Page 8 - DIVYA BHASKAR 031221
P. 8

¾ }�િભ�ય��ત                                                  Friday, March 12, 2021    8


          ત��ી લેખ              સરકાર �ારા ખાનગીકરણ પર ભાર મૂકવાથી લા��ા ગાળાનુ�      ઝડપથી હાર ન �વીકારવી �ઈ�. �યાસ કરો, �
                       ����કોણ  ગ�ભીર નુકસાન થઈ શક� ��            નવો િવચાર   િન��ળ જઈશ તો શરમની વાત નથી
       ‘આ�મિનભ�ર
                               �
       ભારત’ એટલ      ે       ઉતાવ� ‘રા��ીય સ�પિ�’ સમ�યાનો હલ એ જ શોધે

                                                                  �
    િવદેશ-વેપારમા� �િ�            વેચવી દેશન�� અિહત ��                 ��, જેના મનમા જ��સો ��


                         સોિનયા ગા��ી      મળી છ�.PSUનુ� ખાનગીકરણ કરવાથી  ર��મ ��સલ       મુલાકાત કરી. તેમણે મને ક�ુ� ક� આ તો
                                    ઐિતહાિસક રીતે સમાજના હા�િસયામા �           મૂખા�મી છ�. આવુ� મશીન આજ સુધી બ�યુ�
                        ભારતીય રા��ીય      રહ�લા આ વગ� માટ� અનામતની તકો  લેિખકા અને �પીકર    નથી અને બની શકશે પણ નહીં.
                                                    ઈ-મેલ:� [email protected]
                        ક�ં�ેસના� અ�ય�      સમા�ત થઈ જશે.         rashmibansal.in       િનવેધા િનરાશ ન થઈ. તેણે એક-એક
                                     વ�� 2014-15 અને 2019-20 વ�ે             વા�ધો સા�ભ�યો અને પછી િવચાય ક� હા,
                                                                          ુ�
                              અથ�ત�� પર આ સરકારના કાય�કાળમા ક�લ એનપીએ   ે �નાન કરીને, ઈ��ીવાળા આવી સમ�યાઓ આવી શક� છ�. એટલે
                                                               �
                                            �
                       ભારતીય છવાયેલા       2008-2014ની સરખામણીએ 365 તમ કપડા� પહ�રીને સવાર-સવારમા મશીન �ડઝાઈન કરતા સમયે આપણે આ
                                                               �
                       સ�કટની શ�આત 8 નવે�બર, 2016ની ગણો વધારો થયો છ�. યસ બે�ક અને  ઘરમા�થી બહાર નીક�યા. િબ��ડ�ગની લોબી બધી જ બાબતોને �યાનમા રાખવી ýઈએ.
                                                                        �
                        ે
                       રા� થઈ હતી. ડ��ટર મનમોહન િસ�હ� ખાનગી �ે�ની અ�ય દેવાળ�� Ôંક�લી  ચકાચક છ��. તમે િબ��ડ�ગની બહાર મૂ�યો છ મિહનાની મહ�નત પછી એક બેિઝક
                                                     �
                       દૂરંદેિશતા સાથે સ�સદમા� ક�ુ� હતુ� ક�, સ��થાઓનો અનુભવ ýતા� કહી શકાય  અને �યા શુ� છ�? લોખ�ડની એક મોટી મશીન તૈયાર થયુ�. જેને ‘�ોટોટાઈપ’
