Page 4 - DIVYA BHASKAR 060322
P. 4

¾ }ગુજરાત                                                    Friday, June 3, 2022    4                                                                ે
         NEWS FILE            પાટણમા ��ોન મ��વ જણાવતા રા��પાલે વટાણા વે�ા�             પાટીલ ક�ુ�, ‘ભરત�સ��
                              �
                                  ુ�
      ભાજપે �ો��પટ�સને         ���સજનની ત�ગી�ી રા��મા�                          સોલ�કી મે�ટલ �ો��પ.મા      �

      નકા�ગાર કરી : ઇસુદાન                                            ચેકઅપ કરાવે’
      ઇસુદાન ગઢવીએ ધોળકા અને ભાવનગરના અનેકના� મોત ��ા�: રા��પાલ                         ગુજરાત ક��ેસના ભૂતપૂવ� �મુખ ભરતિસ�હ સોલ�કીએ
                                                                 �ા�કર ���� | ગા�ધીનગર
      અમદાવાદ : આમ આદમી પાટી�ના �દેશ નેતા

      આરો�ય ક���ોની િવકટ પ�ર��થિત પર �કાશ                                     રામમ�િદર માટ� કરેલા િનવેદન �ગે ભાજપના અ�ય�
                                          ે
      પાડતા જણા�યુ� ક�, ગુજરાતમા� ભાજપની સ�ાને  �ા�કર ���� | પાટણ િશ�ણ સાથ ચા�ર�ના પણ પાઠ �ણાવીશુ� : �ાન    પાટીલે ક�ુ� ક� સોલ�કીએ મે�ટલ હો��પટલમા� ચેકઅપ
           �
      27 વષ� થયા છતા ગુજ.ની આરો�ય �યવ�થા  પાટણમા� હ�મચ��ાચાય યુિનવિસ�ટી ખાતે                   કરાવવુ� ýઇએ. તેમણે સોલ�કીને પડકાર ના�ખતા ક�ુ�
                              �
      જજ��રત હાલતમા છ�. ધોળકા તાલુકાના કોઠ ગામે  યોýયેલા પદવીદાન સમારોહમા� ઉપ��થત વ�સલ �વામી          ક� તેઓ અ�ય ધમ�ના લોકો િવરુ� આવા� િનવેદનો કરી
           �
                                                             ે
      આરો�ય ક��� છ� પરંતુ કોઈ કમ�ચારી હાજર નથી.  રા�યપાલ આચાય� દેવ�તે કોરોનામા�  ડૉ. �ાનવ�સલ �વામીએ જણા�યુ� હતુ� ક� બે �કારની બતાવ. પાટીલે ક�ુ� ક�, ગઇ કાલે ક��ેસના એક આગેવાને
      આ ગ�ભીર બાબત છ�. આરો�ય ક���ના કચરાની  ઓ��સજનના અભાવ લોકો મરી ગયા    િવ�ા છ�.અપરા િવ�ા ક� જેનાથી øવન િનવા�હ થાય  રામ મ�િદર પર િનવેદન આ�યુ� હતુ�. મને લાગે છ� ક�, તેમને
                              ે
      સમયસર �િ�યા કરવામા� આવતી નથી જેના  હોવાનુ� ýહ�ર મ�ચ પરથી િનવેદન કયુ�  છ� અને પરા િવ�ા જેનાથી øવવાના ઉ�મ િવચાર  મે�ટલ હો��પટલમા� લઇ જઇને ચેકઅપ કરાવવાની જ�ર
                                                                          �
      કારણે ગામમા� રોગચાળો ફ�લાવાની દહ�શત છ�.  હતુ�. અગાઉ સરકારે કોરોનાકાળમા�  અને અિભગમ �ા�ત થાય છ�. િવ�ાથી�ઓએ આ બ�ને  છ�. ભરતિસ�હ સોલ�કીએ જણા�યુ� ક�, મારી વાતમા રામનો
                                                      �
      સરકાર અને ધોળકાના મે�ડકલ ઓ�ફસરોએ આ  ઓ��સજનના અભાવ એક પણ મોત નહીં    િવ�ાઓને આ�મસાત કરી સમાજસેવામા યોગદાન  િવરોધ નથી. પરંતુ રામ મ�િદર માટ� જે િશલાઓને ઘરે
                             ે
      બેદરકારીનો જવાબ આપવો પડશે.    થયુ� હોવાનો દાવો કય� હતો. રા�યપાલના  આપવાનુ� છ�.            ઘરેથી ��ા સાથે, પૂý કરીને પાદરે મૂકી હતી, તેની
                       િવરોધાભાસી િનવેદનને પગલે િવવાદ                      ભાજપના લોકોએ િચ�તા કરી ન હતી.
