Page 8 - DIVYA BHASKAR 040122
P. 8

¾ }અિભ�ય��ત                                                   Friday, April 1, 2022   8                                                       ે
                       િવ�ે�� : નબળો િવ�� વોટરોની ���ા વહન કરી ન શક�     સુિ��ય� સ આગે : સ�ા �� ક� િવ�� øતવા માટ� વાયદા કરે ��
                       સરકાર િવરોધી ભાવનાઓ �તરરા��ી� �ાક���ા ���
                                                                         �
        �
        �
       મ ક�લ�ક અસંયમી લોકો
        �સ��ય કોઈ ����
                            �
                                                        ��
         �ય��� �ઈ નથી.        �તા ભાજપા øતી ર�ો �� સ�ત, તો ����ા� ક�� નહીં?
       ђ
      - ɀҀȹȚȩ ȷɃҤȩϤɇ, ����� લ���ક�    અભય ક�માર દુબે     િવ��ની િન��ળતા         નવનીત ગુજ�ર      િબચારી સરકારો
                        �બેડકર યુિનવિસ�ટી,
    કોમન ����સ ટ��ટ�ી           [email protected]   સરકાર બદલવાની જમીન તૈયાર   નેશનલ એ�ડટર, દૈિનક    કહી શકાય ક� િબચારી સરકારો શુ�
                                    હતી, પરંતુ િવપ� સારી એવી એ�ટી-
                                                                કરે? �તરરા��ીય બýરમા� ખનીજ
                                                     ભા�કર
                           �
                         િદ�હીમા �ોફ�સર
                                                   [email protected]
                                                                    ે
                                                                તેલ મ�ઘુ� હશ તો આપણે �યા પણ
                                    ઈ�ક�બ�સીને પોતાના �યાસો �ારા
                                                                         �
      સમાનતા આવશે               કહ�વત છ� ક�, ચૂ�ટણી �ારા વધારવામા� િન�ફળ ર�ો. સ�ાધારી    વાયદા સમયની મ�ઘુ� જ વેચાશ. સાચ છ�. પરંતુ �યારે
                                                                    ે
                                                                       ુ�
                                                                �તરરા��ીય બýરમા� તેલ સ�તુ� હોય
                                    પ� પાસે પહ�લાથી જ ચૂ�ટણી લડવાની
                       જૂની લોકશાહીમા સ�ાની રોટલી  પાકી �યવ�થા હતી, એટલે તેણે આ  �ૂ���ીના પગદ�ડી સમાન  છ� તો આપણે �યા પે�ોલ-ડીઝલ સ�તુ�
                               �
                                                                     �
        શની તમામ 45 ક���ીય યુિનવિસ�ટીઓમા� �ધી-ચ�ી થતી રહ� છ�. તેની સાથે એમ  અ�મતાનો ફાયદો લીધો.  હોય છ�. �ચારનો સમય પસાર થવા,  ક�મ થતુ� નથી?
     દે  �નાતક �તરે (યુø)મા� �વેશ માટ�  પણ કહી શકાય ક�, લોકશાહી �યારે જ          મતદાન થઈ જવા અને પ�રણામ ýહ�ર
        યુøસીએ એક કોમન એ���સ ટ��ટનુ�  મજબૂત થાય છ� �યારે બહ�મતી અને તેણે િવપ�ી રાજનીિતની આ અ�મતાનો  થઈ ગયા પછી તેના પર એટલુ� ઘાસ- બદલાતી ગઈ. વી.પી. પછી ચ��ેશખર
      ુ�
    માળખ તૈયાર કયુ� છ�. એમ ýવા મ�યુ� છ� ક�, અનેક  લઘુમતી કાયમી ન રહીને અ�થાયી થઈ ભરપૂર ફાયદો ઉઠા�યો. યુપીમા� સ�ાધારી  Ôસ ઊગી નીકળ� છ� ક�, વચનોના� સરકાર આવી. પછી ગુજરાલ અને દેવેગૌડા
    રા�યોના િશ�ણ બોડ� મા�યિમક �તરે માક�  ýય. જે આજે બહ�મતીમા� છ�, તે આવતી પ�ને વધુ વોટમા� 57 સીટ ઓછી મળવી,  પદિચ��ન પણ દેખાતા નથી. સ�ા પ� સરકારો અને પછી... પછી... નવી-નવી
    આપવામા� દ�રયાિદલી દાખવે છ�, જેના કારણે બીý  કાલે લઘુમતીમા� આવી ýય અને જે આજે 11 મ��ીઓ અને એક નાયબ મુ�યમ��ીનો  હોય ક� િવપ�, ચૂ�ટણી øતવા માટ� જ સરકારો. સરકારો બદલાતી ગઈ, પે�ોલ-
    રા�યોના� બાળકોનો �વેશ �ભાિવત થાય છ�. કટ- લઘુમતીમા� છ�, તે આવતી કાલે બહ�મતી પરાજય, �ણ િજ�લામા સરકારી પાટી�ના  ઉમેદવારો આપણને મનભાવન વચનો ડીઝલના ભાવ આભને �બતા ગયા.
