Page 11 - DIVYA BHASKAR 061722
P. 11

Friday, January 7, 2022


                                              �
                     મનુ�યને સ�વે�નશીલતા �ા�ત થાય એ ��રી છ�. �મ િવનાની સ�વે�નશીલતા ચાલે,
             પરંતુ સ�વે�નશીલતા િવનાનો ���� નહીં ચાલે. આ વાત ઝટ નથી સમýતી. એ સમýશે પછી �મ�નુ� ઇમારતીકરણ બ�� થશે

               �
        �મ નામના કોિહનૂરની સૌથી નøક


      ઊગેલી બાબત એટલે સ�વે�નશીલતા!

                                                            બ�દૂકધારી પાસે પણ ý સ�વેદનશીલતા હોય, તો
     ત   મે એક હýર વાર મ�િદરે ýવ, એક લાખ વાર મ��જદે ýવ                             તેનો આદર થવો ýઇએ. એની લાઠી પણ �યારેક
        અને એક કરોડ વાર દેવળ� ýવ, પરંતુ �યા� સુધી તમને
        સ�વેદનશીલતાથી છલકાતુ� �દય �ા�ત ન થાય �યા �                               ‘અકરુણાવાન’ હોઇ શક� છ�! િવનોબાøની પદયા�ા
    સુધી તમને ˜Ÿɑ નામનો કોિહનૂર �ા�ત નહીં થાય. મ�િદર,                                ગુજરાતમા� �વેશી પછી એમના �વચનમા� શ�દો
    મ��જદ અને ચચ�ના �ટાફ�રા ફોગટ છ� કારણ ક�                                     સ�ભળાયા હતા : ‘હમકો બેબ�દૂક સમાજ કી રચના
    ભગવાન ઇમારતનો મોહતાજ નથી, મહોબતનો                                        કરની પડ�ગી.’ આવો બ�દૂકિવહીન સમાજ આપોઆપ
    કીિમયાગર છ�. ધમ�ગુરુઓ આવી વાત તમને કદી                                     સ�વેદનશીલ સમાજ બની ýય ખરો? પછી પુ�વધૂનુ�
    નહીં કરે. એમ કરે તો તેઓ જ�ર ભૂખે મરે.                                      લોહી પીનારી સાસુઓનુ� શુ� થશે? િપયરમા� ઝઘડાના�
    સ�વેદનશીલ �દય મનુ�યની સૌથી નાજુક                             એચ. ø. વે�સ   વાવેતર કરનારી નણ�દોનુ� શુ� થશે? સ�વેદનિવહીનતા
    અમીરાત છ�. કોઇ મીરા�, કોઇ રાિબયા ક� કોઇ                                   ક�વળ તલવાર ક� ખ�જરથી જ �ગટ નથી થતી. દહ�જની �થા
    રેહાના (તૈયબø)ને જ એવી અમીરાત �ા�ત                                    સ�વેદનશૂ�યતાનો રોકડો નમૂનો છ�. દહ�જ��યુ માટ� તલવાર,ખ�જર
    થઇ શક�, અ�યને નહીં.                                         ક� ઝેરની જ�ર નથી પડતી. દહ�જ��યુ એટલે દહ�જના લોભને કારણે થતુ�
     ટીવી પર સમાચાર હતા. અમરીન                                  ક�યાનુ� ��યુ. સતી�થાને કારણે કોઇ પુરુષને તમે ‘સતો’ થનારો ý�યો છ�?
    ભ� નામની ટીવી કલાકારની હ�યા                                  વાત સાવ સાચી ક� મનુ�યને સ�વેદનશીલતા �ા�ત થાય એ જ�રી છ�. ધમ�
    આત�કવાદીઓએ કરી. એ સુ�દર ��ીની                                   િવનાની સ�વેદનશીલતા ચાલ, પરંતુ સ�વેદનશીલતા િવનાનો ˜Ÿɑ નહીં ચાલ.
                                                              ે
                                                                            ે
    અટક ભ� નહીં પણ ‘ભટ’ હતી. કદાચ                                   આ વાત ઝટ નથી સમýતી. એ સમýશે પછી ધમ�નુ� ઇમારતીકરણ બ�ધ થશે.
    મૂળ� એ �ા�ણક�યા પણ હોઇ શક�.                                  એવુ� બને તે ýઇને મરવાનુ� હવે શ�ય નથી જણાતુ�. ઘરના� �ાર ખૂલે તે માટ�
