Page 6 - DIVYA BHASKAR 032522
P. 6

¾ }ગુજરાત                                                   Friday, March 25, 2022    6
                                                  �
            હ�રુન �લોબલ િબિલયોનેર િલ�ટ 2022, ýક� દુિનયાના ટૉપ 10 �િનકમા મુક�શ �બા�ી �કમા� ભારતીય
     અદાણી 1 વ��મા� 49 અબજ ડૉલર કમાયા, મ�કથી પણ આગળ

         �ા�કર �યૂ� | અમદાવાદ    બીý �મે એમેઝોનના ચીફ એ��ઝ�યુ�ટવ જેફ બેઝોસ  ગૌતમ અદાણીની સ�પિ� 10 વ��મા� 1830 ટકા વધી
    અદાણી �ૂપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણીની સ�પિ�મા� ગત  અને �ીý �મે LVMHના સીઇઓ બના�ડ આરનો�ટ છ�.
           �
    એક વ��મા� દર સ�તાહ �. 6000 કરોડ એટલે ક� વ�� ક�લ  �ીન ઊý ક�પની અદાણી �ીનના િલ��ટ�ગ બાદ ગૌતમ  �લોબલ 10 વ�� નામ સ�પિ�  એક  10 વ��મા� ક�પની
                          �
    49 અબજ ડૉલર (�. 3.73 લાખ કરોડ)નો વધારો થયો  અદાણીની સ�પિ� બે વ��મા� 1.29 લાખ કરોડ �િપયાથી  રે��ક�ગ પહ�લા�નુ�  (લાખ કરોડ વ��મા�  તફાવત
                                                            �
    છ�, જે ટ��લાના ફાઉ�ડર એલન મ�ક અને એમેઝોનના  લગભગ પા�ચ ગણી વધીને 6.17 લાખ કરોડ થઈ ગઈ છ�.  રે��ક�ગ    �િપયામા) તફાવત
    માિલક જેફ બેઝોસની સ�પિ�મા� એક વ��મા� થયેલા  ગૌતમ અદાણી, મુક�શ �બાણી બાદ એિશયાની બીø  9 27 મુક�શ �બાણી 7.85 24% 400% �રલાય�સ
    વધારાથી વધુ છ�. �રલાય�સ ઇ�ડ��ીઝના ચેરમેન મુક�શ  સૌથી અમીર �ય��ત છ�. મુક�શ �બાણીની સ�પિ� પણ 24
    �બાણી દુિનયાના ટૉપ 10 અબજપિતની યાદીમા� સામેલ  ટકાના દરે વધી છ�. તેમની ક�લ સ�પિ� �. 7.85 લાખ  12 313 ગૌતમ અદાણી અને પ�રવાર 6.17 153% 1830% અદાણી
    થનારા એકમા� ભારતીય છ�.        કરોડ હતી. મુક�શ �બાણી દુિનયાની નવમી સૌથી અમીર  46 183 િશવ નાદર અને પ�રવાર 2.13 4% 340% એચસીએલ
     હ�રુન �ારા ýહ�ર ધિનકોની યાદીમા� આ વાત સામે  �ય��ત છ�. બીø તરફ ગૌતમ અદાણીએ 153 ટકાના  55 589 સાઇરસ પુનાવાલા 1.98 41% 940% િસરમ ઇ���ટ�ૂટ ઓફ ઈ��ડયા
    આવી છ�. હ�રુન �લોબલ �રચ િલ�ટ 2022મા� િશખર પર  દરથી પોતાની સ�પિ�મા� વધારો કય� છ�, જે હવે દુિનયાના
    �પેસએ�સ અને ટ��લાના ફાઉ�ડર એલોન મ�ક છ�, �યારે  અમીરોની યાદીમા� 12મા �મે છ�.  60 36 લ�મી િમ�લ      1.90  32%  40% આસ�લર િમ�લ
    સીરમના માિલક પુનાવાલા યાદીમા� 55મા �મે, નાયકાના �થાપક �ા�ગુની નાયરની પણ �લા�ગ 67 - રાધા�કશન દામાણી અને પ�રવાર 1.75 59% - એવ�યૂ સુપરમાક�ટસ

                                �
    હ�રુન �લોબલ િબિલયોનેર ટૉપ 100ની યાદીમા� �ણ નવા ભારતીય અમીરો �થાન મેળવવામા સફળ ર�ા છ�. સીરમ  67 64 એસપી િહ�દુý અને પ�રવાર 1.75 28% 80% િહ�દુý
    ઇ���ટ�ૂટ ઓફ ઈ��ડયાના �મુખ સાઇરસ પુનાવાલા 1.98 લાખ કરોડ �િપયાની ક�લ સ�પિ�ની સાથે 55મા �થાને છ�.  104 167 ક�માર મ�ગલમ િબરલા અને પ�રવાર 1.37 64% 140% આિદ�ય િબરલા
    આસ�લર િમ�લના કાય�કારી અ�ય� લ�મી િમ�લ 1.90 લાખ કરોડની સ�પિ� સાથે 60મા �થાને છ� અને ડી-માટ�ના  104 99 િદલીપ સ�ઘવી અને પ�રવાર 1.37 44% 100% સન ફામા. �
    સ��થાપક રાધા�કશન દામાણી અને પ�રવાર 1.70 લાખ કરોડની સ�પિ� સાથે 67મા �થાને છ�. નાયકાની સ��થાપક
    ફા�ગુની નાયર 58 હýર કરોડ �િપયાની ક�લ સ�પિ� સાથે �લોબલ �રચ િલ�ટ 2022મા� સામેલ થયા� છ�. 120 311 ઉદય કોટક 1.22  7%  270% કોટક મિહ��ા બે�ક