                       સý�યો હતો. રા�યપાલે ��ોનુ� મહ�વ સ��ના માગ� કત���નુ� પાલન કરવા િવ�ાથી�ઓને શીખ પ�વ� ક�ગી નેતાઓ કહ�તા ‘આ લોકો માટીના ���ા� લઈને
         �
      ગીરમા �સ�� 30% વ��ા :      સમýવતી વખતે ઓ��સજન øવન  રા�યપાલે સ�ત સમાન પુરુષોની સમાજને આવ�યકતા હોવાથી  નીક��ા ��’ - ગોરધન �ડ���ા : ન�ડયાદ ખાતે િજ�લા
      ક���ી� વનમ��ી           માટ� ક�ટલો જ�રી હોવાનુ� જણાવતા  છા�ોને �ેરણા લેવા જણા�યુ� હતુ�. ઉપિનષદનો ઉ�લેખ કરી સ�યના  �ભારી ગોરધન �ડ�ફયાએ િવવાિદત િનવેદન �ગે
                            �
                                                            જણા�યુ� હતુ� ક� ‘પહ�લેથી જ ક��ેસની માનિસકતા આવી
                       કોરોનામા� થયેલા મોતનો દાખલો આ�યો
                       હતો. રા�યમા� કોરોનાકાળ દરિમયાન  માગ� પર પોતાના કત��ય ધમ�નુ� પાલન કરી સતત �વા�યાયરત રહ�વા  છ�, તેમણે રામસેતુ કા�પિનક હોવાનુ� ક�ુ� હતુ�. સાડા ચાર
                                     િવ�ાથી�ઓને શીખ આપી હતી.
                       ઓ��સજનના અભાવ હો��પટલમા�  ��ો વાવોે| કોરોના મહામારીએ ઓ��સજનન મહ�વ સમý��ુ� : રા�યપાલે  લાખ લોકોનુ� બિલદાન, 75 વષ� કોટ�મા� ફસાયેલો ક�સ,
                              ે
                                                  ુ�
                             �
                       અનેક મોત થવા છતા રા�ય સરકાર �ારા  જણા�યુ� હતુ� ક� મહામારીમા ડૉ�ટરોએ 24 કલાકના ઓ��સજનની  િહ�દુ સમાજની આ�થા અને ક���ીય મ��ી રહી ચૂક�લા,
                                             �
                              ે
                       ઓ��સજનના અભાવ એક પણ મોત  સારવાર માટ� 10-10 હýર �િપયા લીધા હતા. લોકોએ ઓ��સજનની  િસનીયર �ય��ત આવુ� બોલે તે યો�ય નથી. ‘રામ મ�િદરની
                       રા�યમા� ન થયુ� હોવાના દાવા કરવામા�  મા�ા વધે તે માટ� જ�મિદવસ િનિમ�ે તેમજ øવનકાળ દરિમયાન  �ટોને અમે શીલા કહીએે છીએ, તેને ઇ�રø એક
                                                                ં
                       આ�યા હતા. ઉ�લેખનીય છ� ક� બીø  ઓછામા ઓછા 10 જેટલા ��ો વાવવા ýઇએ.   જમાનામા� ઢ�Ó કહ�તા હતા. અમે શીલાન પૂજન કરવા જતા
                                                                       ુ�
                                       �
                       લહ�રમા� ઓ��સજનની ત�ગી સý�ઈ હતી.                      �યારે તેઓ કહ�તા ક� આ લોકો ઢ�ફા� લઈને નીક�યા છ�.’
