Page 6 - DIVYA BHASKAR 061022
P. 6

¾ }ગુજરાત                                                    Friday, June 10, 2022    6                �
                            ે
    રા��ેરના 200 વ� જૂના         બરડાન િસ�હનુ� નવ�ુ ઘર બનાવવા 15 વષ�થી િચતલ-સાબર              12 વષ� બાદ પાિલકા જ
    મકાન જેવી �રપો��ની           અન ઘટાટોપ ��ો ���રી િસ�હોને રહ�વાલાયક બનાવાયો               ભૂલી ગઇ ક� સુભાનપુરામા�
                           ે
    �ડઝા�ન તૈયાર                                       મ�ય�દેશ લઇ જવા સામ ે

           �વુ� હશે એરપોટ�નુ� ��ટ એિલવેશન                        િવરોધ થયા બાદ વનિવભાગે  લાઇ�ેરી બની હતી!
                                                 બરડામા� સાવ�ને વસાવવા
                                                 તજવીજ શ� કરી દીધી હતી...
                                                 પોર���ર | પોરબ�દર
                                                 નøક અને દેવભૂિમ
                                                      �
                                                 �ારકા િજ�લામા ફ�લાયેલો
                                                 �િસ� બરડો ડ��ગર ટ��કમા�
             13મી સદીની �થાપ�ય                            એિશયા�ટક િસ�હોનુ� નવુ�
             શૈલીના આધારે રા�દેરના                          સ�ાવાર િનવાસ �થાન
             200 વ�� જૂના મકાનજેવુ�                         બનશે તેવી તૈયારી ચાલી
             સુરત એરપોટ�નુ� ��ટ                           રહી છ�. ગીરના િસ�હો
             એિલવેશન કયુ� છ�.                            મ�ય�દેશમા વસાવવાની
                                                     �
                                                 િહલચાલ સામે િવરોધ
         �ા�સપોટ�શન �રપોટ�ર | સુરત                            બાદ વનિવભાગે બરડાના
    એએઆઇએ સુરત એરપોટ�ના ��ટ એિલવેશનની                           જ�ગલને િસ�હોનુ� બીજુ� ઘર
    �ડઝાઇનમા� ફ�રફાર કય� છ�. �દાજે 200 વ�� જૂના                        બનાવવાની તજવીજ શ�    હાલમા� કરોડોની િમલકત ગણાતી લાઈ�ેરીના દરવાý પર
    રા�દેરના જૈન ��ટના મકાનના પહ�લા માળની �ડઝાઇનને                      કરી હતી. 192 ચો.�ક.મી.  તાળા� ��. તદુપરા�ત બારીઓના કાચ તૂટ�લા ��. તેટલુ� જ
    પસ�દ કરાઈ છ�. એએઆઇ �. 353 કરોડના ખચ� સુરત                         બરડા અભયાર�યમા િસ�હોને   નહીં ટ�બલ સિહતન ફિન�ચર ધૂળ ખાઈ ર�ુ� ��.
                                                       �
                                                                    ુ�
    એરપોટ�ના ડ�વલોપમે�ટનુ� કામ ýરશોરથી ચાલી ર�ુ� છ�.                     વસાવતા પહ�લા તેનો ખોરાક
                                                      �
    58%થી વધુ કામ પૂણ� થઈ ગયુ� છ� અને િબ��ડ�ગ 31મી                      ગણાતા �ાણીઓ સાબર,        ઈ��ા �રપોટ�ર | વડોદરા
    �ડસે�બર 2022 સુધીમા� તૈયાર થઈ જશે.            બરડો ગીરથી નøક હોઇ હવામાનમા� મોટો ફરક  િચતલને પણ અહી છ��લા � પાિલકાએ 55 વ��મા� મા�ડ એક લાઇ�ેરી આપી હતી,
                                                       ં
     ટિમ�નલની િવશેષતા | નવુ� ટિમ�નલ 25,520 ચો.મી.      નથી | ý િસ�હોને દેશના બીý કોઇ જ�ગલમા�  15 વ��થી વસાવાઈ ર�ા�  પરંતુ તેની પણ �ૂણહ�યા થયાનો �ક�સો સપાટી પર
    ના �ે�મા તૈયાર થશે, જે દર કલાક� 1200 ઘરેલુ અને 600    વસાવાય તો તેમને �યા�નુ� વાતાવરણ માફક ન  છ�. અહી િસ�હો માટ� ઘટાદાર  આ�યો છ�. 12 વ�� પહ�લા સુભાનપુરાના લોકોને
       �
                                                                     �
                                                    ં
                     ે
    �તરરા��ીય મુસાફરોને સ�ચાિલત કરવામા� સ�મ હશ.       પણ આવે. ýક�, બરડો ગીરથી મા� 100- ��ો, વોટર પોઈ�ટ બનાવવા  લાઈ�ેરી આપવા 17.86 લાખના ખચ� બા�ધકામ કરાયુ�
    આ ટિમ�નલમા� 20 ચેક-ઇન કાઉ�ટસ�, 5 એરોિ�જ, 5        150 �ક.મી. દૂર છ� અને વનિવભાગ બરડાને  સિહતનુ� આખરી તબ�ાનુ�  હતુ�, પરંતુ આજ સુધી લાઈ�ેરીમા� પુ�તકો મુકાયા�
                  ે
    બેગેજ બે�ટ, 475 વાહનો અને કાર પા�ક�ગ હશ. સુરતમા�     �ેટર ગીરનો ભાગ પણ ગણે છ�.    કામ પૂરýશમા� ચાલ છ�.  નથી. આ�ય�ની વાત છ� ક� આવી િમલકતનુ� બા�ધકામ
                                                       ે
    એક સાથે 23 િવમાનો પા�ક�ગ થઇ શકશે.                                        કરાયુ� છ� તેની હાલમા ત�� સુ�ા�ને ખબર નથી.
