Page 2 - DIVYA BHASKAR 031221
P. 2

¾ }ગુજરાત                                                   Friday, March 12, 2021    2         NEWS FILE           દા�ડીયા�ા મા�� 12 મા�� આવનારા મોદી મા�� ગા��ીઆ�મમા� તૈયારી       સુરતનો હીરા��ોગ


      વેપારી ઘરે ગયોને કારીગર                                           ��મ�નભ�રતાનો સૌથી
      5 લાખનો હાર લઈ ફરાર                                             �ે�� ���ા�ત �� : નાય��


      સુરત : �બાø રોડ પર ઝવેરી ઘરે �ટ�ફન લેવા
      ગયો �યારે કારીગર 5 લાખનો રજવાડી સોનાનો                                        િબઝનેસ �રપો��ર | સુરત
      હાર લઈ ફરાર થયો ��. લાલગેટ અમન પેલેસમા �                                  ‘સુરતનો હીરા ઉ�ોગ આ�મિનભ�રતાનુ� �ે�ઠ ઉદાહરણ
      રહ�તા અને સોનાના દાગીના બનાવી આપવાનો                                    ભારત ‘વસુધૈવ ક�ટ��બકમ’ની ભાવનાને વરેલો દશા�વે ��.
                                                                       �
      ધ�ધો કરતા અહમદઅલી શેખની �બાø રોડ પર                                           દેશવાસીઓમા ‘શેર એ�ડ ક�ર’ -
      ધનલ�મી ચે�બસ�મા� ભાડ�ની દુકાન ��. દુકાનમા�                                        પોતાની પાસે રહ�લુ� વહ�ચીને અ�ય
      એક િમ�ના મારફતે પ.બ�ગાળના કારીગર                                           કાળø લેવાના સ��કારો રહ�લા ��.
      સુલતાન મલીકને ઓકટો-20મા� નોકરી પર                                          ગુજરાતીઓ કોઈ પર િનભ�ર નિહ,
      રા�યો હતો. દરિમયાન બોટાદના સોનીએ 108                                           પરંતુ ýતને આ�મિનભ�ર બનાવી
      �ામનો રજવાડી સોનાનો હાર બનાવવાનો ઓડ�ર                                          કામ કરવામા� માને ��. હ��થ સાથે
      આ�યો હતો. 12મી નવે�બરે વેપારી અહમદઅલી                                          હ��પીનેસ �યવસાયની સફળતામા �
      ઘરે �ટ�ફન લેવા ગયો એટલામા� કારીગર સોનાનો                                  મહ�વનો ભાગ ભજવે ��.’ ચે�બર ઓફ કોમસ� �ારા
      હાર લઈ નીકળી ગયો હતો. વેપારી કારીગરને                                    ઉપરા��પિત વ�ક�યા નાયડ�ના પ�રસ�વાદનુ� આયોજન કરાયુ�
      શોધવા માટ� વતન ગયો પણ કોઈ વાવડ ન                                      હતુ� જેમા� ઉપરા��પિત નાયડ�એ આ વાત કહી હતી. તેમણેે
      મળતા વેપારીએ પોલીસમા� સુલતાન મિલક સામે                                   ક�ુ� હતુ� ક� ‘સુરતનો હીરા ઉ�ોગ આ�મિનભ�રતાનુ� �ે�ઠ
      ચોરીની ફ�રયાદ ન�ધાવી ��.                                          ઉદાહરણ ��. ગુજરાતીઓ અ�ય પર અવલ�િબત ન રહ�તા�
                                                            અલગ ચીલો ચાતરીને આગળ વધવાનો �વભાવ ધરાવે
                                                            ��. ગુજરાતીઓ કોઈ પર િનભ�ર નિહ, પરંતુ પોતાની
      US ��થત દાતા પ�રવાર                                             ýતને ‘આ�મિનભ�ર’ બનાવી કામ કરવામા� માને ��.