      જૂનાગઢ : ક���ીય વન અને પયા�વરણ મ��ી ભૂપે��
                                                                     ુ�
      યાદવે સાસણ ગીરની મુલાકાત લીધી હતી. જેમા�
                                                ે
                                     ે
      તેઓએ ગીર જ�ગલમા� િસ�હોને િનહાળવા સાથે  ‘ગા�ધી લડ� થે ગોરો સ હમ લડ�ગે ચોરો સ’, દ.ગુજરાતમા� આિદવાસી સમાજન �દોલન
      માલધારીઓ, ખેડ�તો, હોટલ માિલકો, �થાિનકો
      સાથે િસ�હ, ગીરનુ� જ�ગલ અને �થાિનક ��ો
      �ગે ચચા� કરી હતી. વનિવભાગના અિધકારીઓ
      સાથે પણ સમી�ા બેઠક યોø હતી. રા�યના
      પયા�વરણ મ��ી �કરીટિસ�હ રાણા, વન, પયા�વરણ
      અને ઉ�ોગ રા�યમ��ી જગદીશ પ�ચાલ, રા�ય
      સભાના સા�સદ પ�રમલ નથવાણી પણ ઉપ��થત
      ર�ા� હતા. યાદવે જણા�યુ� હતુ� ક�, ગીરનો િવકાસ
      વડા�ધાનના માગ�દશ�નમા� થઈ ર�ો છ�. ગીર
      �ગે દેશભરમા� િવિશ�ટ પરંપરા ��થાિપત
      થઈ છ�. વન અને પયા�વરણ િવભાગ �ોજે�ટ
      ટાઈગર, �ોજે�ટ ડો�ફીન, �ોજે�ટ એલીફ�ટ,
      �ોજે�ટ લાઇન માટ� કામ કરી ર�ુ� છ�. િગર
      ક�દરતી સ�વધ�ન માટ� �તરરા��ીય �તરે ýણીતુ�
      છ�. િસ�હની સ��યામા� 30 ટકાનો વધારો થયો છ�.
      ‘ક��ેસની �ારમા� પાટી�ની
      અ��વ��ા જવાબદાર’
      ગા��ીનગર : ક��ેસના બે ધારાસ�ય �યાસુ�ીન
      શેખ અને િશવા ભૂ�રયાએ ઇવીએમ નહીં, પણ
      ક��ેસનુ� જ મેનેજમે�ટ અને કાય�કતા� જવાબદાર
      હોવાનો ઘટ�ફોટ કય� હતો. મહ�સાણામા ક��ેસ
                  �
      �ારા યોજવામા� આવેલી બેઠકમા� �યાસુ�ીન
      શેખે ક�ુ� ક�, ક��ેસમા બુથ મેનેજમે�ટ જ નથી.
            �
      ચૂ�ટણીલ�ી કામગીરીમા� ક��ેસના કાય�કરો નબળા  અપને ગા�વ મ�
                                         �
      છ�. ધારાસ�ય િશવા ભૂ�રયાએ ક�ુ� હતુ� ક�,           વા�સદા | વા�સદામા પાર-તાપી અને નમ�દા �રવર િલ�ક �ોજે�ટના િવરોધમા� 11મી રેલી તથા ભારતમાલા �ોજે�ટ �તગત� મુ�બઇ-િદ�હી
      કાય�કરો કહ� છ� અમે મત ક��ેસને જ આ�યો હતો,  અપના રાજ    કો�રડોર તથા નવસારી-ચે�નાઈ એ�સ�ેસ વેના િવરોધ માટ� �ા�ત અિધકારી અને મામલતદારને આવેદનપ� સુપરત કયુ� હતુ�. રેલીમા �
      પણ ઇવીએમને કારણે ગરબડ થઈ. ઇવીએમ              આિદવાસી સમાજના આગેવાનો, મિહલાઓ બેનર સાથે ‘ગા�ધી લડ� થે ગોરો સે, હમ લડ�ગે ચોરો છ�’, ‘ડ�મ હટાવો આિદવાસી બચાવો’,
      જવાબદાર નથી તેમ ધારાસ�યએ ક�ુ� હતુ�.            ‘વેદા�તા હટાવો, પયા�વરણ બચાવો’, ‘આિદવાસી નારી ક�સી હ� Ôલ નહીં િચનગારી હ�’ જેવા સૂ�ો�ાર કયા� હતા.

