Page 8 - DIVYA BHASKAR 040822
P. 8

¾ }અિ��ય��ત                                                   Friday, April 8, 2022   8                       િવ�ે�� : અમે�રકાને ગુલામ �ઈ� ��, તે ઈ��� તેમ ચાલે   ���ટકો� : ધીરજથી �ા�િત વધારવાની �� દરેક સ�ઘ�� માટ�

                       પિ�મી રા��ોના પ�પાતની સ�દેશો મોકલાઈ ર�ો છ�,
      આપણે આગળ વધી ��ા છ��,
     �� � ���ા�ા આપણને નવા ���ે
       �
      �
                                                            ે
                                             ે
          લઈ �� છે.           સý ભારત ક�મ ભોગવ?                   પણ તમ �રસીવ કરો છો?
         - ȼɎ̦ ҀȫȧȲɅ          સ�ક�ત �પા�યાય       ભારતે પોતાના� િનણ�યો સમø-  ર�મી બ�સલ        �યારેક િવચારુ� છ�� ક�, એક જ પુ�તક
      ખે��તોની ઘટતી           [email protected]     િવચારીને લેવાના છ�. એક તરફ  [email protected] જેને લાખો લોકોએ વા��યુ�, વા�ચીને
                                                    લેિખકા અને �પીકર
                         વ�ર�ઠ પ�કાર
                                     આત�કવાદનો અ�ો પા�ક�તાન,
                                                                 ભૂલી ગયા. તો મારા મન-મ��ત�ક
                                                                 પર �ટીવ ý�સના શ�દ ક�મ અટકી
                                     બીø તરફ િવ�તારવાદી ચીન.
      આવક પર િચ�તા                અને રિશયાના યુ�નુ� એક બ�ને પરમા� હિથયારથી સ�જ. ý   એપલ �ોડ��સ આખી  ગયા છ�? કદાચ એ સમયે મારા
                                     આપણે અમે�રકાની પડખે જઈએ
                                                                   �
                                                                 મનમા એક સવાલ હતો, જેનો
                       યુ��ન પ�રણામ એવુ� પણ આ�યુ� છ�  તો રિશયા અને ચીન વધ નøક  આજે દુિનયામા� ��યાત છ�.  જવાબ શોધી રહી હતી. અને એ
                                              ુ
                                                       �
                                                                     �
     ક�  િષ, પશુપાલન અને ખા�-�સ��કરણ  ક�, ખનીજ તેલના ભાવ સતત વધી ર�ા  આવી જશે.       ýક�, હ�મેશા આવુ� ન હતુ�. 1985મા�  મને પુ�તકમા મળી ગયો.
                                                  �ટીવ ý�સને કોઈ ýણતુ� ન હતુ�, પરંતુ
                       છ�. જેથી ભારતે ક�ઈક એવુ� કયુ�, જે આપણી
        સાથે સ�બ�િધત સ�સદની �થાયી સિમિતએ
        લોકસભામા� રજૂ કરેલા �રપોટ�મા� છ��લા � િવદેશ નીિતથી અલગ છ�. રિશયા પાસેથી પર કોઈ �િતબ�ધ નથી. યુરોપ પણ રિશયા  એ સમયે તેમની િહ�મત જુઓ. તેમણે કથાઓ �ગે સવાલ પૂછો તો જવાબ હાજર
    �ણ વષ�થી સતત ક�િષ અને ખેડ�ત ક�યાણ િવભાગ  તેલની આયાત, તે પણ ડોલર નહીં �િપયા પાસેથી ખનીજ તેલ ખરીદી ર�ુ� છ�. નાટો  પે�સીના સીઈઓ ýન �ક�લેનો સ�પક� કય� છ�, પરંતુ ભારતની સ��ક�િતનુ� યુવાન પેઢી
    �ારા ક�લ �.67,929 કરોડના ફ�ડનો ઉપયોગ ન  અને �બલમા. યુ� છતા આપણે ખનીજ દેશ રિશયાની ઊý�મા� રોકાણ કરતા ર�ા  અને ક�ુ� ક� તમે મારી ક�પનીના સીઈઓ પાસે �ાન જ નથી. આ વાત સારી નથી.