      �ારા  ક��રે�� સજ�રી ક��પ     વડા�ધાન નરે�� મોદી 12 માચ� સાબરમતી આ�મથી દિ�ણ ગુજરાતના દા�ડી સુધીની યા�ાન ��થાન કરાવશે. નમક  દેશની ૬૫ ટકા વ�તી ૩૫ વ�� સુધીની યુવા વય ધરાવે
                                                   �
                                                   ુ
                                                            ��. ‘હ��થ ઈઝ વે�થ’- �વા��ય જ આપણી સાચી મૂડી ��.
                       સ�યા�હના નવ દાયકાની પૂણા�હ�િત િનિમ�ે મોદી મહા�મા ગા�ધીની દા�ડીયા�ાના �ટ પર જ 21 િદવસની આ યા�ાન ે કોરોનાકાળમા� ક�િ� �ે�ના ઉ�પાદનમા� 4%નો વધારો થયો
                                       ે
                       લીલી ઝ�ડી આપશે. �થમ િદવસે મોદી યા�ામા ýડાશ. હાલ ગા�ધી આ�મમા� મોદીના આગમન પૂવ� તમામ તૈયારી ચાલી  જે આ�મિનભ�રતાનુ� ઉ�મ ઉદાહરણ ��. મહામારીમા �
                                    �
                                       �
                       રહી ��. 6 માચ� મોદી અમદાવાદ એરપોટ� પર ઉતયા બાદ ક�વ�ડયા જવા રવાના થયા હતા.
                                                            ક�િ��ે� ધબકતુ� ર�ુ�.’
      �ખના મોિતયાના ઓપરેશનનો બે િદવસીય ગા��ીના માગ� મોદી, 12મીએ
      ભુજ : ભુજમા� લાય�સ હો�પીટલ ભુજ �ારા 89મો

      ક��પપુ�પાબેન તથા મ�ગળદાસભાઇ શાહના
      યોýયો હતો. જેમા� 153 �ખના દદી�ઓ પૈકી દા��ીયા�ાનુ� ��થાન કરાવશે
      આ�મરણાથ� તેમના પુ� હ��દભાઇ શાહ, પુ�વધૂ
      રમીલાબેન શાહ તથા સમ� પુ�પમ�ગલ પ�રવાર
      અને ડી.વાય.સી. ચેરીટ�બલ ��ટના સૌજ�યથી

      119ના �ખના ઓપરેશનો કરાયા હતા. મુ�ય
      દાતાના પ��નના 70મા જ�મિદવસ િનિમ�ે  { સાબરમતી આ�મના પુનિવ�કાસ
                                                    �
                                             ે
      ડાયાિલસીસના દદી�ઓ માટ� 70 ડાયાિલસીસન ુ� �ક�પની શ�આત પણ કરાવશે     મોદીન �લોબલ એનø એ�ડ એ�વાયરમે�� લીડરિશપ એવોડ�
      અનુદાન તથા તેમના પુ� અ�પેશભાઇ શાહના                   નવી �દ�હી : PMમોદીને સેરાવીક �લોબલ એનø & એ�વાયરમે�ટ લીડરિશપ એવોડ�થી નવાજવામા અા�યા
                                                         �
                                                                        �
      50મા જ�મિદવસ િનિમ�ે 50 ડાયાિલસીસન ુ�    �ા�કર �ય�ઝ | ગા��ીનગર    ��. મોદીએ એવોડ� �વીકારતા ક�ુ� ક� તે એવોડ� મા�ભૂિમના લોકોને સમિપ�ત કરવા મા�ગે ��. ગા�ધીøના �વ�પે
      અનુદાન અપાયુ� હતુ�. મુ�ય દાતાએ ભરતભાઇ  વડા�ધાન નરે�� મોદી 12 માચ� અમદાવાદના સાબરમતી  અમારી પાસે પયા�વરણની દેખભાળ કરનાર એક ચે��પયન હતા. ý તેમના બતાવેલા ર�તે અાગળ વ�યા હોત
      મહ�તાને લાય�સ હો�પીટલમા� જરુરીયાત મુજબ  આ�મથી દિ�ણ ગુજરાતના દા�ડી સુધીની યા�ાન ��થાન  તો આજની ઘણી સમ�યાનો સામનો કરવો પડત નહીં. દુિનયાનુ� �યાન �ફટનેસ અને વેલનેસ પર ��. અોગ�િનક
                                     ુ
                                     �
      બે ડાયાિલસીસ મશીનનુ� અનુદાન આ�યુ� હતુ�.  કરાવશે. મીઠા સ�યા�હના નવ દાયકાની પૂણા�હ�િત  Ôડની મા�ગ વધી ��. ભારત આ પ�રવત�નમા� પોતાના મસાલા અને અાયુવ�દ ઉ�પાદન �ારા અાગળ વધી શક� ��.