                                            �
    ઓફનુ� દબાણ એટલુ� વધી ýય છ� ક�, ગયા વષ�  મેળવીને સ�ાવાળા દેખાવા લાગે. ý એક પણ ઉમેદવારનુ� ન øતવુ� અને અનેક  આપે છ� અને આપણે તેને માની પણ એક સમયે લોકો મýક કરતા હતા ક�,
               �
    ડીયુની આઠ કોલેજમા� 11 કોિસ�સમા કટ-ઓફ 100  આમ નહીં થાય તો મેý�રટી (બહ�મતી) સીટો પર øતમા� પાતળ�� �તર રહ�વાને આ  લઈએ છીએ. ખૂબ જ સરળતાથી. અપાર એક જમાનો એવો પણ આવશે �યારે 100
    ટકા રખાયો હતો. યોજના �તગ�ત 3 કલાક 30  મેý�રટ��રયિનઝમમા� પ�રવિત�ત થઈ બાબતના પુરાવા તરીક� ýઈ શકાય છ�.  સહજતા સાથે.  �િપયામા એક િલટર પે�ોલ વેચાશ. આજે
                                                                          ે
                                                                   �
    િમિનટની મા� એક પરી�ા યોýશે, જેના �ણ  જશે. લોકશાહી નામમા�ની રહ�શે,  પ�ýબમા રાજકીય પ�રવત�નની ઈ�છા  એ સાચ છ� ક�, નેતાઓને ýતા જ જમાનો તેનાથી પણ આગળ નીકળી ગયો
                                                              �
                                        �
                                                      ુ�
    ભાગ હશ. ýક�, ક�ટલાક િશ�ણશા��ી કહી ર�ા  પરંતુ સ��યાબળના આધારે એક પાટી� ક� તો હતી જ, પરંતુ મતદારોએ 117ના  આપણા હોઠ પર અનેક �ક�તુ-પરંતુ આવી છ�. પે�ોલ 100 �િપયાને પાર કરી ચૂ�યુ�
       ે
    છ� ક�, તેનાથી �ક�લ અને મા�યિમક �તરની  એક સમુદાયની સરકાર બનતી રહ�શે. �હમા� અપે�ાક�ત નવી પાટી�ને 92 સીટ  ýય છ�, પરંતુ આપણે એ �ક�તુ-પરંતુઓને છ�. ýક�, કોઈને આ વાતની િચ�તા નથી.
    પરી�ાઓનુ� મહ�વ સમા�ત થઈ જશે, પરંતુ તેઓ એ  આમ થવુ� �યારે વધુ િચ�તાજનક લાગે છ�, આપીને તેની અસામા�ય અિભ�ય��ત  સવાલોમા પ�રવિત�ત કરવાને બદલે હાથ સરકારને તો િબલક�લ જ નહીં. એક પણ
                                                     �
    ભૂલી ર�ા છ� ક� નવી િશ�ણ નીિત 5+3+3+4 ના  �યારે સરકાર િવરોધી ભાવનાઓ (એ��ટ- પણ કરી છ�. આવુ� થવાનુ� કારણ પ�ýબમા � વડ� સાફ કરી નાખીએ છીએ. એવા �મ સરકારને નહીં. ના ક��� સરકારને. ના
                            �
                                   �
    �તગ�ત �ક�લ અને મા�યિમક �તરે પણ �ોફ�શનલ  ઈનક�બ�સી)છતા કોઈ પાટી� સ�ામા રા�ય સરકાર ��યે નેટ સે�ટ�ફ��શન  સાથે ક� øભ તો મા� સરકારની હોય છ�, રા�ય સરકારોને.