                       નોટબ�ધીથી દેશનાGDPમા� 2%નો ઘટાડો નહીં ક� ખાનગીકરણથી જ બે��ક�ગ ત��મા � કચરાપેટી, જેમા� કચરો બેશરમીથી �દશ�ન કહ� છ�, એટલે ક� વ�ક�ગ મોડલ, જેનાથી
        �મિનભ�ર ભારત યોજના આમ તો  આવશે, પરંતુ તેમની સલાહન વડા�ધાન ��ટાચાર સમા�ત થઈ શકશે. એ પણ  કરી ર�ો છ�. શાકભાøની છાલો, દૂધની સાિબત થયુ� ક� આઈ�ડયામા� દમ છ�. ýક�,
                                ે
     આ   બહ�આયામી �યાસ છ�, જેમા� રોજગાર,  મોદીએ સ�પૂણ� નકારી દીધી હતી. ઉતાવળ �પ�ટ છ� ક�, ભારતીય �રઝવ� બે�ક �ારા  થેલી, યુઝ કરેલુ� ડાઈપર, ઈ-કોમસ�ના આ કામને મોટા �ક�લ પર કરવા માટ� ઘણા
                                   �
        ઉ�પાદનમા� વધારો, ખેડ�તોની મદદ,  લાગુ કરાયેલા GSTએ પણ મ�યમ અને બે�કોની િમલકત ��ોિગક �હો પાસે ન  બો�સ અને કોણ ýણે ક�વો ýઈ ન શકાય પૈસાની જ�ર હતી. આ કોઈ સરળ કામ ન
    મજૂરોની ભલાઈ વગેરે અનેક પેટા યોજનાઓ છ�.  લઘુ ઉ�ોગો અને અથ�ત��ના સૌથી મોટા રહ�વા દેવાની પોતાની નીિત પણ બદલાઇ તેવો નýરો. તેજ તડકામા� કચરો સડી ર�ો હતુ�. ક�ટાળીને િનવેધાના મનમા� િવચાર
    ýક�, લોકો તેને ખરીદ-વેચાણમા� િવદેશો પર  અસ�ગ�ઠત �ે�ને ન પૂરાય તેવુ� નુકસાન રહી છ�. આવા િનણ�યથી અથ�ત�� અને  છ�. આ કોપ�રેશનવાળા પોતાનુ� કામ ક�મ આ�યો ક�, હ�� કોઈ આઈટીની નોકરી કરુ�
                          ુ�
    િનભ�રતા સમા�ત કરવાનુ� સમø ર�ા છ�. કદાચ  પહ�ચા� છ�. હવે સરકાર દાયકાઓની દેશના પૈસા મા� ક�ટલાક હાથોમા� ક����ત  કરતા નથી! એમ બોલીને, બે સેક�ડ �ાસ ક� એમબીએ કરી લ�? ýક�, માતાએ તેના
    વડા�ધાને ફરીથી વ�તુ��થિત �પ�ટ કરવાની જ�ર  મહ�નતથી ઊભી થયેલી સરકારી ક�પનીઓને થઈ જશે, જેનાથી ��ોિગક �હોના�  રોકીને તમે ઝડપથી �યા�થી નીકળી ગયા.  માટ� �ો�સાિહત કરી. આ કામની દુિનયાને
                          �
    છ�. જરા િવચારો, દેશમા ખા�ા�નુ� ભરપૂર ઉ�પાદન  ઉતાવળમા વેચીને રાતોરાત ખýનો ભરવા         ýેક�, બ��લુરુ શહ�રમા� આરવી કોલેજ
            �
    છ�, શુ� િનકાસ કરીને ખેડ�તોને પોતાનુ� ઉ�પાદન સ�તા  માગે છ�. સાવચેતીપૂવ�ક અને રણનીિત  ક���ેસ પાટી�ની એ ફરજ �� ક�, તે  ઓફ એ��જિનય�રંગની િવ�ાિથ�ની  આજે ‘��શબોટ’ વે�ટ સો�ટ�ગ
    ભાવે વેચવાની મજબૂરીથી બચાવવા ન ýઈએ?  સાથે લાગુ કરાયેલી �ડસઈ�વે�ટમે�ટ સરકારી સ�પિ�ના સાચા મૂ�યા�કન,  િનવેધાને આ ગમતુ� ન હતુ�. થોડા િમ�ો  મશીન (કચરો જૂદો પાડવો)
          �
    જેવી રીતે કોઈ દેશમા યુરેિનયમનો િવશાળ જ�થો છ�,  નીિત (એટલે ક� પીએસયુમા� સરકારની  જવાબદારી અને પારદશ��તાની  સાથે મળીને તેણે કોલેજની નøકની બ�ગલ�ર� અને બીý શહ�રમા� િદવસ-
    જેનો ભારતમા� અભાવ છ�, તો શુ� ભારત એ ખિનજ  ભાગીદારીનુ� વેચાણ)થી સરકાર માટ�  માગને ýહ�ર િહતમા ઉઠાવ. ે એક ગલીમા� સફાઈ અિભયાન શ� કયુ�.  રાત ચાલી ર��� ��.
