Page 12 - DIVYA BHASKAR 061722
P. 12

12
                                                        Friday, June 17, 2022  | 12
                                                        Friday, June 17, 2022  |


    1947ના િવ�ાજનનુ� સૌથી ખતરનાક પ�રણામ-ક��� કા�મીર ��.

    તેની સમ�યા ક���ે મોટા પડકાર તરીક� ઝીલી લીધી ��. કા�મીરમા�
    અલગાવવાદીઓના� મોત અન યાિસન મિલક જેવાને �જ�મ સý
                 ે
    તેના� હાલના� ઉદાહરણો ��, પણ હજુ વધુ ‘એ��ન’ જ�રી ��

    કા�મીરમા� હ�યા,    િવ�થાપન અન
                           ે    અલગાવી ઈરાદાઓ…


                                                      બનાવવુ� છ�. 1947મા� કબાઈલી આ�મણનો હ�તુ એવો જ હતો એટલે અરધુ�
     વ   ળી પાછ�� કા�મીર હ�યાઓનો ભોગ બની ર�ુ� છ�. મુ�ય�વે  થવા લા�યો તે કા�મીર, પા�ક�તાન િનય�િ�ત કા�મીર અને પા�ક�તાનના  કા�મીર તો કબજે કરી પણ લીધુ�. આભાર આપણી સેનાનો ક� બાકીનો મા�
        કા�મીરી પ��ડતો તેના� િનશાન બને છ�. આ બધુ� ‘ટાગ�ટ �કિલ�ગ’
                                                      ભારતનુ� કા�મીર બની ર�ો, પણ સામા�ય મુ��લમ નાગ�રકના િદલ-
                             આત�ક પર આકરો ઘા પ�ો છ�.
        અનુસારનો એજ�ડા છ�. રાજ�થાની બ�ક કમ�ચારી િવજયક�માર,  �ીø વાત ભારે મહ�વની છ�, 32 વ��થી િવ�થાિપત િહ�દુ પ��ડતોની  િદમાગમા� મઝહબી મા�યમથી અલગાવ પેદા કરવામા� આ�યો અને પા�ક�તાને
    એ જ ક�લગામની િશિ�કા રજની બાલા તેમ જ રાહ�લ ભ�, સુશીલ  ઘરવાપસીની �િ�યા. આગામી ચૂ�ટણીમા� મત�ે�ોનુ� સીમા�કન થયુ�  તેને �તરરા��ીય તખતા પર ‘મઝહબી મુ�ો’ બના�યો. ઈરાન સિહતના 37
        �
    ભાણ માયા ગયા�. લોકિ�ય ગાિયકા અમરીન (�બરીન) ભટને     તેનો ક�ટલા�ક પ�રબળોએ િવરોધ કય�. એ જ રીતે �ામક�ાએ  ઈ�લાિમક દેશોનો ટ�કો મેળ�યો. િલિબયા, ઈરાન, સાઉદી અરેિબયા, ýડ�નને
                   �
    તો તેના ઘરની બહાર બોલાવીને મારી નાખવામા આવી. સમયના    �વ-શાસનનો અસરકારક �યોગ થઈ ર�ો છ�- પ�ચાયત  તો 1965 અને 1971ના ભારત સાથેના યુ�મા� પા�ક�તાનની તરફ�ણ કરીને
     ન�ધવા જેવુ� છ� ક� િબનકા�મીરી િહ�દુઓ પણ ભોગ બની      �થાપનાનો, તેણે તો �થાિપત િહતોના હોશહવાસન ખલાસ  ટ�કો આ�યો હતો. ‘પાન-ઈ�લામ’નો એજ�ડા આ રીતે ક�ટનીિત (�ડ�લોમસી)
                                                 ે
    ર�ા� છ�. રજની બાલા શાળામા વગ� લઈ રહી હતી. જેક�  હ�તા�ર   કરી ના�યો. હવે અહી અ�દુ�લાઓ, મુ�તીઓ �યારેય નહીં  મા� ઉમેરી દેવામા આ�યો. ýક�, હવે તેવુ� ર�ુ� નથી, પણ ચીન, સીટો-સે�ટો,
              �
                                                           �
                                         ં
    પોલીસકમી� મુદ��સરનો ભોગ લેવાયો. િબહાર-પ�ýબના        ફાવે તેની ખુશી �ીનગરના સામા�ય મુ��લમોમા� �વત� છ�. 1954-1959 પાક-અમે�રકી કટારો, ચીની શ��ો અને ર�તાઓએ ભૂ-
