Page 6 - DIVYA BHASKAR 040822
P. 6

¾ }ગુજરાત                                                    Friday, April 8, 2022   6    કોરોના બાદ નાણાકીય              નવા �ોજે�ટ 22% ઘ�ા, રેિસડ����યલ �ોજે�ટમા� 23%, કોમિ��યલમા� 38%નો ઘટાડો

    આયોજનો બદલાયા,

    બચતનો ����ો 60%           કોરોના બાદ ઘર વધુ મ�ઘા બ�યા�, 50થી 99

         િબઝનેસ �રપોટ�ર|રાજકોટ
    કોરોનાને કારણે મે�ડકલ ખચ� વધી ગયા. હાથ પરની
    રોકડ લોકોની વપરાઈ ગઈ. આને કારણે હવે નાણાકીય  કરોડ સુધીના �ોજે�ટ 48% ઘટાડો થયો
    આયોજનો બદલાયા છ�. બચતનો િહ�સો 20 ટકા વધીને
    60 ટકા થયો છ�. વેપાર- ઉ�ોગમા� આવક હતી નિહ અને
        ુ
                 �
      �
    ખચા ચાલ ર�ા, બે�ક લોન મેળવવામા મુ�ક�લી પડી.  { રા�યમા� 100 કરોડથી વધુના �ોજે�ટ  100 કરોડથી વધુના રોકાણ ધરાવતા �ોજે�ટ ઓછા ઘ�ા
    નાણાકીય રોટ�શન અટકી ગયુ�. આિથ�ક ખ�ચ ઊભી થાય તો  સુરતમા� સૌથી વધુ 33% વ�યા  { રા�યમા� 25 કરોડથી નીચેનુ� રોકાણ ધરાવતા �ોજે�ટમા� 22 ટકાનો, 25થી 50 કરોડની ક�ટ�ગરીમા� 14 ટકાનો અને
    આ પ�ર��થિતને પહ�ચી વળાય તે માટ� વેપાર-ઉ�ોગમા�               50થી 100 કરોડની ક�ટ�ગરીમા� સૌથી વધુ 48 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો પરંતુ િવપરીત બાબત એ ýવા મળી ક� 100
              �
    ઈમજ��સી ફ�ડ ડબલ ફાળવવામા આ�યુ� છ�. મે�ડકલ અને  મૌિલક મહ�તા | ગા�ધીનગર  કરોડથી વધુના રોકાણ ધરાવતા �ોજે�ટમા� સાવ સામા�ય 0.04 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો. રેરાએ ન��યુ� ક� આ તફાવત
              �
    ટ��રઝમ માટ�ના બજેટમા� પહ�લા કરતા� વધુ રકમ ફાળવતા  રા�યમા� મૂડીરોકાણ અને રોજગારી માટ� મહ�વના  એ દશા�વે છ� ક� વધુ સુિવધાઓ સાથેની સ�યુ�ત ટાઉનશીપ �ોજે�ટની મા�ગ છ�. સાથે એ પણ જણાય છ� ક� ઉ� આવક
    હોવાનુ� એડવોક�ટ િચ�તનભાઈ કોઠારી જણાવે છ�. �રયલ એ�ટ�ટ સે�ટરને કોરોનાની િવપરીત અસર થઇ  જૂથો- સ�� વગ�ની ખચ� કરવાની �મતા પર બહ� અસર થઇ નથી.
     કોરોના પછી �.5 હýર કરોડનુ� ટન�ઓવર એકલા મા�  છ�. િવધાનસભામા રજૂ થયેલા ગુજરાત �રયલ એ�ટ�ટ
                             �
    આઈટી �ે�ન ુ�             રે�યુલેટરી ઓથો�રટી (રેરા)ના વષ� 2021ના �રપોટ�મા�  �રયલ એ�ટ�ટમા� મહારા�� બાદ ગુજરાતમા� લૉકડાઉન પછી �ોજે�ટ ઘ�ા છતા� 5
     રાજકોટ | ટ��નોલોøની મદદથી �ય��તગત અને  જણાવાયા �માણે ગુજરાતમા� કોરોના મહામારી અને
    �યવસાિયક øવન ક�ટલુ� સરળ બને છ� તે કોરોનાએ  આિથ�ક મ�દીને કારણે વષ� 2019-20ની સરખામણીએ  સૌથી વધુ 2.35 લાખ કરોડનુ� રોકાણ મિહનામા� અઢી લાખ િમલકતો વેચાઇ હતી
