Page 2 - DIVYA BHASKAR 061722
P. 2

¾ }ગુજરાત                                                    Friday, June 17, 2022   2         NEWS FILE                   ઇસરોના ઇન-�પેસ સે��રના ����ા�નમા� સ��ો�ન


                                           �
      પાવાગઢ: માતાના �ામન    ��
      ગભ��હ સોનાથી મઢાય��        �પેસ સે��રમા �ાઇવે� ક�પની� વે�ડર


                       ગણાતી હતી, હવે તેમને તક મળશે: મોદી
      પહ��ીવાર
      પહ��ીવાર �વýરોહણ|
          રોહણ
            |
         �વ
         ý
      મ�િદરના િશખર પર
      મ�િદરના  િશખર  પર
      ગુરુવાર
      ગુરુવારે �વજદ��         { ‘�પેસ સે��રના સુધારાને આ�� આવતા
        ે

        �વજદ��
      આરોપવામા  � આ�યો        અવરોધો દૂર કરાયા’                                       ઇન-�પેસ સે�ટરના
      આરોપવામા� આ�યો
      હતો. .                                                             ઉદ�ાટનમા�
      હતો
                            �ા�કર �યૂ� | અમદાવાદ                                 વડા�ધાનની
                       વડા�ધાન નરે�� મોદીએ 10 જૂને બોપલમા� ઇસરોના                           સાથે નેશનલ
                       ઇન-�પેસ સે�ટરનુ� ઉ���ાટન કયુ� હતુ�. આ �સ�ગે                       િસ�યો�રટી
                       સ�બોધન કરતા� તેમણે ક�ુ�, ભારતનુ� �ત�ર� અિભયાન                         એડવાઇઝર અિજત
                       આ�મિનભ�ર ભારતની સૌથી મોટી ઓળખ છ�. આ ઇન-                            દોવાલ, ઇસરોના
                       �પેસ સે�ટર ભારતના યુવાનોને તેમની ટ�લે�ટ બતાવવાની                        ચેરમેન એસ.
                       તક આપશે. ઇન-�પેસમા ભારતના �ત�ર� �ે� �ા�િત                           સોમનાથ, ઇન
                               �
                                      ે
                                     �
                       લાવવાની �મતા છ�. વડા�ધાને ક�ુ�, આ પહ�લા �ાઇવેટ                         �પેસના ચેરમેન
                       ક�પનીઓ માટ� �પેસ સે�ટરના દરવાý બ�ધ હતા. તેઓ                          પવન ગોયે�કા
                       મા� વે�ડસ� તરીક� કામ કરી શકતી હતી, પરંતુ તેમની                         હાજર ર�ા હતા.
                       સરકારે હવે �પેસ સે�ટરને �ાઇવેટ ક�પનીઓ માટ� ખોલી
                       દીધુ� છ�. અમારી સરકારે �પેસ સે�ટરના સુધારાને આડ�
                       આવતા તમામ અવરોધો દૂર કરવાનુ� કામ કયુ� છ�. બનવાની છ�. �પેસ ટ��નોલોø હવે પસ�નલ �પેસની  વણ��યો હતો. તેમણે ક�ુ� ક�, અમદાવાદ અને ઈસરોને
                        આગામી િદવસોમા� ઇન-�પેસ થકી �પેસ ટ��રઝમ અને  ટ��નોલોø બનવા જઈ રહી છ�. ઇન-�પેસ સે�ટર  જૂનો સ�બ�ધ છ�. ઈસરોના કારણે અમદાવાદનો િવ�તાર
                             �
                       �પેસ �ડ�લોમસીમા ભારત મહ�વની ભૂિમકા ભજવશે.  ગુજરાતની શાન વધારશે.     સેટ�લાઇટ તરીક� ઓળખાય છ�. અમદાવાદમા� ઇન-�પેસ
                                 ે
      પાવાગઢના મહાકાળી માતાના મ�િદર પર  તેમણે ક�ુ�, �પેસ ટ��નોલોø �ે� �ર�ો�સ� માટ� યુવાનો  ઇસરોન કારણે િવ�તારનુ� નામ સે���ાઇ� પ�ુ�: CM  હ�ડ�વાટ�ર કાય�રત થતા� �પેસ સાય�સમા રુિચ ધરાવતા
                                                                        �
                                             ે
      વડા�ધાન મોદીના હ�તે મ�િદર પર �વý  આગળ આવે, સરકાર તમામ સહયોગ આપશે. 21મી  મુ�યમ��ી ભૂપે�� પટ�લે િવ�ાની ડો. િવ�મ સારાભાઈનો  િવ�ાથી�ઓ, િશ�કો, ખાનગી ક�પનીઓ ક� ઉ�ોગો હવે
      આરોહણ કરાશે. માતાøના મ�િદરના   સદીમા� �પેસ-ટ�ક ટ��નોલોø એક મોટી �ા�િતનો આધાર  ઉ�લેખ કરીને ઇસરો અને અમદાવાદ વ�ેના સ�બ�ધને  ઈસરો સાથે ભાગીદારીમા� �પેસ �ોજે�ટ કરી શકશે.