     કા�મીરના લાલ ચોક પાસે કથા; હોટલમાિલક મુ��લમ                                            �ા�કર
                                                                      િવશેષ                            અિપ�ત પાઠક | વડોદરા    કથામા� ગુજરાતના� િવિવધ શહ�રોના 217 �ોેતાઓ હાજર  બ�યા. સુરતના સુધીર સોની અને �ી રંગ અવધૂત
                       આત�કવાદને લઈને અ�યાર સુધી અ�ય�ત સ�વેદનશીલ  ર�ા હતા. સાથે જ કા�મીરના �થાિનક રહ�વાસીઓ પણ  અ�યાસ ક��� �ારા રંગઅવધૂત મહારાજની કા�મીર
                                                                        �
                       ગણાતા �ીનગરના લાલ ચોક પાસે પહ�લી વાર ગુરુ  કથામા� ýડાયા હતા. હોટલના મુ��લમ માિલક તથા  જવાની અધૂરી રહ�લી ઇ�છાને �યાનમા લઇ અા કથાનુ�
                       લીલા�ત કથા યોýઈ છ�. અ�ય�ત જડબેસલાક સુર�ા  તેમનો �ટાફ પણ ýડાયો હતો તથા આરતીમા� ભાગ  અાયોજન કરાયુ�. કથા માટ� કા�મીરના લેફ. ગવન�ર �ારા
                       �યવ�થા વ�ે લાલ ચોકથી મા� 2 �કમી નøકની  લીધો હતો.          ચુ�ત બ�દોબ�ત પૂરો પડાયો. આમી� અને પોલીસ હોટલની
                                                 �
                       હોટલના હોલમા� વડોદરાના કથાકાર �કરીટભાઈ પાઠક  કા�મીરના ઇિતહાસમા �થમ વખત અ�ય રા�યમા�થી  અાસપાસ અને છત પર સતત બ�દોબ�ત ýળવી તમામ
    કા�મીરમા� કથાનુ� આયોજન ભગવાનની ઇ�છાથી સ�પ�ન  �ારા કથા યોજવામા� આવી હતી. કથાકાર અને �ોતાઓની  આવેલા ધાિમ�ક સ��દાયના લોકોએ કથાનુ� આયોજન કયુ�.  �ોતાઓનુ� ર�ણ કયુ�. �થાિનક રહીશોના જણા�યા મુજબ
    થયુ�. હોટલના મુ��લમ માિલક અને �ટાફ પણ કથા �વણ  સલામતી માટ� હોટલ અને આસપાસના િવ�તારમા આમી�  કથામા� વડોદરા, રાજપીપળા, નારે�ર, સુરત સિહતના � રામાયણ, ભાગવત ક� અ�ય ધાિમ�ક ��થની સા�તાિહક
                                      �
    કયુ�. �થાિનક લોકોને પણ કથામા� આન�દ આ�યોે.  અને પોલીસના 22 જવાનો હિથયારો સાથે તહ�નાત હતા.  શહ�રો અને િવદેશથી અાવેલા 217 જેટલા �ોતા સહભાગી  કથા તેમણે કયારેય કા�મીરમા� ýઇ ક� સા�ભળી નથી.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9