણ
                                            �
    સા�ભળતા તો મા� શ�દ પકડતા નહીં. એ શ�દ પાછળની  વાત પૂરી કરી દેશો તો કદાચ એ િદવસે તેને દુિનયાની  ભાષામા સ�તુલન અને સાવચેતીનુ� નામ સતોગુણ છ�.  બાબતો સતોગુણમા� �િ� કરશે. પછી વે��સન મળ� ક� ન
    ભાવના ýણવાનો �યાસ કરતા હતા અને એટલે સામેની  સૌથી મોટી ખુશી મળવા લાગે છ�. રýગુણનો અથ� થાય છ� ગિતશીલ રહ�વુ�. જે પણ િ�યાથી  મળ�, તમે સુરિ�ત રહ�શો.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13