      આ ક��પમા� તેમના િમ�ો, સુરતના ડાયમ�ડ  િનિમ�ે મોદી મહા�મા ગા�ધીની દા�ડીયા�ાના �ટ પર જ 21
      વેપારી અને ડી.વાય.સી. ચેરીટ�બલ ��ટના  િદવસની આ યા�ાન લીલી ઝ�ડી આપશે અને મોદી પણ  �મારકો તરફ �તરરા��ીય ક�ાના �વાસી સમુદાય તે હ�તુ  અલગ-અલગ િદવસે હાજર રહ�શે.
                             ે
      ��ટીઓ િદલીપભાઇ શાહ, મહ���ભાઇ શાહ  આ યા�ાના માગ� પર �થમ િદવસે પગપાળા ચાલશ. આ  સાથે તેનો િવકાસ કરાશે. આ માટ� ગુજરાત સરકારે એક  ભારતને �વત��તા મ�યાના 75મા� વ��ની �લે�ટનમ
                                      ે
      તથા ચેતનભાઇ પટવાને હો��પટલની મુલાકાત ે યા�ાની પૂણા�હ�િતના િદવસે દા�ડીમા� યોýનારા એક મોટા  �લાિન�ગ �કીમ પણ તૈયાર કરી દીધી ��. જય�િતને આનુ�ા�િગક કાય��મો હ�ઠળ દા�ડીયા�ાનો
      આ�યા હતા. આ ક��પના ઉ�ધાટન �સ�ગે �Óલ  સમારોહમા� પણ મોદી હાજરી આપશે. રા�ય સરકારના  આ �સ�ગે અમદાવાદથી શરુ થનારી દા�ડીયા�ામા � આ કાય��મ યોજવામા� આવશે. આ અગાઉ 2005મા�
      શાહ� સૌને આવકાયા� હતા. હો��પટલના સમ�  સૂ�ો પાસેથી મળતી માિહતી અનુસાર મોદી 12મી માચ�  મોદી ઉપરા�ત ક���ીય �હમ��ી અિમત શાહ, સ�ર�ણ મ��ી  દા�ડીયા�ાની હીરક જય�િતના �સ�ગે ત�કાિલન યુપીએ
             �
                                                          ે
      �ટાફ� ક��પને સફળ બનાવવા જહ�મત ઉઠાવી  અમદાવાદના સાબરમતી આ�મના પુનિવ�કાસના ક���  રાજનાથ િસ�હ સિહત તમામ મ��ીઓ વારાફરતી ýડાશ.  સરકારે પણ દા�ડીયા�ાન આયોજન કયુ� હતુ�. આ
                                                                    ુ�
      હતી. સ�ચાલન અભય શાહ અને આભારિવિધ  સરકારના �ક�પનો પણ �ારંભ કરાવશે. ક���ની સ�પૂણ�  ઉપરા�ત ભારતના અ�ય રા�યોના મુ�યમ��ીઓને પણ આ  યા�ાની પૂણા�હ�િત �સ�ગે ક��ેસ �મુખ સોિનયા ગા�ધીની
      ચ��કા�ત સોનીએ કરી હતી.      સહાયથી 1000 કરોડના ખચ� તૈયાર થનારા� આ �ક�પમા�  યા�ામા ýડવા માટ� આમ�િ�ત કરાશે. આ ઉપરા�ત ગુજ. ઉપ��થિતમા� ભૂતપૂવ� વડા�ધાન મનમોહન િસ�હ�
                                            �
                       ગા�ધી સ�ક�ટ બનશે જેમા� મહા�મા સાથે સ�કળાયેલા તમામ  ના મુ�યમ��ી, નાયબ મુ�યમ��ી અને અ�ય મ��ીઓ પણ  દા�ડીયા�ાના આ માગ�ને હ��રટ�જ �ટ ýહ�ર કય� હતો.