    આપણને સમý�યુ�. પહ�લી લહ�રમા� તમામ વેપાર-ઉ�ોગ  વષ� 2020-21મા� �ોજે�ટની સ��યામા� 22 ટકાનો ઘટાડો  { ગુજરાત �રયલ એ�ટ�ટ સે�ટરમા� મૂડીરોકાણમા�  { એકતરફ કોરોના અને લૉકડાઉનને કારણે વષ� 2020-
    બ�ધ હતા �યારે સૌથી વધુ ઉપયોગ ટ��નોલોøનો થયો.  થયો છ�. �યારે મૂડીરોકાણમા� 28 ટકા એટલે ક� 12,625  દેશમા અ�ેસર રા�ય છ�. મહારા�� બાદ બીý ન�બરે  21મા� નવા �ોજે�ટના રિજ���શનમા� ઘટાડો થયો હતો
                                           �
    વક� �ોમ હોમ, ઓનલાઇન એ�યુક�શન ટ��નોલોøની  કરોડ �િપયાનો ઘટાડો ન�ધાયો છ�.  ગુજરાતમા� અ�યારસુધીમા� ન�ધાયેલા 8235 �ોજે�ટમા�  બીø તરફ વષ� 2020મા� લૉકડાઉન પછીના મા� 5
    મદદથી થયા, તો બીø તરફ ��ોિગક એકમોમા�  �રયલ એ�ટ�ટ સે�ટરમા� ક�લ �ોજે�ટમા� સુરતમા�  2.35 લાખ કરોડનુ� મૂડીરોકાણ થયુ� છ�. જે ગુજરાત  મિહનામા જ અઢી લાખ િમલકતોનુ� ખરીદ વેચાણ થયુ�
                                                               �
    કમ�ચારીઓ નહોતા �યારે ટ��નોલોøનો ઉપયોગ કરવામા�  સૌથી વધુ 55 ટકાનો ઘટાડો, અમદાવાદમા� 40 ટકા અને  સરકારના વષ� 2020-21ના બજેટ 2.24 લાખ કરોડ  હતુ�. આ દ�તાવેýની �ટ��પ �ુટી અને રિજ���શન ફી
    આ�યો. આમ, શાકભાøની �ડિલવરીથી લઈને સોના- રાજકોટમા� 51 ટકાનો ઘટાડો થયો છ�. વષ� 2019-20મા�  કરતા પણ વધુ છ�. આ સે�ટરમા� 30 લાખ લોકોને  પેટ� સરકારને 4 મિહનામા 1403 કરોડની આવક થઇ
                                                                   �
    ચા�દીના વેપારમા� આઈટીનો ઉપયોગ થયો છ�. વપરાશ  ગુજરાતમા� ક�લ 45,385 કરોડ �િપયાનુ� મૂડીરોકાણ  વષ�મા� 240 િદવસ રોજગાર મળ� છ�. ક�િષ અને સેવા  હતી. પહ�લી લહ�ર બાદ િબ�ડરો હાથ પરની િમલકતો
    વધતા નવી-નવી ક�પનીનુ� રોકાણ વ�યુ�,નવા નવા �ોજે�ટ  આ�યુ� હતુ� પરંતુ લોકડાઉનને કારણે વષ� 2020-21મા�  સે�ટર બાદ સૌથી વધુ રોજગારી આ સે�ટર આપે છ�. વેચી રોકાણ છ�ટ�� કરી ર�ા� છ�.
    આ�યા. આમ, કોરોના બાદ આઈટી સેગમે�ટનુ� ટન�ઓવર  ઘટીને 32,760 કરોડનુ� રોકાણ આ�યુ� હતુ�. રેરાએ ન��યુ�
    �. 5 હýર કરોડનુ� થયુ� હોવાનુ� રાજકોટ આઈટી સે�ટર  છ� ક� �રયલ એ�ટ�ટ સે�ટર લોકડાઉનના કારણે સૌથી  �ોજે�ટ ન�ધણી માટ� મળ�લી 1411 અરøઓમા�થી મા�  સુધી રહી હતી. નવી ન�ધણીની અરøઓમા� 23 ટકા,
    એસોિસએશનના �મુખ રોનકભાઈ રૈયાણી જણાવે છ�. વધુ �ભાિવત થયુ� હતુ�. વષ� ’20-21 દરિમયાન રેરાને  3 અરøઓ એિ�લ મિહનામા મળી હતી જેની અસર જૂન  િવ�તરણની અરøઓમા� 61 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો.
                                                  �

                                 વડોદરામા� �રઉના�� ધુ�મસની ચાદર                                                                વડોદરા | શહ�રમા� ભારે ગરમી વ�ે
                                                                ગુરુવારના રોજ વહ�લી સવારે ધુ�મસની
                                                                ચાદર ફ�લાયેલી ýવા મળી હતી. જેના
                                                                કારણે વહ�લી સવારે આહલાદક વાતાવરણ
                                                                સý�યુ� હતુ�. ધુ�મસના કારણે લોકોને
                                                                વાહન ચલાવવામા પણ તકલીફ પડી
                                                                     �
                                                                હતી. ýક� સૂય�ના �કરણો ધરતી સુધી
                                                                પહ�ચતા જ ધુ�મસ દૂર થયુ� હતુ�. ધુ�મસ
                                                                ફ�લાવવા પાછળ અનેક કારણો જવાબદાર
                                                                હોય છ�.જેમા� િદવસ દરિમયાન સૂય�મા�થી
                                                                આવતી ગરમી ��વી શોષે છ�. આ ગરમી
                                                                રાિ� દરિમયાન ��વી પરથી પાછી
                                                                આકાશમા� ફ�કાય છ�. રાિ� દરિમયાન
                                                                જમીન અને તેની આસપાસની હવા પણ
                                                                ઠ�ડી પડ� છ�. આ �િ�યાને રેડીએટીવ
                                                                ક�િલ�ગ પણ કહ�વાય છ�.જેના પગલે પણ
                                                                સવારે ધુ�મસ નજરે પડતુ� હોય છ�.

                   �
      ��જરાત�ા �.17.27 કરોડ                           TO ADVERTISE & SUBSCRIBE IN


     ���યની નકલી નોટો ઝડપાઈ                                 US & CANADA
    { વ�� 2017મા� રા�યમા� સૌથી વધુ 9 કરોડ  દે�મા� પા�ચ વ��મા� ક�લ �.180 કરોડ
    મ��યની 81 હýર નકલી નોટો પક ડાઈ હતી મ��યની નકલી નોટો ઝડપાઈ            CALL BALKRISHEN SHUKLA > 732-397-2871
         �ા�કર �ય�ઝ | અમદાવાદ    2016થી લઈને 2020 સુધીના સમયગાળામા દેશમા �   CALL NEELA PANDYA > 646-963-5993
                                    �
    દેશમા 8 નવે�બર, 2016ના રોજ સા�જે 8 વા�ય નોટબ�ધી  સૌથી વધુ 92.18 કરોડ �િપયા મૂ�યની 8.34 લાખ
      �
                  ે
    લાગુ કરવાના મુ�ય ઉ�ેશ નકલી નોટોના ગોરખધ�ધા પર  નકલી નોટો વષ� 2020મા� ઝડપાઈ છ�. નોટબ�ધી લાગુ
    કાબૂ મેળવવાનો હોવાનુ� કહ�વાયુ� હતુ�. પરંતુ 2016થી  થયાના વષ�મા� 15.92 કરોડ મૂ�યની, 2017મા� 28.10  CALL RIMA PATEL > 732-766-9091
    2020 સુધીના નેશનલ �ાઇમ રેકોડ� �યૂરો (NCRB)ના  કરોડની, 2018મા� 17.95 કરોડની અને 2019મા�
    �કડાઓ ýતા, ગુજરાત અને દેશમા નકલી નોટ પર  25.39 કરોડ મૂ�યની નકલી નોટો દેશભરમા�થી ઝડપાઈ
         �
                �
                                    �
    હજુ કાબૂ નથી મેળવી શકાયો. ગુજરાતમા� છ��લા પા�ચ  હતી. આમ છ��લા પા�ચ વષ�ના સમયગાળામા દેશમા �
                   �
    વષ�મા� �.17.27 કરોડ મૂ�યની 2 લાખથી વધુ નકલી  ક�લ �. 179.53 કરોડ મૂ�યની નકલી નોટો પકડાઈ છ�. TO SUBSCRIBE, ADVERTISE AND LOCAL EVENTS CALL
    નોટો ઝડપાઈ છ�. નકલી નોટ પકડાવા મામલે ગુજરાત
      �
               �
    દેશમા �ીý ન�બરે છ�. મહારા��મા આ સમયગાળમા � નોટો ઝડપાઈ છ�. દેશની રાજધાની િદ�હી બીý ન�બરે છ�  646-389-9911
    સૌથી વધુ 87.69 કરોડ મૂ�યની 7 લાખથી વધુ નકલી  �યા� 19 કરોડની 3 લાખથી વધુ નકલી નોટો ઝડપાઈ છ�.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11