Page 2 - DIVYA BHASKAR 040822
P. 2

¾ }ગુજરાત                                                    Friday, April 8, 2022   2         NEWS FILE           સુરતમા� અમરનાથ �ા�ા માટ� હ��થ સ�ટ���ક�ટ મેળવવા અરજદારોની કતાર


      ગા�ધી આ�મ �રડ�વલપની
      અરø હા�કોટ�મા   �


      અમદાવાદ : ગા�ધીઆ�મના �રડ�વલપમે�ટ
      મામલે ગા�ધીøના �પૌ� તુષાર ગા�ધીએ કરેલી
      અરø સુ�ીમકોટ� ગુજરાત હાઇકોટ�મા� પાછી
      મોકલીને મે�રટ પર સા�ભળવા અને ઝડપથી પૂણ�
      કરવા આદેશ કય� છ�. જ��ટસ ડી.વાય ચ��ચુડ
      અને જ��ટસ સૂય�કા�તની ખ�ડપીઠ� અવલોકન કયુ�
      છ� ક�, હાઇકોટ� રા�ય સરકાર પાસે જવાબ મા�યા
      વગર અરø ફગાવી દેવાય નહીં. સુ�ીમમા� તુષાર
      ગા�ધી તરફથી એડવોક�ટ ઇ��દરા જયિસ�હ� દલીલ
      કરી હતી ક�, હાઇકોટ� રાજય સરકારને સા�ભ�યા
      વગર અરø ફગાવી દીધી તે યો�ય નથી. રાજય  સુરત | જૂન મિહનાથી શ� થનારી અમરનાથ યા�ા માટ� યા�ાળ�ઓએ મે�ડકલ �ફટનેસ  ફલોર ઉપર આ કામગીરી સોમવારથી શુ�વાર દરિમયાન સવારે 9 થી બપોરે 1 વા�યા
      સરકાર તરફથી તુષાર મહ�તાએ દલીલ કરી હતી  સ�ટ��ફક�ટ લેવા માટ� િસિવલ હો��પટલમા� લાઈન લગાવવાનુ� શ� કરી દીધુ� છ�. શુ�વારથી  સુધી જ રાખવામા આવી હોવાથી પહ�લા િદવસે અરજદારોની કતારો લાગી હતી. સ�ટ��ફક�ટ
                                                       �
             �
      ક�, ગા�ધી આ�મ પહ�લા 300 એકરમા� હતો પરંતુ  િસિવલ હો��પટલ ખાતે યા�ા માટ� �ફટનેસ સ�ટ��ફક�ટ આપવાની કામગીરી શ� કરી છ�.  મેળવવા ફી ભરવા િસિવલમા ક�સબારી, 2 તબીબો તથા ઇ.સી.ø.ની અલાયદી સુિવધા
                                                           �
      હાલ 5 એકરમા� છ�. આ�મના ક�ટલાક િબ��ડ�ગને  ýક�, ��ાળ�ઓને સોમવારે સ�ટ��ફક�ટ ઇ�યુ થશે. િસિવલની �કડની હો��પટલના �ાઉ�ડ  ઊભી કરી છ�. 500 જેટલા અરજદારોમા�થી સોમવારે 219ને સ�ટ��ફક�ટ ઈ�યુ કરાશે.
      �રડ�વલપ કરવા જ�રી છ�. આ�મની ક�ટલીક
      જમીન પર દબાણો છ� તેને હટાવવા જ�રી છ�.
