Page 1 - DIVYA BHASKAR 032522
P. 1

�તરરા��ીય આ�િ�

                               Published by DB MEDIA USA LLC


                           Friday, March 25, 2022     Volume 18 . Issue 37 . 32 page . US $1

                     દેવિળયા સફારી પાક�મા�  04    િસ��ાપોરમા� િવદેશી    21          મિહલા િદન િનિમ� ે    27
                     ક�સુડા અન ક�સરીનો...       �ોફ�શનલને રોકવાની...              ટીએøસી �ારા 8...
                          ે

                       કોરોનામા� લ�નની લહ�ર

                       { મહ�માનોની મયા�દા, નાઈટ ક�યૂ� અન ે
                                   ુ�
                       સોિશયલ �ડ�ટ��સ�� છતા� લ�નોન આયોજન   HUL-ને�લે જેવી  હાય રે મ��વારી� øવનજ�રી
                            ઇમરાન હોથી|રાજકોટ       ક�પની�એ
                                           �ક�મતો વધારી ચીજના ભાવ 10-15% સુધી વધશે
                       કોરોનાકાળમા� લ�ન સમારંભો પર અનેક બ�ધન હોવા  Ôડ �ોડ��સની
                       છતા 2021મા� રાજકોટ, અમદાવાદ, સુરત અને વડોદરા
                        �
                       સિહતના મહાનગરોમા� 2019 કરતા� લ�નોની સ��યા વધી
                       હતી. એટલે જ મનપાની કચેરીઓમા� લ�ન ન�ધણી માટ�   એજ�સી | નવી િદ�હી    ઘ�, ખા� તેલ અને કાચા તેલના ભાવ વ�યા છ�.
                       ભીડ ýમે છ�.              સામા�ય લોકો પર ફરી મ�ઘવારીનો માર પડવાની  એફએમસીø ક�પનીઓએ ફ��ુઆરીમા� સાબુ,
                        કોરોનાકાળમા� લ�નની સ��યા ઓછી હશ તેવુ� લાગી  શ�યતા વધી છ�. લોકોએ øવનજ�રી ચીજવ�તુઓ  �ડટજ��ટ, ટ�થપે�ટ, શે�પૂ, ચા, કોફી, િબ��કટ,
                                    ે
                       ર�ુ� હતુ� કારણ ક�, લ�નગાળામા મહ�માનોની સ��યા  માટ� વધુ �ક�મત ચૂકવવી પડી શક� છ�. દેશની મોટા  નૂડ�સ અને �યૂસ જેવી ચીýના ભાવ વધાયા� હતા.
                                 �
                                     ે
                       મયા�િદત હતી તેમ જ ક�યૂ�ને કારણે મોડી રા� યોýતા  ભાગની એફએમસીø ક�પનીઓ પોતાના ઉ�પાદનોના  ક�પનીઓએ કોમો�ડટી �ક�મતોમા� વધારાનો થોડો બોજ
         િવશેષ વા�ચન         કાય��મો પર પણ �ેક હતી. ýક� હવે ��થિત બદલાઈ છ�.  ભાવ 10-15% સુધી વધારવાનો િવચારી રહી છ�. આ  �ાહકો પર ના��યો છ�. એફએમસીø ઈ�ડ��ીના સૂ�ો
                                                            �માણે, ગઈ વખતે ક�પનીઓએ કોમો�ડટી �ક�મતોમા�
                                          ક�પનીઓ ઘ�, પામ તેલ અને પેક�િજ�ગ મ�ટ�રયલમા�
                       કોરોનાનો ક�ર સૌથી વધુ હતો તે 2021મા� 2019 કરતા�
       પાના ન�. 11 to 20       ઘણા� ઓછા લ�ન થશે તેવી ધારણા હતી પણ એવુ� બ�યુ�  વધેલા ભાવનો બોજ ઘટાડવા તેમની �ોડ��સના ભાવ  વધારાનો બોજ �ાહકો પર નહોતો ના��યો ક�મ ક�,
                                                            કોરોના પછી મા�ગ વધી હતી. તમામ ક�પનીઓ 10-
