Page 15 - DIVYA BHASKAR 032522
P. 15

Friday, March 25, 2022  | 15
                                       ે
                                    ે
     દીપુને આવેલી ��ને બ�ને ચૂપ થઈ ગયા�. પુરુષે ��છક નજરે મ�મીની સામ �ઈન જમણા હાથનો સ�ક�ત કય�
        તુમ �યા ýનો ઉસ દ�રયા પર �યા ગુજરી    તુમન તો બસ પાની ભરના છોડ િદયા
            ે

                             ધન તો �યારેક રોિજ�દા વપરાશની ચીજવ�તુઓ ફી �પે મળી રહ�તી હતી.
                       ે
     ›¯ɉ  ચમા ધોરણમા� ભણતી દીપુ સા�જના પા�ચ વા�ય શાળાએથી  ગેરલાભ ઊઠાવવા માટ� ગામના ચાર પા�ચ માથાભાર પુરુષોએ છ�ટોછવાયો યુ��ન પર ચડાઈ કરનાર
        છ�ટીને ઘરે આવી. શાળાએથી છ�ટવાનો આન�દ એના�
                             �વભાવથી અ�ય�ત માયાળ. શ�આતના સમયમા� એમની એકલતાનો
                                      �
        �ગ�ગમા� ઉછાળા મારતો હતો. રોજની જેમ મ�મી એની વાટ              ે
         ે
    ýતી બેઠી હશ, તે પોતાને �ચકી લેશે, ભાખરી અને દૂધનો ના�તો કરાવશે  �ય�ન કય� હતો. તે સમયે િવમળાબહ�નની િવફરેલી �ખોમા� એ બદમાશોને
                                          �
                                     �
    એવી અપે�ા સેવતી એ િનદ�ષ ઢીંગલી ખુ�લા બારણા�મા� થઈને ઘરમા� દાખલ  માયાને બદલે મહામાયાના દશ�ન થયા� હતા. એ પછી કોઈ પુરુષે િહ�મત કરી
                  �
    તો થઈ ગઈ પણ પછી તરત જ થ�ભી ગઈ. ઓરડામા� એક અý�યો પુરુષ  ન હતી.                   રિશયા શુ� પીછ�હ� કરશે?
    ખુરશીમા� બેઠો હતો. સામે પડ�લી પાટ પર મ�મી બેઠી હતી. અý�યા પુરુષની  દીપુ જુવાનીમા� આવતા� સુધીમા� તેજ તરા�ર બની ગઈ હતી. એની નજરમા�
                                               �
    સામે પડ�લી �ટપોય પર ચાનો ભરેલો કપ અને પાણીનો ખાલી �લાસ ýઈ  તલવારની ધાર હતી અને ચહ�રા પર મ�મી તરફથી વારસામા મળ�લી ખુમારી
    શકાતા હતા. બ�નેના ચહ�રાના હાવભાવ કહી આપતા� હતા ક� એ બ�ને વ�ે  હતી. કોલેજમા� એની સાથે ભણતા તમામ છોકરાઓ એને પોતાની બહ�ન  સમ�ત િવ�ને હચમચાવી ચૂક�લી આ લડાઈ શુ�
    કોઈ ઉ� ચચા� ચાલી રહી હતી.             માનવામા ગવ� અનુભવતા હતા.
                                �
     દીપુને આવેલી ýઇને બ�ને ચૂપ થઈ ગયા�. પુરુષે ��છક નજરે મ�મીની  કોલેજકાળ પૂરો થયો. પુ�ત સમજણ �ા�ત કરી ચૂક�લી દીપુએ એક િદવસ  િવ�યુ�મા� પ�રણમશે, ક� પછી થોડા સમયમા �
                     �
    સામે ýઈને જમણા હાથનો સ�ક�ત કય�. જવાબમા મ�મીએ આટલુ�  િવમળાબહ�નને પોતાની સામે બેસાડીને ક�ુ�, ‘મ�મી, આજે મારે તારી  આિથ�ક �િતબ��ો ક� ��ય કારણે તે પીછ�હ� કરશે?