                                 �
                         દે�મા� મા��મા સવ�� ~1.42 લાખ કરોડ GST કલે��ન             રા��સભામા�
                                            �
      BJPનો �દ�લી CMના         GSTથી 1 વ��મા ગુજરાતની                          ભાજપના 100 સ��
      રહ�ઠાણ પર હ�મલો                                               32 વ� આટલી બેઠક
                                                                 �ે
                        કમાણી 1 હýર કરોડ વધી                          રા�યસભા ચૂ�ટણીઓમા� આસામ, િ�પુરા અને
                                                                 એજ�સી | નવી િદ�હી


                                                            નાગાલે�ડની 1-1 સીટો પર ø�યા બાદ પહ�લી વાર ઉપલા
                       { મા��મા� øએસટી કલે��નમા� ગુજરાત   કોિવડ-19 મહામારીને કારણે રા��ની   �હમા� ભારતીય જનતા પાટી�ના સ�યોની સ��યા 100
                       દે�મા� બીý �મે            �િથ�ક ��િ� ધીમી પડી         પર પહ�ચી ગઈ. 32 વષ� બાદ કોઈ પાટી� પાસે આટલી
                                                            બેઠકો છ�. નરે�� મોદી �ધાનમ��ી બ�યા બાદ ભાજપની
                           ભા�કર ��ૂ� | અમદાવાદ/િદ�હી  { 2020-21મા� રા�યની આવકને ભારે અસર થઇ  45 સીટ વધી છ�. હાલમા 6 રા�યોની રા�યસભાની 13
                                                                   �
                       øએસટી (ગુ�સ એ�ડ સિવ�સ ટ��સ) લાગુ થયા બાદ  હતી. વષ� 2020-21મા� રા�યની આવક �.66,723  સીટો પર થયેલી િ�વાિષ�ક ચૂ�ટણીઓમા� ભાજપને પ�ýબમા �
     અમદાવાદ : ગોપાલ ઇટાિલયાએ િદ�હીમા � ગુજરાતમા�થી 1 વષ�મા� સરકારને 86,780 કરોડ  થઇ હતી. જેની સામે વષ� 2021-22મા� �.86,780  એક સીટનુ� નુકસાન થયુ� પરંતુ ઉપરો�ત �ણ રા�યો અને
     અરિવ�દ ક�જરીવાલના ઘર પર થયેલ હ�મલાની  �િપયાની આવક થઈ છ�. મા� એક વષ�મા� øએસટીથી  કરોડની આવક થઇ છ�. જે ગત વષ�ની સરખામણીએ  િહમાચલ �દેશમા 1-1 સીટનો ફાયદો થયો.પ�ýબની 5
                                                                 �
     ýણકારી આપતા કહ�� ક� આ લોકશાહી માટ�  ગુજરાતની કમાણીમા� 1 હýર કરોડ �િપયાનો વધારો  �.20,057 કરોડ વધુ છ�. �યારે વષ� 2021-22  સીટો પર આમ આદમી પાટી�ના સ�ય ચૂ�ટાયા છ�.
     બહ� ઘાતક કહી શકાય. આમ આદમી પાટી�એ  થયો છ�. કોરોનાના િનય��ણો દૂર થતા ગુજરાત સિહત  દરિમયાન મા� øએસટીની ક�લ �.45,464 કરોડની  સ��ોની સ���ા વધી �તા� હજુ ભાજપ બહ�મતથી દૂર :
        �
     પ�ýબમા એક ઐિતહાિસક øત મેળવી છ� 92  દેશભરમા� આિથ�ક ગિતિવિધઓ તેજ થઈ છ�. જેના  આવક થઇ હતી. જ મા� øએસટીની ક�લ �.45,464  રા�યસભાની વેબસાઇટ પર નવા સ�યો સ�બ�ધી માિહતી
     સીટ સાથે બે રા�યોમા આપ એ સરકાર બનાવી  કારણે ગત માચ�મા� દેશભરમા�થી રેકોડ��ેક 1,42,095  કરોડની આવ      હજુ અપડ�ટ નથી થઈ પરંતુ ý હાલમા ચૂ�ટણી સ�બ�ધી
                                                                        �
     છ�. દેશના ઇિતહાસમા ં સૌથી ઓછા સમયમા�  કરોડ �િપયાનુ� øએસટી કલે�શન થયુ� છ�. જે ફ��ુઆરી            �કડાઓ ý તેમા� ýડવામા આવે તો ભાજપના સ�યોની
             �
                                                                    �
                                                                         �
                             �
                                                                     �
     બે રા�યોમા� સરકાર બનાવવા વાળી પાટી� તરીક�  2022ની તુલનામા 6.8 ટકા અને એક વષ�મા� 14.7  ���ુ.મા� 6.91 કરોડ ઇ-વે િબલ સ��યા 100 થઈ જશે. હાલમા રા�યસભામા ભાજપના
     આમ આદમી પાટી� ઉભરી આવી છ�. ભાજપના  ટકાનો વધારો દશા�વે છ�.       સરકારના જણા�યા �માણે ફ��ુઆરી 2022મા� દેશમા � 97 સ�ય છ�. આ �કડો દશા�વે છ� ક� �ધાનમ��ી નરે��
     તમામ નેતા તેમના મળતીયા ડરી ગયા છ� જે રીતે  �યારે કોરોનાકાળ પૂવ� એટલે ક� માચ� 2019 કરતા  6.91 કરોડ ઇ-વે િબલ જનરેટ કરવામા� આ�યા હતા.  મોદીના ને��વમા 2014ની લોકસભા ચૂ�ટણીમા� øત બાદ
                                                                 �
             �
     આમ આદમી પાટી� દેશમા આગળ વધી રહી છ�  33.3 ટકા વધુ øએસટી કલે�શન થયુ� છ�. ગુજરાતમા�  ý�યુઆરીમા� ઇ-િબલની સ��યા 6.88 કરોડ હતી. ભાજપનો �ાફ વધતો ર�ો છ�.
     લોકો આમ આદમી પાટી�ને �ેમ કરી ર�ા છ� અને  øએસટી લાગુ થયા બાદ øએસટી, વેટ અને અ�ય                1990મા� ક��ેસના 108 સ�� હતા, બાદમા� સતત
     અરિવ�દ ક�જરીવાલે લોકો પોતાના નેતા તરીક�  વળતર પેટ� �. 86,780 કરોડની સૌથી વધુ આવક  �.66,723 થઇ હતી.     ઘટાડો... : 1990મા� ક��ેસના 108 સ�ય રા�યસભામા �
     ýઈ ર�ા છ� એનાથી રઘવાઇ થયેલી ભાજપના  થઇ છ�. �યારે øએસટી િવભાગને ગત વષ�ના માચ�ની  જેની સામે વષ� 2021-22મા� �.86,780 કરોડની  હતા. �યાર બાદ ક��ેસના સ�યોની સ��યા સતત ઘટતી
     અસામાિજક ત�વોએ િદ�હીના મુ�યમ��ી અરિવ�દ  સરખામણીએ �. 1007 કરોડ વધુ આવક સાથે 28.56  આવક થઇ છ�. જે ગત વષ�ની સરખામણીએ �.20,057  રહી છ�. એક-એક કરીને અનેક રા�યોમા� તેણે પોતાની
     ક�જરીવાલના રહ�ઠાણ ઉપર હ�મલો કય� છ�.  ટકા સાથે �ોથ કય� છ�.     કરોડ વધુ છ�. �યારે વષ� 2021-22 દરિમયાન મા�  સરકારો ગુમાવવી પડી અને તેની અસર રા�યસભામા �
     ક�મેરા, બેરેક તો�ા અને હ�મલાની રાજનીિતને  ઉ�લેખનીય છ� ક�, ગત વષ� કોરોનાને કારણે રા�યની  øએસટીની ક�લ �.45,464 કરોડની આવક થઇ હતી.  તેના સ�યોની સ��યા પર પડી. ýક� આવનારા િદવસોમા�
     વધારવાની ભારતીય જનતા પાટી�એ કોિશશ  આવક ઘટી હતી, પરંતુ રા�યના વેપાર-ઉ�ોગો ઝડપથી  જે વષ� 2020-21મા� 30,697 કરોડ થઇ હતી. આમ ગત  ભાજપની આ �ગિત પર રોક લાગી શક� છ� કારણ ક� ��
     કરી છ�.આપ કામ કરી લોકોના િદલમા� જ�યા  �ોથ કરતા ટ��સની આવકમા� વધારો થયો છ�. કોિવડ- વષ� કરતા� 48.10 ટકા વધારે સાથે �.9,310 કરોડ આવક  �દેશ, છ�ીસગ�, મહારા��, રાજ�થાન અને ઝારખ�ડમા�
     બનાવી રહી છ�. અમને હ�મલાની રાજનીિત નથી  19ની મહામારીને કારણે રા�યની આિથ�ક ��િ� ધીમી  થઇ છ�. øએસટીના અમલીકરણ બાદ સૌથી વધારે માચ�  રા�યસભા ચૂ�ટણી યોýવાની છ� અને આ રા�યોમા�
     આવડતી. કામની રાજનીિત આવડ� છ�.   પડી હતી. વષ� 2020-21મા� રા�યની આવકને ભારે  2022મા� øએસટીની આવક �.4,530 કરોડ થઇ હતી,  િવરોધી પાટી�ઓની સરકારો છ�. ઉ.�.મા� 11 સીટો ખાલી
                       અસર થઇ હતી. વષ� 2020-21મા� રા�યની આવક  જે ગત માચ� 2021મા� �.3,523 કરોડ થઇ હતી. થઈ છ� અને તેમા�થી ભાજપ 9 સીટો øતે તેમ છ�.