                           �
                              �
    કરવા �ગે નારાજગી �ય�ત કરી છ�. �રપોટ�  તેલ મા� સ�તા ભાવે ખરી�ુ�, એટલુ� જ અને ખરીદતા ર�ા છ�. શુ� યુ�મા� સાચા પ�ે  બની ýઓ. એટલે ક�, પોતાની રાજગાદી આ જ િવચારધારામા�થી જ��યુ� એક યુિનક
    અનુસાર, ઝારખ�ડ, ઓ�ડશા, મ�ય�દેશ અને  નહીં, ડોલરને બહાર રાખીને પોતાનુ� િહત રહ�વાની જવાબદારી મા� ભારતની છ�? શુ�  છોડીને મારુ� નાનકડ�� ઝૂ�પડ�� સ�ભાળવા આવી અને લોકિ�ય �કાશન - અમર િચ� કથા.
    નાગાલે�ડમા� ખેડ�તોની આવક 2015-16થી 2018- સા�ય. આ પગલા�ને કારણે અમે�રકામા� મોરલ હાઈ �ાઉ�ડ અને રિશયાના ખનીજ  ýવ. આ�ય�ની વાત છ� ક�, �ક�લે રાø થઈ તો વાત એ જ છ� - અન�ત પઈને સ�દેશો
                        ુ�
    19ની વ�ે 5થી 25 ટકા ઘટી છ�. �યારે રા��ીય �તરે  તમામ સવાલ ઉઠાવાઈ ર�ા છ� ક�, શુ� તેલ, બ�ને પિ�મ દેશોની માિલકીના છ�? ગયા. પોતાની આ�મકથામા� તેમણે ટિન�ગ મ�યો ક�, આ જુઓ સમ�યા. હવે તેનો
    ખેડ�તોની આવક આ સમયમા� �.8,059થી વધીને  ભારત રિશયાનુ� ખનીજ તેલ ખરીદીને તેને  હકીકતમા�, કો�ડવોરના સમયની  પોઈ�ટનુ� વણ�ન કયુ� છ� અને તે કયો હતો ઉક�લ શોધો. તે આ િવચારનો ઈનકાર પણ
    �.10,218 થઈ છ�. સિમિત એ વાતથી નારાજ છ� ક�,  વધુ બુલ�દ બનાવી ર�ુ� છ�? એવા સમયે રાજનીિત ફરી સામે આવી રહી છ�. એક  - બસ એક ડાયલોગ. �ટીવ ý�સે �ા�સી કરી શકતા હતા, પરંતુ એક વખત મગજમા�
    ખેડ�તોના ક�યાણ માટ� જવાબદાર િવભાગ રકમ  �યારે આખી દુિનયા રિશયાના િવરોધમા� તરફ અમે�રકાએ બનાવેલો એ��ટ રિશયા  નજરે તેની સામે ýયુ� અને પૂ�ુ� - શુ� તમે કીડો પહ�ચી ગયો તો એ શા�િતથી �ઘવા
    પાછી આપતુ� ર�ુ� એટલે ક� ખેડ�તોની આવક બમણી  છ�, તો શુ� આપણે તેમા� પણ િબઝનેસ ýઈ ક��પ, જેમા� નાટોના તમામ સ�ય અને  આøવન ખા�ડવાળ� પાણી વેચવા માગો દેતો નથી. એ કીડાએ દેશનુ� ક�ટલુ� ભલુ�
    કરવાની યોજના જ િવભાગ ભૂલી ગયુ�. �રપોટ� પાક  ર�ા છીએ? શુ� આપણે રિશયાના યુ��ન પર અનેક લોકશાહી દેશ સામેલ છ�. બીø તરફ  છો ક� મારી સાથે ýડાઈને ક�ઈક એવુ� કરવા કયુ�. અમર િચ� કથાએ દેશના બાળકોને
    વીમા યોજના પર તમામ રા�યો �ારા �યાન ન  હ�મલાને સપોટ� કરી ર�ા છીએ? રિશયા ક��પ, જેમા� બેલારુસ, આમ�િનયા,  માગશો જે દુિનયાને હચમચાવી નાખે? પોતાના� ઈિતહાસ અને વાતા�ઓની િમઠાસ
    આપવા �ગે પણ નારાજગી �ય�ત કરી છ�. આ   સૌથી પહ�લી વાત ભારતની િવદેશ સી�રયા, નોથ� કો�રયા, �યૂબા અને મ�ય  હવે આવા પડકારનો જવાબ તો એક સાથે કાયમ માટ� સા�કળી દીધા.
