Page 11 - DIVYA BHASKAR 061022
P. 11

Friday, June 10, 2022


         થોરો તરફથી દુિનયાને ‘સિવનય કાનૂન ભ�ગ’ જેવા �ણ મહાન ��દો મ�યા. �હ�રની �યુિનિસપાિલટીએ કરમા� વધારો કય�.

              થોરોએ લોકોને કર ન ભરવાની અન સિવનય કાનૂન ભ�ગ કરવાની સલાહ આપી. થોરોને જેલમા� જવુ� પ�ુ�
                                ે
     એ માણસ એટલો તો ગરીબ હતો,

       ક� એની પાસે પૈસા િસવાય બીજુ� ક�ુ� જ ન હતુ�!
     �   �વી પર ટપકી પડ�લા અબý માણસોમા�થી 99.99 ટકા માણસો
        øવનભર ક�વળ ચાર જ કામો કરે છ� : (1) ખાવ (2) પીવુ� (3)
                      ુ�
        �ઘવુ� અને ��સગ�વુ�- સો���ટસ એથે�સના લોકોને કહ�તો ર�ો
    ક�: ‘unexamind life is no life.’ (અપરીિ�ત øવન એ øવન નથી.) કોઇ
    માણસ રેલવે �ટ�શને ýય, તોય એને ખબર હોય છ� ક� પોતે શા માટ� �ટ�શને
    ýય છ�. એ �યા� તો કોઇ ગાડી પકડવા માટ� �યા ýય છ� ક� પછી કોઇને લેવા
                   �
    માટ� ýય છ�. કોઇ �� પૂછ� તો એની પાસે જ�ર જવાબ હોય છ�. એ કદી એમ
    નથી કહ�તો ક� હ�� �ટ�શને શા માટ� ý� છ�� તેની મને ખબર નથી. માણસો જ�મે
    છ� ઘણા, પરંતુ ભા�યે જ કોઇને ખબર હોય છ� ક� પોતે પોતાના øવનમા�
    શુ� કરવા માગે છ�. જે કા�ઇ કરે, તે ક�રી પણ હોઇ શક� અને અથા� ં
    પણ હોઇ શક�! અથા� કરવામા� માનનારાઓ ભય�કર
            ં
    બહ�મતીમા� છ�, એ વાતમા કોઇ શ�કા ખરી? મથાળામા � િવચારોના
             �
    �યોજેલા શ�દોમા� પુનરાવત�ન થયુ� છ� તેની ખબર હોવા
    છતા એવુ� ક�મ બ�યુ�? એક જ કારણ છ� અને તે એ ક� હ��  ��દાવનમા�
      �
    આખરે મા�તર જ છ��.
     હ��ી ડ�િવડ થોરોએ શુ� કયુ�? અમે�રકાના કો�ક�ડ� નામના  ગુણવ�ત શાહ
    શહ�રથી થોડ� દૂર આ વેલા વ��ડન નામના તળાવ પાસે એક
    ઝૂ�પડી બા�ધીને એક એકા�તની મ��ી માણી. િદવસો સુધી કોઇ
    માણસ ýવા ન મળ� તેવા એકા�તને એણે �ે�ઠ િમ� ગણાવેલુ�.
    એણે લખેલા ઐિતહાિસક પુ�તકનુ� મથાળ : ‘Walden.’ આ �લાિસકલ
                ��
    બની ગયેલા મથાળા પરથી હાવ�ડ� યુિનવિસ�ટીમા� કામ કરનારા િવ�યાત
    મનોિવ�ાની �ોફ�સર બી. એફ. ��કનરે પોતાના પુ�તકનુ� નામ ‘Walden-2’
    રા�યુ� હતુ�. આ પુ�તકનુ� ગુરુ�વ મ�યિબ�દુ ‘ટ��નોલોø ઓફ બીહ�િવયર’ હતુ�.
    િશ�ણના �ે� સિ�ય હતો તેથી એ પુ�તક પણ તે વષ�મા વા�ચવાનુ� બનેલુ�
                      �
         ે
    એટલુ� જ નહીં, �ોફ�સર બી.એફ. ��કનર સાથે પ��યવહાર પણ થયેલો.