                                             �
    પોતાના ઉ�ોગ માટ� આયાત કરવુ� નહીં પડ�? જેમક�,  સ�સાધન પેદા થઈ શક� છ�. ýક�, મોદી       એ જ�યાનુ� �વ�પ જ બદલી ના�યુ�.
                                                      �
    આ વ�� 190 િમિલયન ટન દૂધનુ� િવ�મી ઉ�પાદન  સરકારે ‘�ડસઈ�વે�ટમે�ટ’ના બદલે િહતોને સાધવા માટ� તેમની િમલકતવાળી  અખબારમા આ અિભયાનની �શ�સા ઘણી જ�ર છ�, આટલી ઝડપથી હાર ન
            �
    કરીને ભારત દુિનયામા સૌથી મોટો ઉ�પાદક દેશ  ‘ખાનગીકરણ’ની નીિત અપનાવી છ�. શુ� બે�ક �ારા લોન આપવાથી િહતોમા�  થઈ, લોકો પણ ખુશ. પરંતુ મા� એક �વીકારવી ýઈએ. �યાસ કરો, ý િન�ફળ
    બ�યો, પરંતુ ઓ���િલયા અને �યૂિઝલે�ડ સિહત  ટ��કાગાળાના ફાયદા માટ� સ�પિ� વેચવાથી અથડામણ પેદા થશે. એક એવી પાટી�  સ�તાહ પછી એ જ જ�યાએ ફરી કચરાનો જઈશ તો શરમની વાત નથી. વધુમા�
               �
    તમામ દૂધ િનકાસકાર દેશ સ�તામા દૂધ આપી ર�ા  દેશની સ�પિ�ને થયેલા લા�બાગાળાના તરીક�, જેણે ýહ�ર �ે�ના મજબૂત પાયા  ઢગલો થઈ ગયો. આ ýઈને િનવેધાને માતાએ પોતાની બચતમા�થી બે લાખ જેવી
    છ�. આથી, ભારતીય પશુપાલકો અને દૂધ ઉ�પાદકો  નુકસાનની ભરપાઈ થઈ શકશે? પર ભારતના અથ�ત��નુ� િનમા�ણ કયુ� અને  આ�ય� થયુ� અને ગુ�સો પણ આ�યો. તેણે માતબર રકમ િદકરીના હાથમા મૂકી દીધી.
                                                                         �
    પાસે બે િવક�પ છ�. તેઓ પોતાની ઉ�પાદકતા  વા�તિવકતા એ છ� ક�,PSUનો નફો તો �યાર પછી ઉદારીકરણ તથા 1991ના  કોપ�રેશનનો દરવાý ખટખટા�યો. તેમણે તેનાથી િનવેધાનો આ�મિવ�ાસ વ�યો અને
    વધારીને ઉ�પાદનને દુિનયાના બýરમા� લઈ ýય ક�  ખાનગી હાથોમા જતો રહ�શે અને ખાનગી ઐિતહાિસક સુધારની શ�આત પણ  ક�ુ�, ભૂલ અમારી નથી લોકોની છ�. તેઓ તેણે એિલવેટ 100 �પધા�મા� ભાગ લીધો.
