Page 1 - DIVYA BHASKAR 041621
P. 1

�તરરા��ીય આ�િ�

                               Published by DB MEDIA USA LLC


                            Friday, April 16, 2021    Volume 17 . Issue 39 . 32 page . US $1

                     મહામ�ડલે�ર 1008     03    ક�રીનો પાક આ વખતે    23           ઇિલનોઇના ઓક��કમા�    25
                     ભારતીબાપુ ��લીન,...       40% ઓછો, િનકાસ...                ��ટીની ���ટણીમા ડૉ....
                                                                     �


                                                 ે
                           ઇ�જે�શનનો ગેરકાયદે �ટોક અન �લેક માક��ટ�ગ રોકવા ક���નો િનણ�ય

                       રેમડ�િસિવરની િનકાસ પર �ેક


         િવશેષ વા��ન


          િવ�� પ��ા

      > 12... રા�ય િવરુ� ક��� ક�    { �ગ ઇ��પે�ટરોને ઇ�જે�શનના કાળા

          બાકી પ�ો િવરુ�...     બýર અટકાવવા ક���નો અાદેશ                        હવે 43 મીટર ��ા ઈસુ િ��ત...
                            એજ�સી | નવી િદ�હી                      �ાઈ�ટ �રડીમરનુ� બીજુ� �ટ��ય� બની ર�ુ� છ�
         દેવદ� પટનાયક        ક��� સરકારે રેમડ�િસિવર ઈ�જે�શન અને                 અેનકા�ટાડો | �ાિ�લ દુિનયાનો પહ�લો દેશ છ� જે
                       રેમડ�િસિવર એ��ટવ ફામા��યુ�ટકલ ઈ��ે�ડય��સ
      > 13... વેદોન આજે પણ              (એપીઆઈ)ની િનકાસ                     સાત અýયબીઓમા� સામેલ કોઈ �ટ��ય�થી પણ �ચુ�
            ે
          સનાતન ક�મ...              પર રોક લગાવી દીધી છ�.                   �ટ��યુ બનાવી ર�ો છ�. ખરેખર �ાિ�લના એનકા�ટાડો
                                                              �
                                                           િજ�લામા ઈસ િ��તની 43 મીટર �ચુ� �ટ��ય� તૈયાર
                                                               ુ
                              કોરોનાના વધતા સ��મણ વ�ે
                              ઈ�જે�શનની અછત અને વધતી                  થઈ ર�ુ� છ�. તે �રયો ��થત 30 મીટર �ચા �ાઈ�ટ ધ
          િવ�મ વકીલ               માગ વ�ે આ િનણ�ય લેવાયો છ�.                �રડીમર �ટ��ય�થી 13 મીટર �ચુ� હશ. રિવવારે તેના 28
                                                                      ે
                               આરો�ય મ��ાલય 11મીએ
                                    ે
      > 18... �યા�માર : અøબ             આ િનવેદન ýરી કરીને ક�ુ� ક�,                મીટર પહોળા બ�ને હાથોનુ� િનમા�ણ પ�રુ� થઈ ગયુ�. આ
                                                           �ટ��ય�નુ� િનમા�ણ 2019મા� શ� થયુ� હતુ�, જે ઓ�ટોબરમા�
                                                                          �
          જ�ટલતા�ી ભરેલો દેશ           કોરોનાની ��થિત સુધારવા માટ�                �ાઈ�ટ ધ �રડીમર �ટ��ય�ની 90મી વષ�ગા�� પહ�લા પ�રુ�
                                                              ે
                                                           કરી લેવાશ. એસોિસએશન ઓફ ����સ ઓફ �ાઈ�ટ�
                              િનકાસ પર રોક લગાવાઈ છ�.
                              રેમડ�િસિવરના તમામ �થાિનક                જણા�યુ� ક� તેના િનમા�ણમા� 2.61 કરોડ �િપયા ખચ�
        �વામી િનિખલે�રાન�દ             ઉ�પાદકોને કહ�વાયુ� છ� ક�, તેઓ               થવાનુ� અનુમાન છ�. �ોજે�ટની સ�પ�ણ� રકમ ડોનેશન
                              પોતાની વેબસાઈટ પર દવાના
      > 21... એક જ પરમ સ�યના� બે    �ટો�ક�ટ અને િવતરકોની માિહતી પણ મ�ક�. ��સ             �ારા મળી છ�. ઉ�લેખનીય છ� ક� �ાઈ�ટ ધ �રડીમરના
                                                           �ટ��ય�ને િ��તી ધમ�નુ� એક વૈિ�ક �તીક મનાય છ�. તેને
          પાસા� �� અન શ��ત     ઈ��પે�ટર અને અ�ય અિધકારીઓને પણ િનદ�શ અપાયો               ýવા દુિનયાભરથી લાખો લોકો પહ�ચે છ�. તેનાથી �રયો
                ે
                                                                      ે
                       છ� ક�, તેઓ �ટોકની તપાસ કરતા રહ�. આ ઉપરા�ત                ડી જેને�રયો શહ�રનુ� પય�ટન પણ ચાલ છ�.