    એમનો મારા પર લખેલો પ� એક ��થમા� �ગટ પણ થયો છ�.
     થોરોએ એક મૌિલક વાત ‘Walden’મા� કરી છ�, તે મારી લુ�ત થતી  સિવનય કાનૂન ભ�ગ કરવાની સલાહ આપી. થોરોને જેલમા જવુ� પ�ુ�. ýણી  વહાલના દ�રયા જેવી એની દીકરી �વેતલાનાને સમજવી પડ�. �વેતલાનાએ
                                               �
    યાદદા�ત પરથી જણાવુ�? રેલવે લાઇનના બે પાટાની નીચે લાકડા�ના સોિલડ  રાખવા જેવુ� છ� ક� થોરો પોતે મહાન ગીતાભ�ત હતો. એ જેલમા પુરાયો �યારે  એક સુ�દર પુ�તક લ�યુ� છ�, જેનુ� મથાળ છ� : ‘Twenty Letters To A
                                                �
                                                                  ��
    ભારો�ટયા આડા પડ�લા હોય છ�. રેલવે લાઇનનુ� ચે�ક�ગ કરવા માટ� એક  જેલની �ચી દીવાલો ýઇને એના મુખમા�થી ���ગાર નીકળી પ�ા, તે માટ�  Friend.’ એ પુ�તકનો ગુજરાતી અનુવાદ સુભ�ા ગા�ધીએ કય� છ�. એમા�
    ઇ��પે�ટર વારંવાર આવે છ� અને તપાસી લે છ� ક� : કોઇ ભારો�ટયો ખસીને  કદાચ ભગવ� ગીતા જવાબદાર હતી. થોરોના જેવા ક�દીએ જેલની �ચી દીવાલો  ખડકતા અને ��તા વ�ેની ટ�ર �ગટ થતી દીસે છ�. �� વરસાદ ઝીલે છ�,
    ઊભો તો થઇ નથી ગયો ને? એ ઇ��પે�ટરને કાયમ એક જ િચ�તા રહ�તી હોય  ýઇને ક�ુ�:             �યારે ખડક પર વરસાદ પડ� છ�. વરસાદ પડ� �યારે ��નુ� પા�દડ� પા�દડ�� ખીલખીલ
    છ� અને તે એ ક� કોઇ ભારો�ટયો ýગીને બેઠો થઇ ýય એમ ન બનવુ� ýઇએ!     અરે! ��� તો          ભીનુ� થાય છ�. ખડક નથી તો ભીનો થતો ક� નથી તો પલળતો! એના પર
        �
     સમાજમા �યા� જુઓ �યા લોખ�ડના બે પાટાની નીચે દબાઇને સૂતેલા    દીવાલોની આ બાજુએ         વરસતુ� પાણી ઝાઝુ� થો�યા િવના ભ�યભેગુ� થાય છ�. ��ની વાત જુદી છ�. ��
             �
    ભારો�ટયામા�થી કોઇ પણ ‘ýગી ગયેલો’ કોઇ ભારો�ટયો બેઠો થઇ ýય એવુ�    પણ મુ�ત છ��          તો ભીનાશદી�ા પામીને સ��નાતા ��ીની માફક દીસ�તુ�, કોડીલુ�, કોડામ�ં
    બનવુ� ન ýઇએ! કોઇક ને કોઇક રીતે આવા ýગી ગયેલા ભારો�ટયાઓએ        પરંતુ            બની રહ� છ�. �ટ�િલનની એ ���વ�પા દીકરી �વેતલાના એક ભારતીય
    જ લોકોની �ઘમા� ખલેલ પહ�ચાડી છ�. સાવધાન!            આ દીવાલોની બીø બાજુએ        યુવાનને પરણી હતી અને પિતના અકાળ ��યુ પછી ભારત આવી હતી. એણે
     એક તોફાની માણસે �યોગ કય�. એણે પોતે પહ�રેલા પાયýમાને ઘૂ�ટણના   વસનારા� સૌ લોકો         ગ�ગા�કનારે જઇને પિતની દેહભ�મ ભ��તપૂવ�ક ગ�ગા નદીમા� પધરાવી હતી.