    ક�ુ�, ‘એવુ� તો હવે કોઈ કાળ� નહીં બને. તમે હવે ચા�યા ýવ.  પાસેથી તારા� અને મારા� ભૂતકાળ િવશ માિહતી ýણવી છ�. લોકો
                                            ે
               ં
    મહ�રબાની કરીને ફરી �યારેય અહી આવશો નહીં.’         પાસેથી કટક� કટક� મને ઘ�ંબધુ� ýણવા મ�યુ� છ�. આજે તારા  યુ��ન પરના હ�મલા બાદ રિશયા સમ� િવ� માટ� એક
     પુરુષ જવા માટ� ઊભો થયો. દીપુની સામે ýઈ  રણમા�   શ�દોમા� સ�ય સા�ભળવુ� છ�. કોણ હતા મારા પ�પા? તમારી  ù ¯ ‘ઓ�જે�ટ ઓફ હ�ટ’ બની ગયુ� છ�. િ�તીય િવ�યુ�મા�
                                                                 �
    ર�ો. એના માથે હાથ ફ�રવીને એ પૂછવા ગયો, ‘આ          વ�ે એવુ� શુ� બ�યુ� હતુ� ક� એ તને અને મને છોડીને...?’ િહટલરને હરાવવામા ખરા હીરો સાિબત થયેલ આ દેશના
    આપણી...?’                �ી�યુ� ગુલાબ      િવમળાબહ�ન પૂરા એક કલાક સુધી બોલતા� ર�ા�.  દુભા��યે, નેતાગીરીના યુ�ખોર માનસને કારણે ઘ�ં સહન કરવાનુ� આવશે
                  �
     મ�મીએ જડબા� ભીંસીને દબાયેલા અવાજમા આટલુ� જ         એમના શ�દોમા� �યથાકથા હતી, વાણીમા� દદ� હતુ� અને  અને એને કારણે અમુક �શ સમ� િવ�ને પણ તકલીફો ભોગવવી પડશે.
                                                              ે
    ક�ુ�, ‘ના, આપણી નહીં, આ મારી દીકરી છ�.’           ઘટના�મમા� પિતની લ�પટતા હતી. તેમના� લ�ન ઇ��વદન  એટલા માટ� જ�રી છ� ક� આ સમયે રિશયન સમાજને, રિશયન માનસને અને
                                             �
                 �
     પુરુષ સમø ગયો. પીઠ ફ�રવીને ખુ�લા બારણા�મા�થી  ડૉ. શરદ ઠાકર નામના હ��ડસમ પુરુષ સાથે થયા� હતા. સારી નોકરી હતી.  �યા�ની પ�ર��થતીને આપણે બરાબર સમøએ. 1990ના દાયકાના ઉ�રાધ�મા�
    ફટાક દઈને ચાલતો થયો.                    લ�નøવનના� શ�આતના� �ણ વષ� સારી રીતે પસાર થઈ  રિશયાની લા�બી મુલાકાતથી શીખવા મળ�લા થોડા પદાથ�પાઠ અહી ં
     દસ વષ�ની દીપુ કોઈ પણ ���ટથી મે�યોર ન કહ�વાય; એને    ગયા�. િવમળાબહ�ન �ે�ન�ટ બ�યા�. એ પછી પિતએ રંગ  ��તુત છ�:
                                   ુ�
                                                                      �
    સાવ અણસમજુ પણ ન ગણી શકાય. એણે જેટલુ� ýયુ� અને સા�ભ�યુ�  બતાવવાન શ� કયુ�. એની સાથે નોકરી કરતી એક �ય�તા ��ીની  મ�ય મો�કોના �વાસીઓથી છલકાતા િવ�તારમા એક દાદીમા Ôટપાથ
                                     �
    તેમા�થી અડધુ� એણે સમø લીધુ�, જે ન સમýયુ� તે પૂછી લીધુ�, ‘મ�મી, આ  સાથે એ લ�નેતર લફરામા સ�કળાઈ ગયો. િવમળાબહ�નને ખબર પડી. એમણે  પર ગેસના ચૂલાની સગડી અને રસોઈમા� વપરાતા� સાણસી જેવા� વાસણ
    �કલ કોણ હતા?’                   િવરોધ કય�. એક િદવસ એમનો પિત કોઈ પણ કારણ બતા�યા વગર ગભ�વતી  લઈને બેઠા� હતા. વાત છ� 1990ના દાયકાની ઉ�રાધ�મા� મો�કોની મારી
                                                           �
              �
     મ�મીએ �ડો �ાસ છાતીમા ભય� અને પછી કાબ�ન ડાયો�સાઈડની  પ�નીને છોડીને ચા�યો ગયો. એણે એ વાતનો પણ િવચાર ન કય� ક� �ે�ન�ટ  એક યા�ા દરિમયાનના અનુભવની. એ વખતે નøકના ભૂતકાળમા તૂટી
                                                                           �
    સાથે એના જેવો જ ઝેરી જવાબ આ�યો, ‘એ તારા પ�પા હતા.’  પ�નીનુ� શુ� થશે? િવમળાબહ�ન એ વખતે મા� ઘર સ�ભાળતા �િહણી હતા. � ગયેલા અને િવસિજ�ત થયેલા સોિવયેત સ�ઘના અવશેષોમા�થી રિશયાની
    દીપુ વધુ ક�ઈ પૂછ� એ પહ�લા જ મ�મીએ ડોળા કાઢીને  િવમળાબહ�ને કઈ રીતે નવ મિહના પૂરા કયા�, કઈ રીતે દીકરીને જ�મ  પુનર�ચના થઈ હતી. ગરીબી અને બેરોજગારી એટલી બધી ક� દેહ �યાપાર,
              �
                                                                �
    એને ચૂપ કરી દીધી, ‘હાથ-પગ ધોઈને ના�તો    આ�યો, ક�ટલી િવપિ�ઓનો સામનો કરીને દીકરીનો ઉછ�ર કય�, આ બધુ�  ગુ�ડાગીરી, �ગ મા�ફયા - �યાનમા આવે તેવા� તમામ દૂષણોથી પીડાતો આ
    કરી લે.’                      ýણવાની ઈ�દુભાઈએ �યારેય પરવા ન કરી. પૂરો એક દાયકો વીતી ગયા  સમાજ અને દેશ. ‘બાબુ�કા’ સ�બોધનથી ઓળખાતા આ રિશયન દાદીએ
                                                                 �
     મહ�માન માટ� બનાવેલી વણપીવાયેલી ચા મ�મીએ      પછી એમને પ�ની યાદ આવી; એ પણ �યારે યાદ આવી �યારે એની સાથે  પારાવાર વેદના વ�ે ��મત રેલાવતા ક�ુ�, ‘મારી પાસે પૈસા નથી. એટલે
    ખાળમા ઢોળી દીધી. એની બોડી લ��વેજ એવુ� કહ�તી      િલવ ઈનમા� રહ�તી ��ી બીý કોઇ પુરુષની ýડ� નાસી ગઈ. હવે રસોઈના� સાધનોનો કોઈ ઉપયોગ પણ નથી. એટલે વેચવા� કા�ા� છ�.
       �
    હતી ýણે મ�મી ચાની સાથે પોતાના કડવા અતીતને        િવમળાબહ�ન �યા સુધીમા� આિથ�ક અને સામાિજક રીતે ��થર થઇ  કદાચ કોઈને કામ લાગી જશે અને મને બે ટ�કનુ� ભોજન!’ એકદમ ‘મેટર-
                                      �
                                   �
    પણ ગટરભેગો વહાવી રહી હોય!               ગયા� હતા. ઈ�દુભાઈ એક સા�જે પ�નીને મનાવી લેવાના આશયથી  ઓફ-ફ��ટ’ રીતે.
