Page 9 - DIVYA BHASKAR 061022
P. 9

¾ }ગુજરાત                                                    Friday, June 10, 2022    9                                                                  �
     69 વ�ી�ય ક�ગી નેતા ભરતિસ�હ સોલ�કીને તેમની પ�નીએ જ 24 વ�ી�ય યુવતી સાથ રા�ે બ�ગલામા�થી પક�ા          �સ�વલમા ‘એસી તૈસી’
                                             ે
                                  યુવતીના ઘરનો �રવા� બરમૂડા-             ��ી� ગરમીથી પરેશાન, તબીબી અિધ�ક
                                                            3 એ.સી. વ�ે બેસ છ�! ઈમજ��સી વોડ�
                                                                    ે
                                  જસી�ધારી ભરતિસ�હ� ખોલતા�              અન ICUના 5 એસી બ�ધ
                                                              ે

                                  �ામા, પ�નીએ ��� પકડી લીધી    { િવ�ાનગરમા� ભરતિસ�હ સોલ�કી યુવતી સાથ ��સ�ીમ                   ભરતિસ�હ� ક�ુ�, છ��ાછ�ડાની
                      ે
    ખાવા જતા પ�નીએ પીછો કરી, યુવતીના ઘરે પહ�ચી મારામારી                રાહમા� છ��, �ીý લ�ન કરવા છ�
             ભા�કર �યૂ� | ����                        ગા��ીનગર : ક��ેસના પૂવ� �મુખ અને
    ક��ેસના િદ�ગજ નેતા અને પૂવ� ક���ીય મ��ી તથા ગુજરાત ક��ેસના પૂવ� �દેશ       પૂવ� ક����ય મ��ી ભરતિસ�હ સોલ�કીનુ�
                      �
    �મુખ 69 વ�ી�ય ભરતિસ�હ સોલ�કી પ�ની સાથેના િવવાદમા ચચા�નો મુ�ો બ�યા         લ�ન øવન છ��લા 17 વ��થી િવવાદમા �
         ે
    છ�. 30 મેની રા� ભરતિસ�હ સોલ�કીને તેમની પ�નીએ િવ�ાનગર ખાતે રહ�તી 24        ર�ુ� છ�. �થમ લ�ન ડો. રેખા સાથે અને
          વ�ી�ય યુવતીના બ�ગલામા�થી પક�ા હતા. ભરતિસ�હનો પીછો           બીજુ� લ�ન રે�મા પટ�લ સાથે અને �ીø
          કરતી તેમની પ�ની રે�મા પટ�લે યુવતીના ઘરે પહ�ચી દરવાý          વખત આણ�દમા� ર��ધ પરમાર નામની
          ખખડા�યો, �યારે ભરતિસ�હ� જ દરવાý ખો�યો હતો. પ�નીએ            યુવતી સાથે તેમની પ�નીએ જ ઝડપી
          તેમની ફ�ટ પકડી અને હોબાળો થયો હતો.                   પા�ા હતા. આ બાબતનો િવડીયો
           આણ�દ-િવ�ાનગર રોડ પર 29 મેની રા� રે�મા પટ�લ              વાઇરલ થયો હતો. આ પછી �થમ વખત
                        ે
                                                        ે
          નીક�યા� �યારે ભરતિસ�હને 24 વ�ી�ય યુવતી સાથે આઇસ�ીમ           ýહ�રમા� આવતા તેમણે ખુ�લાિદલ ýહ�ર
    ખાતા ýયા. જેથી રે�માબહ�ને પોતાના પ�રિચતોને ફોન કરી બોલાવી અને તેમનો        કયુ� હતુ� ક�, મારા ડાઇવોસ�ની રાહ ý�
    પીછો કય�. ભરતિસ�હ અને તે યુવતી બ�ને આ�ય સોસાયટીના બ�ગલા ન�. 55મા�         છ��, મારે �ીý લ�ન કરવા છ�. સોલ�કીએ
              �
    ગયા હતા. રે�મા પટ�લે પણ �યા પહ�ચીને દરવાý ખખડા�યો હતો. ભરતિસ�હ          ક�ુ� હતુ� ક�, મારા બીý લ�ન સામાિજક
    દરવાý ખોલવા આ�યા �યારે પ�નીને ઊભેલી ýઈ તેઓ ચ�કી ગયા હતા.             રીતે દેખાવ પૂરતા થયા�,દેખાવ પૂરતા
    પ�નીને બ�ગલામા �વેશવા ન દેવા �યાસ કય� �યારે પ�નીએ તેમની ફ�ટ પકડી         સ�બ�ધ હતા. પણ, કોઇ વાત ýહ�રમા�  રાજકોટ િસિવલ હો��પટલમા� ભરઉનાળ� એસી બ�ધ રહ�તા
          �
    લીધી હતી. જેથી ભરતિસ�હ� પોલીસ બોલાવોની બૂમો પાડી હતી. ýક� રે�માબહ�ન        ઉછાળવાથી તેનો િનકાલ થવાનો નથી  આઈસીયુના દદી�ઓની હાલત કફોડી છ�. હાટ�એટ�કના
    સાથે આવેલા લોકોએ વી�ડયો ઉતારવાનુ� શ� કયુ� હતુ�. ભરતિસ�હ અને તેમની         તેવુ� સમøને મે સમાધાનના �યાસ પણ  એક દદી� ગરમીને કારણે બેડ પર સૂઇ શકતા નહોતા
    પ�ની વ�ે મારામારી થઈ હતી. ભરતિસ�હની પ�નીએ યુવતીના વાળ ખ�ચી તમાચો         કયા� હતા. આવતી કાલે મને િવચાર થાય  અને આખરે ખાનગી હો��પટલમા� િશ�ટ કરવા પ�ા.