          �
    કોિસ�સ લાવવામા આવી ર�ા છ�, જેથી તેમને  પાછી આવે છ�. ý કોઈ પાટી� સતત ચૂ�ટણી અ�ય�ત નકારા�મક એટલે -52 હતુ�.  મનુ�ય તો �યારનો ચૂપ છ�. અરે આ મૌન  કહી શકાય ક� િબચારી સરકારો શુ�
    રોજગાર માટ� ઉપયોગી બનાવી શકાય. હાઈ�ક�લ  øતતી રહ� છ� તો તેનો દોષ ન માનીને યુપી, ઉ�રાખ�ડ અને ગોવામા� નેટ  તો આપણો, આપણા સૌનો પરમ ધમ� છ�. કરે? યુ� ચાલી ર�ુ� છ�. �તરરા��ીય
    અને દસમા ધોરણ સુધી કોસ�મા� પ�કાર�વ અને  તેની િવશેષતા જ સમજવી ýઈએ. ýક�, સે�ટ�ફ��શનનો દર ઓછો હતો, પરંતુ ક���  કોણ ýણે ક�ટલા સમયથી! �યા� સુધી! બýરમા� ખનીજ તેલ મ�ઘુ� હશ તો આપણે
                                                                         ે
                                                                       ે
                                                                 �
    વોક�શનલ કોસ� લાવવાથી ઉ�ે�યહીન ઉ� િશ�ણની  રાજકીય સમી�કોની એ ફરજ જ�ર છ� સરકાર ��યે રા�યોની જનતામા� અસ�તોષ  વાત મ�ઘવારીની થઈ રહી છ�. બધુ� જ �યા પણ મ�ઘુ� જ વેચાશ. તેમા� સરકારની
    �ડ�ી લેનારાનુ� દબાણ ઓછ�� થશે. હવે એ ýવાનુ� છ�  ક�, તેઓ øતમા� રહ�લા િવરોધાભાસોને વધુ ýવા મ�યો. તેનાથી િવરુ� પ�ýબમા�  મ�ઘુ� થઈ ચૂ�યુ� છ�. ઉપરથી પે�ોલ-ડીઝલ �યા� ભૂલ છ�? સાચ છ�. સરકારો જ સાચી
                                                                      ુ�
    ક�, 45 ક���ીય યુિનવિસ�ટીમા�થી બે - એએમયુ અને  જયજયકાર અને તાળીઓના ગડગડાટ રા�ય સરકાર તેમ જ ક��� સરકાર ��યે  તો øવ લઈ ર�ા છ�. ચૂ�ટણી યોýઈ રહી છ�. પરંતુ �યારે �તરરા��ીય બýરમા�
    ýિમયા િમિલયા - ક�વી �િતિ�યા આપે છ�. આ  પાછળ છ�પાયેલો ન રહ�વા દે, પરંતુ સામે પણ �યા�ના મતદારો (-44) નારાજ હતા.  હતી, �યારે જ યુ��ન-રિશયા યુ� શ� થઈ ખનીજ તેલ સ�તુ� હોય છ� �યારે આપણે �યા �
    વષ�થી જ આ પરી�ા 13 ભાષામા લેવાશ અને તે  આવીને તેની �ક�િતને �પ�ટ કરે.  રા�ય અને ક���મા� જુદી સરકારો હોવા છતા � ગયુ� હતુ�. મ�ઘા ખનીજ તેલની આશ�કા પે�ોલ-ડીઝલ સ�તુ� ક�મ થતુ� નથી? �યારે
                 ે
               �
    સ�બ�િધત યુિનવિસ�ટી પર િનભ�ર કરશે ક� તેઓ કોઈ  જેમ ક�, સીએસડીએસનો ચૂ�ટણી આ અસ�તોષ સુનામી બની ગયો.  �યારે પણ હતી. અરે, �તરરા��ીય સરકારોની તરફ�ણ કરનારી આ દલીલ �યા�
          ે
    �થાિનક ભાષાન તેમા� સામેલ કરે ક� નહીં.  ઉપરા�તનો સવ� જણાવે છ� ક�, યુપીમા�  યુપીમા� સમાજવાદી પાટી� ઓ�ટોબરથી  બýરમા� પણ ખનીજ તેલના ભાવ વધી જતી રહ� છ�?