      ગભ��હને સોનાથી મઢવાની કામગીરીને
      આખરી ઓપ અપાયો.    } મકસુદ મિલક
                        પવન��ી �રપેર નથી કરાતી, ખા�ોિ�યાનુ� ગ�દુ� પાણી સાવજ પી ર�ા છ�
      PMOએ મ�જૂરી ન આપી,
      મોદીની સભા યોýશે         વસીમ �ા�ક, જૂનાગઢ | ભાવનગર િજ�લાના ગારીયાધાર તાલુકામા�
                       લગભગ 19થી વધારે િસ�હો વસવાટ કરે છ�. એમા� સૌથી વધારે િસ�હો
      વડોદરા : આજે વડોદરામા� આયોિજત વડા�ધાન  સરંભડા ગામમા� રહ� છ�. અહી લગભગ 10થી વધારે િસ�હોનો વસવાટ  સાવરક����ા પ�થક
                                ં
                            �
      નરે�� મોદીનો રોડ શો રદ કરાયો છ�. �યારે  છ�. આ િવ�તારમા ગારીયાધાર, સાવરક��ડલા અને લીલીયા એમ 3
      સભાનુ� અાયોજન અકબ�ધ રખાયુ� છ�. પીએમઓ  જુદી જુદી રે�જના િસ�હો અવરજવર કરે છ�. તાજેતરમા� જ એક િસ�હ
      ઓ��સથી રોડ શો રદ થયો હોવાનો મેસેજ કલે�ટર  ખાબોિચયામા ભરેલુ� પાણી પીતો હોય એવો િવ�ડયો વાઇરલ થયો
                           �
      કચેરીને આપવામા� આ�યો હતો.અલકાયદા �ારા  હતો. છતા વનિવભાગના પેટનુ� પાણી ન હલતુ� હોય એવી ��થિત
                          �
      અપાયેલી ધમકીના પગલે સલામતીના કારણોથી  છ�. આ ઉપરા�ત ગયા વષ� આવેલા તાઉત વાવાઝોડાને કારણે પાણીનો
                                   ે
      પણ રોડ શો બ�ધ રખાયાની અટકળો સેવાઈ  ��ોત આપતી પવનચ�ી પણ ધરાશાયી થઈ ગઇ છ�. પ�રણામે
      રહી છ�. વડા�ધાન �થમ પાવાગઢ મહાકાળી  પાણીના ક��ડા પણ ખાલી છ�. છતા વનિવભાગ �ારા કોઇ �યાન અપાતુ�
                                 �
      માતાøના દશ�ન કરીને બપોરે 12 વા�યા સુધીમા�  નથી. આથી �ક�િત �ેમીઓમા� ભારે રોષ છવાયો છ�.