                                                                   �
                                                              વા�ચનની ��િ�ને �ો�સાહન મળ� તે માટ� વ��
     ગુજ.નુ� ગૌરવ : પોલે�ડમા� રાજવી ýમ                                        2010મા� વા�ચે ગુજરાત અિભયાન �તગ�ત �થાયીએ
                                                             સુભાનપુરામા� વેરાઈ માતા મ�િદર નøક ફાઇનલ �લોટ
                                                             470 પર લાઈ�ેરી બનાવવા 17.86 લાખનો ખચ�
                                                             કરવાનુ� ન�ી કરી ઇýરદાર ભાિવન એ�ટર�ાઇઝને
      ����વજય�સ��નુ� નામ �ામને �પાયુ�                                       બાથ�મ અને ઉપરના� માળ એક �મ બનાવાયા હતા. �
                                                             કામ આ�યુ� હતુ�. જેમા� એક રી�ડ�ગ �મ, ટોઇલેટ,
                                                                     �
                                                             આ કામગીરી પૂરી થયાને 12 વ�� વી�યા છ�, પરંતુ �યા
                                                                   �
                                                             લાઈ�ેરી અ��ત�વમા નથી. લાઈ�ેરીનુ� ���ચર છ�,
                                                             જેમા� ફિન�ચર પણ ધૂળ ખાઇ ર�ુ� છ�. વ�� 2010મા� આ
    { પોલે�ડમા� શાળા, પાક� અન ��વેર પણ                                        કામની દરખા�ત કાય�પાલક ઇજનેર (હાઉિસ�ગ)ની
                ે
    તેમના નામે ��                                                  કચેરીથી આવી હતી. પરંતુ હાલના કાય�પાલક ઈજનેર
                                                             અને તેમના �ટાફને આ બા�ધકામ િવશે ýણકારી નથી.
         ભા�કર �યૂ� | ýમનગર                                           હાલ ચાજ�મા� અને અગાઉ િબ��ડ�ગ �ોજે�ટમા� નોકરી
    ýમનગરના પૂવ� રાજવી ýમ િદ��વજયિસ�હøએ                                      કરી ચૂક�લા ઇજનેરો પણ આ કામગીરી થઈ છ� ક� ક�મ
    પોલે�ડના 1000 જેટલા બાળકોને બીý િવ�યુ�                                    તેનાથી અýણ છ�. આસપાસના લોકો પણ િવ�તારમા �
                                                                   �
          દરિમયાન ýમનગરમા� આશરો                                        લાઈ�ેરી બનાવવામા આવી છ� તે વાતથી અýણ છ�.
          આપીને વ�� સુધી સાચ�યા હોવાથી  અને �ટાલીને પોલે�ડ પર આ�મણ કયુ� હતુ� એ સમયે  કય� હતો. હવે તેનાથી પણ એક ડગલુ� આગળ વધીને  હાલ પાિલકાની એક�ય લાઇ�ેરી નહીં : પાિલકા
          પોલે�ડ પોતાને ýમનગરનુ� ઋણી માની  પોલે�ડના 1000થી વધુ બાળકોને ýમનગરના રાજવીએ  તેણે �ામને પણ ýમનગરના પૂવ� રાજવીનુ� નામ આ�યુ�  1967મા� અમલમા આ�યા બાદ 55 વ�� એક લાઈ�ેરી
                                                                  �
          ર�ુ� છ�, આથી પોલે�ડમા� ýમનગરના  વ�� સુધી આ�ય આપીને સાચ�યા હતા. ýમનગરના  છ� જેનાથી ýમનગર શહ�રમા� પણ ખુશીનો માહોલ  આપી શકી નથી. હાલ શહ�રમા� રા�ય સરકાર �ારા
                                 �
          રાજવીના નામે શાળા અને બાગ- રાજવી ýમ િદ��વજયિસ�હøનુ� આ ઋણ આટલા વ��  છવાયો છ�. પોલે�ડમા� ýમનગરના પૂવ� મહારાý ýમ  સ�ચાિલત ગો�ી સરકારી િજ�લા પુ�તકાલય, મા�ડવી
                  �
          બગીચાઓ બનાવવામા આ�યા  પછી પણ પોલે�ડ હø ભૂ�યુ� નથી અને પોલે�ડની શાળા  િદ��વજયિસ�હને ડોબરી મહારાýના નામથી ઓળખવામા � સે��લ લાઈ�ેરી તથા 19 શહ�ર શાખા ��થાલય-બાળ
                                                  �
    છ�. હવે �ામને પણ ýમનગરના પૂવ� રાજવીનુ� નામ  અને બાગ-બગીચા તેમ જ ��વેરને તેમણે િદ��વજયિસ�હનુ�  આવે છ�. પોલે�ડની ભા�ામા ડોબરીનો અથ� ‘સારુ�’ થાય  મિહલા ��થાલય આવેલા છ�.
