Page 9 - DIVYA BHASKAR 061722
P. 9

¾ }ગુજરાત                                                    Friday, June 17, 2022   9      �વાિમનારાય� મ�િદર કલાક��જમા� ‘આ�ો�સવ’નુ� આયોજન કરાયુ�          અ��ર�ા પીવાનુ� પાણી 4 મિહના


                             વસ�તની સુવાસ અને ક�રીની
                                                         �
                             મીઠાસ ક�ઇક અલગ જ હોય   સુધી �મીનમા સ��હી રાખે ��...!
                             છ�. �યારે �વાિમનારાયણ મ�િદર
                             કલાક��જ �ારા પ.પુ. �ેમ�કાશદાસ
                             �વામી, પ.પુ. દેવ�કાશદાસ       ભા�કર �યૂ� । પાટડી
                             �વામી (ચેરમેન વડતાલધામ)  રણમા� વ��થી પેઢી દર પેઢી પરંપરાગત રીતે “કાળી
                             તથા પ. પુ. િવ��કાશદાસ  મજૂરી �ારા સફ�દ મીઠ��” પકવતા અગ�રયાને છ�વાડાના
                             �વામીની �ેરણથી ‘આ�ો�સવ’નુ�  માનવી તરીક� ઓળખવામા આવે છ�. હાલમા રણમા� મીઠ��
                                                      �
                                                 �
                             આયોજન કરાયુ� હતુ�. જે �તગ�ત  પકવવાની સીઝન પુરી થઇ છ� અને અગ�રયા પોતાના
                             ઘન�યામ મહારાજ સ�મુખ 35  પ�રવારજનો અને સર સામાન સાથે પોતાના વતન પરત
                             મણ ક�રીનો િદ�ય અને ભ�ય  ફરી ર�ા� છ�. �યારે કાળજુ ક�પાવનારી અ�ય�ત ચ�કાવનારી
                             અ�નક�ટ ધરાવવામા� આ�યો હતો.  હકીકતો સામે આવી છ� ક�, રણનો અગ�રયો ચાર મિહના
                             આ મહા�સાદનો લાભ મ�િદરમા�  પછીની આગામી સીઝન માટ� મીઠ�� પકવવા ચાર મિહના
                             આવનાર તમામ નાનામોટા   પીવાનુ� પાણી રણની જમીનમા� દાટીને ઘેર આવે છ�. અને
                             હ�રભ�તોને ક�રીના રસના  જમીનમા� દાટ�લુ આ પીવાનુ� પાણી બગડી ન ýય એટલે
                             મા�યમથી �સાદ�પે આપવામા�  અગ�રયો આ પાણીમા� ફટકડી નાખીને ઘેર આવે છ�.
                             આ�યો હતો.        માનવીની દા��ય ત�વીર ગિતશીલ ગુજરાતની વરવી

