Page 3 - DIVYA BHASKAR 031221
P. 3

¾ }ગુજરાત                                                   Friday, March 12, 2021    3                                      ે
             સાસ�રયા�એ �ણ િદવસ
             ભૂખી રાખી હોવાનો   ‘અ�લાહ સ દુઆ કરતી હ�� કી દુબારા ઇ�સાનો
              િપતાનો આ�ેપ

                       કી શકલ ન િદખાયે’, કહી આઈશાનો આપઘાત
              ����ફ ફોર
                 રી દીકરીની િજ�દગીને દોજખ બનાવી  ગઈ 21 ઓગ�ટ� વટવામા� આઇશાએ   ક�ુ� છ� ક�, લ�નના થોડા સમય બાદ  આવતા �તે આઈશાએ તેના પિત અને સાસ�રયા �
        અમદાવાદ |  મા તેને આ�મહ�યા માટ� મજબૂર કરનારા  તેના પિત આરીફખાન, સાસુ-સસરા,   આઈશા ગભ�વતી થતા તેને આશા હતી  િવરુ� વટવા પોલીસ �ટ�શનમા� ગત 21 ઓગ�ટ�
        સાબરમતી   તેના પિતને હ�� �યારેક માફ નહીં કરુ�. મારી  નણ�દ િવરુ�મા� ડોમે��ટક વાયલ�સનો  ક� તેનો પિત આ સા�ભળીને ખુશ થશે,  ફ�રયાદ ન�ધાવી હતી.
     નદીમા� ��પલાવીન ે દીકરીને દહ�જ માટ� એટલો �ાસ અપાતો હતો  ક�સ કય� હતો. હ�� �યારેય મારી દીકરીને  પરંતુ આ�રફ�� તેને િપયરમા�થી �િપયા  પિત આ�રફ આખરે જેલમા�
     આ�મહ�યા કરનારી   ક�, તેને સતત �ણ િદવસ સુધી તેના સાસ�રયા�એ  આ�મહ�યા માટ� મજબૂર કરનારને  લઈ આવવા દબાણ કયુ� હતુ�. આથી  બીø માચ� આઈશાનો પિત આ�રફ પાલીથી
                                                                          �
     વટવાની આઇશાએ   જમવાનુ� આ�યુ� ન હતુ�. તે ફોન કરીને અમને કહી  માફ નિહ કરુ�. મારે �યાય ýઈએ છ�.  િલયાકતઅલી મકરાણી આઈશાને મનમા� ખૂબ રંજ થયો હતો,  પકડાયા બાદ તેને અમદાવાત લાવવામા આ�યો
        તેના �િતમ  ન શક� તે માટ� તેનો ફોન પણ છીનવી લીધો હતો.  (ઝાહીદ ક�રેશી સાથેની વાતચીતને  અાઈશાના િપતા તેની તિબયત લથડતા તેન�ુ િમસક�રેજ  હતો.પોલીસે ૩ િદવસના �રમા�ડ મેળ�યા હતા.
                                                 થયુ� હતુ�.