    બે મજદૂરોની હ�યા થઈ.           િવ�� પ��ા      મત બ�ક ઝૂ�ટવાઈ જવી કોને ગમે? અને કા�મીરમા� તો  રાજકીય નકશાને ભારત િવરોધી બનાવી દીધો હતો! ચીની અડપલા� હજુ
     કા�મીરી સાિહ�યકાર અ��નશેખર હજુ થોડાક િદવસ પર       1947થી જ સાવ અલગ અને બેહ�દી પ�ર��થિત પેદા થઈ તેનો  પણ તેવા� જ છ� અને ભરોસાને લાયક નથી. કા�મીરનુ� �ત�રક રાજકારણ
    વધા� યુિનવિસ�ટીના એક પ�રસ�વાદમા� મ�યા �યારે તેમણે �ગત  લાભ કા�મીરના અલગાવ અને ક���નુ� �લેકમેિલ�ગ, એમ બેવડી  બા� પ�રબળોથી ચાલત હતુ� તેવુ� હવે ર�ુ� નથી. 1963મા� ગુલામ મોહ�મદ
                                                             ુ�
    વાતચીતમા મારી સાથે કા�મીર ઘાટી િવશ ગ�ભીર ચચા� કરી. થોડાક  રીતે લેવાયો. 1982મા� આસામ �દોલન દરિમયાન એક છા�નેતાએ  બ�ીની જ�યા �વાý શમસુ�ીને લીધી. 26 �ડસે�બરે હજરત મોહ�મદનો
                 ે
        �
    િદવસ પર તેમણે છ��લા બે વ��ના િહ�સાચારની વેદના �ય�ત કરી હતી. પા�ચેક  ક�ુ� હતુ� ક� જેટલુ� ક���ીય ના�ં કા�મીરની પાછળ ખચ�વામા આ�યુ� એટલુ�  ‘પિવ� વાળ’ હઝરત બાલમા�થી ગુમ થયો એવી અફવાએ રમખાણો શ�
           �
                                               �
    વાર પ��ડતોને માટ� િહજરત કરવાનુ� દુભા��ય ર�ુ� છ�. તેમનો એકમા� આધાર  ઈશાન ભારતમા� ખચા�યુ� હોત તો આ ��થિત પેદા થઈ ના હોત. વહાલા- કરા�યા� અને શમસુ�ીનની ગાદી અસલામત થઈ. તેની જ�યાએ ø.એમ.
                                      �
    પણ ખલાસ થઈ ગયો તેના કારણે બહાવરા બની ગયા છ�.   દવલાની નીિતએ જ આસામમા ગુ�સો પેદા કય� છ�.     સાિદક આ�યા હતા. ક���ની ક��ેસ સરકારના િનણ�યો પણ િવરોધાભાસી
     બીજુ�, સરકારના આત�કવાદી િવરુ�ના� સખત પગલા� લેવાથી �મશ: સફાયો  એ તો સીધીસાદી વાત છ� ક� પા�ક�તાનને ગમે તે ભોગે કા�મીર પોતાનુ�  (�ન����ાન પાના ન�.18)
      ટ�ડ ટન�ર ક�ર પયા�વરણને સુધારવાનો સમથ�ક હતો. ýતે ધનપિત હોવા �તા� તેના િવચાર �ા�િતવાદી ડાબેરી હતા િસનેમા, અને પ�કાર�વમા� સાહિસક ધુબાકા મારેલા, જેણે જેન ફો�ડા જેવી
                                                      આગબબૂલા �ા��તકારી ઔરતની શૈયા સેવેલી, જે ટાઇમ વોન�ર મહાસ�ક�લનો
           સીએનએનનો િસક�દર                                   જેણે યુએનને એક િબિલયન ડોલરનુ� દાન કરેલુ�, જેણે �યૂબાના સરમુખ�યાર
                                                      અિધપિત હતો, જેણે રુપટ� મરડોક નામે બીý અબýપિત સાથે મુ�ી લડાવેલી,
                                                      કા��ો સાથે હાથમા બ�દૂક લઈ િશકાર ખેલેલા, જે વીસ લાખ એકર જમીનનો
                                                           �
                                                      માિલક યાને અમે�રકાનો સૌથી મોટો જમીનદાર હતો, અને જે આટલા�ટા
                                                      �ે�ઝ નામે �પો�સ� ટીમનો તેમ જ બીø તેવી ���ચાઇઝનો માિલક હતો.
