Page 1 - DIVYA BHASKAR 030521
P. 1

�તરરા��ીય આ�િ�

                               Published by DB MEDIA USA LLC


                            Friday, March 5, 2021     Volume 17 . Issue 33 . 32 page . US $1

                     ક�સ�રયો રંગ       03    માચ�ના �તમા� ગો�ડ    24           �ાિત અન ધમ�ના વાડા    25
                                                                  ે
                     તને લા�યો રે...         મોનેટાઈઝેશન �કીમ...               ભુલાવીને ભારતીય...                         વલણ બદલાયુ� | ભારત-પા�ક�તાન DGMOની વાતચીત, સીઝફાયર પર અમલ થશે

                       પાક. જૂનો કરાર અનુસરશે         િવશેષ વા�ચન


         કાજલ ઓઝા વૈ�

      > 12... આપણે ધાિમ�ક છીએ?

          એકવાર ચેક કરી લો...                        સોિશયલ મી�ડયા ઈ��લુએ�સર

          િવ�� પ��ા        { 2003મા� સીઝફાયર સમજૂતી થઈ હતી

      > 13... નાત, ýત, સ��દાય     �યારે પા�ક�તાને 3 વષ� જ તેનુ� પાલન કયુ� હતુ� રે�યુલેશન હ�ઠ� આવરી લેવાશે
          અન ચૂ�ટણીના...          ભા�કર �યૂઝ | એજ�સી | નવી િદ�હી  { ASCI સોિશયલ મી�ડયા માટ�
                �
            ે
                           �
                       પૂવ� લદાખમા ચીનની વાપસી બાદ હવ પા�ક�તાનનો  માગ�દિશ�કા તૈયાર કરશે     ખાતરી આવ�યક પરંતુ ખોટા
                                   ે
          વષા� પાઠક        િમýજ બદલાયો છ�. ભારત અન પા�ક�તાનના �ડરે�ટર                 દાવાઓ ચાલશે નહીં
                                 ે
                                               િબઝનેસ ડ��ક | મુ�બ�
      > 15... બોલવુ�, ન બોલવુ�,    જનરલ ઓફ િમિલટરી ઓપરેશ�સ(DGMO)ની 24મીએે  સોિશયલ મી�ડયા પર �ભાવશાળી પો��સ મૂકીને  �ા�ટ માગ�દિશ�કા અનુસાર, સો.મી�ડયા
                                    ુ�
                            �
                       હોટલાઈન પર ચચા થઇ હતી. તેમા� ન�ી થય ક� ક� 24-25
                                ૂ
          શુ� બોલવુ�?        ફ��ુઆરીની રાતથી જ એ સમજતીઓને ફરીથી અમલમા � � કોઈ �ોડ�ટનો �ચાર કરવો હવે સરળ રહ�શે નહીં.  ઈ��લુએ�સસ� પણ ખાતરી કરવી આવ�યક છ�
                                                            ક�, કોઈ �ા�ડના �ડિજટલ �મોશનલ ક�ટ��ટ
                            ે
                                 ે
                                          એડવટા�ઇિઝ�ગ �ટા�ડ�સ� કાઉ��સલ ઓફ ઇ��ડયા
                       લવાશ જે સમયાતર બ�ને દેશો વ� થઇ હતી. તેમા� 18 વષ
                         ે
                           �
                       જૂનો સીઝફાયર કરાર પણ સામેલ છ�.     (એએસસીઆઈ) આ મામલે પારદિશ�તા લાવવા  વધારવા માટ� કોઈ �ફ�ટરનો ઉપયોગ થતો
           બોિલવૂડ          આ દરિમયાન સીઝફાયર ભ�ગ, યુ�િવરામ, કા�મીર  માગ�દિશ�કા ýરી કરશે.      નથી. તમામ િદશાિનદ�શોને �યાનમા લીધા
                                                                       �
                                  �
                                           �ા�ટ ગાઇડલાઈન મુજબ, સોિશયલ મી�ડયા
                                ે
      > 17... માધુરી મેમનો ýદુ જ    સિહત અ�ય સમજૂતીઓ �ગ ચચા થઇ હતી. ગુરુવારે  ઈ��લુએ�સસ�, જે લોકોના અિભ�ાયને �ભાિવત  પછી, તેઓએ પણ સુિનિ�ત કરવુ� પડશે ક�,
                                                            �ા�ડ �ારા કરવામા� આવેલા કોઈપણ તકનીકી
                                       �
                       બ�નેએ સ�યુ�ત િનવેદન ýહ�ર કરી એલઓસી પર શાિત
          મન ખ�ચી લા�યો       ýળવવા �િતબ�તા �ય�ત કરી.        કરવા સ�મ છ�, તેઓએ કોઈ �ા�ડ અથવા �ોડ�ટના  અથવા �દશ�ન સ�બ�િધત દાવાની પુ��ટ થઈ છ�.
           ે