                                                              જે પુરા થતા પોલીસે તેને મે�ો. મેિજ���ટ કોટ�મા�
              આઈશાએ કોઈના ફોન પરથી મને કોલ કરીને
                              આધારે) બીø તરફ આઇશાના િપતાએ
      વી��યોમા પિતને  ક�ુ� ક�, મ� �ણ િદવસથી કશુ� ખાધુ� નથી, મને  પણ આ�રફ સામે ગ�ભીર આ�ેપો કયા� હતા ક�,  �યાર બાદ સમાજના વડીલોની મ�ય�થી અને  રજૂ કય� હતો. પોલીસે આરોપીના વધુ �રમા�ડ
          �
        ે
      ભલ માફી આપી   આ લોકો પરેશાન કરે છ�. તે વખતે આઈશાએ  આ�રફને અ�ય યુવતીઓ સાથે આડા સ�બ�ધ હતા  દોઢ લાખ �િપયા આપતા આ�રફ આઈશાને તેડી  નહીં મા�ગતા કોટ� તેને જેલમા મોકલી આપવાનો
                                                                       �
      હોય, પરંતુ તેના  મને એમ પણ ક�ુ� હતુ� ક�, પ�પા હ�� એટલી હદે  અને તેની વારંવાર પૈસાની માગણીઓને કારણે  ગયો હતો. તેમ છતા સમયા�તરે આ�રફ અને તેના�  આદેશ કય� હતો.  �તક આયશાના િપતા
                                                    �
     િપતા િલયાકતઅલી  ક�ટાળી ગઈ છ�ુ ક�, હ�� આ�મહ�યા કરી લઈશ.  મનમા� લાગી આવતા આઈશાને િમસક�રેજ પણ  માતાિપતા તથા બહ�ન દહ�જ મામલે આઈશાને  તરફથી ક�સ લડતા એડવોક�ટ ઝફરખાન પઠાણે
                                                    �
      મકરાણી તેને માફ  આ સા�ભળી હ�� હચમચી ગયો હતો. હ�� ઝાલોર  થઈ ગયુ� હતુ�. આઈશાના િપતા િલયાકતઅલી  પરેશાન કરતા� હતા અને અવારનવાર િપયરે  જણા�યુ� હતુ� ક�, આરોપી િવરુ� વધુ પુરાવા એકઠા
                                                    �
      કરવા તૈયાર નથી.  ગયો અને તેને લઈ અમદાવાદ આવી ગયો હતો.  મકરાણીએ આ�રફ સામે ગ�ભીર આ�ેપો કરતા  મોકલી દેતા� હતા. આ મામલે કોઈ િનકાલ ન  કરીને પોલીસને આપીશુ�.
     આઇશાના િપતાએ           અગાઉ પણ દહ�જ માટ� અપાતો �ાસ સહન ન થતા આઇશાએ આપઘાત કરવાન ન�ી કય હત              ુ�
                                                                  ુ�
                                                             ુ�
                                              �
     ક�ુ� ક�, ‘મને કોઈ �મ
     ભરીને પૈસા આપે તો                                           પિતને કોઈ રંજ નથી : લોકઅપમા� પૂછપરછ
    પણ હ�� મારી દીકરીના  આ�રફ� આઈશાને ઉ�ક�રી ના હોત તો                          વખતે આ�રફના ચહ�રા પર આઈશાના મોતનો
       હ�યારાને માફ  તે બચી ગઈ હોત’                                   જરા પણ રંજ દેખાતો ન હતો, �ખમા�થી
     નિહ કરુ�. તેણે મારી  આઈશાએ આ�રફ સાથે લગભગ 72 િમિનટ સુધી                       એક �સુ પણ સયુ� ન હતુ�. પોલીસે �યારે
     દીકરીને આ�મહ�યા  વાતચીત કરી હતી, જેમા� આ�રફ� વારંવાર તેની સામે                   તેને પક�ો �યારે ýણે કશુ� થયુ� જ ન હોય તેમ
      �
     માટ મજબૂર કરી ��,  કરેલી ફ�રયાદ ખ�ચવા દબાણ કયુ� હતુ� અને તેડી જવાની                 પોલીસની સાથે ચાલવા લા�યો હતો.
