Page 11 - DIVYA BHASKAR 032522
P. 11

Friday, March 25, 2022

    ડાયલ H ફૉર હાટ� એટ�ક
    �ીડાન�� �ા�ર�ં ને અરમાનોન ��ીક��!
                                             ��       આજનો મનુ�� જૂના �ા��સ�ટર પર બટન ફ�રવીન આન����નુ� �ટ��ન પકડવા
                                   ે
                                              ુ�
                            ુ�
           મથે ��, પરંતુ એ માટ� જ�રી એવ ફાઇન �ુ�ન�� એની પાસે �� �ર?     કો  ઇ અ��ય છરી સૂરણની ગા�ઠને ઘચ દેતાકને વીંધી નાખે એ રીતે ના�ર�ે�ીના� ��ોની ��િમમા�થી
                                     આવતો આદમી છ��.
        �યારેક આપ�ં �દય આરપાર વીંધાઇ જતુ� હોય છ�. વીંધાઇ
                                         �
        ગયેલા હ�યામા�થી ઊતરી આવેલા દદ�ના� ઝરણા� એટલે ગઝલ!   મરી ý� તે પ��લા ��� તમારી સાથ ે
    �યારે પણ ખળખળ વહી જતા� કોઇ બેનામ ઝરણામા� પગ બોળીને બેસી   મારા �દ�ની કિવતા માણવા ઇ�છ�� છ��.
    રહ�વાની થોડીક �ણો �ા�ત થઇ છ� �યારે એક િવચારે મને ખૂબ સતા�યો છ�.  મારી કિવતાઓ �કરમø રંગની છ. �
    ઝરણાના મ���વિનમા� �ા�ત થતા સ�ગીતમા� અિણયાળા પ�થરોનો ફાળો મહાન  મારી પ���તઓ �વા�ેલા ફીણ જેવી છ�.
                                          �
                      �
    હોય છ�. વળી, પ�થરોને કારણે જ એ વહ�તા� વા�ર હળવા અને અિધક શુ�   જ�ગલને શરણે જઇને
    બની રહ� છ�. શાયરનુ� �દય એટલે દદ�નુ� કાયમી િનવાસ �થાન! �સુનો  આ ધરતી પર વસનારા� ગરીબ-ગ�રબા� સાથ ે
    અિભષેક થયા કરે અને કશુ�ક કોમળ કોમળ વીંધાયા કરે અને ભીંýયા કરે.  ��� મારા નસીબને ýડવા ઇ�છ�� છ��.
    દુ:ખનો રથ �યારે ધરતીથી વ�ત �ચે ચાલ �યારે એ દદ�નો દર�ý પામે છ�.  સમ�� કરતા� પણ       િવચારોના
                 ે
    નોબેલ પા�રતોિષક પામનારા પોલૅ�ડના કિવ ઝ�લો િમલોઝની પ���તમા� એક  પવ�ત પરથી નીચે ઊતરી પડતા� �રણા �
    સ�સરો સવાલ પુછાયો છ� : ‘ચળકતુ� ચ�પુ સફરજનને કાપે �યારે બી બચે ખરુ�?  મને વધાર આન�દ આપે છ�! �ંદાવનમા�
                                     ે
            ુ�
    જૂની કબર પર �યારે લીલ ઘાસ ઊગી નીકળ� એ રીતે �યારેક �� શાયરના  આજના િદવસોમા� અખબારો યુ��ન અને રિશયા      યુ��ન-રિશયા યુ�નો ઓથાર 14 િદવસ સુધી વે�ા પછી જે
    થાકી ગયેલા અને હારી ગયેલા કિવ�દયમા� પ���તઓનો Óટારો થતો હોય છ�. વ�ેના �દયશૂ�ય યુ�થી ખીચોખીચ ભરેલા હોય છ�.   �ડ�ેશન અનુભ�યુ� તેને કારણે એક િવિચ� િવચાર આ�યો.