                                                          ે
    આ ‘ભટ’ અટક ધરાવનારા કા�મીરીઓ                                    હથોડો ચાલ, પરંતુ �દયના� �ારા ખૂલે તે માટ� તો મોરપીંછ વધારે ઉપકારક
    ધમા�તરને કારણે પોતાની અસલી અટક                                 ગણાય. મોરપીંછ તો કોમળતાનુ� કા�ય છ� અને ક��ણનુ� �ેમશ�� છ�. મોરપીંછ
    કાયમ રાખીને હરતા�-ફરતા� મુસલમાનો                                સાથે રાધાની સ�વેદનશીલતા ýડાયેલી છ�.
    છ�. ટીવી પર અમરીનનો શોક��ત પ�રવાર                                  દુય�ધનને આવી ગા�ડીઘેલી વાતોમા� શી સમજ પડ�? િ�ટનના ઇિતહાસમા �
    બતાવવામા આવે છ�. એમા� ��ીઓને હ�યા�ફાટ                                  એક યુ�નો ઉ�લેખ ýણીતો છ� : ‘ગુલાબોનો િવ�હ’ (Battle
        �
    રુદન કરતી ��ીઓ વ�ે અમરીનની માતા બેઠી                                   of Roses). સમ� ��વી પર િવચારોનુ� �ંદાવન રચાય એ શુ�
    છ�. એ માતા �ચા અવાજે ક�ટલાક ન સમø શકાય                                  શ�ય છ�? આ કોલમ એવી શ�યતાની શોધમા� જ ચાલતી રહ�શે.
    તેવા શ�દોમા� દીકરીને યાદ કરીને મોટા અવાજે પોતાનુ�                            ગુલાબને કારણે પણ મનુ�ય લડી શક�? ધમ�શૂ�ય સમાજ સુખી જ
    દુ:ખ ઠાલવી રહી છ�. થોડોક સમય વીતે છ� અને અમરીનના                             હોય એવા �મમા� રહ�વા જેવુ� નથી. ચીનમા� ‘ક�ચરલ રેવો�યુશન’
    અ�બાýન થોડાક શ�દો મા�ડ ઉ��ગારે છ� : ‘યહ આત�કવાદ હ� ઔર                          પૂરુ� થયુ� પછીના� વષ�મા એક પછી એક મ�િદરોનુ� િનમા�ણ શ� થઇ
                                                                �
    ક�છ નહીં. મુસલમાન મુસલમાન કો માર રહા હ�’ મારી �ખમા�થી �સુ                        ગયેલુ�! તાઇવાનના ટાપુ પરથી પાછા ફરેલા ચીની નાગ�રકોએ
                                                                �
                                                             �
    વહી ર�ા� છ�. અમરીનમા� મને મારી દીકરી દેખાય છ�. ક��ફનમા� કોઇ શહીદ                     ક��યુિશયસના તૂટ�લા મ�િદરોનુ� નવિનમા�ણ શ� કરી દીધુ� હતુ�.
    જવાનને િવદાય અપાય �યારે પણ બે હાથ ýડીને નમ�કાર કરવાનુ� અચૂક                       રિશયન �ા�િત પછી ધીમે ધીમે લોકો છાના�માના� ચચ�મા� જતા� થયેલા!
                                                                            �
    બનતુ� રહ� છ�. શહાદતના મૂળમા પણ અકરુણા અને િહ�સા રહ�લી હોય છ�.                      આજે પણ રિશયામા orthodox ચચ� øવતા� થયા� છ� અને ધમધોકાર
                                                               �
              �
                                                          ે
    શહાદત સાિબત કરે છ� ક� માનવીને øવનનુ� મૂ�ય નથી સમýયુ�.                          ચાલ છ�. કદાચ મનુ�યને પણ ધમ� િવના નથી સોરવતુ�! એચ. ø.
    જે ધમ� આવી કતલને સહન કરી શક� એ ‘ધમ�’ કહ�વાય ખરો?                             વે�સ સમાજવાદી િવચારધારામા માનતો હતો અને લગભગ ના��તક
                                                                  �
    અમરીનનો ગુનો શુ� હતો? એણે પા�ના અિભનય વખતે                                હતો. એના યાદગાર શ�દો બે વાર સા�ભળવા જેવા છ�.
    નાચવુ� પડતુ� હતુ�. ��ય તો ઇ�લામિવરોધી ઘટના ગણાય  િવચારોના  અમરીન ભટ                           }}}
    તેથી અમરીનની હ�યા ધમા�નુક�લ ગણાય ને! એક બાજુ                                     પાઘડીનો વળ છ�ડ�
    પાયાિવહીન મા�યતા અને બીø બાજુ રોકડ�� ��યુ!  �ં�ાવનમા�
    ઇ�લામ �વ�થ બને પછી જ કદાચ ��વી પર શા�િતની         મોટરબાઇક પર બે પુરુષો પહ�ચી ગયા અને બો�યા : અમે બે  ��ય� નામની નસ� દદી�ની પાસે આવીન ે
    શ�આત થશે. ‘આરબ ����ગ’ની શ�આત થઇ �યારે  ગુણવ�ત શાહ    િમિનટમા� તારુ� માથુ� ધડથી જુદુ� કરવા માટ� આ�યા છીએ. તરત    કહ� ��:
    ખાસી આશા જ�મી હતી, પરંતુ એ �ા�િત િન�ફળ ગઇ         જ એ સુ�દર ��ીને ઘસડીને ઘરની બહાર ર�તા પર લઇ જવામા �   હ� મારા ��ય બાળક!
    �યારે િનરાશા જ િનરાશા! �ુિનિશયામા �ા�િતનો �ારંભ     આવી અને તલવાર �ારા એનુ� ડોક�� કપાઇ ýય તેવી �ણ આવી     તારા� બ�ા� રમક�ા�
                �
    થયા પછી એ વાત દુિનયામા વાઇરલ થઇ પણ કમનસીબે       પહ�ચી. પેલી કલાકાર ��ી ગભરાઇ ગઇ અને બે પુરુષોને કાલાવાલા  �કઠા કરીને બરાબર
             �
                                                                �
                                     ે
    એનુ� અકાળ ��યુ થયુ�.                કરવા લાગી : ‘અ�લાહન ખાતર મારી િવનવણી સા�ભળો. તલવારથી મારુ�     ગોઠવી દે.
     સ�વેદનહીન મનુ�ય કદી પણ ‘ધાિમ�ક’ ન હોઇ શક�. આત�કવાદી કદી  ડોક�� ઉડાવી દેવાને બદલે મને ગોળી મારીને પૂરી કરો.’ આત�કવાદીઓએ  હવે તારો સૂવાનો સમય થઇ ગયો ��!
    ધમ��ેમી ન હોઇ શક�. �વાત ખીણ પા�ક�તાનમા� આવેલો એક એવો િવ�તાર  ‘કરુણા’ બતાવી અને એ કલાકારની ઇ�છા �માણે બ�દૂકની ગોળીથી એ         - એચ. ø. વે�સ
                       �
    છ�, જેનો ýટો દુિનયામા �યા�ય જડ� તેમ નથી. એ િવ�તારમા આવેલા એક  ��ીને ખતમ કરી નાખી. કોણ કહ� છ� ક� આત�કવાદીઓ પાસે કરુણા નથી  ન��: એચ. ø. વે�સની નવલકથા, ‘The Invisible man’ પરથી એક �લોક-બ�ટર
            �
    ઘરમા� રહ�નારી મુસલમાન યુવતી ડ��સર હતી. એટલુ� જ નહીં, એ ડ���સ�ગના  હોતી??? આખરે ધમ�નો પાયો ઉ� ક�ાના િવચારોનો જ હોઇ શક�. સનાતન  �ફ�મ તૈયાર થયેલી, જેનુ� નામ હતુ�: ‘Mr. India,’ એમા� અિનલ કપૂર અને �ીદેવી સાથે
    વગ� �ારા અ�ય યુવતીઓને ��યકલા શીખવી રહી હતી. આત�કવાદીઓએ  ધમ�ની સનાતનતામા સનાતન િવચારો જ હોઇ શક�. પ�રણામે એ ધમ� અનેક  હતા. એચ. ø. વે�સના આખરી શ�દો ક�વા હતા? સા�ભળો :
                                   �
                                                       �
    એને ચેતવણી પહ�ચાડી ક� ��ય ઇ�લામમા હરામ છ�, તેથી વગ� ચલાવવાન ુ� આ�મણો અને આપિ�ઓ સામે ટકી શ�યો છ�. િહ�દુઓને િવચારમા ��ા  એચ. ø. વે�સને નસ� ઇ�જે�શન આ�યુ� �યારે આ મહાન લેખક� એ નસ�ને ક�ુ�: ‘Go
                                                  �
                 �
                ુ
    બ�ધ કરો, વરના… એ યુવતીએ વગ� ચાલ રા�યા. એક િદવસ એના ઘર પાસે  હોવી ýઇએ.               away. I am all right.’ આ તેમણે ઉ�ારેલા આખરી શ�દો હતા.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16