                            �
    ઉ�પાદન ઘટાડી કોઈ અ�ય નફાકારક ઉ�પાદન તરફ  �ે�નુ� નુકસાન દેશના ભાગમા� આવશે.  કરી, ક�ં�ેસની ફરજ છ� ક�, તે સરકારી  ભીનો અને સુકો કચરો ભેગો કરીને ફ�ક� છ�. આઈ�ડયાની �શ�સા થઈ, સાથે જ �.10
    વળ�. ý ભારતમા� દર વ�� અનાજનુ� ઉ�પાદન 25%  સરકારની િવ�સનીયતાના અભાવને સ�પિ�ના સાચા મૂ�યા�કન, જવાબદારી  િનવેધાના મનમા� એક સવાલ હતો ક� આ લાખ પણ મ�યા. આ પૈસાથી િનવેધાએ
                                �
    વધુ થઈ ર�ુ� હોય, પરંતુ �તરરા��ીય બýરમા� તે  કારણે PSU વેચીને નાણા એકઠા કરવાના અને પારદશ�ખતાની માગને ýહ�ર િહતમા � સમ�યાનો આખરે ઉક�લ શુ� છ�? એક મોટ�� મશીન બના�ય અને તેને ડ�મો
                                                                        ુ�
                                   �
    �.250 ��વ�ટલ સ�તુ� છ� તો શુ� આપણે રોક�ડયા  �યાસો પર ��િચ�હ લાગશ. ઉતાવળ ઉઠાવે. અનેક પીએસયુ અને સરકારી બે�ક  અનેક �રસચ� પછી ખબર પડી ક� આ�યો. દસ િમિનટમા� જ મશીન બ�ધ થઈ
                                ે
    પાક તરફ ન વળી જવુ� ýઈએ ક� પછી ખાતર,  કરાયેલુ� સ�પિ�નુ� આ વેચાણની સાચી આજે પણ નફો રળી રહી છ� . ક�ટલીક અ�ય  આપણા દેશમા દરરોજ 1,70,000 ટન ગયુ�. �ેકડાઉનનુ� કારણ કચરાની થાળીમા�
                                                       �
    િબયારણ અને વૈ�ાિનક ખેતીથી પડતર �ક�મત  �ક�મતની આશા ક�વી રીતે રાખી શકાય? સ��થાઓ પણ આ જ રીતે દેશને ફાયદો  કચરો પેદા થાય છ�. તેમા�થી 95% એવોને કોઈએ પથરો નાખી દીધો હતો. આ
    ઘટાડવી ýઈએ. ý �ાઝીલ પોતાનો સેટ�લાઈટ  અહી ક�ટલાક ગ�ભીર લા�બાગાળાના આપી શક� છ�, ýક�, સરકાર ટ��કાગાળાના  એવો જ શહ�રની બહાર ‘લે�ડ�ફલ’મા� િન�ફળતામા�થી બોધપાઠ લઈને િનવેધાએ
                        ં
    ભારતીય રોક�ટ મારફતે મોકલી ર�ુ� છ� તો આ પણ  પ�રણામ પણ છ�, જેને નજર�દાજ કરાઈ ફાયદા માટ� સરકારી બે�કો અને પીએસયુને  ફ�કી દેવાય છ�. આવા કચરાના �ચા- વધુ ઈ�ડયટ-�ૂફ મશીન બના�યુ�. આજે
    આ�મિનભરતા છ�, ક�મક� તેનાથી આપણને આવક  ર�ા છ�. એલઆઈસી અને તેના ��તાિવત સ�તામા વેચવાનો િવક�પ પસ�દ કરી રહી  �ચા પવ�તો માઈલો દૂરથી દેખાય છ�. ‘��શબોટ’ વે�ટ સો�ટ�ગ મશીન (કચરો
                                       �
    થાય છ�. હા, ભયાવહ ��થિત �યારે થાય છ� �યારે  આઈપીઓના મા�યમથી સરકારની છ�. ખાનગીકરણ પર એમ કહીને ભાર  �ડા અ�યાસ પછી િનવેધાને લા�ય ક�, જૂદો પાડવો) બ�ગલુરુ અને બીý શહ�રમા�
                                                              ુ�
    ચીન આપણા� દેવી-દેવતાઓની મૂિત�ઓ અહી ં ભાગીદારી વેચવી ભારતમા� વીમા �ે�ની મુકાઈ ર�ો છ� ક�, �યવસાય કરવો સરકારનુ�  લોકોના� િવચારો બદલવા મુ�ક�લ છ�. િદવસ-રાત ચાલી ર�ુ� છ�. સમાજના િહતમા�
                                   �
    સ�લાય કરે છ� ક� બ�બ અને પ�ખાનુ� આમ�ચર પણ  આ ટોચની ક�પનીને ખાનગી હાથોમા કામ નથી. તેમને યાદ અપાવવાની જ�ર  ટ���નકલ સમાધાનથી જ સાચો ઉપાય કામ કરતી ક�પની આજે નફો પણ રળી રહી