     તેની િજ�દ�ી દોજખ  �પ�ટ ના પાડી હતી. એક તબ�� આઈશાએ આ�મહ�યા                      આવા પિતઓ સામ કાયદાનો સહારો લો: ઓવૈસી
                                                                ે
     બનાવી દીધી હતી.  કરી લઈશ તેમ કહ�તા આ�રફ� ‘કાલે મરતી હોય તો                     આઈશાની આ�મહ�યા �ગે એઆઈએમઆઈએમના નેતા અસદુ�ીન
      તે મારી દીકરીનો  આજે મરી ý, મને કોઈ ફરક પડતો નથી, પરંતુ તુ�                    ઓવૈસીએ દુ:ખ �ય�ત કરતા ક�ુ� ક�, મુ��લમ મિહલાઓ આવા દહ�જ
              મરતા પહ�લા વી�ડયો બનાવી મોકલજે, જેથી મારા પર
       હ�યારો ��, તેને  આરોપ ન આવે.’ એમ ક�ુ� હતુ�. �યાર બાદ આઈશાએ  } આઈશાના િપતાએ આ�રફ સામે ફા�ટ��ક કોટ�મા� ક�સ ચલાવી �યાય  ભૂ�યા પિતઓને લાત મારીને કાયદાનો સહારો લે. પ�નીને ઘરમા�
      �યારેય માફ નિહ  માતાિપતા સાથે વાત કરી નદીમા� છલા�ગ લગાવી દીધી  અપાવવાની માગ કરી હતી. બીø તરફ �રલીફ રોડ પર ‘જ��ટસ ફોર  દહ�જ માટ� મારીને લોકો બહાર પોતાને ફરી�તા કહ�વડાવે છ�, પરંતુ
                                                                      ે
          કરુ�.’ હતી.                 આઈશા’ના� પો�ટરો લગાવી આ�રફને ફા�સીની સýની માગ કરી હતી. તેઓ દુિનયાને મૂરખ બનાવી શક� છ�, અ�લાહન નિહ.
    �Óલ પટ�લને હટાવાય તો જ િન�પ�                   ખોદકામ કરાવી હાડકા-માટી ભરેલા 7 કળશ કાઢયા હતા અન નાણા ખ�ખેયા� હતા
                                                               ે

     તપાસ થઈ શક� : સા�સદ સ�જયિસ�હ             ઘરમા� ગુ�ત ધન ��પાયેલુ� હોવાનુ� કહી                                �યોિત�ીઓએ લાખો �િપયા પડા�યા

                                { �યોિત�ીઓને નાણા આપવા      ‘અમારુ� ઉદાહરણ �ઇ લો, કોઇ પણ �ય��ત અમારી જેમ
                                માટ� પણ પ�રવારે લોન લેવી પડી
                                    �ાઇમ �રપોટ�ર, વડોદરા  લેભાગુ �યોિત�ીઓના ચ�રમા� ન ફસાય...’
                                સમામા બનેલા સામૂિહક આપઘાત ક�સમા �       અમારી તમામ સમ�યા વષ� 2018 ના �ડસે�બર મિહનાથી
                                  �
                                પોલીસે  9 �યોિતષી સામે િવ�ાસઘાતનો         શ� થઈ હતી. આ સમયે અમારા પ�રવારમા� ઘણા �ડ��યૂટ
                                                                    �
              ભા�કર �યૂ� | સેલવાસ-વાપી      ગુનો ન�ધી પોલીસે જયોિતષીઓને શોધવા 3         હતા. ઉપરા�ત મારા િબઝનેસમા પણ મને પરેશાની હતી.