                                           �
     જૅલની િન�ઠ�ર જણાતી �ચી દીવાલો ક�ટલા� ડ�સકા� સ�ઘરીને ઊભી હોય  આ���ડ િહચકૉકના નાટક ‘ધ લેડી વેિનિશસ’મા� એક પાગલ  ગુણવ�ત શાહ બોિલવૂડમા� કોઇ �ફ�મ-િનમા�તા એક �ફ�મનુ� િનમા�ણ કરી
    છ� એનો �યાલ દીવાલોની પેલી બાજુએ વસનારા� નરનારીઓ �યા�થી આવે?  આદમી ઘ�ઘાટ અને ખેલ સામે બખાળા કાઢતો રહ� છ�. �ે�કો  શક� જેનુ� ટાઇટલ હોય : ‘ડાયલ H ફૉર હાટ� એટ�ક.’ મોટામસ
    રાતના �ધા�રયા એકા�તમા� ક� પછી નખો�રયા� ભરતા� વેરાન અજવાળામા � આવી ખતરનાક મૂખ�તા પર હસીહસીન બેવડ વળી ýય છ� કારણ  બહ�માળી મકાન પર રૉકૅટ લો�ચર �ારા ફ�કાયેલો બૉ�બ પડ�
                                        ે
    �યારેક માણસના ýમી ગયેલા િવષાદનુ� મૌન તૂટ� �યારે એક છાનુ�છપનુ� ડ�સક��  ક� એ પાગલ આદમીની આસપાસ બ�દૂકની ગોળીઓની રમઝટ ચાલતી  અને મકાનમા� વસનારા પ�રવારો ખતમ થઇ ýય પછી શુ� બને?
    ભા�યે જ કોઇને સ�ભળાય છ�. બફી�લા િશખરો પરથી નીચે વહી જતા� ઝરણા�  હોય છ�. �યા તો એકાએક બાø પલટાઇ ýય છ� અને એ મૂખ�ને ગોળી વાગે  ઘાયલ થઇને મરવા પડ�લા માણસોની મરણચીસ પણ એકાએક શા�ત થઇ ýય
                                 �
                �
    અધવચ થીø ýય તેમ �યારેક અ�ુજળ પણ વહ�વાની ખો ભૂલી જતા� હોય  છ� �યારે એ પાગલ ઇ�સાન પોતાના જ જખમમા�થી નીગળતુ� લોહી ચાખતો  પછી ક��તાનની શા�િત �યારેક ફિળયામા િચિચયારી બનીને થીø ýય એ
                                                                  �
    છ�. શુ� �યારે પણ આવુ� બને ખરુ�?          ýવા મળ� છ�. �ે�કો એકદમ ગ�ભીર બની ýય છ�. એમને સમýઇ ýય છ�  શ�ય છ�.
                                                 �
     �યુબાની �વત��તા ચળવળમા ýડાયા પછી �પૅિનશ સરકારની જેલમા � ક� જે બાબત હા�યા�પદ ક� િવનોદ�ેરક જણાતી હતી તે તો વા�તવમા અ�ય�ત  પુિતન પાસે હø રડવાની શ��ત બચી હશ ખરી? ચીનના સરમુખ�યાર
               �
                                                                    ે
                         �
    વષ� સુધી સબ�ા પછી રોઝે માિત�ન નામના કિવને મારી નાખવામા આ�યો  કરુણ અને વળી ��રતાથી છલોછલ હતી. કોઇ પણ યુ� �યારેય િવનોદ�ેરક  િશન િપ�ગની પાસે એકાદ અ�ુિબ�દુ પણ બ�યુ� હશ ખરુ�? ઉ�ર કો�રયાના રા��
                                                                    ે
          �
    હતો. મરતા� પહ�લા એણે જે કિવતા લખી તે દદ�ના મધપૂડા જેવી હતી. એ  હોઇ શક�? કોઇ પણ ઘા મનોરંજક હોઇ શક�? સ��ક�ત સાિહ�યમા જે ઉ��ત સૌથી  �મુખ એવા મહામૂખ� ý�ડયા પાસે સ��બુિ�નો એકાદ કણ પણ øવતો ર�ો
                                               �
    કિવતાને �યુબાના લોકોએ સ�ગીતમા� ઢાળી છ�. ડ�સક�� �યારે કિવતા બની ýય  બીભ�સ ગણાવી ýઇએ તે છ�: ‘યુ��ય કથા ર�યા.’ આ મા�યતાને આ���ડ  હશ ખરો? શુ� એ ý�ડયો િવનાશક િમસાઇલન દાદાનો ડ�ગોરો સમજે છ�?