                                                       વીસ િબિલયન ડોલરથી શ� કરેલુ� CNNને આરંભે મિહને િમિલય�સ ઓફ
     સ   દા સતત કૌતુહ�લ અને બાળસહજ ઉ�સુકતાથી છલછલતા  આ�યો. એક અખતરા તરીક� અખતરાબાજ ટ�ડ ટન�રે શ� કરેલુ� આ નવીન  ડોલસ�ની ખોટ જતી હતી પરંતુ િસર�ફરા ટ�ડ ટન�રે પોકાર કરેલો ક� હમ તો
                             સાહસ આજે 36 �યૂરો અને 900 સ�લ�ન ચેનલો થકી અનેક વેબસાઇટો,
        ગગનવાલાના ઇનબો�સમા� રકમ રકમના ઇમેઇલ વાયાવાયા
        થઈને ઠલવાય છ�, જેમા� આજે છ� �ી �ડ�શનેરીડોટકોમ તરફથી  �લો�ડ સ�ક�ટ ચેનલો જેમક� CNN Airport Network 200 દેશોમા� અને  મુહ�બત કરેગા, ને સતત �યૂઝ �ોડકા�ટ કરેગા, અને દુિનયા સે નહીં ડરેગા,
                                                                    ુ
                                                              �
                                    �
    રસથી તરબરતો કલામ, યાને ‘આજનો ઐિતહાિસક બનાવ’ નામે �ત�ભમા�  એકાિધક ભા�ાઓમા સતત, ચ�ાકારે તાýમા� તાý સમાચાર સવ��થમ  ને દુિનયાનો �ત થાય �યા સુધી મારુ� નેટવક� ચાલ રાખેગા અને �લયની છ��લી
    આજનો (પહ�લી જૂન)નો ઐિતહાિસક બનાવ છ�, CNN.     �સા�રત કરે છ�.                  િમિનટ� રા��ગીત ગાતા� ગાતા� CNN જનતાની રý લેગા.
     સન 1980મા� જૂન મિહનાની પહ�લી તારીખે સા�જના પા�ચ વા�ય ે જેમક� 1986મા� અમે�રકાએ છોડ�લા �પેસ શટલ ચલે�જરના ��ેપણ ને  ટ�ડ ટન�ર ક�ર પયા�વરણને સુધારવાનો સમથ�ક હતો. ýતે ધનપિત
                                                         �
                                 �
    અમે�રકાના ‘મી�ડયા મોગલ’ અબýપિત રોબટ� એડવડ� ટન�ર ધ થડ� યાને  ýતýતામા તેના િવ�ફોટના �ખેદે�યા હાલ સવ��થમ CNN ઉપર �સા�રત  હોવા છતા તેના િવચાર �ા�િતવાદી ડાબેરી હતા, જે કારણે તેણે �ા�િતકારી
    ટ�ડ ટન�રે ચોવીસે કલાક સમાચાર           થયેલા; 1990ના દાયકામા� ગ�ફ વોર અને કરપીણ મોગા�ડશુ યુ�ના સમાચાર  િવચારોવાળી અિભને�ી અને કમ�શીલ જેન ફો�ડાના �ેમમા� પડીને �ભુતામા �
    આપતુ�  ટીવી  નેટવક�               ત��ણ �સા�રત થતા� તેની લાગલી અસર અમે�રકાના લ�કરી મથક  પાપા પગલી કરેલી. સામા પ�ે તેના જેવા બહ�લ�ી સમાચાર મા�યમોના
    સીએનએન (CNN) શ�                 પે�ટગોનની િનણ�ય �િ�યા ઉપર થઈ, અને હવે થતી રહ� છ�, જે  �વામી અને ફો�સ �યૂઝના માિલક રુપટ� મરડોકના ���વાદી િવચારો
    કયુ� અને તે સાથે                  �િ�યાને પે�ટગોને નામ આ�યુ� છ�, ‘CNN Effect’.    સાથે તેને �પધા� રહ�તી, અને જે કહ�તો ક� રુપટ�ને હ�� મા�કડની જેમ
    સતત  સમાચારો                      સ�ટ��બર ઇલેવનના રોજ રાતના 8.49ની  નીલે ગગન    કચરી નાખીશ. ýજ� બુશે લાદેલા ઇરાકના યુ�ને રુપટ�નો
    આપતા� નેટવક�ની                       ઘડીએ ટીવી ઉપર ચાલતી એક ýહ�ર         ટ�કો હતો પણ ટન�રે તે હરકતને વખોડી હતી. રુપટ� CNNની
    નવી �ાિતને જ�મ                      ખબરને અટકાવીને વ�ડ� ��ડ સે�ટરના  ક� તલે   સામે FOXની ચોવીસ કલાક સમાચાર આપતી ચેનલ
                                   �વ�સના ત�કાલ સિચ� સમાચાર           શ� કરી જે હø હયાત છ� પણ જેની પહ�ચ CNN જેટલા
                                   સવ��થમ CNN ઉપર રજૂ થયેલા. સન  મધુ રાય     મહાબાહો નથી.