                       નથી. ઊલટાની લ�ન ન�ધણી વધી છ�. આપણી સામાિજક
                                          વધારવા જઈ રહી છ�. રિશયા-યુ��ન યુ�ના કારણે
                       રીતભાત �માણે લ�નમા� ઝાકમઝોળ હોય, �ણ િદવસ  ક�પનીઓ પર આ દબાણ વ�યુ� છ�. યુ�ના કારણે જ  15% ભાવવધારાની તૈયારી કરી રહી છ�.
    ઈમરાનનો ખેલ ખતમ: �ેનાન��       સુધી મહ�માન આવે    (અનુસ�ધાન પાના ન�.9)
    રાøનામ�� આપવા ���ીમે�મ
    ઈ�લામા�ા� : �યારેક સૈ�યની મદદથી પા�ક�તાનના         �ૂિલપ �ાડ�ન ખુ�લો મુકાયો, 15 લાખ Ôલોનો નýરો
    વડા�ધાન બનનારા ઈમરાન ખાનનો ખેલ સમા�ત
    થતો દેખાઈ ર�ો છ�. હવે સૈ�યએ પણ ઈમરાનનો સાથ                                     �ીન�ર | ધરતી પરનુ� �વગ� કહ�વાતુ� કા�મીર
    છોડી દીધો છ�. સૂ�ો મુજબ પા�ક�તાની સૈ�યના ટોચના                                   વસ�ત ઋતુના આગમન સાથે જ Ôલોથી ખીલી
                                                                       �
    અિધકારીઓએ ઈમરાન ખાનને ઓઆઈસીની બેઠક                                       ઊ�ુ� છ�. પવ�તરાજ િહમાલયના િશખરો અને
    બાદ રાøનામુ� આપવા કહી દીધુ� છ�. પા�ક�તાની મી�ડયા                                  તેની સામે રંગબેરંગી Ôલોથી મઘમઘતો �ૂિલપ
    અનુસાર શુ�વારે ઈમરાને જનરલ બાજવા અને ગુ�તચર                                    ગાડ�ન પણ શોભા વધારી ર�ો છ�. એિશયાનો આ
    અિધકારી લે�ટન�ટ જનરલ નદીમ �જુમ સાથે મુલાકાત                                    સૌથી મોટો �ૂિલપ ગાડ�ન 20 માચ�થી ખૂલી ર�ો
    કરી હતી. તેના પછી બાજવા અને �ણ વ�ર�ઠ સૈ�ય                                     છ�. આ ગાડ�નમા� �ૂિલપના� 15 લાખ Ôલોનો
    અિધકારીઓએ ઈમરાનને રાøનામુ� આપવા કહી દીધુ�                                     નýરો િનહાળી શકાશ. ગત વષ� 2.25 લાખ
                                                                    ે
    હતુ�. 11 માચ� ઈમરાન અને સૈ�ય વ�ે મતભેદો સામે                                    પય�ટકોએ આ ગાડ�નની મુલાકાત લીધી હતી. આ
    આવી ગયા હતા. ઈમરાને િવપ�ના નેતાઓ િવરુ�                                       વષ� આ સ��યા વધારે રહ�વાની શ�યતા છ�.
    વા�ધાજનક ભાષાનો ઉપયોગ ન કરવાની બાજવાની સલાહ
    નકારી કાઢી હતી. તેમણે ક�ુ� હતુ� ક� બાજવાએ મને ક�ુ� છ�                         30 એકરમા� ફ�લાયેલા �ાડ�નમા� 55થી વધુ �કારના� �ૂિલપ
    ક� હ�� જેયૂઆઈ-એફ નેતા મૌલવી ફજલુર-રહ�માનને ડીઝલ
    ન કહ�� પણ પા�ક�તાનના લોકોએ જ તેમને ડીઝલ નામ                               દલ લૅક નøક અને જબરવનના પહાડોની તળ�ટીમા� ��થત �ૂિલપ
                                                                    ં
    આપી દીધુ� છ�.             �ીન�રનો �ૂિલપ �ાડ�ન                        ગાડ�ન 30 એકરમા� ફ�લાયેલો છ�. અહી 55થી વધુ �કારના� �ૂિલપ
    પૂવ� સૈ�ય �મુખનો �યાસ િન�ફળ : ઈમરાનના બચાવ માટ�  ફોટો: આિબદ બટ                    છ�. સોનમગ�મા� 12.5 એકરમા� બીý �ૂિલપ ગાડ�ન બની ર�ો છ�.
    પૂવ� સૈ�ય �મુખ    (અનુસ�ધાન પાના ન�.9)

