Page 1 - DIVYA BHASKAR 040822
P. 1

�તરરા��ી� આ�િ�

                               Published by DB MEDIA USA LLC


                            Friday, April 8, 2022     Volume 18 . Issue 39 . 32 page . US $1

                     આ �� દ�ખ�ની       05    FY22 : સોના કરતા�     21          ક�િલફોિન��ામા� કળા    27
                     ‘ગ�ગા’              ઇ��વટીમા� સવા�ુ�...               મહો�સવ ‘જૂઈ-મેળો’...


                       ઇમરાનનો ખેલ હવે નહીં ચાલે

                       { ઈમરાનની ગુગલીઃ વ��ટ�ગ પહ�લા સ�સદ ભ�ગ, હવે 90 િદવસમા�
                       ચૂ�ટ�ી { િવપ�નો ખેલ ખતમ કરવો જ�રી હતોઃ ઈમરાન       કા�મીર ફાઈ�સ મુ�ે િદ�હીના

                         ઈ�લામાબાદથી ભા�કર માટ� નાિસર અ�બાસ
                       પા�ક�તાનના વડા�ધાન ઈમરાન ખાને હાઈ વો�ટ�જ         CM ક�જરીવાલના ઘરે તોડફોડ
                       �ામા ઊભો કરીને િવપ�ને સ�ા હડપી લેતો રોકી દીધો
                       છ�, પરંતુ આ બધુ� લા�બો સમય નહીં ચાલી શક�. નેશનલ      નવી િદ�હી | િદ�હીના મુ�યમ��ી
                           �
                       એસે�બલીમા �પીકરે અિવ�ાસ ��તાવ રદ કરી દીધો         ક�જરીવાલના કા�મીર ફાઈ�સ �ફ�મ
                       અને થોડી વાર પછી રા��પિતએ સ�સદ ભ�ગ કરી દીધી,       �ગેના િનવેદનના િવરોધમા� ભાજપના
                       જે સ�પૂણ�પણે ગેરબ�ધારણીય પગલુ� છ�. કારણ ક�,     યુવા મોરચાએ તેમના િનવાસ દેખાવો
                                                            ે
                       લઘુમતીમા� આવી ચૂક�લી સરકાર સ�સદ ભ�ગ કરી જ ના       કયા�. CCTV ક�મેરા અને િસ�યો�રટી
                       શક�. આવી સરકાર અિવ�ાસ ��તાવનુ� મતદાન પણ          બે�રયર તોડી, ગેટ પર કાળો ક�ચડો
         િવશેષ વા�ચન         રોકી ના શક�. સુ�ીમ કોટ� ઈમરાન સરકારને આદેશ        ફ�ર�યો હતો. કા�મીરી પ��ડતોની મýક વાર પછી છોડી મુકાયા. ક�જરીવાલે ક�ુ�
                       આ�યો હતો ક�, તે સમયસર મતદાન કરાવીને બહ�મતી
                                                    ઉડાડવાનો આરોપ મૂકતા લોકો તેમની હતુ� ક� ભાજપવાળા કહ� છ� ક� કા�મીર
       પાના ન�. 11 to 20       સાિબત કરે. ઈમરાન મતદાન કરવા દેત તો રિવવારે        માફીની માગ કરી ર�ા છ�. પોલીસે ફાઈ�સન ટ��સ-�ી કરો, �ફ�મને
                                                                   ે
                                                    25 લોકોની ધરપકડ કરી, જેમને થોડી યુ�ૂબ પર અપલોડ કરો, �ી થઈ જશે.
                       જ પા�ક�તાનમા� નવી સરકાર બની ýત, જે હવે થોડા
                       િદવસ ટળી      (અનુસ��ાન પાના ન�.9)
         સ�િ��ત સમાચાર        ગીતા રબારીનો અમે�રકામા� કા���મ                      કા��ીરી પ���તો ફરી ઘરે