                                           �
    ચીની માલ હોય છ�. �યારે ક� આ �ોડ��સ બનાવવા  સ�પવા તરફ પગલુ� વધારવાનુ� સૂચક છ�.  છ� ક�, જે સરકાર દેશમા આિથ�ક �બ�ધન,  કાઢવો પડશે. એટલે એક એવુ� મશીન જે છ�. મા� 26 વ��ની �મરે િનવેધાએ એ
    કોઈ મોટા ટ��નીકલ �ાન ક� વધુ મૂડીની જ�ર નથી.  PSUના ઐિતહાિસક �વ�પે દેશના રોજગાર આપવામા� િન�ફળ છ�, જે  કોઈ પણ �કારના કચરામા�થી ભીનો અને કામ કયુ�, જેને િવશે��ોએ અશ�ય જણા�યુ�
                                �
    એક નાનકડો ક�ટીર ઉ�ોગ પણ તેને �ýમ આપી  પછાત િવ�તારોમા� િવકાસમા સિ�યા સવ�સમાવેશક િવકાસ સુિનિ�ત કરી શકતી  સુકો અલગ-અલગ પાડ�. તેનો ફાયદો એ હતુ�. તેનુ� રહ�ય શુ� છ�? સમ�યાનો ઉક�લ તે
    શક� છ�. એટલે, અ�મિનભ�ર ભારત િમશનની  ભૂિમકા ભજવી છ�. અનામત �ારા નથી, જે સરકારને ચલાવવા માટ� દેશની  છ� ક�, ભીના કચરાની ક�પો�ટ બની શક� છ� શોધે છ�, જેના મનમા� જૂ�સો છ�. બીýને જે
    સફળતાનો આધાર ઉ�ોગ સાહિસકતા અને ઓછા  પણ PSUમા� દિલતો, આિદવાસીઓ સ�પિ�ઓ વેચવી પડ�, એવી સરકારને  અને સુકાનુ� �રસાઈકિલ�ગ થઈ જશે. આ કચરો દેખાય છ�, કદાચ તેમા� જ અનોખી
    રોકાણમા� ઉ�પાદન વધારવા પર છ�.    અને પછાત વગ�ને નોકરીની તકો સ�ામા� રહ�વાનો અિધકાર નથી.  આઈ�ડયા સાથે િનવેધાએ એક એ�સપટ�ની કાર�કદી� છ�પાયેલી હોય?
                                  ે
      સ�તને મળો �યારે પૂણ સમિપ�ત થઈન મળો                    ભાગવુ� કાયરતા જ નહીં, સમજદારી પણ ��
                      �
        ન નજરોથી ભણકારા સા�ભળી લો’. તેનો અથ� સાિન��યનો અવસર મળ�, ઉતાવળ િબલક�લ ન કરતા.  ટલી ભાગ-દોડ શુ� કામની ક� જે િદવસે દોડવુ�  છ�.અનેક ��થિતઓ એવી હોય છ�, �યા� તમારે ભાગવુ� પડ�
     ‘મૌ  છ� ક�, તમારી સામે જે ��ય બતાવાઈ ર�ા છ�,  તેમના એ વા�તિવક �વ�પને ઓળખવાનો �યાસ કરો,  એ પડ� એ િદવસે ભાગવા લાગીએ અને �યા�  છ�, પીછ�હઠ કરવી પડ� છ�, રણ છોડવુ� પડ� છ�. પણ
                                                               �
        જે �ય��ત દેખાઈ ર�ો છ�, તે ભલે ક�ઈ બોલે  જેને તે છ�પાવીને બેઠો હશ. તે િનરહ�કારી છ� તો તેના  ભાગવાનુ� હોય �યા દોડવા લાગીએ. તેને ભૂલ  ભાગવામા પણ તમારે સમøિવચારીને પગલુ� ભરવાનુ�
                               ે
                                                  �
    નહીં, ખુદને દેખાડ નહીં, તેમ છતા પણ તમે ઘ�ં બધુ�  �દશ�નમા� િવ�ાસ નહીં હોય અને તમને એ ýણવા પણ  નહીં પરંતુ મૂખા�મી કહીશુ�. આવો, પહ�લા દોડવાને  હોય છ�. ભાગવાની ��થિત આવે �યારે પોતાના �દર
               �
          �
    સા�ભળી શકો છો, ýણી શકો છો. આવી પકડ બનાવો.  નહીં દે ક� તે ક�ટલો િસ� છ�, પહ�ચેલો છ�. એટલે, સ�ત સાથે  સમøએ. દોડવામા� એક �પધા� છ�. આમ કરતા સમયે ���ટ  ભાગો. ખુદની સાથે સા�ા�કાર કરો, પોતાની નજર ખુદના