                                  1985મા� CNN.com નામે વેબસાઇટનો          હાલના સમયમા� CNN પોતાની સુધારાવાદી ડાબેરી
                                  આરંભ થયો જે હવે િવ�ભરમા� લોકિ�ય      ���ટકોણથી સમાચાર આપે છ� અને FOX પૂવ�–રા��પિત ��પની
                                 સમાચાર સાઇટ ગણાય છ�. તે થકી જેને �લોગ કહ�વાય  જમણેરી ���વાદી િવચારધારાવાળા કાય��મો આપે છ�.
                                                                �
                                 છ� તેવી �વત�� સમચારપ�ીઓની દૈન�િદની, સો�યલ મી�ડયા  ટ�ડ ટન�રને ચકચાર ભરેલા િવધાન કરવાની ભારે સનક હતી. તે
                                                               �
                                 તેમ જ �ાહકો �ારા ��તુત સામ�ી ઇ�ટરનેટ ઉપર દેખાવા લાગી.  અમે�રકાના દિ�ણ િહ�સામા આવેલા ýિજ�યા �ટ�ટમા� રહ�તો હોવાથી
                                તે પછી CNN Pipeline નો જ�મ 2005મા� થયો જે �ારા �ાહકોના  લોકો તેને ‘The Mouth of the South’ કહ�તા અને કોઈ વળી લાડથી
                                િવ�ડોઝ ક��યુટર ઉપર સમાચારની ધારા સતત ચાલ રહ� છ�.  તેને ‘Captain Outrageous’ કહ�તા. ક�ટલા�ક લોકો સમાચાર �સા�રત કરે
                                               ુ
                                  સન 2008મા� િતબેટમા� આઝાદી �દોલનના સમાચાર  છ�; ક�ટલા�ક લોકો ýતે સમાચાર બની તમારા ટીવી ��ીનના પરદા પાછળ
                                 �સા�રત કરવા બદલ ચીનના હ�કર લોકોએ CNN તરફ િનશાન  રહીને ýતે ચ�કાવનારા સમાચાર બની રહ� છ�.
                                                              �
                                 તાક�લુ�, પરંતુ અગાઉથી ýણ થતા� CNN એ સાવચેતીના� પગલા�  �તે 2021ની સાલમા 83 વ��ની વયે લીિવસ બોડી �ડમે��શયા
                                 લીધેલા. ઇમેઇલના ઇનબો�સમા� તો હø અનેક િવ�મયકારક  (િચ���શ) નામક માનિસક રોગથી ટ�ડ ટન�રે દેહ છો�ો. તેને આજે દુિનયા
                                   �
                                િવગતો છ� પણ �ચ�ડ િવ�મય ગગનવાલાને થાય છ� CNNના  ક�બલ ઇ�ડ��ીનો સીનો બદલવા નાખનાર ‘Alexander the Great of
                                ત�તર�ત �થાપક ટ�ડ ટન�ર િવશ, જેણે િબલબો�ઝ�, રે�ડયો, ટીવી,  broadcasting’ તરીક� ઓળખે છ�. જય જૂન, પહ�લી જૂન!�
                                          ે
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17