                                                                    ે
                                                       ે
    �યારે જ આવી કિવતા �ા�ત થાય. સા�ભળો:        િહચકૉકનો ટ�કો અવ�ય મળવાનો! એની વાતા પરથી તૈયાર થયેલી �ફ�મ  આ���ડ િહચકૉકનુ� એક નાટક ‘ધ લેડી વેિનિશસ’ ýયુ� નથી પરંતુ ýવાની
                                           �
           ��� એક સાચકલો આદમી છ��.       ‘ડાયલ M ફૉર મડ�ર’ અમે�રકન ટીવી પર 1967-68મા� ýયેલી તેવુ� યાદ છ�.        (�ન����ાન પાના ન�.18)
                                                      ે
                                       િબનડાબેરી ઇિતહાસકારોના કામન વારંવાર વ�ોવવામા� આવે ��.
                                                 ે
                                      ���લો દાખલો ભારત અન િહ�દ� િવરોધી ઇિતહાસકાર ��ી ��કીનો ��
                                 ડાબેરી ઈિતહાસકારોના ત�બ�મા� ફફડાટ!
                          દીવાન-     સાચી હકીકત ઉýગર કરતા પુ�તકો લખીને લોકો સુધી  તટ�થ ઇિતહાસકારોને ‘કોમવાદી’ કહીને બદનામ કરવામા� આવે છ�. ભારતીય
                                  દેશનો સાચો ઇિતહાસ પહ�ચાડવાની કોિશશ કરી છ�.
                                                      પુરાત�વખાતાના ભૂતપૂવ� �ડરે�ટર ક�. ક�. મોહમદે પણ એમના પુ�તકમા�
                          એ-ખાસ      લે��ટ�ટ ઇકો િસ�ટમ ખળભળી ઊઠી છ�. િહ�દુઓને  ડાબેરી ઇિતહાસકારોને ચાબુક મારતા� લ�યુ� છ� ક� રામ મ�િદર બાબત આ ડાબેરી
                                                                         ે
              ે
                                  બદનામ કરતી હકીકતો સાવ જૂ�ી છ� એવુ� પૂરવાર થવા મા�ડ�
     વ   ષ� સુધી ઇિતહાસન નામે ગ�પા હા�કનાર ડાબેરી  િવ�મ વકીલ એ એમનાથી કઈ રીતે સહન થાય.      ઇિતહાસકારોએ મુ��લમોને કઈ રીતે ગેરમાગ� દોયા� હતા. ક�. ક�. મોહ�મદ કહ�
        ઇિતહાસકારો હવે ઉઘાડા પડી ર�ા છ�. મોગલોને
                                                                        �
                                                      છ� : ‘ý મુ��લમ બૌિ�કો, ડાબેરી ઇિતહાસકારોના ષડય��મા ભેરવાયા નહીં
        મહાન ચીતરવા અને િશવાøથી મહારાણા �તાપ         યુિનવિસ�ટીઓમા� પણ િબનડાબેરી િવચારધારા ધરાવતા  હોત તો બાબરી ઢા�ચાનો મુ�ો વષ� પહ�લા જ ઉક�લાઈ ગયો હોત.’
                                                                  �
    જેવા બહાદુર શાસકોને નબળા ચીતરીને, ક�મળી વયના    તેજ�વી િવ�ાથી�ઓ સાથે વષ� સુધી સતત અ�યાય થતો ર�ો છ�.  ક�. ક�. મોહ�મદના કહ�વા �માણે રોિમલા થાપર, િબિપનચ�� અને એસ.
                    ુ�
    િવ�ાથી�ઓના મગજમા� ખોટી �મણા ફ�લાવવાન પાપ ડાબેરી  સાચો ઇિતહાસ દુિનયા સમ� રજૂ કરનાર અ�ણ શૌરી, સીતારામ  ગોપાલ જેવા ડાબેરી ઇિતહાસકારો સૌથી મોટા િવલન હતા. ઉપરની ટોળકીને
    ઇિતહાસકારોએ કયુ� છ�. ýક�, છ��લા ક�ટલાક સમયથી તટ�થ ઇિતહાસકારોએ  ગોયેલ, રામ �વ�પ, માઇકલ ડ�નીનો, ડ�િવડ �ો�લી ક� િમના�ી જૈન જેવા�  (�ન����ાન પાના ન�.18)
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16