                                     �
                  PUBLISHER & PROMOTER BUSINESS MANAGER-USA GROUP DESIGN DIRECTOR ADVERTISING & COMMUNITY RELATIONS DIVYA BHASKAR (GUJARAT)
                  Sunil Hali     Balkrishna Shukla  Ripudaman Kaushik Neela Pandya    Rima Patel     State Editor - Gujarat:
                  [email protected]   732.397.2871              646-963-5993    732-766-9091    Devendra Bhatnagar
                            [email protected]  SUBSCRIPTION    [email protected] [email protected] Chief Sub Editor:
         DIVYA BHASKAR   CHIEF EXECUTIVE OFFICER BUSINESS HEAD  Call 917-702-8800  REGIONAL ASSOCIATES        Rajshree Verma
                                      [email protected]
                                               Bureau In-Charge and Community Relations
                            CHICAGO & MID-WEST
       NORTH AMERICAN EDITION Nilesh Dasondi                     California     Texas       Creative Head:
          (WEEKLY)     [email protected] Harish Rao - 773.973.7394 TRI-STATE BUREAU Jigisha Patel • 408.775.5240 Seema Govil  Naresh Khinchi
        CORPORATE OFFICE  BUREAU HEAD    BUSINESS HEAD-CANADA Vijay Shah    [email protected]  Cosmo City Media  Designer:
       20-22 Meridian Road, Unit # 9       Ajay Fotedar    732.939.4570    Maryland, DC & Virginia 512.762.7387  Ramesh Parmar
         Edison, NJ 08820  Neeraj Dhar    647.502.1251    [email protected] Kirit Udeshi  [email protected]
                  [email protected]
                            [email protected]
         T. 646-907.8022                      CANADA BUREAU   [email protected] Portland, Oregon & Seattle
         T. 917-702-8800            BUSINESS MANAGER - INDIA Renu Mehta           Pratik Jhaveri
        [email protected]           Pradeep Bhatnagar  416.708.2537    North, Carolina  [email protected]
        www.TheIndianEYE.net          +91-9810284653   [email protected] Nalini Raja
                            [email protected]
                                               [email protected]
      The views expressed on the opinion page and in the letters to the editor page are those of the writers and do not necessarily reflect those of Divya Bhaskar North American Edition. The editor/publisher does not warrant accuracy and cannot be held responsible for
      the content of the advertisements placed in the publication or inaccurate claims, if any, made by the advertisers. Advertisements of businesses of facilities included in this publication do not imply connection or endorsement of these businesses. Divya Bhaskar
      North American Edition (ISSN#15535886, USPS#22-488) is published every week and sold for $55 a year by DB MEDIA USA LLC, located at 20-22 Meridian Road, Unit # 9, Edison, NJ 08820. Periodicals postage rate is paid in New York, NY and at additional
      mailing offices. Postmaster, please send address changes to Divya Bhaskar North American Edition,20-22 Meridian Road, Unit # 9, Edison, NJ 08820.
   1   2   3   4   5   6   7