     દીપુ જેમ જેમ મોટી થતી ગઈ તેમ તેમ ઘટનાઓના       એના ઘરે આ�યા. એમણે ýયુ� ક� પ�ની તો કમાવા પણ લાગી હતી.  મો�કો રેલવે �ટ�શનથી બે િદવસની ��ન યા�ા માટ�
    �કોડાઓ ýડતી ગઈ. સાવ નાની હતી �યારથી એ         એમણે ��તાવ મૂ�યો, ‘હ�� તને લઈ જવા નથી આ�યો; હ�� તો એવુ�  ખૂબ આરામદાયક ��નમા� ચ�ા પછી સવારના
    મ�મીનો સ�ઘષ� ýતી આવી હતી. અડોશપડોશમા� તેમ જ       કહ�વા આ�યો છ�� ક� તુ� મને તારી સાથે રહ�વા દે. મારી નોકરી છ�ટી  પહોરમા� એક �દય�ાવક અનુભવ થયો. એક
    તેની બહ�નપણીઓના� ઘરમા� એણે પુરુષની હાજરી ýઈ          ગઈ છ�. હ�� ઘર સ�ભાળીશ. તુ� કામ કરતી રહ�જે.’       સરસ મýના સૂટ�ડબૂટ�ડ અને �ભાવશાળી
    હતી. પા�ચ વષ�ની �મરે એણે પહ�લી વાર પૂ�ુ� હતુ�,          આ વાત ચાલતી હતી �યારે શાળાએથી છ�ટીને  ડણક     �ય��તએ ��નના ડ�બામા થેલા સાથે �વેશ
                                                                       �
    ‘મ�મી, મારી ���ડના ઘરમા� પ�પા હોય છ�; આપણા� ઘરમા�        ઉ�સાહભેર આવેલી દીપુએ ઘરમા� પગ મૂ�યો હતો.       કય�. અમારા ક�પાટ�મે�ટમા� આવતા જ
    પ�પા ક�મ નથી?’                          િવમળાબહ�ને બેવફા અને લ�પટ પિતને અપમાિનત  �યામ પારેખ  મને થયુ� ક� સહ�વાસી હશ. પરંતુ તેમણે
                                                                        ે
     જવાબમા મ�મી અનેક ખોટા જવાબો આપી                   કરીને ઘરમા�થી હા�કી કા�ો હતો. દીપુ       રિશયનમા� એક નાનુ� �વચન ચાલ કયુ�.
        �
                                                                           ુ
    શકતી હતી પણ એણે �યારેય એવુ� કયુ� નહીં. દીપુનો             આ છ��લા ��યની સા�ી બની હતી.          અને પછી મારી સાથે ��ેøમા� વાતચીત શ�
    સવાલ સા�ભળીને જરા પણ ગુ�સો કયા� િવના એના                િવમળાબહ�ને દીકરીને એકલા હાથે        કરી. આ ભાઈ તે વખતના રિશયામા કાચ અને
                                                                         �
    માથા પર વા�સ�યપૂણ� હાથ ફ�રવીને એ કહ�તી રહી,               મોટી કરી, ભણાવી ગણાવીને આ        િ��ટલના� વાસણો બનાવતી સૌથી મોટી ફ��ટરીના
    ‘બેટા, તારે પ�પાની શી જ�ર છ�? હ�� જ તારી મ�મી અને            પુરુષ�ધાન સમાજમા પોતાનુ� �થાન  મુ�ય મેનેજર હતા. અ�ય�ત �ચા Óગાવા અને સ�પૂણ�પણે ભા�ગી ચૂક�લા
                                               �
    હ�� જ તારા પ�પા.’                            બનાવી શક� તેવી તૈયાર કરી અને  અથ�ત��ને કારણે તેમની �ોડ�ટસ ખરીદનાર કોઈ બ�યુ� ન હતુ�. એટલે ક�પની
           ુ�
                                                                 �
     મ�મીનુ� કહ�વુ� સાચ હતુ�. દીપુની �મર વધતી ગઈ.             યો�ય �મરે અ�ય�ત સ��કારી મુરિતયો  કોઈને પગાર આપી શકવાની હાલતમા ન હતી. પ�રણામે ક�પની �ારા બધા�ને
    લોકોના� મ�એથી ટપકતી વાતો એના કાનમા� પડતી             શોધીને પરણાવી પણ દીધી. ક�યાદાન આપવા  પોતાના પગારની �ક�મતની બરોબરના� વાસણો દર મિહને આપી દેવામા �
    ગઈ અને મનમા� ઊઘડતી ગઈ. એ વાતોમા� �યારેય             માટ� તમામ પરંપરાઓનો ભ�ગ કરીને િવમળાબહ�ન  આવતા. દરેક કમ�ચારીએ ýતે એને વેચી અને પૈસા કમાવવા પડતા.
