Page 2 - DIVYA BHASKAR 032522
P. 2

¾ }ગુજરાત                                                   Friday, March 25, 2022    2



         NEWS FILE                     3 લાખ ભાિવકોએ કયા� ડાકોરના ઠાકોરના દ��ન


      સરકારી �ક��ના �� તોડી

      નવા બનાવી �ાડ� દીધા

      સુરત : ચોયા�સી તાલુકાના મોહણી ગામે આવેલી
      િજ�લા પ�ચાયત હ�તકની �ાથિમક શાળાના
      ઓરડાનુ� �રનોવેશન કરીને મોહણી �ામ સિમિત
                 �
      �ારા ખાનગી �ય��તને ભાડ� આપી દેવામા આવતા
      િવવાદ થયો ��. ચોયા�સી તાલુકાના મોહણી ગામે
      સુરત િજ�લા પ�ચાયત હ�તકની �ાથિમક શાળા
      ��. આ શાળામા �ણ ઓરડા ��. બે ઓરડા ખાલી
          �
      રહ�તા હોવાથી �ામ સિમિત મોહણી �ારા �સ�ગો
      માટ�ના વાસણો રાખવા મા�ગવામા� આ�યા હતા.
      જુના ઓરડાઓ તોડી તે જ જ�યાએ નવા ઓરડા
          �
      બનાવી દેવામા આ�યા. આ �ગે િજ�લા �ાથિમક
      િશ�ણાિધકારીને ફ�રયાદ કરવામા� આવી હતી.
      ýક�, આ �ગે કોઇ કાય�વાહી કરવામા� ન આવતા
      સિમિતના સ�યો ભાડ� વસુલતા થઇ ગયા ��.
      કા��ીરી પ��ડતોન� 3

      �વક�પ અપાયા હતા                             યા�ાધામ ડાકોરમા� ફાગણી પૂનમે ઠાકોરøના દશ�નાથ� હýરો પદયાિ�કો સિહત 3 લાખથી વધુ ભાિવકો ઉમટયા�

      વડોદરા : હાલમા �રિલઝ થયેલી કા�મીર �ગેની                 હતા.મ�િદરમા� ભીડ ના થાય તે માટ� પોલીસ �ારા ચો�સ �તરે 120 બેરીક�ટ અને 44 આડબ�ધ ઉભા કરાયા ��.
           �
      �ફ�મ ચચા�મા� ��. �યારે વડોદરાને 500થી વધુ                ગેટ ખુલે એટલે એક સાથે 150 પદયાિ�કોને આગળ મોકલવામા� આવે ��. જે પદયાિ�કો મ�િદરમા� દશ�ન કરી બહાર
      કા�મીરી પ��ડતો કમ�ભૂિમ બનાવી �થાયી થયા ��.                નીકળ� એટલે ફરી બીý યાિ�કો માટ� બેરીક�ટ ખોલી આગળ જવા દેવામા આવે ��. આમ મ�િદર પ�રસરમા� વધુ ભીડ
                                                                �
      કા�મીરમા� રહ�તા કા�મીરી પ��ડતોને 1989-90મા�               ક� ધ�ામુ�ી ના થાય તે માટ� પોલીસ �શાસન �ારા સુચારુ આયોજન કરવામા� આ�યુ� ��.
      સામૂિહક નરસ�હાર કરીને મુ��લમ આત�કવાદીઓ
      �ારા કા�મીરથી રાતોરાત ખદેડવામા આ�યા�
                 �
      બાદ વષ�થી વડોદરામા� �થાયી થયેલા કા�મીરી  હ�રધામમા� વચ��વની લડાઇ | �બોધ �વામી જૂથના સેવકોએ ‘ગો બેક....�યાગવ�લભ �વામીને રાજકોટ ભેગા કરો’ સૂ�ો પોકાયા�
      પ��ડતોએે જણા�યુ� ક�, ત�કાિલન સરકારના પાપે
      આઝાદ ભારતમા� જ િવ�થાિપત થવાનો વારો
      આ�યો. તેમણે જણા�યુ� ક� આત�કવાદીઓએ                     ગાદીપિત થવા �ેમ, �યાગ, બોધ ભૂલાયો:
      અમને �ણ િવક�પ આ�યા હતા ર�યૂ (અમારી
      સાથે ભળી ýવ), ગ�યૂ (મરી ýવ) ચ�યૂ
      (અહીંથી ભાગી ýવ). અમારી સામે ભા�યા                      સોખડાના સ�તોના 2 જૂથો વ�ે ઝપાઝપી
      િસવાયનો કોઇ િવક�પ ન હતો.