    રા�ય આ યોજનામા� પોતાનો ભાગ આપવામા�  નીિત �ગે. સરકાર રિશયા પાસેથી એિશયન ગણરા�ય છ�. આ એવા દેશ  જ હોઈ શક�. તો �ક�લે પહ�ચી ગયા એપલ  આ બધુ� હ�� તમારી સાથે શા માટ� શેર
    િન�ફળ ર�ા છ�, જેના કારણે વીમા ક�પનીઓ  ખનીજ તેલ ખરીદીને મોટો રાજકીય છ�, �યા� લોકશાહી હ�મેશા� સવાલોના  ક�પનીમા� અને માનવુ� પડશે, �ટીવ ý�સે કરી રહી છ��? ક�મ ક� તમારા મગજમા� પણ
                                                           ુ�
                                                               �
                                                                    ે
    ખેડ�તોના �લેમની ચૂકવણી કરતી નથી. 2016મા�  સ�દેશો આપી રહી છ�. ભારતની િવદેશ ઘેરામા� રહી છ� અને તેમનો અમે�રકા સાથે  જે ક�ુ�, તેમણે કરી બતા�ય. ýક�, વાતા કોઈ િ�ધા હશ. કદાચ સ���ટ સ�દેશો મોકલી
    શ� થયેલી પાક વીમા યોજના વડા�ધાનની  નીિત સમયા�તરે રિશયા અને અમે�રકા છ�ીસનો �કડો છ�. ýક�, એવા દેશ પણ  હવે આગળ વધે છ�. આઈઆઈએમ રહી છ�, પરંતુ શુ� તમે તેને �રસીવ કરી ર�ા
    �લેગિશપ યોજના હતી અને મનાતુ� હતુ� ક� તેનાથી  વ�ે ભલે ઝોલા� ખાતી હોય, પરંતુ આપણે છ�, જે કોઈના પણ પ�મા� નથી.  અમદાવાદમા� ભણતા એક િવ�ાથી�એ છો? આ સ�દેશો કોઈ મનુ�યના મા�યમથી
            ે
    ખેડ�તોનુ� નસીબ બદલાશ. ýક�, આજ સુધી આ  હ�મેશા િબનýડાણવાદી નીિતનુ� પાલન  ભારત અને અમે�રકા ���ડ�ગ પાટ�નર  �ક�લેનુ� પુ�તક વા��યુ�. તેના મગજમા� પણ આવી શક� છ�, કોઈ પુ�તકમા�થી, કોઈ
                         �
    યોજના મા� 25 ટકા ખેડ�તોને જ કવર કરી શકી છ�.  કયુ� છ�. પોતાના િહતને સૌથી ઉપર રા�યા છ�, �યારે રિશયા ભારતનુ� સૌથી મોટ��  �ટીવ ý�સના એ શ��તશાળી શ�દો વી�ડયોમા�થી. તો તમે મા� સ�ક�પ કરો ક�
    તે પણ, જેમણે બે�કો પાસેથી લોન લીધેલી છ�.  છ�. યુ�મા� �યવસાય કરવાની વાત છ� �ડફ��સ પાટ�નર છ�. િબઝનેસ �ભાવી હતો,  િચપકી ગયા. �લેસમે�ટ �ારા નોકરી હ�� સા�ભળી ર�ો છ��. હા, એક વાત છ�. દરેક
    વડા�ધાને 2016મા� બરેલીની એક સામા�ય સભામા � તો �યવસાિયક સ�બ�ધ જ �તરરા��ીય અમે�રકા ભારતના આ સ�બ�ધને સમજતુ�  લેવાનો સમય આ�યો તો છોકરીએ ક�ુ�- સ�દેશને સારી રીતે સમજવો જ�રી નથી. જે
    ખેડ�તોની આવક 2022 સુધી બમણી કરવાની  ક�ટનીિતનો આધાર હોય છ�. ý ભારત હતુ�. આ યુ� પછી ભારત પર �તરરા��ીય  મારે ખા�ડવાળ પાણી વેચવુ� નથી. એટલે કોઈ અ�યને નુકસાન પહ�ચાડ�, એ ર�તો
                                                       ��
    ýહ�રાત કરી હતી અને તેના માટ� દલવઈ સિમિતએ  પોતાનો હ�તુ પૂરો કરી ર�ુ� છ� તો આ દબાણ વધી ર�ુ� છ�. ભારતે સ�યુ�ત રા��મા�  ક� રે�યુલર ýબથી મારુ� મન નહીં ભરાય. �યારેય સુધરી શક� નહીં. મ�થરા �ારા ક�ક�યી
                          �
    એક �રપોટ� પણ આ�યો હતો. ýક�, એનએસઓના  ��થિતમા ભારતને શરમમા� મુકાવવુ� કામ રિશયા િવરુ� ��તાવ પર �ણ વખત  તેનો જુ�સો હતો લખવા-વા�ચવાનો, એટલે માતાને પણ સ�દેશો મ�યો હતો. એ તેમની
    સરવે અનુસાર 2019 સુધી ખેડ�તોની આવકમા�  લાગશ નહીં. આ એવી નીિત છ�, જેની ભાગ લીધો નથી. ભારતની ક�ટનીિત  પ�કાર�વ અને સાિહ�યની દુિનયામા તેણે સલાહ �રજે�ટ કરી શકતા હતા. પરંતુ
                                                                          �
                                                             �
                         ે
                                                                        �
    નોિમનલ (નહીં ક� વા�તિવક) આધારે મા� 25  વાત હવે ઈમરાન ખાન પણ કરી ર�ા દરેક રીતે ભારતીયોને ફાયદો કરાવી રહી  �વેશ કય�. કદાચ તમે સમø ગયા હશો ક� ક�ક�યીનો અહ�કાર અને �વાથ ýગી ગયો.
    ટકાનો વધારો થયો છ�. Óગાવાને �યાનમા લઈએ તો  છ�. એક ભાષણમા તેઓ બોલી ગયા ક�, છ�. િવ�ાથી�ઓ યુ��નમા� ફસાયેલા હતા  એ છોકરી તમારી લેિખકા જ છ�.  અને આગળ શુ� થયુ�, એ તમે સૌ ýણો છો.
                             �
                �
    વા�તિવક આવક રા��ીય �તરે પણ ઘટી છ�.  ભારત �વાડનો પણ સ�ય છ� અને રિશયા તો દરેક જ�યાએ ક�યુિનક�શન લાઈન  1967ની વાત છ�, અખબારમા નોકરી  એટલે શા�ત મન જ�રી છ�. સવારેે
                                                             �
                       પાસેથી ખનીજ તેલ પણ ખરીદે છ�. તો ખુ�લી હોવાનો ફાયદો મ�યો હતો. ભારત  કરનારો એક �ય��ત કરોલબાગમા� ફરી દસ િમિનટ �ખો બ�ધ કરીને �યાન ધરો.
      આન�દ ટકાવી રાખો,         પછી પિ�મના દેશો ભારત �ગે શા માટ� પોતાની �ડફ��સ જ��રયાતો માટ� રિશયા  ર�ો હતો. એ સમયે ટીવી એક અ��ભુત આજે શુ� ખાવાનુ� બનાવવાનુ� છ�, કઈ બસ
                                                  વસતી હતી, એટલે એક દુકાન સામે પકડવાની છ� - એવા િવચાર આવશે, જતા
                       ભાષણ આપી ર�ા છ�? અમે�રકા શા માટ� પર િનભ�ર છ�. યુએનમા� પણ રિશયા કાયમ
                                                  ભીડ એકઠી થઈ ગઈ. �ક�લના બાળકોનો રહ�શે. શૂ�યતાનો અહ�સાસ કરવો થોડ��
                       એમ કહી ર�ુ� છ� ક�, ભારત ન�ી કરે તે ભારતની પડખે ર�ુ� છ�. એ�સપ�સ� કહ� છ�
    મ�તીનુ� �પ બદલાઈ �ક��        ઈિતહાસના પાના�મા� ખુદને �યા� ýવા ક�, મો�કોની પહ�લ પર જ ભારત અને  ��વઝ શો દૂરદશ�ન પર ચાલી ર�ો હતો. મુ�ક�લ લાગશે. તમારે ખુદને અિભશાપ
                                                  એક ટીમને પુછાય ક�, રામાયણમા� રામની આપવાનો નથી. �ેમથી, ધીરજથી,
                       માગે છ�. તેનો જવાબ પણ િબઝનેસ જ છ�. ચીન વ�ે સમાધાન થયુ� છ�. અમે�રકાનો
                                                        ુ�
                       ભારત રિશયા પાસેથી ખનીજ તેલ ખરીદી ��ક રેકોડ� ýઈએ તો તેણે અફઘાિન�તાનને  માતાનુ� નામ શુ� હતુ�. બાળક જવાબ આપી આ�માની શા�િત વધારવાની છ�. દરેક
      øવન-���              ર�ુ� છ� અને પિ�મના દેશોમા� એ�સપ�સ�નુ� અધવ�ે છો�ુ� અને હવે યુ��નને. આ  શ�યો નહીં. સો લોકોએ આ �ો�ામ સમ�યા, દરેક સ�કટ સામે સ�ઘષ� કરવા
                                   ે
                                       �
     ›ɉ. °¦ §ɉ†¡ Ÿªɂ•¯         માનવુ� છ� ક�, ભારત પર �િતબ�ધ લાગશ. ��થિતમા ભારત પોતાના� િહતને ýઈ ર�ુ�  ýયો, પરંતુ એકના જ મનમા� હલચલ થઈ માટ�. સ�દેશો તમારી પાસે જ�ર આવશે,
                                                                       ે
                                                  ક� ભાઈ યુનાન અને ઈિજ�તની પૌરાિણક øવનનો માગ� બતાવશ. ýગતા રહો!