    22 ફ��ુઆરીએ મુ�બઇની હોટલમા� દાનહના સા�સદ મોહન ડ�લકરે આપઘાત કયા�ના થોડાક  ટીમો બનાવી એક ટીમને અમદાવાદ મોકલી છ�.  અાિથ�ક પાયમાલીની પ�ર��થિતથી ક�ટાળી સામૂિહક આપઘાત
    િદવસ બાદ પણ દોષીઓ સામે કોઇ કાય�વાહી થઇ નથી. �યારે તાજેતરમા� આપ પાટી�ના  ઘરમા� સોનાના દાગીના ભરેલા કળશ દટાયેલા  કરવાનો િનણ�ય મારા િપતાનો હતો અને આ િસવાય અમારી
    �વ�તા અને રાજય સભાના સા�સદ સ�જયિસ�હ� દાનહ ખાતે આવી સા�સદના પ�રવાજનોને  હોવાની લાલચ આપીને 9 �યોિતષીઓઅે   પાસે બીý ઓ�શન પણ ન હતો. ýક� અમે બધાએ આ
                                                            ે
       �
    મ�યા હતા. તેમણે ક�ુ� ક�, િહટલર શાહી મચાવનારને તા�કાિલક પદથી દુર કરવા ýઇએ.  નરે�� સોની પાસેથી �.32.85 લાખ પડા�યા  બાબત તેમના આ િનણ�યનો િવરોધ કય� હતો, પરંતુ મારા
    8 માચ� આ ક�સને આપ પાટી� સ�સદમા� ઉઠાવશ. �શાસક �Óલ પટ�લને �શાસક પદેથી ન  હતા. જયોિતષીઓએ ઘરમા� ગુ�ત ધન હોવાનુ�  િપતા મા�યા ન હતા. મારા પુ�ને દવા પીવડાવવાનુ� પણ મારા
                  ે
    હટાવામા આવે તો િન�પ� તપાસ થઇ શકશેે નિહ�.        કહીને ખોદકામ કરાવી હાડકા-માટી ભરેલા 7        િપતાએ જ ન�ી કયુ� હતુ�, અમે તેમ ન કરવા કહી નારાજગી
       �
     દાનહ સા�સદ મોહન ડ�લકર આપઘાત ક�સમા આપ પાટી�ના �વ�તા અને રાજયસભાના  કળશ કાઢયા હતા અને નાણા ખ�ખેયા� હતા.  દશા�વી હતી, મારા િપતાના આ િનણ�યમા� અમારી સ�મિત ન હતી. પરંતુ તેઓ મા�યા ન હતા.
                  �
    સા�સદ સ�જયિસહ આવી પહ��યા હતા. તેમણે જણા�ય�ુ ક�, સૌથી મોટા લોકત��મા 7 ટમ�ના  આ સમાચાર લખાઇ ર�ા છ� �યારે ýણવા  કોઈપણ �ય��ત લેભાગુ �યોિતષીના ચ�રમા� ન પડ�. મારા િપતાઅે જયોિતષીના ચ�રમા� 32
               �
                           �
    ચૂ�ટાયેલા લોકસભાના સા�સદને આ�મહ�યા કરવા મજબૂર થવુ� પડ� એ દેશની આઝાદી  મ�યા �માણે ભાિવન સોનીનુ� પણ સારવાર  લાખ ગુમા�યા હતા. અેક તો અમારી આિથ�ક ��થિત ખરાબ અને તેમા�ય િપતા જયોિતષીના
                                                                ે
    પછીની પહ�લી ઘટના છ�. ચૂ�ટાયેલા જન�િતિનિધઓ પર એક ગુ�ડા માનિસકતાવાળા  દરિમયાન મોત થતા� �તકોની સ��યા 5 પર  રવાડ� ચડી જતા� દેવુ અનેક ગ� વધી ગયુ હતુ�. અાખર અેવો સમય અા�યો ક� બીý કોઇ િવક�પ
    એડિમિન���ટરને બેસાડવો તથા તેના �ારા ખુ�લેઆમ ��ટાચાર કરવો, પૈસાની લૂ�ટ  પહ�ચી છ�. હવે મા� એક જ સ�ય øિવત છ�. ે ન બચતા અમારે સામૂિહક અા�મહ�યા માટ� તૈયાર થવુ પડયુ.સાતમી માચ� ભાિવન સોનીનુ�
    ચલાવવી આ �કારની તાનાશાહી �Óલ પટ�લ �ારા કરાઇ હોવાના ગ�ભીર આ�ેપ તેમણે  પોલીસ ફ�રયાદમા� ભાિવન સોનીએ  પણ સારવાર દરિમયાન મોત િનપ�યુ� હતુ�.  (ભાિવન સોની સાથે થયેલી વાતચીત અનુસાર)
       �
    કયા� હતા. વધુમા� તેમણે ક�ુ� ક�, સરકાર શા�િત ઇ�છતી હોય તો �શાસકની તા�કાિલક  જણા�યુ� હતુ� ક�, �વાિત સોસાયટીમા� આવેલુ�
                                                     �
    ધરપકડ કરી તેમના પદેથી હટાવી દેવા ýઇએ. ડ�લકર �યારથી સા�સદ બ�યા �યારથી  મકાન �.40 લાખમા વેચવા કા�ુ� હતુ�.જે  લાખ પડા�યા હતા અને ઘરમા�થી કોઈ ગુ�ત ધન  પાથ�ના ��યુ� િનપ�યા� હતા.સમા પોલીસે
                                                                        �
                                       �
    �Óલ પટ�લે તેઓનુ� øવવાનુ� હરામ કરી દીધુ� હતુ�. લોકસભાની િવશેષાિધકાર હનન  વેચાતુ� ન હોવાથી િપતા નરે�� સોનીએ ગો�ી  નીક�યુ� ન હતુ�. �યોિતષીઓને નાણા આપવા  હ�મ�ત ýષી �વરાજ �યોિતષ, �હલાદ,
    કિમટીમા� પોતાની ફ�રયાદ સા�ભળવામા ન આવે તો આ�મહ�યા કરવા મજબૂર થવુ� પડશે  ક�નાલ પાસે રહ�તા �યોિતષ હ�મ�ત ýષીનો  માટ� પણ સોની પ�રવારે લોન લેવી પડી હતી.  િદનેશ, સમીર ýષી, સાિહલ �હોરા , િવજય
                �
                              �
    તેવી ફ�રયાદ કરી હતી. તેમ છતા એક ચૂ�ટાયેલા સા�સદના િનવેદનને સ��ાનમા� લેવામા ન  સ�પક� કરતા,તેને ઘરમા� વા�તુદોષ અને ઘરમા�  �યોિતષીઅોએ વા�તુદોષ િનવારણ કરવાના  ýષી, અ�ક�શ અને અý�યા �ય��ત િવ��ધ
              �
    આવી તે મોટા આ�ય�ની વાત છ�. આિદવાસી નેતાને ��ા�જિલ આપવા ભ�ચના સા�સદ  ગુ�ત ધન દાટ�લુ� હોવાથી િવિધ કરાવવા ક�ુ�  બહાન �.32.85 લાખ પડાવી લીધા હતા.  છ�તરિપ�ડીનો ગુનો ન��યો છ�. વૈ�ણવાચાય�
                                                 ે
    મનસુખ વસાવા, બારડોલીના સા�સદ �ભુ વસાવા અને મહ�વા સુગર ફ��ટરીના ચેરમેન  હતુ�. �યાર બાદથી જ નરે�� સોનીએ વડોદરા  જેથી અાખા પ�રવારે 3 માચ� સા�જે પા�ચ વાગે  �જરાજક�મારøએ જણા�યુ� હતુ� ક� આપઘાત
                �
                                                      �
    માનિસ�ગ પટ�લ પણ આવી પહ��યા હતા. તેઓએ ક�ુ� ક�, આપઘાત પાછળના રહ�યની  અને અમદાવાદના 9 જેટલા �યોિતષીનો સ�પક�  ઝેરી દવા કો��ીં�સમા ભેળવી પી લીધી હતી.  �કરણમા� નવøવન પામેલા પ�રવારને આ
                                          ે
    તપાસ થવી જ ýઇએ.                    કરતા િવિવધ િવિધઓના બહાન �.32.85  જેમા� નરે�� સોની(ઉ.વ.60),પુ�ી રીયા,પૌ�  મિહનાથી જ�રી ચીý પૂરી પડાશે.
   1   2   3   4   5   6   7   8