    માય� હતો. યુવતી મોઢ�� સ�તાડતી રહી હતી. ભારે હોબાળો થતા� �થાિનક લોકો પણ      ક�,મારે કોઇની સાથે લ�ન કરવા છ�,તો  આ મામલે તપાસ કરતા� ýણવા મ�યુ� ક�, એસી બ�ધ
    ભેગા થઈ ગયા હતા. ક�ટલાક ક��ેસી કાય�કરો પણ પહ�ચી ગયા હતા અને મામલો  યુવતીના ઘરનો દરવાý �રત�સ�હ�  તે લ�ન કરવાવાળી �ય�કત અને તેના  હોવા �ગે તબીબી અિધ�કને ફ�રયાદ કરાઈ હતી પણ
      �
    થાળ પાડવાના �યાસો કયા� હતા. ઘટના સમયે ઉતારેલો વી�ડયો 30 મેની સવારથી  ખોલતા પ�નીએ ��� પકડી. ��ને વ� ે પ�રવારે િવચારવાનુ�, મારી ýડ� લ�ન  િનવેડો આ�યો નહોતો. બીø તરફ તબીબી અિધ�ક ડો.
    જ વાઇરલ થયો હતો. સમ� ઘટના �ગે ભરતિસ�હનાે સ�પક� કરવા �યાસ કય�  મારામારી અને ગાળાગાળી થઈ હતી. કરવા દેવા ક� નહીં, હ�� રાહ મારા ડાઇવોસ�  આર.એસ. િ�વેદીની કચેરીમા� 3-3 એસી છ�. ગમે તેવા
                                                               �
    હતો પરંતુ સ�પક� થઈ શ�યો નહોતો. યુવતીના ઘરને િબ�ડરે તાળ મારી દીધુ� હતુ�.      થઇ ýય તેની ýઇ ર�ો છ��.    ઉનાળામા પણ તાપમાન 20 �ડ�ીની આસપાસ જ રહ� છ�.
                        ��
         અનુસંધાન
                       તેમને પ�મા�થી સ�પે�ડ કરવામા� આવે છ�. �યારે િદ�હી
    ...કા�મીરમા� િહ��ુ...        ભાજપના અ�ય� આદેશ ગુ�તાએ િજ�દલને લખેલા પ�મા� �
                       ક�ુ� ક� સોિશયલ મી�ડયા પર તમારી �ટ�પણી કોમી સૌહાદ
    રહ�તા હતા. કા�મીરની ��થિત પર દસકાઓથી નજર  અને પ�ના િવચારોનુ� ઉ�લ�ઘન છ�. તમને પાટી�મા�થી
    રાખનારા િન�ણાતો કહ� છ� ક�, િબન-કા�મીરી કમ�ચારીઓ  બરતરફ કરવામા� આવે છ�.
    પર હ�મલા કરવાનો આ નવો જ ���ડ છ�. આત�કીઓ િબન-
    કા�મીરીઓમા� દહ�શત ફ�લાવીને તેમને કા�મીરમા� નોકરી હાલ નરેશ....
    કરતા� જ રોકી દેવા માગે છ�. કા�મીરમા� સુર�ાદળો િસવાય  બેઠક કયા�ની પણ ચચા�ઓ વહ�તી થઇ હતી, પરંતુ દર
           �
    અ�ય સરકારી સેવામા 10 હýરથી વધુ િબન-કા�મીરી ક�  વખતે નરેશ પટ�લ પોતાનો િનણ�ય ýહ�ર કરવાની
    પ��ડત સમાજના લોકો છ�. આ તમામને સુર�ા આપવી  બાબત તારીખ પે તારીખ પાડતા ર�ા હતા, તાજેતરમા�
                         ે
    લગભગ અશ�ય છ�. આત�કીઓ માટ� તેઓ સરળ િનશાન  આટકોટમા� વડા�ધાન નરે�� મોદીની ઉપ��થિતમા�
    છ�.                 કાય��મ યોýયો હતો તેની આમ��ણ પિ�કામા નરેશ
                                      �
                                     ે
     િ��હીમા� શાહ-ડોભાલની બેઠક... ચાલુ વ�� અ�યાર  પટ�લનુ� નામ લખવામા આ�યુ� નહોતુ�, જે બાબત િવવાદ
                              �
    સુધીમા� 19 નાગ�રકોની હ�યા થઈ     પણ થયો હતો.