                            �
    ‘તુલા’ કરવા 26 હýર          5 માસમા સાબરમતીમા�થી 4 હýર ટન જળક���ી દૂર કરાઈ, પણ            અમદાવાદથી નૈરોબી

    આયુ�યમાન કાડ�              24 કલાકમા� બમણી થતી હોવાથી કાયમી �ક�લ મળતો નથી             �તા� 180 પેસે��રે 15

               �
    દબાવી રા�તા િવવાદ                                               કલાક બેસી રહ�વુ� પ�ુ�

         પોિલ�ટકલ �રપોટ�ર | સુરત                                            �ા�કર �યૂ� | અમદાવાદ
    ભાજપ �દેશ �મુખ સી. આર. પાટીલના જ�મિદને વોડ�                                  અમદાવાદથી સવારે 7.10 વાગે નૈરોબી જતી એર
    ન�બર 17 (પુણા)ના ભાજપના કોપ�રેશનના હારેલા                                   ઈ��ડયાની �લાઈટ એઆઈ 1919 ટ�કિનકલ કારણોથી
    ઉમેદવારે 26 હýર જેટલા આયુ�માન કાડ�થી સી. આર.                                  મોડી પડી હતી. એરપોટ�નો રનવે 11 વા�યા સુધી રાહ
    પાટીલની ‘તુલા’ કરતા િવવાદ થયો છ�. ભાજપમા� જ                                  ýયા બાદ �રકાપ��ટ�ગ કામગીરીને પગલે બ�ધ કરી દેવાતા
    ગણગણાટ સા�ભળવા મ�યો હતો ક�, હારેલો ઉમેદવાર                                   �લાઈટ ટ�કઓફ કરી શકી ન હતી. એરલાઈ�સે 180
    એકસાથે આટલા બધા આયુ�માન કાડ� �યા�થી લઈ આ�યાે?                                 પેસે�જરોને ટિમ�નલમા� ચા-ના�તો આ�યા બાદ એરપોટ�
        ે
    આ બાબત �યારે તપાસ કરાઈ તો ખબર પડી ક�, તુલા                                   નøકની હોટલોમા� મોક�યા હતા. �યા�થી સા�જે 7 વા�યા
    કરાવનાર આ ભાજપી નેતા લોકો પાસે આયુ�માન કાડ�                                  બાદ એરપોટ� પર બોલાવાયા હતા. તમામ પેસે�જરોને લઈ
    અપાવવા ફોમ� ભરાવતા હતા અને કાડ� ઇ�યુ થતા તે                                  �લાઈટ રાતે 9.15 વા�યા બાદ નૈરોબી રવાના થઈ હતી.
    લોકોને આપવાને બદલે પોતાના કબýમા� રાખતા હતા.                                  આમ પેસે�જરોએ 15 કલાક રાહ ýવી પડી હતી. એર
     કાડ�ની સ��યા 26 હýર સુધી પહ�ચી ગઈ �યારે સી.                                 ઈ��ડયાની �લાઈટ મુ�બઈથી સવારે 6.30 વાગે અમદાવાદ
    આર. પાટીલને �હાલા થવા માટ� તેમને ભાજપ કાયા�લય                                 આવે છ�. આ એર�ા�ટ અમદાવાદથી સવારે 7.10 વાગે
    ઉપર 26 હýર કાડ� સાથે સી. આર. પાટીલની તુલા                                   નૈરોબી ýય છ�. �લાઈટ પકડવા તમામ પેસે�જરો સવારે
    કરી હતી. સુરત કોપ�રેશનની ગત ચૂ�ટણીમા� પાટીદાર                                 5થી 5.30 વા�યા સુધીમા� એરપોટ� આવી પહ��યા હતા.
    િવ�તારના ગઢ ગણાતા એવા વરાછા, પુણા, કાપો�ા,                                   પરંતુ એર�ા�ટ ન આવતા તેમને રાહ ýવી પડી હતી.
    સરથાણા અને મોટા વરાછામા ભાજપના ઉમેદવારો હારી                                   લ�ડનની �લાઈટ પણ અઢી કલાક લેટ
             �
    ગયા હતા. જેમા�થી એક પુણા વોડ� ન�બર 17ના ભાજપના                                  એર ઈ��ડયાની અમદાવાદથી લ�ડન જતી �લાઈટ