                  PUBLISHER & PROMOTER BUSINESS MANAGER-USA GROUP DESIGN DIRECTOR ADVERTISING & COMMUNITY RELATIONS DIVYA BHASKAR (GUJARAT)
                  Sunil Hali     Balkrishna Shukla  Ripudaman Kaushik Neela Pandya    Rima Patel     State Editor - Gujarat:
                  [email protected]   732.397.2871              646-963-5993    732-766-9091    Devendra Bhatnagar
                            [email protected]  SUBSCRIPTION    [email protected] [email protected] Chief Sub Editor:
         DIVYA BHASKAR   CHIEF EXECUTIVE OFFICER BUSINESS HEAD  Call 917-702-8800  REGIONAL ASSOCIATES        Rajshree Verma
                                      [email protected]
                                               Bureau In-Charge and Community Relations
                            CHICAGO & MID-WEST
       NORTH AMERICAN EDITION Nilesh Dasondi                     California     Texas       Creative Head:
          (WEEKLY)     [email protected] Harish Rao - 773.973.7394 TRI-STATE BUREAU Jigisha Patel • 408.775.5240 Seema Govil  Naresh Khinchi
        CORPORATE OFFICE  BUREAU HEAD    BUSINESS HEAD-CANADA Vijay Shah    [email protected]  Cosmo City Media  Designer:
       20-22 Meridian Road, Unit # 9       Ajay Fotedar    732.939.4570    Maryland, DC & Virginia 512.762.7387  Ramesh Parmar
         Edison, NJ 08820  Neeraj Dhar    647.502.1251    [email protected] Kirit Udeshi  [email protected]
                  [email protected]
                            [email protected]
         T. 646-907.8022                      CANADA BUREAU   [email protected] Portland, Oregon & Seattle
         T. 917-702-8800            BUSINESS MANAGER - INDIA Renu Mehta           Pratik Jhaveri
        [email protected]           Pradeep Bhatnagar  416.708.2537    North, Carolina  [email protected]
        www.TheIndianEYE.net          +91-9810284653   [email protected] Nalini Raja
                                               [email protected]
                            [email protected]
      The views expressed on the opinion page and in the letters to the editor page are those of the writers and do not necessarily reflect those of Divya Bhaskar North American Edition. The editor/publisher does not warrant accuracy and cannot be held responsible for
      the content of the advertisements placed in the publication or inaccurate claims, if any, made by the advertisers. Advertisements of businesses of facilities included in this publication do not imply connection or endorsement of these businesses. Divya Bhaskar
      North American Edition (ISSN#15535886, USPS#22-488) is published every week and sold for $55 a year by DB MEDIA USA LLC, located at 20-22 Meridian Road, Unit # 9, Edison, NJ 08820. Periodicals postage rate is paid in New York, NY and at additional
      mailing offices. Postmaster, please send address changes to Divya Bhaskar North American Edition,20-22 Meridian Road, Unit # 9, Edison, NJ 08820.
   1   2   3   4   5   6   7