                                         વા�તિવકતા બયા કરે છ�.
                                              �
    મા�ડવી ��થત રા�ાવ�લભ મ�િદરની હાલત જજ��રત, �ોમાસામા� તૂટી પડવાની દહ�શત
         ે
    { CM અન કલે�ટરને 10 માસ પૂવ�   નીચે પડ� તેવી દહ�શત ઊભી થઈ છ�.  ગત ચોમાસામા�થી ધીરે ધીરે મ�િદરના િહ�સા જમીન
                      મકરપુરા રોડના લકી એપાટ�મે�ટમા� રહ�તા
    રજૂઆત �તા� કાય�વાહી નહીં     હસમુખ પાઠક� 10 મિહના પહ�લા મુ�યમ��ી તેમજ  દો�ત થઈ ર�ા છ�.
                                       મ�િદરમા� હાલ ભગવાનને લોખ�ડની �ગલથી
                               �
         �ાિમ�ક �રપોટ�ર | વડોદરા કલે�ટરને �બ� મળી મ�િદરના �રનોવેશન મુ�ે  અને લાકડાના ટ�કા મૂકી રહ�વાની ફરજ પડી છ�.
    મા�ડવી ક�યાણરાયøની હવેલી સામે આવેલુ�  આવેદનપ� આ�યુ� હતુ�. ýક� આવેદનપ� આ�યા  રા�ય સરકાર પાસે મ�િદરના �રડ�વલપમે�ટ માટ�
                                   ુ
    200 વ�� જૂનુ� ગાયકવાડી સમયનુ� ભગવાન  બાદ પણ �રનોવેશન �ગે કોઈ કામગીરી ચાલ થઈ  માગ કરાઈ હતી.
    રાધાવ�લભનુ� મ�િદર અ�ય�ત જજ��રત થઈ જતા�  નથી. તેમણે જણા�યુ� ક�, આ મ�િદર 200 વ�� જૂનુ�  ýક� આવેદનપ� આ�યાને 10 મિહના વીતવા
    લાકડા�ના ટ�કા ઊભા કરીને ઠાકોરø અને રાધાøની  છ� અને ગાયકવાડ વખતનુ� છ�. �યારે મહારાý  છતા કામકાજ શ� કરાયુ� નથી. ý સલામતી માટ�ના�
                                       �
    પૂý કરવી પડી રહી છ�. મ�િદરનુ� �રનોવેશન કરવા  નજરબાગ પેલેસમા�થી લ�મી િવલાસ પેલેસમા રહ�વા  પગલા� નહીં ભરાય અને મ�િદર પ�રસરમા� કોઈ
                                  �
    કલે�ટરને અનેક રજૂઆતો કયા� છતા ��થિત ઠ�રની  ગયા �યારે તેમના �ારા આ મ�િદર કલે�ટરના તાબા  ગ�ભીર રીતે ઘાયલ થાય તો તેની તમામ જવાબદારી
               �
    ઠ�ર છ�. ચોમાસુ� આવતા� મ�િદરનો 3 માળનો કાટમાળ  હ�ઠળ દેવ�થાન ��ટ �ારા સ�ચાિલત કરાયુ� હતુ�.  સરકારની રહ�શે. 200 વ�� જૂનુ� ગાયકવાડી સમયનુ� રાધાવ�લભ મ�િદરની જજ��રત હાલત.
     આમ આદમી પાટી�� �ૂ�ટ�ી પહ�લા� સ�ગ�ન િવખેરી ના�યુ�


    અમદાવાદ : આમ આદમી પાટી�ના ગુજરાત �દેશ �મુખ  ઈટાિલયાએ ક�ુ� ક� આમ આદમી પાટી�એ અનેક
    ગોપાલ ઈટાિલયાએ ગુજરાતમા� આમ આદમી પાટી�ના  કાય��મો કયા� અને ગુજરાતના ખૂણે-ખૂણેથી સમથ�ન મ�યુ�.
    સ�ગઠનનો ભ�ગ કરવામા� આ�યો હોવાની ýહ�રાત કરી  ગુજરાતની જનતાએ ક�જરીવાલની બદલાવની હાકલ
    હતી. પાટી�ના જણા�યા �માણે �દેશ �મુખ િસવાયના  �વીકારી અને આપના િવચારો ઘરે-ઘરે પહ��યા. િદ�હીમા �
                   �
             ે
    સ�ગઠનના સમ� માળખાન િવખેરી નાખવામા આ�યુ�  વીજળી, પાણી, આરો�ય, િશ�ણ જેવા મહ�વના મુ�ાઓ
    છ�. ઈટાિલયાએ જણા�યુ� હતુ� ક� નવા સ�ગઠન, નવી  પર ક�જરીવાલે કરેલા કામને ગુજરાતની જનતા ýણે છ�.
    િનમ�કોની ટ��ક સમયમા� ýહ�રાત કરવામા� આવશે.  ભાજપે પણ આપને મુ�ય િવરોધ પ� તરીક� �વીકાય� છ�.
         અનુસંધાન
                       યુપી િહ�સા...
    �ામી� ભારતનો...           મ��જદના ઇમામ અલી અહ�મદની ધરપકડ કરી છ�. તેણે