    ઉમેદવાર ભરત વાડોદ�રયાને ‘આપ’ના ઉમેદવારે હરાવી  છ��લા ઘણા સમયથી સાબરમતીમા જળક��ભી પથરાવાની સમ�યા ગ�ભીર બની છ�. જળક��ભીની ખાિસયત એ છ� ક�, તે 24  એઆઈ 171 ટ�કિનકલ કારણોથી મોડી પડતા 8.10 વાગે
                                 �
    દીધા હતા. લોકો સાથે જનસ�પક� ખૂબ જ સારો છ�, તેવુ�  કલાકમા� બમણી થઈ ýય છ�. �યુિન.એ આ જળક��ભી િનય�િ�ત કરવા 4 �કીમર મશીન લગા�ા છ�. ક�ટલાક િદવસથી  ઉપડતી �લાઈટ ટ�કઓફ કરી શકી ન હતી. �રકાપ��ટ�ગને
    ભાજપ સ�ગ�નમા� ��થાિપત કરવા માટ� હારેલા ભાજપી  રોજની 40 ટન જળક��ભી સિહતનો કચરો નદીમા�થી કાઢવામા� આવે છ�. ýક�, હજુ આ સમ�યાનો કાયમી ઉક�લ મળતો નથી.  પગલે રનવે સવારે 9 વાગે બ�ધ થવાનો સમય થઈ ગયો
    નેતા કઈ હદ સુધી જઈ શક� છ� તેનુ� આ ઉ�મ ઉદાહરણ છ�.                                હતો. �તે �લાઈટ 10.46 વાગે લ�ડન ગઈ હતી.
     �યુિન.ના 4 હýર �લોટ પા�ક��                         TO ADVERTISE & SUBSCRIBE IN           �
      માટ ભાડ� આપવા નીિત ઘડાશે                                US & CANADA    { લોકોને પા�ક�ગ માટ� �પેસ પૂરી પાડવાના  �લોટ છ�, આ �લોટનો ઉપયોગ પણ ચાલ રહ� અને તેમા�
                                   ુ
    હ�તુથી �ાડ� આપવાની દર�ા�ત      દબાણ પણ ન થાય તેવી સૂચન હ��ળ એક નવી નીિત  CALL BALKRISHEN SHUKLA > 732-397-2871
                       બનાવવા માટ� �ટ���ડ�ગ કિમટીના ચેરમેન િહતેશ બારોટ
         ���ા �રપોટ�ર | અમદાવાદ   �ારા સૂચન કરાયુ� હતુ�. જેમા� કોઇ હોટલ, કોમિશ�યલ ક�  CALL NEELA PANDYA > 646-963-5993
    શહ�રમા� એક તરફ �યુિન. �ારા પા�ક�ગ પોિલસી લાગુ  રહ�ણા�કની િમલકતોની પાસે ý �યુિન.ના િબનઉપયોગી
    કરવામા� આવી છ�, �યારે હવે �યુિન.ના ખાલી �લોટને  ક� ખાલી �લોટ હોય તો આવા �લોટ પા�ક�ગ તરીક� ઉપયોગ
    પણ પા�ક�ગ માટ� ભાડ� આપવાની નવી નીિત બનાવવા  કરવા માટ� માગ કરે તો તેમને આ �લોટ આપવા માટ�  CALL RIMA PATEL > 732-766-9091
                               �
    �ટ���ડ�ગ કિમટીએ સૂચન કયુ� છ�. આ �કારના �લોટ  ચો�સ નીિત બનાવવામા આવે. ýક� આ �લોટ આપવા
    િબ��ડ�ગ મ�ટ�રયલ મુકવા માટ� પણ ભાડ� આપી શકાય  માટ� 11 મિહના કરતા� વધારે સમય ન હોવો ýઇએ જેથી
    તે િદશામા પણ િવચારણા કરવાની આવ�યકતા હોવાની  આøવન માિલકી કોઇની ના થઇ શક�. આગામી ક�ટલાક
       �
                                    �
    ચચા� થઈ હતી. ý આ નીિત અમલમા મુકવામા� આવે તો  િદવસોમા� આ બાબત ચો�સ નીિત બનાવવામા આ વે તેવી  TO SUBSCRIBE, ADVERTISE AND LOCAL EVENTS CALL
                             ે
                �
    �યુિન.ને 100 કરોડથી વધુની આવક થાય અને લોકોને  શ�યતા છ�. આવા �લોટ �થાિનક ક�ાએ થતા બા�ધકામ
    પા�ક�ગ માટ�ની જ�યા મળી રહ�શે.    માટ� ક���કશન સાઇટનો સામાન મુકવા માટ� માગવામા �      646-389-9911
     શહ�રમા� �યુિન.ના માિલકીના 4 હýર કરતા� વધારે  આવે તો પણ તે આપવા તેવી રજૂઆત થઇ હતી.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11