Page 1 - DIVYA BHASKAR 040921
P. 1

�તરરા��ીય આ�િ�

                               Published by DB MEDIA USA LLC


                             Friday, April 9, 2021    Volume 17 . Issue 38 . 32 page . US $1

                     ‘�ીડમ �ોમ પોવટી�    02    �ડિજટલ પેમે�ટ      23           �િત સ�તાહ હýરથી વધુ   27
                     �ાઉ�ડ�શન' ક�નેડા...       �ા�જે�શન 2025...                લોકોને ભોજન પુરુ�...

                       ન�સલ હ�મલામા� 23 શિહદ
         િવશેષ વા�ચન


         કાજલ ઓઝા વ��         { �હમ��ીએ ક�ુ� , ન�સલવાદને જડથી ઉખેડી દેવાશે  { લડાઈ હવે િનણા�યક વ�ા�ક પર

      > 12... કરોગે યાદ તો : સહજ    { છ�ીસગ�ના સુકમાના િજ�લાના        કોરોના દેશમા� : સ��િમતો 7 લાખને પાર,

          સ�વાદનો છલકતો...     જ�ગલમા� ન�સલ હ�મલો
                                                                        ે
                            ભા�કર �ય�ઝ | જગદલપુર
           મધ રાય         છ�ીસગઢના સુકમા િજ�લાના જ�ગલોમા� ન�સલ હ�મલામા � 8મીએ PMની રા�યોના CM સાથ ચચા�
            ુ
                       સુર�ાદળોના પા�ચ નહીં, પરંતુ 23 જવાન શહીદ થયા
      > 14... એક હýર ને એક       છ�. આ માિહતી ચોથી એિ�લે સવારે સામે આવી. એક    ભા�કર �ય�ઝ | નવી િદ�હી
                                             �
          રાતની વાત         જવાન હજુ લાપતા છ�, �યારે 31 ઘાયલ છ�. ન�સલોએ  દેશમા કોરોનાની બીø લહ�ર ýખમી બની રહી છ�.
                                           ચોથી એિ�લે એક લાખથી વધુ નવા ક�સ ન�ધાયા બાદ
                       ટ�કલગુડાના જ�ગલમા� �ણ એિ�લે આ ઘટનાને �ýમ
                       આ�યો હતો. જવાનોના �તદેહો પરથી તેઓ હિથયારો,  દેશમા એ��ટવ ક�સ એટલે ક� સારવાર ચાલી રહી છ�
                                             �
         દેવદ� પટનાયક        જૂતા અને કપડા� પણ ઉતારીને લઈ ગયા. સવારે 11થી 4  તેવા દદી�ની સ��યા 7 લાખન પાર થઈ ગઈ છ�.આ
                                                    ે
      > 18... હડ�પા કા�મા� શુ� િહ�દુ  વા�યા સુધી ચાલેલી આ અથડામણ પછી ��ત બે શહીદના  સમાચાર લખાઇ ર�ા છ� �યારે છ��લા 24 કલાકમા�
                                 �
                       �તદેહ બહાર કાઢી શકાયા. �યા સુધી ��ત પા�ચ જવાન
                                           એ��ટવ ક�સોમા� રેકોડ� 50,438નો વધારો થયો છ�.
                                            આ �કડો એક મહીના પહ�લા એટલે ક� ચોથી માચ�
           �
          ધમ અ��ત�વમા� હતો?     શહીદ થયાની માિહતી હતી. છ�ીસગઢમા� દસ િદવસમા�  એ��ટવ ક�સની સ��યાથી 4 ગણો વ�યો છ�. ચોથી માચ�
                       આ બીý મોટો ન�સલ હ�મલો છ�. 23 માચ� ન�સલોએ
                              �
                                             �
                       નારાયણપુર િજ�લામા પોલીસ બસને િવ��ોટ કરીને  દેશમા 1 લાખ 73 હýર 374 એ��ટવ ક�સ હતા.
           કીિત� ખ�ી        ઉડાવી દીધી હતી, જેમા� પા�ચ જવાન શહીદ થયા હતા.  છ��લા એક જ મહીનામા દેશમા 7548 લોકો ��યુ
                                                   �
                                                     �
                        ન�સલ કમા�ડર િહડમા કોણ છ�, જે બીýપુર હ�મલાનો
      > 20... ભારત-પા�ક�તાન       મા�ટરમાઈ�ડ મનાઈ ર�ો છ�         પા�યા છ�.      �       આ અગાઉ તેમણે તાજેતરમા� ઉ�-�તરીય બેઠક યોø
                                            કોરોનાની ��થિતને �યાનમા લઇને 8 એિ�લના
                                                            હતી. તેમણે ક�ુ� હતુ� ક� કોરોના પર કાબૂ મેળવવા
          સાગર સરહદ...        છ�ીસગઢના બીýપુર ન�સલી હ�મલામા અ�યાર સુધી  રોજ ભારતના વડા�ધાન નરે�� મોદી રા�યોના  માટ� લોકોમા� ý�િ� અને તેમની ભાગીદારી જ�રી
               ે
                                    �
                       22 જવાનોના �તદેહ મળી આ�યા છ� અને એક જવાન  મુ�યમ��ી સાથે બેઠક સા�જે સાડા છ કલાક� યોજશે.  છ�. ý 5 �ો�ડ ���ટ�ø (ટ���ટ�ગ, ��િસ�ગ, �ીટમે�ટ,
                       ગૂમ છ�. આ      (અનુસ�ધાન પાના ન�.10) જેમા� કોરોના સ��મણની સમી�ા કરવામા� આવશે.  ગાઈડલાઈ�સ �માણે   (અનુસ�ધાન પાના ન�.10)
                                         �
    કા�મીર �વાસીઓથી ખીલી ઊઠશે               ���������� ������           મેયર થોમસ લે�કી હ�મેશા
                                ����� જ �જ��������
                                    �
                                ��������� ����� ����       �   સમુદાયની પડખે ર�ા છ�
                                     ભા�કર �ય�ઝ | નવી િદ�હી        અ�ડસન
                                સુપર�ટાર રજનીકા�તને ���મજગતના સૌથી મોટા પુર�કાર  લે�કીએ એ�ડસનના મીરાજ બે��વેટ હોલમા�
                                દાદાસાહ�બ �ાળક� એવોડ�થી સ�માિનત કરાશે. વડા�ધાન  સમુદાયના ટોચના સ�યોને  સ�બોધતા
                  આ તસવીર બડગામના ચારાગાહ તોસાની છ�   નરે�� મોદીએ રજનીકા�તને શુભે�છા  જણા�યુ� હતુ� એ�ડસને દરેક
                                                    ે
                                     પાઠવી છ�. તાજેતરમા� રજનીકા�તે  �ે� �ગિત કરી છ� અને
    { 3 દાયકામા� પહ�લીવાર તમામ  ક�પવાડાના ત�ગધાર, બ�ગસ, બા�દીપોરાના  રાજકારણમા� ઝ�પલાવવાની ýહ�રાત  તે માટ� હ�� સમુદાય અને તેના
                                              �
    િજ�લા� �વાસીઓ માટ� ખુ�યા ગુરેજ, પુલવામાના િશકારગાહ જેવા   કરી હતી. ýક�, ચૂ�ટણી પહ�લા જ તેમણે  આગેવાનોને અિભન�દન પાઠવુ� છ��.
                                                    આ શહ�ર ભારતીયોનુ� ઘર છ� અને
                                     રાજકારણમા� આવવાનુ� �વા��યના
                  પય�ટન �થળોએ સહ�લણીઓનુ� �વાગત
        હારુન રશીદ | �ીનગર  કરવા લોકો તૈયાર છ�.          કારણસર મા�ડી વા�ય હતુ�.  ભારતીય િબઝનસને �ો�સાહન આપવામા� હ��
                                            ુ�
    કા�મીરમા� �ણ દાયકામા� પહ�લીવાર  મે સુધી અહીંના લગભગ તમામ મોટા  મુસીબતોથી ઘેરાયેલો માણસ રજનીકા�તના �ારેથી િનરાશ  મારી ટીમને લઇને ગવ� અનુભવુ� છ��.
    ખીણના તમામ 10 િજ�લા �વાસીઓ માટ� પય�ટન �થળ ખૂલી જશે. આ દરિમયાન  થઇન નથી જતો, તેમનો �દાજ અલગ છ� હ�� કોઇ સે�સમેન નથી પણ
                                  ે
            �
    ખુ�લા મૂકાયા છ�. પહ�લા ��ત અહીંના અý�યા અને સ�રિ�ત િવ�તારો પણ  જય�કાશ ચો�સે, ���મ સમી�ક એ�ડસનના મેયર હોવાના નાતે મારી ટીમમા�
    �ીનગર, બડગામ, બારામુલા અને ખોલી દેવાશે. આ િસઝનમા� અ�યાર  એક �ટારનો ક�ર�મા સામા�ય માણસના øવનને  મોટાભાગના લોકો ભારતીયો છ�. િનલેશ
    અન�તગામમા� જ સહ�લાણીઓ આવતા. સુધી 1 લાખથી વધુ સહ�લાણી કા�મીરની  �ભાિવત કરી શક� છ�. રજનીકા�તે કમાણીનો મોટો િહ�સો  દસો�દીના ને��વ હ�ઠળ રીસે�શન �ડનરનુ�
    ýક�, હવે આત�કના ગઢ રહ�લા દિ�ણ મુલાકાત લઈ ચૂ�યા છ�.  આમ આદમી પાછળ ખ�ય� છ�. મુસીબતોથી ઘેરાયેલો  આયોજન કરવામા� આ�યુ� હતુ�.
    કા�મીરમા� પણ �વાસીઓ આવી શકશે.      (અનુસ�ધાન પાના ન�.10) માણસ રજનીકા�તના   (અનુસ�ધાન પાના ન�.10)  (િવ��ત અહ�વાલ પાના ન�.24)
                                          Buying a house or Re nance?


                                     Real-time, customize quote from 40+ lenders     Very Low Rates
              NMLS#: 320841
                                     Free and quick pre-approval letter
               2500+    reviews
                                    www.LoanFactory.com             (551) 800-9000
       *Licensed in NJ, PA, FL, GA, VA, IL, MN, TX, MS, CO, and CA

                                    �
               ¾ } અમદાવાદ | સુરત | વડોદરા | રાજકોટ | ભુજ | મુ�બઈ }નોથ અમે�રકા | ક�નેડાથી �કાિશત }અાપના �િતભાવો અમન મોકલો - [email protected]
   1   2   3   4   5   6