    øવનમા� �યારે અનેક લોકોને મળવાનુ� થાય છ�, તો �યાન  ર�ા પછી પણ આપણે તે           બીý પર રાખો, ક�મક� તેઓ  ઉપર જ રાખો. બની શક� øવનમા� દોડવુ� અને ભાગવુ�
                                                                ે
    રાખો ક� આપણા અહ�કારને કારણે આપણે તેમને સારી રીતે  �ા�ત કરી શકતા નથી જે          પણ દોડી ર�ા છ�. આજે  સમાના�તર ચાલ. øવીકા ચલાવવી છ� તો દોડો,કારણ ક�
                                                                            ુ�
    સમø શકતા નથી. અહ�કારના કારણે આપણે સારા  મળી શક� છ�. અનેક લોકોને  øવન-���        લોકો પોતપોતાના કામ માટ�  તેના િસવાય બીý કોઇ િવક�પ નથી. øવન બચાવવ છ�
                                                                           ુ�
    લોકોને મળવાનુ� પણ ચૂકી જઈએ છીએ, ક�મક�, આપણા  મળો, તેઓ તમારી સાથે જે  ›ɉ. °¦ §ɉ†¡ Ÿªɂ•¯ દોડી ર�ા છ�.પોતાના  તો �દર ભાગો. કોરોના ફરી પાછો આ�યો છ�. સાચ તો
    અહ�કારની સાથે અલગ-અલગ લોકો જુદો-જુદો �યવહાર  �યવહાર કરો, તેના પર            હરીફની સ�પૂણ� માિહતી  એ છ� ક� તે ગયો જ ન હતો. પણ લોકો સમø બેઠા ક� તે
    કરે છ�. અહ કોઇ પણ સ�બ�ધની વ�ે આવીને �ય��તને  �યાન આપો, બને �યા સુદી           રાખો, ક�મક�, તમારે આગળ  ગયો. તે ર�તો ýતો હતો ક� મનુ�યની મૂખા�મી �યારે વધે
        �
                             �
    બીý �ય��તની સાથે િનખાલસતાથી મળતા અટકાવી દેતો  જેવા સાથે તેવા ન બનો. આવુ� કરવાથી તમે તમારી  નીકળવાનુ� છ�. ý માિહતી રાખવામા ચૂક થઇ તો તમારી  અને હ�� પાછો ફરુ�.અને થયુ� પણ આમ જ . તે ડબલ ýરથી
                                                    �
    હોય છ�.નેતા અહ�કારને �ો�સાિહત કરે છ�, ચાપલુસ તેને  માનવતા ઘણીવાર ચૂકી જતા હો છો.પરંતુ �યારે પણ કોઈ  હાર િનિ�ત છ�. અહી ગિત ýળવી રાખવાની છ�, પરંતુ  પાછો આ�યો નવા ���ન સાથે. અ�યારે દોડવાનુ� પણ છ�.
                                                ં
    વધારે છ�. હરીફ તોડ� છ�, પરંતુ સ�ત તેને નાબૂદ કરે છ�. સ�ત  સ�તને મળો તો સ�પૂણ� સમિપ�ત થઈને મળો. નિહ�તર  સાથે થાકવાનુ� પણ નથી. મોટાભાગની દુિનયા આજે આ  એટલે �દરની ��થિતમા ભાગો. આ ભાગવુ� કાયરતા
                                                                   �
                   �
             �
                                                                     ે
    સરળ øવન øવતા શીખવાડ છ�. તેમની વાતમા �યારેય  øવનની અનેક ઉપલ�ધીઓથી ચૂકી જશો. જે �ાન સ�ત  દોડમા� સામેલ છ�. ભાગવુ� થોડી અલગ બાબત છ�. તેમા�  નથી, પરંતુ તમારી સમજદારી હશ.અ�યથા મોટી આફતને
    અહ�કાર નહીં છલકાય.એટલે �યારે પણ કોઈ સ�તના  પાસેથી મલશે તે તમને સાધારણ લોકો પાસેથી નહીં શળ. � પલાયનનો ભાવ હોય છ�. છટકવાનો ભાવ રહ�લો  આમ�િ�ત કરવા જેવુ� થશે.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13