    કશુ� યે ખરાબ ન હતુ�, જે હતુ� તે બધુ� જ �શ�સાપૂણ�         એકલા જ બેઠા�.            બોધપાઠ: રિશયન નેતાગીરી પોતાના નાગ�રકોને પડતી ગમે તેટલી
                                                  �
    હતુ�, ‘િવમળાબહ�ન એટલે િવમળાબહ�ન! ધણી િવના             દીકરી દીપુ અને જમાઈ અમર હાલમા સુખી  તકલીફોથી િવચિલત થયા િવના, પોતાની મમત પકડી રાખે છ�. અને
    િજ�દગી øવી નાખી. બીજુ� ઘર ન મા��ુ�. એકલા હાથે          સ�સાર ભોગવી ર�ા� છ�. તેમના� સ�સારની વાડીમા � છ��લી અનેક સદીઓથી ખૂબ તકલીફો વેઠી ચૂક�લા આ રિશયનો તકલીફોથી
    દીકરીને દીકરાની જેમ ઉછ�રીને બતાવી. ચ�ર�ના�            પણ બે Ôલો ખીલી ઊ�ા� છ�. િન�� વયો��  ગભરાતા નથી.
    વ�� ઉપર કલ�કનો એક પણ ડાઘ લાગવા ન દીધો.              િવમળાબહ�ન સ�તોષભરી િજ�દગી øવી ર�ા� છ�.  અક��ય એવી લડાઈઓ, વેદનાઓ, તકલીફો ક� િવચાર કરતા જ
    આને કહ�વાય øવી ý�યુ�.’                      ઈ�દુભાઈ રઝળપાટ કરીને બેહાલ થઇ ચૂ�યા છ�. થથરી ઉઠાય તેવા� ભોગ-બિલદાનો આ દેશની ગરીબ અને પી�ડત �ýએ
     િવમળાબહ�ન પચીસ હýરની વ�તીવાળા                 ઈ�દુભાઈએ છ��લો �ય�ન જમાઈને  સદીઓથી આ�યા� છ�. પરંતુ ઝાર તરીક� ઓળખાતા �યા�ના રાýઓથી લઈ
    ગામમા� આજથી પચાસ વષ� પહ�લા�ના સમયમા�               પટાવવાનો કરી ýયો. એક વાર અમરની ઓ�ફસે  અને િ�તીય િવ�યુ�મા� િહટલરને હરાવવામા િનણા�યક ભૂિમકા ભજવનાર
                                                                    �
                                                                         �
                                                             �
    િન�કલ�ક øવનનો øવતોýગતો દાખલો બની                  પહ�ચી ગયા. માનવતા ખાતર મને તમારા  �ટાિલન હોય ક� હાલમા પુિતન હોય, રિશયન નેતાગીરી હ�મેશા સામા�ય
           �
    ગયા�. અ�યાસકાળમા નિસ�ગની તાલીમ                  ઘરમા� આશરો આપો. આખરે હ�� તમારો  લોકોના� બિલદાનો લેતી આવી છ�. 1941મા� લગભગ 20 કરોડની વ�તી
    લીધી હતી તે øવનનો આધાર બની ગઈ.                    સસરો થા� છ��.’        ધરાવતા સોિવયેત યુિનયનની વ�તી 1945-46 મા� લગભગ 17 કરોડ થઇ
    એક પણ �વોિલફાઇડ ડો�ટરની સગવડ                       અમરે �ઢતાપૂવ�ક ના પાડી દીધી, ‘હ��  ગઈ હતી - લગભગ અઢીથી - �ણ કરોડ રિશયનો આ યુ� લડતા ખપી ગયા
    વગરના એ ટાઉનમા� િવમળાબહ�ન જ                     તમને ઓળખતો નથી. મારા� સાસુ  હતા. �યારે અમે�રકા અને િ�ટન એમ બ�ને દેશના નાગ�રકો અને સૈિનકો
                �
    દાયણ હતા અને ગાયનેકોલોિજ�ટ હતા.                     અને સસરા બ�નેનુ� નામ એક જ છ�.  સહ�નો મળીને આ �કડો સાતથી આઠ લાખન મા�ડ પહ�ચે છ�!
        �
                                                                    ે
    અધરાતે મધરાતે �સૂતાના ઘરે જઈને                    એ નામ છ� િવમળાબહ�ન.’    િહટલરના િવજયરથને થ�ભાવવા માટ� લાખો-કરોડો રિશયનોએ પોતાની
    સુવાવડ કરાવી આપતા� હતા. બદલામા �યારેક    તસવીર ूતીકાत्મક છે      શીષ�કપ���ત: તહઝીબ હાફી              (�ન����ાન પાના ન�.18)
              �
                 �
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20