      પાવર ઓફ પાટીદાર,                                              ýય એ િદવસો નøક
                                                સુભાષ શાહ, દલાસ
      �ોધરાકા�� પર �ફ�� બનાવો                          DWF ગુજરાતી સમાજ �ારા તારીખ 19 માચ� ને  નવી િદ�હી : રા��ીય �વય�સેવક સ�ઘના વડા મોહન
                                                            ભાગવતે 1990મા� િવ�થાિપત થયેલા કા�મીરી પ��ડતો
                                                �
      સુરત : દેશભરમા� બહ�ચિચ�ત ધ કા�મીર ફાઇ�સ                  શિનવારે સા�જે માથા ચચ� લુના રોડના ��ડટો�રયમમા�  ટ��ક સમયમા� ખીણમા� પાછા ફરશે તેવો
      �ફ�મને ગુજરાતમા� કરમુ��તની ýહ�રાત કરાઇ                  પ�ક પાટી� અને ગીતાબહ�ન રબારીના લોક-ડાયરાનુ�  આશાવાદ �ય�ત કય� છ�. ભાગવતે
                                                     �
            �
      હતી �યારે પાિલકામા મળ�લી સામા�ય સભામા �                 આયોજન કરવામા� આ�યુ�. છ��લા બે વ��થી કોરોના  જ�મુમા� નવરેહની ઉજવણીના છ��લા
      આ મુ�ો ગા�યો હતો. ખાસ કરીને િદ�હીમા �                  મહામારીના લીધે કોઈ પો�ામ થઈ શકયા ન હતા.  િદવસે વી�ડયો કો�ફર�સ �ારા કા�મીરી
      �ફ�મને કરમુ�ત ન કરવા મુ�ે �ટ�પણી કરાતા�                  આ �ો�ામનુ� ગુજરાતી સમાજે સુ�દર આયોજન કયુ�  િહ�દુ સમુદાયને સ�બોિધત કયા� હતા. આ
      શાસક-િવપ� વ�ે શા��દક ટપાટપી થઈ હતી.                    હતુ�. ગોપાલ રે�ટોર�ટ �ારા બનાવેલ ગુજરાતી  દરિમયાન તેમણે ક�ુ�, એ િદવસ ખૂબ નøક છ� �યારે
      ઝીરો અવસ�મા� ભાજપ નગરસેવક �જેશ ઉનડકટ�                   થાળી અને સુરત (ગુજરાત-ભારત)નો પીરસવામા�  કા�મીરી પ��ડતો તેમના ઘરે પરત ફરશે અને હ�� ઈ�છ�� છ�� ક�
      ક�ુ� ક� િદ�હીમા સા�� કી �ખ �ફ�મ કરમુ�ત                  આ�યો. તે પછી હોલમા� ગીતાબહ�ન રબારીના ક���  તે િદવસ જ�દી આવે. હવે એ સમય આવી ગયો છ� �યારે
          �
      કરાઇ હતી. પરંતુ કા�મીરી િહ�દુ�ની ક�ણા�િતકા                ડાયરો, ભજન, દેશભ��તના ગીતો અને મનગમતા  આપણે પોતાની શરતો સાથે ખીણમા� પરત ફરીએ અને
                                                             �
      દશા�વતી �ફ�મ કરમુ�ત નહીં કરી. આ �ફ�મ                   લોકિ�ય ગરબાની રમઝટ બોલાવી હતી.  �યા જ વસવાટ કરીએ. તમારે �થાયી વસવાટના સ�ક�પ
                                                               �
             ે
      તો બધાએ ýઇ જ હશ. આમ કહ�તા િવપ�ના                             (િવ��ત અહ�વાલ પાના ન�.24)  સાથે જ �યા જવાનુ�   (અનુસ��ાન પાના ન�.9)
      સ�યોએ કોમે�ટ કરી ક� અમે �ફ�મ ýઇ નથી.
      જેના       (અનુસ��ાન પાના ન�.9)
                                 �ુિલપ ગાડ�નઃ 11 િદવસમા� રેકોડ� 2.57 લાખ સહ�લા�ી
      યુ��ન યુ� : �યશ�કર
      ફો�ય���ાનો આધાર                                                  હારુન રશીદ, �ીન�ર | એિશયાનો સૌથી
                                                               મોટા �ુિલપ ગાડ�નની 11 િદવસમા� રેકોડ�
                                                               2.57 લાખથી વધુ લોકો મુલાકાત લઈ
                                                               ચૂ�યા છ�. એ સાથે જ સહ�લાણી�ના અહી ં
                                                               આવવાના પાછલા તમામ રેકોડ� તૂ�ા છ�.
                                                               આ વ�� એિ�લ સુધી પા�ચ લાખથી વધુ લોકો
                                                                 ં
                                                               અહી આવવાની આશા છ�. છ��લા બે વ��થી
                                                               કોરોનાના કારણે ગાડ�ન બ�ધ હતો. 2019મા�
                                                                     ં
                                                               22 િદવસમા� અહી 2.10 લાખ લોકો આ�યા
      નવી િદ�હી : યુ��ન અને રિશયા વ�ે                                        હતા. હાલ 68 �ýિતના 15 લાખ �ુિલપ
                                                                       �
      યુ�િવરામના �યાસો માટ� શા�િતમ��ણા તૂકી�ના                                      ખી�યા છ�, જ� ઘણા� વ��મા સૌથી વધુ છ�.
      ઈ�ત�બુલમા ચાલી રહી છ� પણ તેની સ�પૂણ�
         �
      ક�ટનીિતક ત�યારી�નુ� ક��� નવી િદ�હી બની                              નવુ� આકષ��ઃ ટ��ક સમ�મા સક�રા ફ���ટવલ શ� થશે
                                                                �
      ગયુ� છ�. ગત 10 િદવસોમા� 7 દેશોના િવદેશમ��ી                            આગામી વ��મા �ુિલપ ગાડ�નમા� ýપાનની તજ� પર સક�રા ફ���ટવલ
                                                           �
      અને સુર�ા સલાહકારો ભારત આવી ચૂ�યા                                શ� થશે. આ માટ� �ુિલપ ગાડ�નના એક �કનારે લાકડાનુ� ક�ફ�ટ��રયા પણ
      છ�. ભારતનુ� સમથ�ન મેળવવા સ�પૂણ� તાકાત                              બનાવાશ. ચેરી અને અ�ય ��ો માટ� ઝડપથી �લોબર ટ��ડર પણ ýરી
                                                         ે
      લગાવાઈ રહી    (અનુસ��ાન પાના ન�.9)                              કરાશે. કા�મીર ખીણમા� સહ�લાણી� માટ� આ નવુ� આક��ણ હશ. ે

                                    �
                                                  ે
               ¾ } અમદાવાદ | સુરત | વડોદરા | રાજકોટ | ભુજ | મુ�બઈ }નોથ અમે�રકા | ક�નેડાથી �કાિશત }અાપના �િતભાવો અમન મોકલો - [email protected]
   1   2   3   4   5   6