Page 1 - DIVYA BHASKAR 022621
P. 1

�તરરા��ીય આ�િ�

                               Published by DB MEDIA USA LLC


                          Friday, February 26, 2021     Volume 17 . Issue 32 . 32 page . US $1

                     ભ�ચમા� નમ�દા જય�તીએ   06    દેશનો øડીપી �ોથ     24           ટોગોરના �ુ�ટનની     28
                     ગાય�ી મ�િદરના...         આગામી વષ� 10...                 મુલાકાતના શતા�દી...                          આર યા પારની 7 િમિનટ
                          રોવર લઇને ગયેલુ� યાન મ�ગળની ક�ામા�
                          પહ��યાની 10 િમિનટ પહ�લા� અલગ થયુ�.


                                                                     હ�િલકો�ટર
                          રોવર ક�ામા�
                                                                     ઇ�ø�યૂટી
         િવશેષ વા�ચન            પહ��યુ� �યારે                                     વજન : 1.8 �ક.�ા.
                          ઝડપ 19 હýર
                          �ક.મી./કલાક                                      �ચાઇ : 19 �ચ
          ગુણવ�ત શાહ           હતી.                                         તે 90 સેક�ડ સુધી ઊડી
                                                                      શક� છ�.
      > 11... માણસ અળિસયુ�           �યારે રોવરે 2
                           હýર �ડ�ી
          બની રહ�, �યારે ધમ...       ફ�રનહીટ
                  �
                           ગરમીનો સામનો
                           કરવો પ�ો.                               રોવર પેરાશૂટની
                                �યાર બાદ તાપમાન  પેરાશૂટ ખુલી, તેમા�            મદદથી મ�ગળ
          િવ�� પ��ા                 �ટવાનુ� શ� થયુ�. તેમા�  240 સેક�ડનો            પર ઉતયુ�.
                                90 સેક�ડ લાગી.
      > 13... કારાગારની કિવતા સાવ    રોવર આવુ� છ�         સમય લા�યો. રોવરને ગરમીથી  મ�ગળ �હ પરની  પછી બેકશી�ડ  તેને ઝાટકાથી
                                           બચાવતુ� હીટ શી�ડ
                                                ��થિત �ગે
                                                                  બચાવવા હ�િલકો�ટરની
                                           અલગ થયુ�.
          નøક અન સાવ...       મા�ટક�મ જેડ: ખૂબ ઝડપથી   1 2    શેરલૉક: મ�ગળ પર øવન  નેિવગેશન મ�યુ�. અલગ પ�ુ�. મદદ મળી.
               ે
                       ઝૂમ થતો હાઇ ડ��ફિનશન
                          ે
                       વી�ડયો અન 3D ક�મેરા.     3    છ� ક� નહીં તે ýણવા  6
          િનરુપમ છાયા        સુપર ક�મ: માટીની ઓળખ          અ��ાવાયોલેટ લેસર
                                            �ક�નર.
                                                            23 ક�મેરા અન 2
                                                               ે
      > 19... ભાષા: શ�દની        કરવાની �મતાવાળા લેસર  4 5             7 8       માઇ�ોફોન લગાવાયા છ�.
                       ઇમેજરથી સ�જ.
                                                            લ�બાઇ- 10 Ôટ,
          અિભ�ય��તની જનની      મેડા: હવામાનની માિહતી               િપ�સલ: એ�સરે �પે��ામીટર, જે સપાટી પરના  પહોળાઇ- 9 Ôટ,
                       મેળવતુ� ઉપકરણ.
                       �રમફ��સ: ર�તો બતાવતુ� રડાર.   મો�સી: મ�ગળ પર કાબ�ન  રાસાયિણક ત�વોની ઓળખ કરશે. �ચાઇ- 7 Ôટ, વજન-   જøરો
                                                            1,000 �ક.�ા.
      આન�દિ�યદાસø �વામી ક�મક�મ                      ડાયો�સાઇડમા�થી ઓ�સીજન બનાવશે. િ�લ: સે�પલ એકઠા કરવા ખોદકામ કરશે.    ��ટર
                           ુ�
      > 21... સુખમા� છકવુ� નહીં,    નાસાન મ�ગળ િમશન સફળ �ય�યોક� | મ�ગળ પર øવનની શ�યતા ચકાસવાની િદશામા� નાસાને મોટી સફળતા મળી.
                                         �
                                    પિસ�વર�સ માસ રોવરે 18 અને 19ની મ�યરાિ�એ મ�ગળ પર લે��ડ�ગ કયુ�. નાસાના રોવરે
                                                          ે
          દુઃખમા� ડગવુ� નહીં      પિસ�વર�સ રોવર મ�ગળના  30 જુલાઇએ ઉડાન ભયા�ના 203 િદવસ બાદ ભારતીય સમયાનુસાર રા� 2:25 િમિનટ�
                          જøરો ��ટર પર ઉતયુ� મ�ગળની ભયજનક સપાટી જઝીરો ��ટર પર લે��ડ�ગ કયુ� હતુ�.  (િવ��ત અહ�વાલ પાના ન�.23)
                                                                    દરેક પળ પર રા��પિતની નજર
     િમસ ઇ��ડયા મનસાન તેના          સફળતા
                  ુ�
     શહ�ર હ�દરાબાદમા� �વાગત                  ભિવ�યનુ� માપદ�ડ નથી
                       િન�ફળતા
                       { િનણ�ય લેવાની િહ�મત નથી તો સમ� ક�
                       તમે યુવાન નથીઃ નરે�� મોદી                  મીના પોતાના �ા��ડ�ગ માટ� VP
                            એજ�સી | નવી િદ�હી
                       વડા�ધાન મોદીએ યુવાનોને મહ�વની વાત કરી �� ક�         કમલા હ��રસનો ઉપયોગ બ�ધ કરે
                       તેમણે ક�ુ� ક� સફળતા-િન�ફળતા આપ�ં ભિવ�ય ન�ી
                            નથી કરતુ�. પરંતુ ý િનણ�ય લેવામા � ¦¼°§ɉô™ | USના વાઇસ �ેિસડ�ટ કમલા હ��રસની  ક�ુ� ક� વત�માન નૈિતકતા સ�બ�િધત િનયમોમા� તેની ��ટ
                            ડર લાગે તો તે આપણા માટ� સ�કટ ��.  ભાણેજ મીના હ��રસને રા��પિત કાયા�લય �હાઇટ  નથી. મીનાને સ��ીય વકીલોએ એ નવા િનયમો િવશ ે
                                            ે
                            ý િનણ�ય લેવાની િહ�મત જતી રહી તો  હાઉસ ચેતવણી આપી હતી. �હાઈટ હાઉસના એક  પહ�લા જ ýણ કરી હતી જેનુ� પાલન કરવાનુ� �� પણ
                                                              �
                            સમø લો ક� તમે યુવાન ર�ા નથી.  અિધકારીએ મીના હ��રસ �ગે ક�ુ� ક� અમુક બાબતોને  તેમ �તા શપથ�હણ સમારોહમા� �મુખ બાઈડ�નના
                            વડા�ધાન પ. બ�ગાળની િવ�ભારતી  સુધારી ના શકાય પણ જે કહ�વાઈ ર�ુ� �� : �યવહારમા � ડોનસ� સાથે તે �ાઇવેટ �લેનમા� ગઈ હતી.
                            યુિન.ના દી�ા�ત સમારોહને વી�ડયો  પ�રવત�નની જ�ર ��. અહ�વાલ અનુસાર �હાઈટ  મીના ખેડ�ત �દોલનન સમથ�ન આપી ચૂકી છ�
                                                                   ે
       �
    મુ�બઇમા યોýયેલા �યુટી કો�ટ��ટમા� િમસ ઇ��ડયા  કો�ફર��સ�ગ �ારા સ�બોિધત કરી ર�ા  હાઉસના અિધકારીએ એ શટ� સામે વા�ધો �ય�ત કય�  મીના વકીલ �� - �યવસાયી પણ ��. ભારતમા�
    2020નુ� ટાઇટલ øતનાર મનસા વારાણસી હ�દરાબાદ  હતા. યુિન.ની �થાપના ગુરુદેવ રિવ��નાથ ટાગોરે કરી  જેના પર વાઈસ �ેિસડ��સ આ�ટી િ��ટ કરેલુ� ��. તેમણે  ચાલી રહ�લા ખેડ�ત   (અનુસ�ધાન પાના ન�.23)
    ખાતે આવતા તેનુ� ઉમળકાભેર �વાગત કરાયુ� હતુ�. હતી. તેમને યાદ   (અનુસ�ધાન પાના ન�.23)

                                          Buying a house or Re nance?


                                     Real-time, customize quote from 40+ lenders     Very Low Rates
              NMLS#: 320841
                                     Free and quick pre-approval letter
               2500+    reviews
                                    www.LoanFactory.com             (551) 800-9000
       *Licensed in NJ, PA, FL, GA, VA, IL, MN, TX, MS, CO, and CA

               ¾ } અમદાવાદ | સુરત | વડોદરા | રાજકોટ | ભુજ | મુ�બ� }નોથ અમે�રકા | ક�નેડાથી �કાિશત }અાપના �િતભાવો અમન મોકલો - [email protected]
                                                  ે
                                    �
   1   2   3   4   5   6