          ુ
              ુ�
    આપતા� તેમણે વધમા� ઉમયુ� હત ક�, વડા�ધાન નરે��  પોલીસકમી�ઓને કા�ફર કહીને મુ��લમ યુવકોને ઉ�ક�યા�
            ે
    મોદીના ને��વમા �ામ િવકાસ માટ� સરકાર �ણ  હતા, જે પછી પ�થરમારો અને આગચ�પી થયા હતા.
          �
    િવભાવનાના આધારે કામ કરી રહી છ�. સમારોહમા � િહ�સાના મા�ટરમાઇ�ડ ગણાતા ýવેદ અહ�મદનુ� ઘર ભારે
    251 િવ�ાથી�ઓને �રલ મેનેજમ�ટમા� પો�ટ �ે�યુએટ  સુર�ા બ�દોબ�ત વ�ે 3 કલાકમા� બુલડોઝરથી તોડી પડાયુ�
              ે
           ે
    �ડ�લોમા ઈન મેનેજમ�ટ (પીøડીએમ)ની પદવી એનાયત  છ�. 11 જૂને સહારનપુરમા� પણ 2 આરોપીના મકાન તોડી
    કરવામા આવી હતી. આ સમારોહમા પીøડીએમ (�રલ  પડાયા હતા. યુપીના એડીø (કાયદો-�યવ�થા) �શા�ત
       �
               �
    મેનેજમ�ટ) �ે�યુએટ અિવનીશ અરોરાને શૈ�િણક  ક�મારના જણા�યાનુસાર, જુ�માની નમાજ બાદ 9 િજ�લામા �
       ે
    �ે�ઠતા બદલ ક�ચીભોતલા વાસતી ગો�ડ મેડલ એનાયત  િહ�સા થઇ હતી, જે મામલે ક�લ 13 એફઆઇઆર ન�ધાઇ
              �
    કરાયો હતો.              છ�. 36 આરોપીના નામ સાથે તથા 1000 અý�યા લોકો
                       સામે ક�સ દાખલ કરાયો છ�. યુપી પોલીસે અ�યાર સુધીમા�
    ક��ેસના રાજમા�...          305 તોફાનીઓની ધરપકડ કરી છ�.
    ભી આને વાલ હ�. રાહ�લબાબા નરે��ભાઇની ટીકા
         ે
    કરતા હતા, પણ તમારી 4 પેઢીના શાસનમા ગરીબોને નૂપુર શમા�ને...
                  �
    શૌચાલય આપવાનુ� કામ કયુ� હોત, તો એ કામ અમારા  છ�. તેમણે અમારા બાળકોને તોફાનો કરવા છોડી દીધા છ�.
    નસીબમા� ન આ�યુ� હોત. ક��ેસે ગરીબી હટાવવાના નામે  પ. બ�ગાળમા� િવપ�ના નેતા સુવે�દુને હાવડા જતા રોકાયા
    ગરીબોને હટાવવાનુ� કામ કયુ�. સ�ઘ �દેશનો િવકાસ ýઇ  : પિ�મ બ�ગાળના હાવડામા થયેલી િહ�સા બાદ �યા કલમ
                               �
                                      �
    હ�� આ�ય�ચ��ત છ��. અ�છ� િદન તો આ ગયે હ�, ઔર  144 લાગુ કરાઇ છ�. આ ઉપરા�ત અગમચેતી �પે ઈ�ટરનેટ
           ે
    ભી અ�છ� આનેવાલ હ�.’ એમ ક���ીય �હમ��ી અિમત  સેવા બ�ધ કરાઇ છ�. આ દરિમયાન રા�યના િવપ�ના
                 �
                                    �
    શાહ� દીવ ખાતે યોýયેલી ýહ�ર સભામા જણા�યુ� હતુ�.  નેતા સુવે�દુ અિધકારીને 12મી જૂને હાવડામા અસર��ત
    તેમણે વધુમા� જણા�યુ� હતુ� ક�, આ નાનકડા સ�ઘ �દેશની  િવ�તારમા જતા અટકાવવામા� આ�યા, જે પગલા�ને તેમણે
                          �
    �દર િવકાસની શ�આત અને આયોજનબ� િવકાસ માટ�  કોટ�મા� પડકારવાની રા�ય સરકારને ચેતવણી આપી છ�.
    પ�રણામ લાવવા બહ� અઘરા હતા.       ��લાિમક દેશો સાથેના સ�બ��ો નબળા પડવાનુ� �ખમ :
                       થ�ર| ક��ેસના નેતા શશી થ�રે ક�ુ� ક� ઇ�લામોફોિબયાની
    સોિનયા ગા��ી...           વધતી ઘટનાઓ મુ�ે પીએમ મોદીએ મૌન તોડવાની જ�ર
    િદવસે ક��ેસ િદ�હી સિહત દેશભરમા� ઇડીની ઓ�ફસોની બહાર  છ�. તેમના મૌનને ક�ટલાક લોકો સમથ�ન માની ર�ા છ�,
            �
    સ�યા�હ કરશે તથા િદ�હીમા ઇડીની ઓ�ફસ સુધી ક�ચ કરશે.  જે યો�ય નથી. વડા�ધાને આવી ઘટનાઓ રોકવા ýહ�ર
    ક��ેસના નેતાઓ ઇડીની 25 ઓ�ફસો બહાર દેખાવો કરશે. અપીલ કરવી ýઇએ.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14