      લે�સી મેદાન ખાતે પહ�ચવાનો સમય કલે�ટર
      કચેરીને મ�યો છ�. નરે�� મોદી વડા�ધાન બ�યા
                                 ે
      બાદ �થમ વખત વડોદરામા� રોડ શો કરવાના  ��ા�ની અછત, 3 ���કર અન મા� 3 વનિમ� : લગભગ 12થી
                                    ં
                                  �
       �
      હતા. વડા�ધાન હ�િલકો�ટરમા� સભા �થળ� આવે  વધારે ગામમા� િસ�હોનો વસવાટ છ�. છતા અહી ��ત 3 ���કર છ�. તો
      તેવી શકયતા છ�. િવપ�ી નેતા અમી રાવતે 25  વનિમ� પણ 3 જ છ�. આથી �ટા�ની પણ અછત છ�. હાલ આ રે�જ
      કરોડનો ખચ� થવાનો આ�ેપ કય� છ�. ýક� મેયર  બોટાદ હ��ળ આવે છ�. તેને શે�ુ�જય �ડિવઝન નીચે લેવા માટ� પણ
                                �
      ક�યુર રોક�ડયાએ જણા�યુ� ક� તમામ ખચ� રા�ય  રજૂઆત કરવામા� આવી છ�. છતા આજ સુધી કોઈ ઉક�લ આ�યો નથી. ý
                                   �
      સરકાર કરવાની છ�.         આ રે�જને શ�ુ�જય �ડિવઝન નીચે લેવામા આવે તો િસ�હોની સુર�ામા�
                       જ�ર વધારો થઈ શક� એમ છ�, એવુ� �ક�િત �ેમીઓનુ� કહ�વુ� છ�.
                  PUBLISHER & PROMOTER BUSINESS MANAGER-USA GROUP DESIGN DIRECTOR ADVERTISING & COMMUNITY RELATIONS DIVYA BHASKAR (GUJARAT)
                  Sunil Hali     Balkrishna Shukla  Ripudaman Kaushik Neela Pandya    Rima Patel     State Editor - Gujarat:
                  [email protected]   732.397.2871              646-963-5993    732-766-9091    Devendra Bhatnagar
                            [email protected]  SUBSCRIPTION    [email protected] [email protected] Chief Sub Editor:
         DIVYA BHASKAR   CHIEF EXECUTIVE OFFICER BUSINESS HEAD  Call 917-702-8800  REGIONAL ASSOCIATES        Rajshree Verma
                                      [email protected]
                                               Bureau In-Charge and Community Relations
                            CHICAGO & MID-WEST
       NORTH AMERICAN EDITION Nilesh Dasondi                     California     Texas       Creative Head:
          (WEEKLY)     [email protected] Harish Rao - 773.973.7394 TRI-STATE BUREAU Jigisha Patel • 408.775.5240 Seema Govil  Naresh Khinchi
        CORPORATE OFFICE  BUREAU HEAD    BUSINESS HEAD-CANADA Vijay Shah    [email protected]  Cosmo City Media  Designer:
       20-22 Meridian Road, Unit # 9       Ajay Fotedar    732.939.4570    Maryland, DC & Virginia 512.762.7387  Ramesh Parmar
         Edison, NJ 08820  Neeraj Dhar    647.502.1251    [email protected] Kirit Udeshi  [email protected]
                  [email protected]
                            [email protected]
         T. 646-907.8022                      CANADA BUREAU   [email protected] Portland, Oregon & Seattle
         T. 917-702-8800            BUSINESS MANAGER - INDIA Renu Mehta           Pratik Jhaveri
        [email protected]           Pradeep Bhatnagar  416.708.2537    North, Carolina  [email protected]
        www.TheIndianEYE.net          +91-9810284653   [email protected] Nalini Raja
                                               [email protected]
                            [email protected]
      The views expressed on the opinion page and in the letters to the editor page are those of the writers and do not necessarily reflect those of Divya Bhaskar North American Edition. The editor/publisher does not warrant accuracy and cannot be held responsible for
      the content of the advertisements placed in the publication or inaccurate claims, if any, made by the advertisers. Advertisements of businesses of facilities included in this publication do not imply connection or endorsement of these businesses. Divya Bhaskar
      North American Edition (ISSN#15535886, USPS#22-488) is published every week and sold for $55 a year by DB MEDIA USA LLC, located at 20-22 Meridian Road, Unit # 9, Edison, NJ 08820. Periodicals postage rate is paid in New York, NY and at additional
      mailing offices. Postmaster, please send address changes to Divya Bhaskar North American Edition,20-22 Meridian Road, Unit # 9, Edison, NJ 08820.
   1   2   3   4   5   6   7