                                                                    (અનુસ�ધાન પાના ન�.23)
                                                               �
                          ે
                                ુ
                        ભારત �પ�ટતા કરી ક� જ�મ-કા�મીર આત�કીઓ િવરુ�  �મોશન સ�બ�િધત   (અનુસ�ધાન પાના ન�.23)  તે પહ�લા આ �ગે
                           ં
                       ઓપરેશન નહી રોકાય.   (અનુસ�ધાન પાના ન�.23)
      �યાગરાજ માઘ પૂિણ�મા પર સ�ગમ ખાતે ��ા��ઓનુ� પિવ� �નાન                            સરકારના �મ�� પર
                                                            મલમ માટ ����ો�નો
                                                                   �
       27મીએ માઘ
      પૂિણ�મા િનિમ�ે                                               ક�સ કરવો ખોટોઃ કોટ      �
      ઉ�ર �દેશના
     સુ�િસ� યા�ાધામ                                                      એજ�સી | નવી િદ�હી
       �યાગરાજમા�                                                22 વષ�ની પયા�વરણ કાય�કતા� િદશા રિવને ધરપકડના 9
     ગ�ગા, યમુના અને                                               િદવસ પછી શરતી ýમીન મળી ગયા . િદ�હીની પ�ટયાલા
     સર�વતી એમ �ણ                                                       હાઉસ કોટ� 23મીએ અાદેશ અાપતા
     નદીઓના િ�વેણી                                                      ક�ુ� ક� વો�સઅેપ �ૂપ બનાવવુ� ક� કોઈ
     સ�ગમ ખાતે પિવ�                                                      ટ�લ�કટને એ�ડટ કરવી એ કોઈ ગુનો
      �નાન માટ� મોટી                                                     નથી. અા તેણે �લાઈમેટ એ��ટિવ�ટ
     સ��યામા� ��ાળ�ઓ                                                     �ેટા થનબગ� સાથે શેર કરી હતી.
     ઊમટી પ�ા હતા.                                                       િદશાને કોટ�ના એ�ડશનલ
       ��ાળ�ઓના                                                       સેશન જજ ધમ��� રાણાઅે 1-1 લાખ
      ભારે ધસારાને                                                �િપયાના બે બો�ડની શરતે ýમીન અા�યા હતા. સાથે
      �યાનમા રાખીને                                                એવી �ટ�પણી પણ કરી હતી ક� સરકારના ઘમ�ડ પર મલમ
        �
     �યાગરાજમા� સુર�ા                                               માટ� દેશ�ોહનો ક�સ કરવો યો�ય નથી. િદશાને કોટ�ની
      બ�દોબ�ત વધારી                                                મ�જૂરી િવના દેશ નહીં છોડવાનો પણ અાદેશ અપાયો છ�.
                                                                      �
       દેવાયો હતો.                                                કોટ� ક�ુ� ક� કોઈપણ લોકશાહી દેશમા નાગ�રક સરકારના
                                                            �હરી હોય છ�. તેમની   (અનુસ�ધાન પાના ન�.23)
                                          Buying a house or Re nance?
                                     Real-time, customize quote from 40+ lenders     Very Low Rates
              NMLS#: 320841
                                     Free and quick pre-approval letter
               2500+    reviews
                                    www.LoanFactory.com             (551) 800-9000
       *Licensed in NJ, PA, FL, GA, VA, IL, MN, TX, MS, CO, and CA
                                                  ે
                                    �
               ¾ } અમદાવાદ | સુરત | વડોદરા | રાજકોટ | ભુજ | મુ�બઈ }નોથ અમે�રકા | ક�નેડાથી �કાિશત }અાપના �િતભાવો અમન મોકલો - [email protected]
   1   2   3   4   5   6