                                                                  ે
    યુિનવિસ�ટી ઈ�છ� તો તેમા� પણ કાઉ�સેિલ�ગની  લગભગ 39% લોકો સરકાર બદલવાના પહ�લા� રાજકીય રીતે લગભગ નહીવત  ગયા હતા, પરંતુ એ સમયે ચૂ�ટણીનો સમય  હશ, અ�યારે તો આખો દેશ ‘ધ ક�મીર
    �યવ�થા શ� કરે, જેવુ� ક� નીટ અને જેઈઈ �ગે થાય  પ�મા� હતા અને તેનાથી મા� પા�ચ ટકા સિ�ય હતી. બસપા �ત સુધી સિ�ય રહી  ચાલતો હતો, મતદાન યોýવાનુ� બાકી ફાઈ�સ’ �ફ�મ ýવામા લાગેલો છ�. સાચ ુ�
                                                                       �
    છ�. આ બાજુ રા�યોની યુિનવિસ�ટીને પણ છ�ટ હશ ે વધુ લોકો જ વત�માન સરકારની વાપસી નહીં. યુપીમા� સપા અને ઉ�રાખ�ડ અને  હતુ�, એટલે સરકાર એ વાહવાહી લૂ�ટવામા� છ�, કા�મીરી પ��ડતોની તકલીફો અસહનીય
    ક� તેઓ ઈ�છ� તો યુøસીની પરી�ાના મા�સ�ના  ઈ�છતા હતા. ક�લ મળીને સરકાર ��યે ગોવામા� ક��ેસને સ�ામા� લાવવાને બદલે  લાગેલી રહી ક�, ખનીજ તેલ મ�ઘુ� થઈ હતી અને હજુ પણ છ�. આજે પણ એટલા
    આધારે પણ �વેશ શ� કરે. આજે પણ ભારતમા�  નેટ સે�ટ�ફ��શનનો �કડો મા� +7 મતદારોએ િવચાયુ� ક�, તેમનાથી ઓછી  ગયુ� હોવા છતા પે�ોલ-ડીઝલના ભાવ માટ� અસહનીય છ�, ક�મક� આપણી સરકારો
                                                        �
    ઉ� િશ�ણ સરકારી યુિનવિસ�ટીમા� અ�ય�ત સ�તુ�  હતો. �પ�ટ રીતે એ��ટ-ઈ�ક�બ�સી અને ખરાબ પાટી�ને જ તક આપવી. સાથે જ એક  વધારવામા� આવતા નથી. ...અને હવે સ�વેદનહીન હોય છ�. પ� કોઈ પણ હોય,
    છ�, પરંતુ અનેક કોિસ�સમા િશ�ણ રોજગાર  �ો-ઈ�ક�બ�સીમા� મોટ�� �તર ન હતુ�. િન�કષ� એવો પણ નીકળ� છ� ક�, ભાજપાની  ચૂ�ટણી પૂણ� થવાની સાથે જ ભાવ વધારી પાટી� કોઈ પણ હોય, સરકારોનો �વભાવ
             �
    આપનારુ� બની શ�યુ� નથી.        ઉ�રાખ�ડમા� પણ નેટ સે�ટ�ફ��શન +8 ચૂ�ટણીલ�ી રાજનીિતમા� રા�યોના પ�  દેવાયા. આથી �યા�ક પે�ોલ �.108 થયુ� છ� એક સમાન જ હોય છ�. જે સરકારને
                       હતુ�. ગોવામા� તો તે નેગે�ટવ -2 સુધી જતુ� નબળા છ�. રા�યોમા� પાટી�ને ટકી રહ�વા  તો �યા�ક �.110 િલટર.  કા�મીરી પ��ડતોની તકલીફોની કોઈ અસર
                           �
                                                    એ પણ ક�વો જમાનો હતો- �યારે દસ થઈ નહીં, તે પે�ોલ-ડીઝલના ભાવોમા�
     �ભુની હાજરી જ અનેક         ર�ુ� હતુ�. છતા બ�ને જ�યાએ સ�ાધારી પ� માટ� ક���ની મદદની જ�ર પડ� છ�. િવરોધ  �િપયે િલટર પે�ોલ હતુ� અને પા�ચ �િપયાનુ� વધારાના મુ�ે ક�વી રીતે ઓગળી શક� છ�?