    આપવામા� આ�યુ� છ�. બીý િવ�યુ� દરિમયાન િહટલર  નામ આપીને રાજવી ��યે પોતાનો અહોભાવ �ગટ  છ�. પોલે�ડ� �ામને ડોબરી મહારાý નામ આ�યુ� છ�.
     રા�ે ઓવરલોડ રેતી -કપચીની                           TO ADVERTISE & SUBSCRIBE IN


      ��રા��રી કરતા� 3 ડ�પરો સીઝ                               US & CANADA
    { �ણ�દ ખાણખનીજ િવભાગે દરોડા પાડી   આવે છ�. ýક� ભૂમા�ફયાની આણ�દ શહ�રમા� િબ�ડરોને
    ડ�પર માિલકોને નો�ટસ ફટકારી      રોય�ટી ચોરીને સ�તા ભાવે રેતી કપચી પૂરી પાડીને વધુ  CALL BALKRISHEN SHUKLA > 732-397-2871
                                ે
                       નાણા કમાવાની ચચા� હતી. રા� ખાણખનીજ િવભાગની
          ભા�કર �યૂ� | �ણ�દ    ટીમો �ારા ચે�ક�ગ ન થતુ� હોવાથી ભૂમા�ફયાઓ રા� ે CALL NEELA PANDYA > 646-963-5993
    આણ�દ િજ�લા ખાણખનીજ િવભાગે ફ�રયાદોના પગલે  ખનીજ ચોરી કરવાનો િવક�પ વધુ અપનાવી ર�ા છ�.
    રોય�ટી ચોરી થતી અટકાવવાના ભાગ�પે ઝુ�બેશ હાથ ધરી  આરટીઓ કચેરીમા� ક�પનીના �કોમા� ખોટ�� વજન બતાવવ�ુ
                                    �
    છ�. ત��ની ટીમોએ રાિ�ના સમયે ચે�ક�ગ હાથ ધરતા�  સિહત વજન કા�ટામા� વજન ઓછ�� હોવા છતા વધુ બતાવીને  CALL RIMA PATEL > 732-766-9091
    ઓવરલોડ રેતી કપચી ભરીને હ�રાફ�રી કરતા� �ણ ડ�પરોને  રેતી કપચી વધુ ભરીને ચોરી કરવાના નુસખા અપનાવી
    તારાપુર અને ખ�ભોળજ િવ�તારમા�થી ઝડપીને પોલીસ  ર�ા� છ�. આણ�દ િજ�લા ખાણખનીજ િવભાગે રોય�ટી
                                     ે
    મથક� મુકાવી દીધા હતા. ત��એ અિધનયમ મુજબ �.90  ચોરી અટકાવવાના ભાગ�પે ટીમો બનાવીને રા� ચે�ક�ગ
    લાખનો મુદામાલ જ�ત કરીને ટ��ક સમયમા� ભૂમા�ફયાની  કયુ� હતુ�. જેના ભાગ�પે ઓવરલોડ રેતી કપચી ભરેલા  TO SUBSCRIBE, ADVERTISE AND LOCAL EVENTS CALL
    નો�ટસ ફટકારીને કાય�વાહી હાથ ધરાશે.  ડ�પર પકડાતા તેના ચાલકોે રોય�ટી ચોરવામા� આવી
     ખ�ભોળજ, લાલપુરા, ખાનપુર, વહ�રાખાડી સિહત  હોવાનુ� તપાસમા ખુલતા �.90 લાખનો મુ�ામાલ સીઝ     646-389-9911
                            �
                              �
    તારાપુર પ�થકમા� ગેરકાયદે રેતી કપચીની હ�રાફ�રી કરવામા�  કરી પોલીસ મથક� મુકાવી દેવાયો હતો.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11