                       સૌથી પહ�લી વાત : રિશયાના ખનીજ તેલ છ� તો તેમા� શુ� ખોટ�� છ�?
        જ-મ�તી આપણા મનુ�યોનો �વભાવ છ�.
     મો  તેના પર સતત કામ કરતા� રહ�વુ� ýઈએ.  વેબ �����            અહીં પેદા થાય �� દુિનયાના સૌથી વધુ પાઈનેપલ
        આપણી િદનચયા�મા� થોડા કામ એવા
    કરવા ýઈએ જેમા� મોજ-મ�તી હોય. ક�ટલાક દેશોમા�                                          આ તસવીર મ�ય
    અનેક �યવસાિયક સ��થાઓમા શાઈિન�ગ મ�ડ� અને                                            અમે�રકન દેશ
             �
    �ીિમયમ �ાઈડ�ની �યવ�થા છ�. એટલે ક� સોમવારે                                           કો�ટા�રકાની છ�. અહી ં
    કામ થોડ�� મોડ�થી શ� કરો અને શુ�વારે કામના                                           દુિનયાના સૌથી વધુ
    �થળ�થી વહ�લા નીકળી ýવ. જેનો ઉ�ે�ય માનિસક                                            પાઈનેપલ પેદા થાય છ�.
    ઊý�નો મોજ-મ�તીમા� ઉપયોગ કરવાનો છ�. ýક�,                                            ýક�, આ દરિમયાન
    મોજ અને મ�તીમા� �તર છ�. મોજ �ડી �ત�રક                                             ખેડ�તો જ�ગલ અને
    બાબત છ� અને આન�દની નøક છ�, મ�તીમા� ý                                              નદીઓ પર અિત�મણ
    થોડા ચૂકી ýવ તો તે ભોગ-િવલાસમા તબદીલ થઈ                                            કરીને ક�િમક�સનો પણ
                �
    શક� છ�, દુગુ�ણોને પોિષત કરી શક� છ�. આ વેઈટ લોસ                                         વધુ ઉપયોગ કરે છ�.
    અને ફ�ટ લોસ જેવુ� છ�. ક�ટલાક લોકો વજન ઉતારતા                                          તસવીરમા� વ�ે ýવા
    હોય છ�. મે�ડકલ સાય�સ અનુસાર એક મયા�દા પછી                                           મળી રહ�લો ��ોનો આ
               �
    આ ખતરનાક છ�, ક�મ ક� આ �િ�યામા મા�સપેશીઓ,                                            કો�રડોર કોઈ કારણસર
    ચરબી, હાડકા�ના પોષકત�વોમા� ઘટાડો થાય છ�. ફ�ટ                                          �દૂષણથી બચેલો છ�.
    લોસમા� ફાયદો છ�, ક�મ ક� તેમા� ચરબી ઘટ� છ�. મોજ                                         જેમા� અહીંના �થાિનક
      �
    હ�મેશા રહ�વી ýઈએ, મ�તીના �વ�પમા� તેને બદલી                                           ત��એ પણ મદદ કરી છ�.
    શકીએ છીએ. આપણે પણ શાઈિન�ગ મ�ડ� અને
         �
    �ીિમયમ �ાઈડ ýતે જ મનાવીએ.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13