       14 રંગોળી થકી �જિલ           િસટી �રપોટ�ર | વડોદરા              ‘બૂમો પાડનારા ભ�તો � સાચા હોય તો �બોધ�વામીની હાજરીમા� ખુલાસો કરે’ :
                       હ�રધામ સોખડા મ�િદરમા� ક�ટલાક સમયથી           �યાગવ�લભ �વામી
                                  �
                       ચાલી રહ�લી વચ��વની લડાઇમા પૂજય           સોિશયલ મી�ડયાના મા�યમથી હ�રભ�તોને નીમી� બનાવીને જે રીતે આખુ
                       હ�ર�સાદ �વામીના દાસાનુ દાસના મ��ને           વાતાવરણ �ભુ�ુ કરવામા� આ�યુ� ��. બુમો પાડનારા ભ�તો સાચા હોય તો
                                                          �
                       બદલે એકબીý પર દોષ ઢોળી દોષાનુ�           �બોધ�વામીની હાજરીમા ખુલાસો કરે ક� તેમની સાથે ખરેખર શુ� થયુ� ��.
                       દોષનુ� સૂ� સાથ�ક કરી ર�ા હોય તેવો ઘાટ          ગુરુવય� �બોધ�વામી સાથ થયેલો દુ�ય�વહાર કોઇ રીતે સા�ખી નહી લેવાય: સ�તો,
                                                          ે
                       સý�યો ��. �બોધ�વામીની ફ�ટ પકડવા           �બોધ�વામી જૂથ
                       મામલે �બોધ�વામી અને �ેમ�વ�પ �વામી            ગુ�વય� એવા �બોધ�વામીની ફ�ટ પકડવામા� આવી ��, વડીલ સ�ત સાથે આ �કારનો
                                    �
                       જૂથના સ�તો કલે�ટર કચેરી પહો�યા� હતા.          દુ�ય�વહાર સા�ખી લેવાય. સોમવારે રાતે 12:30 વાગે �બોધ�વામી પોતાના બે સેવકો
                                                         �
                       �યા� �યાગવ�લભ �વામી અને �બોધ�વામી            સાથે જઈ ર�ા� હતા. �યારે કોઠારમા� સેવા આપતા સરલ�વામીએ �બોધ�વામી અને
                       જૂથના હ�રભ�તો વ�ે ઝપાઝપી થતા માહોલ           તેમના બ�ને સેવકોને રોકી ક�ુ� હતુ� ક�,‘ક�મ હવે તમે બ�ને સેવા કરવા માટ� આવતા
                                                                      �
              વડોદરાના સહજ   ગરમાયો હતો. �બોધ�વામીના સમથ�ક            નથી’. �બોધ�વામીએ જણા�યુ� હતુ� ક�,તેઓ એકાઉ�ટ િવભાગમા સેવા આપી ર�ા�
                                                         �
              રંગોળી �ુપ �ારા  અિનલ ચૌહાણે જણા�યુ� હતુ� ક�, 12 વા�યાના        ��. આ વાતચીતમા સરલ�વામીએ �બોધ�વામીની ફ�ટ પકડી લીધી હતી. �યાગ�વામી
                          �
              હોળી િનિમ�ે રંગોળી  અરસામા �યાગ�વામીની ગાડી આ�યા બાદ           અને �ેમ�વામી જૂથના સ�તો �ારા કરાતી દાદાગીરી બ�ધ કરાય.
              વક�શોપનુ� આયોજન  તેમના સમ�થકોએ અમારી ઉ�ક�રણી કરી અને
              કરવામા� આ�યુ�. જેમા�  અપશ�દો બો�યા. સામેના પ�ે હાથાપાઇ  સોખડા �વામીનારાયણ સ��દાયમા�  કાયદો-�યવ�થા જળવાય તે રીતે  �ક�લ લાવવા તાકીદ
                                �
                        ુ
      14 રંગોળી ભારત ર�ન �વ.લતા મ�ગેશકર તથા  ચાલ કરી એટલે �વબચાવમા તેમને રો�યા.  સ�તોના બે જૂથના હ�રભકતો વ�ે  સોખડા-હ�રધામ મ�િદરના સ�તોએ મળવાની ઈ��ા �ય�ત કરી હતી. હ�રધામના
      ભ�પી લાહીરીને ��ા�જિલ અપ�વા બનાવી હતી. અ�ય ભ�તોએ જણા�યુ� હતુ� ક�, ý અહી ં બુધવારના રોજ કલે�ટર કચેરી ખાતે  સ�તો વારાફરતી મળી,તેમનો પ� રજૂ કય� હતો.જેથી મ� તમામને કાયદો અને
                                    ે
                       ગુ�ડાગદી� કરતા હોય તો મ�િદરમા� શુ� થતુ� હશ?  ઝપાઝપી થઈ હતી. �યવ�થા જળવાય તે રીતે ��ોનો ઉક�લ લાવવા જણા�યુ� ��. > એ.બી.ગોર,કલે�ટર
