Page 1 - DIVYA BHASKAR 061722
P. 1

�તરરા��ીય આ�િ�

                               Published by DB MEDIA USA LLC


                            Friday, June 17, 2022     Volume 18 . Issue 49 . 32 page . US $1

                     ગાયના પેટમા� �લા��ટક,  05    ‘TIME’ના� સ���મ      21          િ�શતા�દી ઉજવ�ીનુ�    26
                     િસ�હના� મ�મા� જૂતુ�?!      �નોવે�ટવ િશિ�કા...               ને��વ ડો�ટર...                       �ામી� ભારતનો િવકાસ જ�રી
                       { આ��દ ���ત ઈરમાનાે 41માે પદવીદાન
                       સમારોહ યોýયો              ક��ેસના રાજમા� ભારતમા� દેશી ક�ા બનતા

                            ભા�કર �યૂ� | આ��દ
                                                              ે
                       ગામડાઓના િવકાસ િવના ભારતનો િવકાસ શ�ય  હતા, હવે તોપ-ગોળા બન ��: અિમત શાહ
                                       �
                               ે
                       નથી. �ામીણ ભારત �ગ મહા�મા ગા�ધીના સપનાને
                              સાકાર કરવા માટ� દેશના િશિ�ત
                              યુવાનોએ �વિવકાસ સાથે દેશના    ભા�કર �યૂ� | દીવ          ખુકરી �મારકનુ� ઉ���ાટન
                                 �
                              િવકાસમા પણ પોતાનુ� યોગદાન  ક���ીય �હમ��ી અિમત શાહ� ક��ેસ પર   અિમત શાહ� યુ� જહાજ INS
                              આપવુ� ýઈએ, એમ આણ�દ   �હારો કરતા� જણા�યુ� ક� ક��ેસના જમાનામા�    ખુકરી મેમો�રયલ �યુિ�યમનુ�
                              ��થત ઇ���ટ�ૂટ ઓફ �રલ  દેશમા દેશી ક�ા બનતા હતા. �યારે સેના     ઉ��ઘાટન કરતા� ક�ુ� ક�, ‘એ
                                            �
                                ે
                              મેનેજમ�ટ, આણ�દ (ઈરમા)ના  માટ�ના શ��ો િવદેશથી આવતા હતા, પણ       ભારતની સુર�ા માટ� બિલદાન
         િવશેષ વા�ચન         હાજર રહલા દેશના �હમ�ી અિમત શાહ� હાજર � નરે��ભાઇની સરકારે હવે સૈ�ય માટ� તોપના  આપનારા જવાનોને ��ા�જિલ
                              41મા પદવીદાન સમારોહમા
                                          ગોળા બનાવવાનુ� કામ કયુ� છ�. અિમત શાહ
                          �
                                �
       પાના ન�. 11 to 20       િવ�ાથી�ઓ, વાલીઓ અન અ�ય અ�ણીઓને સ�બોધતા  દીવના �વાસ હતા. તેમણે ક�ુ� ક�, ‘અ�છ� િદન  આપવા માટ�નુ� PM નરે��ભાઇનુ�
                                              ે
                               ે
                                                                 સપનુ� હતુ�.’
                                                  (અનુસ�ધાન પાના ન�.9)
                         ુ�
                       જણા�ય હત. �ામીણ િવકાસમા ક��� સરકારની ભૂિમકા
                                �
                                          આ ગયે, ઔર
                          ુ�
                       �ગે માિહતી      (અનુસ�ધાન પાના ન�.9)
       OFBJPના ���� ��યને                સોિનયા ગા�ધી કોિવડ �ગેની       યુપી ����ા� �ા��ર�ા��ડના ઘર
                ે
     �ય���ી� ખાત ���ા�નત કરાયા              તકલીફોને લીધે દાખલ કરાયા�       પર બુલડોઝર, 305ની ધરપકડ
                                      એજ�સી | નવી િદ�હી
                     �ય���ી� : અ�ગ�ય  ક��ેસ અ�ય� સોિનયા ગા�ધીને કોિવડ સ�બ�િધત { �યાગરાજ તોફાનો ક�સમા�  નૂપુર શમા�ને ઈ�લામ �મા�ે માફ
                     �પીકસ�મા�ના એક અને  તકલીફોના પગલે 12 જૂને અહીંની ખાનગી હો��પટલમા�  ��ાિનક ઈમામની ધરપકડ કરો: જમાત ઉલેમા એ િહ�દ
                     ઓએફબીજેપીના સ�સદ સ�ય  દાખલ કરાયા� છ�. તેમની હાલત ��થર હોવાનુ� કહ�વાય
                     ડો. સુધા�શુ િ�વેદીનુ� �યૂજસી�મા�  છ�. નેશનલ હ�રા�ડ ક�સમા ઇડીએ સોિનયાને પૂછપરછ  એજ�સી | �યાગરાજ પયગ�બર મુ�ે ભાજપ નેતાઓની
                                        �
                     ઓએફબીજેપી એટલા�ટ �ારા  માટ� 8 જૂને હાજર થવા ક�ુ� હતુ�, પરંતુ તેઓ કોરોના  પયગ�બર સાહ�બ �ગે ભાજપના  િવવાદા�પદ �ટ�પણી બાદ દેશભરમા� િવરોધ
                                                            �
                     યોýયેલ ઇવે�ટમા� અમર  સ��િમત થતા� તેમણે 3 અઠવા�ડયા�નો સમય મા�યો હતો.  સ�પે�ડ�ડ �વ�તા નૂપુર શમા અને  �ગે જમાત ઉલેમા એ િહ�દના અ�ય�
                                         �
                                               �
                     ગો�વામી �ારા સ�માન  હવે તેમને 23 જૂને બોલાવાયા છ�. આ જ ક�સમા રાહ�લ  નવીન િજ�દલની �ટ�પણી બાદ ઘણા  મૌલાના સુહ�બ કાસમીએ ક�ુ� ક� નૂપુર
                     કરવામા� આ�યુ�. આ ઇવે�ટની  ગા�ધીને પણ સમ�સ પાઠવાયુ� છ�. ઇડીએ તેમને 13 જૂને  રા�યોમા� દેખાવો-િહ�સા થયા�. િહ�સા  શમા�ને િવવાદા�પદ �ટ�પણી બદલ ઈ�લામ
                     લા�િણકતામા� હýરો લોકો  પૂછપરછ માટ� બોલા�યા છ�. ઇડીએ સમ�સ ýરી કયા�  મામલે તોફાનીઓ િવરુ� કાય�વાહી  અનુસાર માફ કરી દેવા ýઈએ. મુ��લમ
                     ટ��કી નો�ટસમા� પણ ટીવી  બાદ ક��ેસના નેતાઓએ ક��� સરકાર સામે સરકારી  કરાઇ રહી છ�. યુપીના �યાગરાજમા�  િવ�ાનો દેશ�યાપી દેખાવો સાથે સ�મત
                     એિશયા ઓ�ડટો�રયમ ખાતે  એજ�સીઓના દુરુપયોગનો આ�ેપ કય� હતો. 13 જૂને  થયેલી િહ�સા સ�દભ� પોલીસે એક  નથી. મદની અને ઓવૈસી જેવા મગરના
                                                                       (અનુસ�ધાન પાના ન�.9)
                                                                   ે
                                     છ
                                     ના
                                રાહ�લની પૂછપરછના
                                           (અનુસ�ધાન પાના ન�.9)
                                                  �થાિનક
                     એકિ�ત થયા હતા
                     એકિ�ત  થયા  હત ા  રા હ� લની  પૂ છપ રછ ના  (અનુસધાન પાના ન.9) ) �થાિનક   (અનુસ�ધાન પાના ન�.9) �સુ વહાવ
                                                            રચના નાથ : ‘TIME’ને
    જ�મુ-કા�મીર: ખી�મા� લવ�ડર મહ�કી ર�ા� ����
         ુ
    જ�મ    - કા�મીર     :  ખી�મા�      લવ�ડર      મહ�કી    ર�ા    �           ��યા� ���ોધક ���ક
                                                                 �ફિન�સ, એ�ર�ોના
           ભા�કર �યૂ�, �ીનગર                                         આજે ‘ટાઇમ’ને તેના સૌ�થમ સ�શોધક િશ�ક
    જ�મુ-કા�મીરમા� હાલ લવ�ડર મહ�કી ર�ા� છ�. �ીનગરથી મા�ડીને                                      મળી ગયા જેમની
    િજ�લા ડોડા સુધી ખેતરોમા� લવ�ડરના Ôલો લહ�રાઇ ર�ા� છ�. ક���ીય                                    લા�િણકતા યુ.એસ.
    િવ�ાન અને ટ��નોલોø �ારા કાઉ��સલ                                                  િશ�કો જેવી છ�, જે
                                                                          �
    ઓફ સાય��ટ�ફક એ�ડ ઇ�ડ��ીયલ �રસચ�                                                  તેમના �ે�મા સુધારો
    (સીએસઆઇઆર) અરોમા િમશન શ�                                                      લાવે છ� અથવા
    કરાયુ� હતુ�. કા�મીર ખીણમા� હાલ �દાજે                                                તેમના િવ�ાથી�ઓમા�
    200 એકર જમીન પર લવ�ડર ઊ�યા છ�.                                                   આગવી રીતે ફરક
                �
    �દાજે 5000 ખેડ�તો િમશન સાથે ýડાયા                                                 લાવે છ�. આવા
    છ�, જેથી લવ�ડરના Ôલોમા�થી તેલ કાઢવાની                                               િશ�કોની  યાદી
    ��િન�ગ આપી શકાય. લવ�ડરનુ� તેલ અ�ર                                                 બનાવવા  ટાઇમે
    બનાવવા માટ� ઉપયોગમા� લેવાય છ�.                                                   દેશભરમા�થી સ�કડો
     લવ�ડરનુ� તેલ 10 હýર �િપયે િલટર વેચાય �� : લવ�ડરનુ�                                        નોિમનેશ�સ- પ��લક
    તેલ 10 હýર �િપયે િલટરના ભાવે વેચાય છ�. લવ�ડર તેની                                         �ક��સ,  પ��લક
    સુગ�ધ માટ� ýણીતા છ�. તેના પપ�લ Ôલ ઊગે છ�. લવ�ડરનો                               ચાટ�સ�, અને પેરોિચઅલ �ક��સમા�થી- મ�ગા�યા હતા
    ઉપયોગ પ�યૂ�મ ઉપરા�ત ચા, ક�કી�, મીઠાઇઓ અને અગરબ�ી                                અને તેમા�થી એવા િશ�કોની પસ�દગી કરવામા� આવી
        �
    બનાવવામા થાય છ�.                                         ફોટો: આિબદ બટ જે ઉપરો�ત બાબતોથી ચ�ડયાતા હોય.
                                    �
                                                  ે
               ¾ } અમદાવાદ | સુરત | વડોદરા | રાજકોટ | ભુજ | મુ�બઈ }નો� અમે�રકા | ક�નેડા�ી �કાિશત }અાપના �િતભાવો અમન મોકલો - [email protected]
   1   2   3   4   5   6