    ‘ધ �ા�મીર �ાઈ��’ �ા�મીર પરની                                 ‘િમસ વ�ડ� 2021’મા� �થમ રનર-અપ

              �
       ���મોમા પ��લી �લો����ર                                 તરીક� ચૂ�ટાયેલ મૂળ ભારતીય �ી સૈની

    { એક સ�તાહમા� જ ‘100 કરોડ  128 િદવસ પછી કોઈ �ફ�મે                          �યૂરો, �યુએટ� �રકો

    �લબ’મા� કા�મીર ફાઈ�સ    1 િદવસમા� ~18 કરોડ કમાયા                    અમે�રકા તરફથી ઇ��ડયન-અમે�રક �ી સૈનીએ
                                                  િમસ વ�ડ� 2021ની �થમ રનર-અપ બ�યા� છ�. આ
        ભા�કર �યૂ� | મુ�બઈ  ‘ધ કા�મીર ફાઈ�સ’ �ફ�મે બીý પણ                 �તરરા��ીય સ�દય� �પધા�મા� પોલે�ડની ક�રોિલના
                                                          �
                                                           �
    બોિલવૂડમા� કા�મીર ક����ત અ�યાર સુધી  રેકોડ� બના�યો છ�. 128 િદવસ પછી કોઈ          િબલો�કા ટાઇટલ ø�યા હતા. આ �પધા� માચ�ની
    ક�લ 15 �ફ�મ બની છ�. તેમા� ચાર �ફ�મ  �ફ�મે એક જ િદવસમા� �. 18 કરોડની            16મી (ભારતીય સમય અનુસાર માચ�ની 17મી)
    ‘િશકારા’, ‘શીન’, ‘19 ý�યુઆરી’ અને  કમાણી કરી ચૂકી છ�. આ પહ�લા 7              એ �યુએટ� �રકોના સાન જુઆન ખાતે યોýઇ
    ‘ધ કા�મીર ફાઈ�સ’ કા�મીરી પ��ડતોની  નવે�બર, 2021ના રોજ ‘સૂય�વ�શી’ �ફ�મે           હતી, પછી તે કોિવડ-19ને કારણે િવલ�બમા પડી
                                                                �
    િહ�સા પર ક����ત છ�. ýક�, આ પૈકીની �ણ  એક િદવસમા� �. 26.94 કરોડની કમાણી           હતી. ઓ�ટોબર 2021મા� �ી સૈની િમસ વ�ડ�
    �ફ�મ તો તેના બજેટનો અડધો ખચ� પણ  કરી હતી. ‘83’ અને ‘પુ�પા’ જેવી સફળ            અમે�રકામા� øતનારા� �થમ ઇ��ડયન-અમે�રકન
    કાઢી શકી નથી. આવી ક�લ 15 �ફ�મોમા�  �ફ�મો પણ એક િદવસમા� �. 17.41              બ�યા�. �ી સૈની મૂળ પ�ýબના લુિધયાણાના
    એકમા�     (અનુસ�ધાન પાના ન�.9) કરોડથી વધુ કમાઈ શકી ન હતી.               શહ�રના� છ�.   (વધુ અહ�વાલ માટ� પાના ન�.24)

               ¾ } અમદાવાદ | સુરત | વડોદરા | રાજકોટ | ભુજ | મુ�બઈ }નોથ અમે�રકા | ક�નેડાથી �કાિશત }અાપના �િતભાવો અમન મોકલો - [email protected]
                                                  ે
                                    �
   1   2   3   4   5   6