    ભાગેથી બા�ય કાપી નાખી એણે પાયýમાને ટ��કા પાટલૂન જેવો બનાવી દીધો.  મુ�ત છ� ખરા?          એ ખડક જેવા િનદ�ય િપતાની ���દયા દીકરી �વેતલાના આવી ભીની હતી!
                �
    એવો પાયýમો પહ�રીને એ ફિળયામા ફરવા નીક�યો. લોકોએ એ વાત પર  ગીતાનો અ�યાસ ક� પ�રચય ન હોય તેવો માણસ આવો મુ�ત હોઇ શક�  અ�યારે જ વરસાદ શ� થયો છ�. અરે! આ વરસાદ છ� ક� �ેમથી લથપથ એવા
    �યાન ન આ�યુ�. પછી એ િવિચ� માણસે બીý �યોગ કય�. પાયýમાની  ખરો? મારી િવગત ખોટી હોઇ શક� છ�. ‘Walden’ પુ�તકનો અનુવાદ ઘ�ંખરુ�  પરમે�રની ભીની ભીની કરુણા?
    એક બા�ય લા�બી રાખી, પરંતુ બીø બા�ય ઘૂ�ટણના ભાગેથી કાપી નાખી.  કિવ બોટાદકરે ગુજરાતીમા� કય� છ�. (સાચી િવગત કોઇ સુ� વાચક પો�ટકાડ�  હા ભાઇ હા! �ેમશૂ�ય મ�થુનમા�થી જ ગિણકાનો જ�મ થયો લાગે છ�.
    પ�રણામે એ ફિળયામા દોઢ બા�યવાળો પાયýમો પહ�રીને ફિળયામા ફરવા  લખીને મને જણાવી શક� તો ગમશે.)               }}}
           �
                         �
                       ુ�
    નીકળી પ�ો. લોકોને આવો િવિચ� પાયýમો ýઇને હસવ આ�યુ�. અરે!  જે પ�ની પિતની એક પણ ભૂલ માફ નથી કરતી, તે ખૂબ દુ:ખી થાય છ�.
    આ તે ક�વો પાયýમો? એક બા�ય આખી અને બીø બા�ય અડધી! પાયýમો  વળી, જે પિત પ�નીના દોષો જ ýતો રહ� છ�, તે પિત પ�નીને અ�ય કોઇ પુરુષ  પાઘડીનો વળ ��ડ�
                                      ��
    પહ�રનારની ખૂબ મ�કરી થઇ. એનુ� �વરા�ય ન�ટ થયુ�.   તરફ ધક�લતો હોય છ�. તાળ ખોલવા માટ� ચાવી ýઇએ, પણ તાળ તોડવા  માનવીનુ� સરેરાશ આયુ�ય વ�યુ� તે સા�ુ�,
                                                 ��
     થોરો તરફથી દુિનયાને ‘સિવનય કાનૂન ભ�ગ’ જેવા �ણ મહાન શ�દો  માટ� હથોડો ýઇએ. હથોડો કોઇ �ો��કીનુ� માથુ� જ�ર ફોડી શક�, પરંતુ એના  પરંતુ જેને તમ øવતો જુઓ છો,
                                                                ે
    મ�યા.                       માથામા રમતા અને થનગનતા િવચારોને બદલી ન શક�.          તે �દર�ી ક��લો મરી ગયો છ�,
                               �
                                                                  ુ�
     ગા�ધીøને હ��ી ડ�િવડ તરફથી મળ�લી મહાન ભેટ હતી. શહ�રની  �ટ�િલનને આવી નાજુક વાત �યા�થી સમýય? �ેમ તો øવનને સમજવાની  તેનુ� માપ કા� છ� ખરુ�?
    �યુિનિસપાિલટીએ કરમા� વધારો કય�. થોરોએ લોકોને કર ન ભરવાની અને  મા�ટર કી છ�. �ટ�િલન ખડક હતો, �� ન હતો. આ વાત સમýય તે માટ�   - એલેકસી ક�રલ (�ા�સનો િવચારક)
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16