                       ø�યો. એટલે સરકાર બદલવાની જમીન પ� નબળો હોવાથી અને નરે�� મોદીના
                                                                         �
                                                  અડધો િલટર પે�ોલ પૂરાવીને �યૂનાની
                       તૈયાર હતી, પરંતુ સરકાર િવરોધી રાજકીય વચ��વના ઘનીભૂત થવા વ�ે સીધો સ�બ�ધ
                                                                 એટલે, ભલાઈ એ વાતમા જ છ� ક�,
     સમ�યાન સમાધાન ��          શ��તઓ આ એ��ટ-ઈ�ક�બ�સીને પોતાના� છ�. વડા�ધાન નસીબદાર છ� ક�, તેઓ �યારે  શાનદાર સવારી આખા એક સ�તાહ સુધી મ�ઘાથી મ�ઘુ� પે�ોલ-ડીઝલ વાપરતા રહો
           ુ�
                       �યાસોથી આગળ લઈ જવામા િન�ફળ રાજનીિત કરી ર�ા છ�, તે િવચારહીન,
                                                  ચાલતી હતી. વી.પી. િસ�હ �યારે દેશના અને સરકારના ગુણ ગાતા રહો. આખરે,
                                 �
                       રહી. સ�ાધારી પ� પાસે પહ�લાથી જ રણનીિત િવનાની, નબળા અને િવભાિજત  વડા�ધાન હતા, �યારે લોકોને આ વાત મોટરસાઈકલ ક� કાર વગર હવે બહાર
      øવન-���              ચૂ�ટણી લડવાની �ે�ઠ �યવ�થા હતી, એટલે િવપ�ના જમાના તરીક� ઓળખાશ. ે સારી રીતે યાદ હશ. પછી સરકારો ઝડપથી નીકળવુ� પણ મુ�ક�લ થઈ ચૂ�યુ� છ�!
                                                        ે
     ›ɉ. °¦ §ɉ†¡ Ÿªɂ•¯
                        વેબ �����         ��યાત ��ધા�ની િવજેતા તસવીર, નામ આ�યુ� ‘�ા�����ગ અ વે’
                 ુ�
     ત  મારા �વજનો તમારી હ�યાન ષડય��
        રચતા હોય અને અચાનક તમે પહ�ચી
        ýવ તો કહ�શે- અમે તમારા લા�બા                                              લે�ડ�ક�પ ફોટો�ાફી �ેણીમા�
    આયુ�યની �ાથ�ના કરતા હતા. �યારે �વજનો પર                                            દુિનયાભરમા� અનેક �પધા�ઓ
    પણ િવ�ાસ ન મૂકી શકાય એમ ન હોય તો શુ�                                              યોýય છ�. દિ�ણ કો�રયાના
    કરવુ�? મહાભારત યુ� દરિમયાન યુિધ��ઠરે                                            ફોટો�ાફર નેથેિનયલ
    અજુ�નના ગા�ડીવ (ધનુ�ય) પર �ટ�પણી કરી હતી.                                           મજ�ની આ તસવીર પણ
    અજુ�નની �િત�ા હતી ક� મારા ગા�ડીવને જે અપશ�દ                                          ઈ�ટરનેશનલ લે�ડ�ક�પ
    કહ�શે, હ�� તેનો વધ કરીશ. તે મોટાભાઈને મારવા                                          ફોટો�ાફક ઓફ ધ યરની
    તૈયાર થઈ ગયો. ક��ણે સમાધાન શો�યુ�. તેઓ                                             ટોપ એ��ીઝમા� પસ�દ થઈ
    બો�યા, અજુ�ન મોટાભાઈને ‘તુ�’ સ�બોધન કરી દે.                                          હતી. નેથેિનયલે આ તસવીર
    મોટાને તુ� કહ�વુ� પણ તેના વધ જેવુ� જ છ�. અજુ�ને                                        દિ�ણ કો�રયાના ગોચા�ગ
    એક જ વાર ‘તુ’ બોલવાનુ� હતુ�, અિગયાર વખત                                            શહ�રમા� ખ�ચી હતી. વા�સની
    બોલી ગયો. પછી તલવાર કાઢી પોતાને મારવા                                             વ�ે પોતાનો માગ� બનાવતા
    ગયો, �યારે �ીક��ણ બો�યા - આપણા� શા��ોમા �                                           એક ��ની આ સ�ુદર
    દરેક સમ�યાનુ� સમાધાન છ�. પોતે પોતાની �શ�સા                                           તસવીરને તેમણે ‘ફાઈ��ડ�ગ
    કરવી પોતાના વધ જેવુ� જ કામ છ�. આ બે સમાધાન                                           અ વે’ નામ આ�યુ� હતુ�.
    ક��ણે સૂચ�યા હતા. �ભુની હાજરી જ અનેક
    સમ�યાનુ� સમાધાન બની ýય છ�.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13