Page 1 - DIVYA BHASKAR 093022
P. 1

�તરરા��ી�
        આ�િ�                                                                Volume 19 . Issue 12 . 32
                                              Friday, September 30, 2022      page . US $1

                              Published by DB MEDIA USA LLC
                         ��ૂજસી�મા� વા���ટ
                         ��ૂજસી�મા�      વા���ટ


                         નવરાિ�ની રમઝટ ýમી
                         નવરાિ�ની        રમઝટ     ý   મી
         િવશેષ વા�ચન


       પાના ન�. 11 to 20         સ�િ��ત સમાચાર


      રાજુ �ીવા�તવન િનધન
               ુ�
      હા�ય �ીનવાયુ�...
                         અમે�રકાના �યૂજસી�મા� વાઇ��ટ નવરાિ�ની શ�આત તા. 22 સ�ટ��બરના રોજથી સ�તાહા�ત દરિમયાન થઇ ગઇ છ�. ��યાત લોકલાડીલા ગરબા ગાયક અતુલ પુરોિહતના
                                    ે
           નવી િ��હી : િહ�દી �ટ��ડ  હલકભયા� ક��� ગવાયેલા ગરબાના તાલ ખેલૈયાઓ મોજથી ગરબા રમે છ�. આ વાઇ��ટ નવરાિ� તા. 22 સ�ટ��બરના સ�તાહા�તથી શ� થઇ છ� અને તે પછી દર સ�તાહા�તે
                          ુ
                                  �
           અપ કોમેડીને દેશમા �થાિપત   ચાલ રહી ઓ�ટોબર મિહનામા પૂણ� થશે. આ વ�� �ટ�જની મ�યમા� મૂકાયેલી મા �બાની મૂિત� વાઇ��ટ નવરાિ�નુ� ખાસ આક��ણ બની છ�.
                 �
           કરનારા મશહ�ર કોમે�ડયન
           રાજુ �ીવા�તવ (58)નુ� 21
           સ�ટ��બરે િનધન થયુ�. ગત 10  KASHI અથા��... K = કા�મીર, A = અ�ો��ા, S = �કી�સ, H = ઑનર (ગૌરવ), I = ���ટિ�ટી (�ામાિ�કતા)
           ઓગ�ટ� િજમમા� હાટ� એટ�ક
      જ�મ: 25 �ડસ. 1963 આ�યા બાદથી તેઓ અહીંની
         ે
      િનધન: 21 સ�ટ. 2022
         �
           એઇ�સમા વે��ટલેટર પર
              �
      મોત સામે જ�ગ લડી ર�ા હતા. પ�રવારજનોએ  િમશન 2024... KASHI થીમ
      જણા�યુ� ક� બુધવારે સવારે તેમનુ� �લડ �ેશર
      ઘટી ગયુ�. ડ��ટસ� તેમને સીપીઆર આ�યો પણ
      તેઓ ન બચી શ�યા. તેમના �િતમસ��કાર 22
      સ�ટ��બરે સવારે 9.30 વા�ય િનગમબોધ ઘાટ પર
              ે
      થયા. રા��પિત �ૌપદી મુમૂ� અને વડા�ધાન નરે��  { મોદી સરકારની �પલ��ધ� િદવાળી
      મોદીએ તેમના   (અનુસ�ધાન પાના ન�.9) બાદ લોકો સમ� રજૂ કરવામા� આવશે                     ���ર��રિસ�હ
                            ભા�કર ��ૂઝ | નવી િદ��ી                      ભાજ��ા� ýડાયા,
      ઓસી.ને હરાવી ભારતે 2-       વ�� 2024ની લોકસભા ચૂ�ટણી માટ� ભાજપે દરેક
      1થી સી�ર� øતી           તૈયારીઓની �લૂિ��ટ તૈયાર કરી છ�. મોદી સરકારની                �ા�ી�નુ� િવિલનીકરણ
                       �પલ��ધઓને તબ�ાવાર લોકોની સમ� રજૂ કરવાનો
           હ��રા�ા� : ભારતીય ટીમે  િસલિસલો ભાજપ િદવાળી બાદ શ� કરશે. મોદીને શોક�સ                   �જ�સી | નવી િદ��ી
           ઓ���િલયા સામેની 3 ટી-20  કરવા માટ� ‘KASHI’ થીમ ન�ી કરાઇ છ�. KASHI                       પ�ýબના પૂવ� મુ�યમ��ી
           મેચની સી�રઝ 2-1થી øતી.  અથા��...K = કા�મીર, A = અયો�યા, S = �કી�સ, H                     ક��ટન અમ�રંદરિસ�હ� તા. 19
           ભારતે �િતમ મેચ 6 િવક�ટ�  = ઑનર (ગૌરવ), I = ઇ��ટિ�ટી (�ામાિણકતા). કાશી                     સ�ટ��બરે ક�સ�રયો ધારણ કય�
           øતી. ઓ���િલયાએ �થમ  મોદીનો સ�સદીય િવ�તાર પણ છ�.                              હતો. પ�ýબની ચૂ�ટણી પૂવ�
                                 �
           બે�ટ�ગ કરતા� 186/7નો �કોર  મોદીના સ�સદીય િવ�તારમા ભાજપના એક વ�ર��                       તેઓ �ારા �થાિપત પ�ýબ
           કય�. ભારતે 1 બોલ બાકી  નેતાએ ક�ુ� ક� - ‘કાશી થીમથી જ �પ�ટ છ� ક� કા�મીરમા�                 લોક ક��ેસ (PLC)પાટી�નુ� પણ
           રાખતા લ�યા�ક હા�સલ કય�. આ  કલમ-370ની નાબૂદી, અયો�યામા રામમ�િદરનુ�                તેની સાથે જ ભાજપામા� િવિલનીકરણ થઇ ગયુ�.
             �
                                   �
                                                                       �
      øત સાથે રોિહત ક��ટન તરીક� મેચ øતવા મામલે  િનમા�ણ, ક�યાણકારી યોજનાઓ, રા��નુ� ગૌરવ તેમ જ            અમ�રંદરને ભાજપામા� લાવવામા ક���ીય મ��ી
      બીý �મે પહ�ચી ગયો છ�. આ તેની ક��ટ�સીમા�  ��ટાચારમુ�ત સરકાર ભાજપના �મુખ મુ�ા રહ�શે.              નરે��િસ�હ તોમર અને �કરેન �રøજૂએ મહ�વનો
      33મી ટી-20 øત છ�. તેણે કોહલી (32 øત) આઝાદી બાદ પહ�લી વાર જ�મુ-કા�મીર અ�ય                ભાગ ભજ�યો છ�.તેઓની સાથે પ�ýબના 7 પૂવ�
      ને પાછળ છો�ો. રેકોડ� ધોની (42)ના નામે છ�. રા�યોની માફક મુ�ય �વાહ સાથે ýડાયુ� છ�. આ એક            િવધાયક અને એક પૂવ� સા�સદ પણ ભાજપમા�
            ( િવ��ત અ��વાલ પાના ન�.31) અસાધારણ �પલ��ધ છ�. િવપ� પણ આ વાત માને છ�.              ýડાયા છ�.    (અનુસ�ધાન પાના ન�.9)
                       એ જ રીતે િવ�સનીયતા   (અનુસ�ધાન પાના ન�.9)

                                                  ે
                                    �
               ¾ } અમદાવાદ | સુરત | વડોદરા | રાજકોટ | ભુજ | મુ�બ� }નોથ અમે�રકા | ક�નેડાથી �કાિશત }અાપના �િતભાવો અમન મોકલો - [email protected]
   1   2   3   4   5   6