          ુ
     કા�મીરમા� ચાલ વ�� અ�યાર સુધીમા� 19 નાગ�રકની
    હ�યા થઈ ચૂકી છ�. તેમા�થી 8 હ�યા છ��લા 22 િદવસમા� જ ���ાચારીની માિહતી...
    થઈ અને તેમા�થી 4 િહ�દુ હતા. 3 સુર�ા દળોના જવાન  તેમણે ખાતરી આપી હતી. હ�મુ ગઢવી હોલ ખાતે યોýયેલા
    હતા, જે રý પર ગયા હતા. ��થિત ýતા ક���ીય �હમ��ી  કાય�કર િમલનમા� પાટીલે આગામી િવધાનસભાની ચૂ�ટણી
    અિમત શાહ અને રા��ીય સુર�ા સલાહકાર અિજત  માટ� સ�જ થવા કાય�કરોને હાકલ કરી હતી. રાજકોટમા�
    ડોભાલે ગુરુવારે બેઠક યોø, �યારે 3 જૂને િવ��ત સમી�ા  નવા બની રહ�લા ભાજપના કાયા�લયની પણ પાટીલે સાઇટ
    બેઠક થઇ. તેમા� અિજત ડોભાલ, જ�મુ કા�મીરના ડીøપી  િવિઝટ લીધી હતી.
    િદલબાગ િસ�હ અને એસએસબીના વડા પણ હાજર ર�ા.
                ુ
     િહજરતઃ િહ��ુઓ ઘર ખાલી કરી જ�મ જઈ ર�ા છ� મૂસેવાલાના પ�રવારની...
     સરકારી આ�ાસનો અને િજ�લા મુ�યાલયો  હાઇકોટ� સી�ટ�ગ જજથી મૂસેવાલા હ�યાકા�ડની તપાસ
                 �
    પર સુરિ�ત પો��ટ�ગના વચનો છતા સતત પ��ડત  કરાવવાનો ઇનકાર કય� છ�. મૂસેવાલાના િપતાની મા�ગ
                    ુ
    કમ�ચારીઓની �ીનગરથી જ�મુ જવાની િહજરત ચાલ છ�.  પર પ�ýબ સરકારે હાઇકોટ� રિજ��ારને એક લેટર મોક�યો
                                 �
    હવે અ�ય િહ�દુ કમ�ચારીઓ પણ જ�મુ જવા રવાના થઈ  હતો. સરકારને અપાયેલા જવાબમા કહ�વાયુ� છ� ક� પહ�લા �
    ર�ા છ�. અ�યાર સુધી અનેક િહ�દુ પ�રવારો જઈ ચૂ�યા છ�  આવુ� �યારેય નથી બ�યુ� ક� હાઇકોટ� કોઇ સી�ટ�ગ જજને આ
    અને હજુ હýરો કા�મીર છોડવાના છ�. �ીનગરના �ા�ય  �કારના મામલાઓની તપાસનો િનદ�શ આપે.
    િવ�તારોમા�થી વાહન કરીને શહ�ર જતા� એક કમ�ચારીએ
    ક�ુ� ક�, ‘સરકારે અમને િજ�લા મુ�યાલયોમા� પો��ટ�ગ મિહલાઓની �ાનવાપી...
    આ�યુ� છ�, પરંતુ અમારે દૂધ-ક�રયા�ં લેવા બýર પણ  રહી છ�. લડાઈમા કાશી િવ�નાથ મ�િદર અને �ાનવાપી
                            �
    જવાનુ� હોય છ�. બાળકોએ �ક�લે જવાનુ� હોય છ�. પોલીસ  મ��જદ �કરણમા� ક�સ દાખલ કરી આ મામલાને ચચા�મા�
    અમને દરેક �થળ� સુર�ા ન આપી શક�. એટલે જ�મુ જવુ�  લાવનાર પા�ચ મિહલાઓ છ�.
    એ જ િવક�પ છ�.’             સીતા સાહ�એ ક�ુ� ક� માતા ���ગાર ગૌરીના દશ�ન થતા
                       નથી. �યા ફ�ત ચબૂતરો છ� જેની પૂý થાય છ�. 1991થી
                          �
    વા�ધાજનક ���પ�ી...          અહી ત��એ રોક લગાવી હતી. સીતા સાહ�એ ક�ુ� ક�
                        ં
    િવરોધી છીએ. ભાજપની અનુશાસન સિમિતના સિચવ  ઔરંગઝૈબે �યારે વારાણસીમા મ�િદરોને તોડવાનો આદેશ
                                �
    ઓમ પાઠક� નૂપુર શમા�ને પ� લખી ક�ુ� ક� નૂપુરે જે  આ�યો હતો તો પહ�લા માતા ���ગાર ગૌરીનુ� મ�ડપ તૂ�ો.
    �ટ�પણી કરી તે પ�ના બ�ધારણ િવરુ� છ�. તપાસ થવા સુધી  પછી િવ�ે�રનાથનુ� મ�િદર તોડી �ાનવાપી મ��જદ બની.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14