                       સ��હખોરો અને     (અનુસ��ાન પાના ન�.10)
                                                   રાફ�� સોદો ફરી ���ાદ�ા , 8.65
                                                                      �
    એ�ડસન ટાઉનશીપના �બળ દાવેદાર                                 કરોડની ‘ભેટ’ અપાઈ હતી: �ી�ડ�ા
                                        ે
                   { �શી  �યુિન. �ોડબે�ડ જેવા �માટ� ઇ�વે�ટમે�ટન અ�ીમતા આપશે      એજ�સી | નવી િદ�હી   દસો�ટની �પ�ટતા
                                                  ભારત-�ા�સ વ�ે થયેલા રાફ�લ
                         એ�ડસન       મહાપાિલકાના અ�ય� મહ�શ ભાિગયા જે હાલ  ફાઈટર િવમાન સોદો ફરી એકવાર  ��ટાચારના આરોપો મુ�ે દસો�ટ�
                      �
                                                     �
                   હાલમા ઘટ�લી મોટી ઘટનાઓ પૈકી જુનમા�  ઉમેદવારોની હરોળ બાહર છ�.રેિસ�ટ �લાયર  િવવાદમા સપડાયો છ�. ���ચ મી�ડયા  �પ�ટતા કરી છ� ક�, રાફ�લની 50 મોટી
                                                                      �
                   યોýનારી �ાથિમક ચ��ટણીમા� િમડલસે�સ  ક�સમા ભાિગયા મા�ટરમાઇ��સ પૈકીના એક  ��પ મી�ડયાપાટ� દાવો કય� છ� ક�, રાફ�લ  રે��લકા બનાવવામા આ રકમનો
                                    �
                   કાઉ�ટીના ડ�મો���ટક ચેરમેન ક�િવન મે��બે  હોવાનો તેમના પર આ�ેપ છ�. 2017ના  બનાવતી ���ચ ક�પની દસો�ટ� ભારતમા�  ઉપયોગ થયો હતો. ક�પનીએ પોતાની
                   મહ�શ ભાિગયાની િવરુ� સેમે ýષીને �ટ�કટ  અિભયાનના �િતમ િદવસોમા� મા�ટરમાઇ�ડ  એક વચે�ટયાને 10 લાખ યુરો (આશરે  ભારતીય સબ કો��ા�ટર ક�પની
                   આપી છ�. ગવન�ર �ફલ મફી�એ પણ સેમ  તરીક� એ�ડસન ડ�મો���ટક �યુિનિસપલ ચેરમેન  �. 8.65 કરોડ) ભેટ તરીક� આ�યા  ડ�ફિસસ સો�યુશ�સના ઈનવોઈસ
                   ýશીના નામા�કનને સમથ�ન આ�યુ� છ�. તેવુ�  મહ�શ ભાિગયાની રેિસ�ટ �લાયર ક�સમા � હતા. 2016મા� ભારત-�ા�સ વ�ે રાફ�લ  દશા�વીને દાવો કય� છ� ક�, જે 50
                             �
                   �યુ જસી� �લોબના અહ�વાલમા જણાવવામા � કિથત સ�ડોવણીને મફી�એ �ણા�પદ ગણાવી છ�.  ફાઈટર જેટનો સોદો થયો હતો. દસો�ટ  રે��લકા તૈયાર થઈ છ�, તેની અડધી
                   આ�યુ� છ�.           મે��બે ે ભાિગયાના બદલે ýશીને એક  ��પના બ�ક ખાતામા�થી 2017મા� ‘િગ�ટ  રકમ તેમણે આપી હતી. આ દરેક
                     મેયર તરીક� સેમ ટાઉનશીપ માટ� એક  અસરકારક અને સૈ�ા�િતક ચ��ટાયેલા અિધકારી  ટ� �લાય�ટ’ તરીક� આ રકમ �ા�સફર  મોડલની �ક�મત 20 હýર યુરોથી વધુ
                   નવો મા�ટર �લાન ઘડશે અને �યુિનિસપલ  ગણા�યા હતા. મે��બે ઉ�લેખ કય� ક� એક  થઈ હતી. �ા�સની ��ટાચાર િવરોધી  હતી. ��ટાચાર થયાનો દાવો કરતા
                   �ોડબે�ડ જેવા �માટ� ઇ�વે�ટમે�ટને અ�ીમતા  અ�ય� તરીક� મારી જવાબદારી બને છ� ક�  એજ�સી �ારા દસો�ટના બ�ક ખાતાના  �રપોટ�મા� કહ�વાયુ� છ� ક�, આ મોડલ
                   આપશે.             આપણા પ�મા� કાઉ�ટીની કાય��ણાલીની રીત  ઓ�ડટમા� આ વાતનો ઘટ�ફોટ થયો છ�.  બ�યાના કોઈ પુરાવા નથી બતાવાયા.
                    8 જુને યોýનારી ડ�મો���ટક �ાઇમરીમા  � જળવાઇ રહ�.      આ ખુલાસા પછી ક��ેસે તપાસની મા�ગ  તેથી લાગે છ� ક�, કોઈ લેવડદેવડ
              સેમ �શી  ýશીના �િત�પધી� છ� એ�ડસન ડ�મો���ટક     (િવ��ત અહ�વાલ પાના ન�.26) કરીને   (અનુસ��ાન પાના ન�.10) છ�પાવવા નકલી �કડા બતાવાયા છ�.


                                          Buying a house or Re nance?


                                     Real-time, customize quote from 40+ lenders     Very Low Rates
              NMLS#: 320841
                                     Free and quick pre-approval letter
               2500+    reviews
                                    www.LoanFactory.com             (551) 800-9000
       *Licensed in NJ, PA, FL, GA, VA, IL, MN, TX, MS, CO, and CA

               ¾ } અમદાવાદ | સુરત | વડોદરા | રાજકોટ | ભુજ | મુ�બઈ }નો� અમે�રકા | ક�નેડા�ી �કાિશત }અાપના �િતભાવો અમન મોકલો - [email protected]
                                    �
                                                  ે
   1   2   3   4   5   6