                  PUBLISHER & PROMOTER BUSINESS MANAGER-USA GROUP DESIGN DIRECTOR ADVERTISING & COMMUNITY RELATIONS DIVYA BHASKAR (GUJARAT)
                  Sunil Hali     Balkrishna Shukla  Ripudaman Kaushik Neela Pandya    Rima Patel     State Editor - Gujarat:
                  [email protected]   732.397.2871              646-963-5993    732-766-9091    Devendra Bhatnagar
                            [email protected]  SUBSCRIPTION    [email protected] [email protected] Chief Sub Editor:
         DIVYA BHASKAR   CHIEF EXECUTIVE OFFICER BUSINESS HEAD  Call 917-702-8800  REGIONAL ASSOCIATES        Rajshree Verma
                                               Bureau In-Charge and Community Relations
                                      [email protected]mail.com
                            CHICAGO & MID-WEST
       NORTH AMERICAN EDITION Nilesh Dasondi                     California     Texas       Creative Head:
          (WEEKLY)     [email protected] Harish Rao - 773.973.7394 TRI-STATE BUREAU Jigisha Patel • 408.775.5240 Seema Govil  Naresh Khinchi
        CORPORATE OFFICE  BUREAU HEAD    BUSINESS HEAD-CANADA Vijay Shah    [email protected]  Cosmo City Media  Designer:
       20-22 Meridian Road, Unit # 9       Ajay Fotedar    732.939.4570    Maryland, DC & Virginia 512.762.7387  Ramesh Parmar
         Edison, NJ 08820  Neeraj Dhar    647.502.1251    [email protected] Kirit Udeshi  [email protected]
                  [email protected]
                            [email protected]
         T. 646-907.8022                      CANADA BUREAU   [email protected] Portland, Oregon & Seattle
         T. 917-702-8800            BUSINESS MANAGER - INDIA Renu Mehta           Pratik Jhaveri
        [email protected]           Pradeep Bhatnagar  416.708.2537    North, Carolina  [email protected]
        www.TheIndianEYE.net          +91-9810284653   [email protected] Nalini Raja
                            [email protected]
                                               [email protected]
      The views expressed on the opinion page and in the letters to the editor page are those of the writers and do not necessarily reflect those of Divya Bhaskar North American Edition. The editor/publisher does not warrant accuracy and cannot be held responsible for
      the content of the advertisements placed in the publication or inaccurate claims, if any, made by the advertisers. Advertisements of businesses of facilities included in this publication do not imply connection or endorsement of these businesses. Divya Bhaskar
      North American Edition (ISSN#15535886, USPS#22-488) is published every week and sold for $55 a year by DB MEDIA USA LLC, located at 20-22 Meridian Road, Unit # 9, Edison, NJ 08820. Periodicals postage rate is paid in New York, NY and at additional
      mailing offices. Postmaster, please send address changes to Divya Bhaskar North American Edition,20-22 Meridian Road, Unit # 9, Edison, NJ 08820.
   1   2   3   4   5   6   7